1.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : زهد چیست‌ ؟ فرمود : رغبت‌ به‌ تقوى‌ و بى‌ رغبتى‌ به‌ دنیا .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)


2. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : مروت‌ چیست‌ ؟ فرمود : حفظ دین‌ ، عزت‌ نفس‌ ، نرمش‌ ، احسان‌ ، پرداخت‌ حقوق‌ و اظهار دوستى‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)


3.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : كرم‌ چیست‌ ؟ فرمود : بخشش‌ پیش‌ از خواهش‌ و اطعام‌ در قحطى‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)

4. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد بخل‌ چیست‌ ؟ فرمود : آنچه‌ در كف‌ دارى‌ شرف‌ بدانى‌ ، و آنچه‌ انفاق‌ كنى‌ تلف‌ شمارى‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)


5.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : بى‌ نیازى‌ چیست‌ ؟ فرمود : رضایت‌ نفس‌ به‌ آنچه‌ برایش‌ قسمت‌ شده‌ ، هر چند كم‌ باشد .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)

6 . از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : فقر چیست‌ ؟ فرمود : حرص‌ به‌ هر چیز .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)


7.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : شرف‌ چیست‌ ؟ فرمود : موافقت‌ با دوستان‌ و حفظ همسایگان‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)


8.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : پستى‌ و ناكسى‌ چیست‌ ؟ فرمود : به‌ خود رسیدن‌ و بى‌اعتنایى‌ به‌ همسر .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)


9. پناهنده‌ به‌ خدا آسوده‌ و محفوظ‌ است‌ ، و دشمنش‌ ترسان‌ و بى‌یاور
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)


10. از خدا بر حذر باشید با زیادى‌ یاد او ، و از خدا بترسید به‌ وسیله‌ تقوى‌ ، و به‌ خدا نزدیك‌ شوید با طاعت‌ ، به‌ درستى‌ كه‌ او نزدیك‌ است‌ و پاسخگو .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)

11.بزرگى‌ كسانى‌ كه‌ عظمت‌ خدا را دانستند این‌ است‌ كه‌ تواضع‌ كنند ، و عزت‌ آنها كه‌ جلال‌ خدا را شناختند این‌ است‌ كه‌ برایش‌ زبونى‌ كنند ، و سلامت‌ آنها كه‌ دانستند خدا چه‌ قدرتى‌ دارد این‌ است‌ كه‌ به‌ او تسلیم‌ شوند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)


12.بدانید كه‌ خدا شما را بیهوده‌ نیافریده‌ و سر خود رها نكرده‌ ، مدت‌ عمر شما را معین‌ كرده‌ ، و روزى‌ شما را میانتان‌ قسمت‌ كرده‌ ، تا هر خردمندى‌ اندازه‌ خود را بداند و بفهمد كه‌ هر چه‌ برایش‌ مقدر است‌ به‌ او مى‌رسد ، و هر چه‌ از او نیست‌ به‌ او نخواهد رسید ، خدا خرج‌ دنیاى‌ شما را كفایت‌ كرده‌ و شما را براى‌ پرستش‌ فراغت‌ بخشیده‌ و به‌ شكرگزارى‌ تشویق‌ كرده‌ ، و ذكر و نماز را بر شما واجب‌ كرده‌ و تقوى‌ را به‌ شما سفارش‌ كرده‌ ، و آن‌ را نهایت‌ رضایت‌مندى‌ خود مقرر ساخته‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 234)


13. اى‌ بندگان‌ خدا ، از خدا بپرهیزید ، و بدانید كه‌ هر كس‌ از خدا بپرهیزد ، خداوند او را به‌ خوبى‌ از فتنه‌ها و آزمایشها برآورد و در كارش‌ موفق‌ سازد و راه‌ حق‌ را برایش‌ آماده‌ كند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 234)


14.هیچ‌ مردمى‌ با هم‌ مشورت‌ نكند مگر اینكه‌ به‌ درستى‌ هدایت‌ شوند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


15.پستى‌ و ناكسى‌ این‌ است‌ كه‌ شكر نعمت‌ نكنى‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


16.در طلب‌ مانند شخص‌ پیروز مكوش‌ ، و مانند كسى‌ كه‌ تسلیم‌ شده‌ به‌ قدر اعتماد نكن‌ چون‌ به‌ دنبال‌ كسب‌ و روزى‌ رفتن‌ سنت‌ است‌ ، و میانه‌روى‌ در طلب‌ روزى‌ از عفت‌ است‌ ، و عفت‌ مانع‌ روزى‌ نیست‌ ، و حرص‌ موجب‌ زیادى‌ رزق‌ نیست‌ . به‌ درستى‌ كه‌ روزى‌ قسمت‌ شده‌ و حرص‌ زدن‌ ، موجب‌ گناه‌ مى‌شود .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


17.انسان‌ تا وعده‌ نداده‌ ، آزاد است‌ . اما وقتى‌ وعده‌ مى‌دهد زیر بار مسؤولیت‌ مى‌رود ، و تا به‌ وعده‌اش‌ عمل‌ نكند رها نخواهد شد .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


18.آن‌ كس‌ كه‌ بر حسن‌ اختیار خداوند توكل‌ و اعتماد كند ( و به‌ قضا و قدر الهى‌ خوشنود باشد ) آرزو نمى‌كند در غیر حالى‌ باشد كه‌ خداوند برایش‌ اختیار كرده‌ است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


19.خیرى‌ كه‌ هیچ‌ شرى‌ در آن‌ نیست‌ ، شكر بر نعمت‌ و صبر بر مصیبت‌ و ناگوار است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)


20. آن‌ حضرت‌ - علیه‌ السلام‌ - به‌ مردى‌ كه‌ از بیمارى‌ شفا یافته‌ بود ، فرمود : خدا یادت‌ كرد پس‌ یادش‌ كن‌ ، و از تو گذشت‌ پس‌ شكرش‌ كن‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)

21.هر كس‌ كه‌ پیوسته‌ به‌ مسجد رود یكى‌ از این‌ هشت‌ فایده‌ نصیبش‌ شود :

آیه‌ محكمه‌ ، دست‌یابى‌ به‌ برادرى‌ سودمند ، دانشى‌ تازه‌ ، رحمتى‌ مورد انتظار ، سخنى‌ كه‌ او را به‌ راه‌ راست‌ كشد یا او را از هلاكت‌ برهاند ، ترك‌ گناهان‌ از شرم‌ مردم‌ و ترس‌ از خدا .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 238)


22.به‌ درستى‌ كه‌ پر دیدترین‌ دیده‌ها آن‌ است‌ كه‌ در خیر نفوذ كند ، و شنواترین‌ گوشها آن‌ است‌ كه‌ تذكرى‌ را بشنود و از آن‌ سود برد ، سالمترین‌ دلها آن‌ است‌ كه‌ از شبه‌ها پاك‌ باشد .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 238)


23. مردى‌ به‌ امام‌ حسن‌ - علیه‌ السلام‌ - عرض‌ كرد : دخترى‌ دارم‌ ، به‌ نظر شما با چه‌ كسى‌ وصلت‌ كنم‌ . فرمود : با كسى‌ كه‌ متقى‌ و باایمان‌ باشد .

چون‌ اگر او را دوست‌ بدارد ، مورد احترامش‌ قرار مى‌دهد ، و اگر از او نفرت‌ داشته‌ باشد ، به‌ او ظ‌لم‌ نمى‌كند .

(مستظ‌رف‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 218)


24. به‌ درستى‌ كه‌ نعمت‌ دنیا پایدار نیست‌ ، نه‌ از آسیبش‌ آسودگى‌ هست‌ ، و نه‌ از بدیهایش‌ جلوگیرى‌ ، فریبى‌ است‌ حایل‌ سعادت‌ ، و تكیه‌ گاهى‌ است‌ خمیده‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 239)


25.اى‌ بندگان‌ خدا از عبرتها پند گیرید ، و از اثر گذشتگان‌ متوجه‌ شوید ، و به‌ وسیله‌ نعمتها از نافرمانى‌ خدا باز ایستید ، و از پندها سود برید .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 239)


26.به‌ درستى‌ كه‌ خداوند ماه‌ رمضان‌ را میدان‌ مسابقه‌ خلق‌ خود ساخته‌ تا به‌ وسیله‌ طاعتش‌ به‌ رضاى‌ او سبقت‌ گیرند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 239)


27. به‌ خدا سوگند اگر پرده‌ برگیرند ، معلوم‌ مى‌شود كه‌ نیكوكار مشغول‌ كار نیك‌ خود است‌ و بدكار گرفتار بدكردارى‌ خود .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 240)


28. اى‌ پسرم‌ با هیچكس‌ برادرى‌ مكن‌ تا بدانى‌ كجا مى‌رود و از كجا مى‌آید و چه‌ ریشه‌اى‌ دارد ، پس‌ چون‌ خوب‌ از حالش‌ آگاه‌ شدى‌ و معاشرتش‌ را پسندیدى‌ با او برادرى‌ كن‌ به‌ شرط گذشت‌ از لغزش‌ و كمك‌ در تنگى‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


29.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : ترس‌ چیست‌ ؟ فرمود : دلیرى‌ بر دوست‌ و گریز از دشمن‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)


30.ننگ‌ كشیدن‌ آسانتر از دوزخ‌ رفتن‌ است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)

31.سفاهت‌ ، به‌ پستى‌ گراییدن‌ و با گمراهان‌ نشستن‌ است‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 115)


32.آن‌ حضرت‌ در وصف‌ برادر ( دوست‌ ) نیكوكارش‌ فرمود : از همه‌ مردم‌ در چشم‌ من‌ بزرگتر بود و سر بزرگوارى‌ او در نظر من‌ كوچكى‌ دنیا در چشم‌ او بود ، جهل‌ و نادانى‌ بر او تسلط نداشت‌ ، اقدام‌ نمى‌كرد مگر بعد از اطمینان‌ به‌ سودمند بودن‌ آن‌ . نه‌ شكایتى‌ داشت‌ و نه‌ خشم‌ و دلتنگى‌ .

بیشتر عمرش‌ خاموش‌ بود ، و چون‌ لب‌ به‌ سخن‌ مى‌گشود بر همه‌ گوینده‌ها چیره‌ بود ، ضعیف‌ و ناتوان‌ مى‌نمود ، اما هنگام‌ نبرد شیرى‌ درنده‌ بود . چون‌ با دانشمندان‌ مى‌نشست‌ به‌ شنیدن‌ شیفته‌تر بود تا گفتن‌ .

به‌ هنگام‌ ضرورت‌ سخن‌ ، سكوت‌ خود را مى‌شكست‌ . نمى‌گفت‌ آنچه‌ را عمل‌ نمى‌كرد و عمل‌ مى‌كرد آنچه‌ را نمى‌گفت‌ ، چون‌ در برابر دو كار قرار مى‌گرفت‌ كه‌ نمى‌دانست‌ كدام‌ خداپسندانه‌تر است‌ آن‌ را در نظر مى‌گرفت‌ كه‌ پسند نفسش‌ نبود ، هیچكس‌ را به‌ خاطر كارى‌ كه‌ مى‌توان‌ از آن‌ عذرى‌ آورد سرزنش‌ نمى‌كرد .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)


33.كسى‌ كه‌ عقل‌ ندارد ادب‌ ندارد ، و كسى‌ كه‌ همت‌ ندارد مروت‌ ندارد ، و كسى‌ كه‌ دین‌ ندارد حیا ندارد . و خردمندى‌ موجب‌ معاشرت‌ نیكو با مردم‌ است‌ ، و به‌ وسیله‌ عقل‌ سعادت‌ هر دو عالم‌ به‌ دست‌ مى‌آید .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


34.تعجب‌ مى‌كنم‌ از كسانیكه‌ در غذاى‌ جسم‌ خود فكر مى‌كنند ولى‌ در امور معنوى‌ و غذاى‌ جان‌ خویش‌ تفكر نمى‌كنند. شكم‌ را از طعام‌ مضر حفظ مى‌كنند ولى‌ در روح‌ و روان‌ خویش‌ افكار پلید و پستى‌ را وارد مى‌كنند .
(بحار الانوار، ج‌ 1 ، ص‌ 218)


35. حضرت‌ مجتبى‌ - علیه‌ الاسلام‌ - بهترین‌ جامه‌هاى‌ خود را در موقع‌ نماز مى‌پوشید ، كسانى‌ از آن‌ حضرت‌ سبب‌ این‌ كار را سؤال‌ كردند ، در جواب‌ فرمود : خداند جمیل‌ است‌ و جمال‌ و زیبایى‌ را دوست‌ دارد به‌ این‌ جهت‌ خود را در پیشگاه‌ الهى‌ زینت‌ مى‌كنم‌ ، خداوند امر فرموده‌ كه‌ با زینت‌هاى‌ خود در مساجد حاضر شوید .
(تفسیر عیاشى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 14)


36.تنها چیزى‌ كه‌ در این‌ دنیاى‌ فانى‌ ، باقى‌ مى‌ماند قرآن‌ است‌ ، پس‌ قرآن‌ را پیشوا و امام‌ خود قرار دهید ، تا به‌ راه‌ راست‌ و مستقیم‌ هدایت‌ شوید .

همانا محق‌ ترین‌ مردم‌ به‌ قرآن‌ كسانى‌ هستند كه‌ بدان‌ عمل‌ كنند اگر چه‌ آن‌ را حفظ نكرده‌ باشند ، و دورترین‌ افراد از قرآن‌ كسانى‌ هستند كه‌ به‌ دستورات‌ آن‌ عمل‌ نكنند گرچه‌ قارى‌ و خواننده‌ آن‌ باشند .

(ارشاد القلوب‌ ، ص‌ 102)


37. اى‌ مردم‌ هر كس‌ براى‌ خدا اخلاص‌ ورزد و سخن‌ او را راهنماى‌ خود قرار دهد به‌ راهى‌ كه‌ درست‌تر و استوارتر است‌ هدایت‌ مى‌شود و خداوند او را براى‌ آگاهى‌ و هوشیارى‌ توفیق‌ داده‌ و به‌ عاقبت‌ خوش‌ كمك‌ كرده‌ است.
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)


38.پرسش‌ صحیح‌ نیمى‌ از علم‌ است‌ ، و مدارا كردن‌ با مردم‌ نیمى‌ از عقل‌ است‌ ، و اقتصاد و اعتدال‌ در زندگى‌ نیمى‌ از مخارج‌ است‌ .
(شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ ابن‌ ابى‌ الحدید ، ج‌ 18 ، ص‌ 108)


39. بیشترین‌ زیركى‌ ، ترس‌ از خدا و پرهیزكارى‌ است‌ و بیشترین‌ نادانى‌ ، عیاشى‌ و شهوترانى‌ است‌ .
(حلیه‌ الاولیاء ، ج‌ 2 ، ص‌ 37)


40. مادرم‌ فاطمه‌ ( س‌ ) را دیدم‌ كه‌ شب‌ جمعه‌ تا صبح‌ مشغول‌ عبادت‌ و ركوع‌ و سجود بود و شنیدم‌ كه‌ براى‌ مؤمنین‌ دعا مى‌كرد و اسامى‌ آنان‌ را ذكر مى‌نمود و براى‌ آنان‌ بسیار دعا مى‌كرد ولى‌ براى‌ خودش‌ دعا نكرد ، پس‌ به‌ او عرض‌ كردم‌ : مادر چرا همان‌ طور كه‌ براى‌ دیگران‌ دعا كردى‌ براى‌ خودت‌ دعا نكردى‌ ، فرمودند : پسرم‌ ، اول‌ همسایه‌ را مقدم‌ دار و سپس‌ خود و اهل‌ خانه‌ را .
(بحار الانوار ، ج‌ 43 ، ص‌ 81)

41. رسول‌ خدا ( ص‌ ) فرمود : محبت‌ و دوستى‌ ما اهل‌ بیت‌ را اختیار كنید ، چون‌ هر كس‌ خدا را در حالى‌ ملاقات‌ كند كه‌ ما اهل‌ بیت‌ را دوست‌ داشته‌ باشد ، با شفاعت‌ ما وارد بهشت‌ مى‌شود .
(محاسن‌ ، ص‌ 61)


42.اى‌ مردم‌ ! از جدم‌ پیامبر خدا شنیدم‌ كه‌ مى‌فرمود : من‌ شهر علم‌ و دانشم‌ و على‌ ( ع‌ ) دروازه‌ آن‌ است‌ ، آیا از غیر دروازه‌ وارد شهر مى‌شوند ؟
(امالى‌ صدوق‌ ، ص‌ 207)


43.شخصى‌ به‌ امام‌ حسن‌ - علیه‌ السلام‌ - عرض‌ كرد : اى‌ پسر پیامبر خدا چرا ما از مرگ‌ اكراه‌ داریم‌ و آن‌ را دوست‌ نداریم‌ ؟ حضرت‌ فرمود : چون‌ شما آخرت‌ خود را خراب‌ و دنیایتان‌ را آباد كرده‌اید ، بنابراین‌ انتقال‌ از عمران‌ و آبادانى‌ به‌ خرابى‌ و ویرانى‌ را دوست‌ ندارید .
(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 110)


44.سوگند به‌ خداوند ! هر كس‌ ما را دوست‌ داشته‌ باشد ، اگر چه‌ در دورترین‌ نقاط مانند دیلم‌ اسیر باشد ، دوستى‌ ما براى‌ او مفید است‌ . همانا محبت‌ ما گناهان‌ فرزندان‌ آدم‌ را از بین‌ مى‌برد ، همانطور كه‌ باد برگ‌ درختان‌ را مى‌ریزد .
(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 24)


45.بیشتر اهل‌ كوفه‌ به‌ معاویه‌ نوشتند : ما با تو هستیم‌ ، اگر مى‌خواهى‌ ما حسن‌ ( ع‌ ) را دستگیر مى‌كنیم‌ و پیش‌ تو مى‌فرستیم‌ . بعد خیمه‌ امام‌ حسن‌ ( ع‌ ) را غارت‌ كرده‌ و آن‌ حضرت‌ را مجروح‌ كردند .

پس‌ امام‌حسن‌ ( ع‌ ) به‌ معاویه‌ نوشت‌ : همانا این‌ امر ( حكومت‌ ) و جانشینى‌ پیامبر از آن‌ من‌ و اهل‌ بیت‌ من‌ است‌ و براى‌ تو و اهل‌ بیت‌ تو حرام‌ است‌ ، من‌ این‌ مطلب‌ را از رسول‌ خدا شنیدم‌ .

سوگند به‌ خداوند ، اگر یارانى‌ شكیبا و آگاه‌ به‌ حق‌ خویش‌ مى‌یافتم‌ ، تسلیم‌ تو نمى‌شدم‌ و آنچه‌ را مى‌خواستى‌ به‌ تو نمى‌دادم‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 45)


46.اگر همه‌ دنیا را تبدیل‌ به‌ یك‌ لقمه‌ غذا كنم‌ و به‌ انسانى‌ كه‌ خدا را از روى‌ خلوص‌ عبادت‌ مى‌كند بخورانم‌ ، باز احساس‌ مى‌كنم‌ كه‌ در حق‌ او كوتاهى‌ كرده‌ام‌ .

و اگر از استفاده‌ كردن‌ كافر از دنیا جلوگیرى‌ كنم‌ تا به‌ آن‌ اندازه‌ كه‌ جانش‌ از شدت‌ گرسنگى‌ و تشنگى‌ به‌ لب‌ برسد ، آنگاه‌ جرعه‌اى‌ آب‌ به‌ او بدهم‌ ، خود را اسرافكار مى‌پندارم‌ .

(تنبیه‌ الخواطر و نزهة‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌ ) ، ج‌ 1 ، ص‌ 350)


47.والاترین‌ مقام‌ نزد خداوند ، از آن‌ كسى‌ است‌ كه‌ بیشتر از همه‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ آشنا باشد و در اداى‌ آن‌ حقوق‌ ، بیشتر از همه‌ كوشا باشد . و كسى‌ كه‌ در برابر برادران‌ دینى‌ خود تواضع‌ كند ، خداوند او را از صدیقین‌ و شیعیان‌ امیرالمؤمنین‌ - علیه‌ السلام‌ - قرار مى‌دهد .
(حیاة‌ امام‌ حسن‌ بن‌ على‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 319)


48. پیامبر خدا ( ص‌ ) فرمود : هیچ‌ بنده‌اى‌ حقیقتا مؤمن‌ نیست‌ مگر اینكه‌ نفس‌ خود را شدیدتر از محاسبه‌ بین‌ دو شریك‌ و یا محاسبه‌ مولا از بنده‌ خود مورد محاسبه‌ قرار دهد .
(بحار الانوار ، ج‌ 70 ، ص‌ 72)


49. پیامبر خدا ( ص‌ ) فرموده‌ است‌ : یكى‌ از موجبات‌ آمرزش‌ گناهان‌ ، مسرور كردن‌ برادران‌ دینى‌ است‌ .
(مجمع‌ الزوائد و منبع‌ الفوائد ، ج‌ 8 ، ص‌ 193)


50. دنیا محل‌ گرفتارى‌ و آزمایش‌ است‌ و هر چه‌ در آن‌ است‌ رو به‌ زوال‌ و نابودى‌ مى‌باشد ، و خداوند ما را از احوال‌ دنیا آگاه‌ كرده‌ است‌ تا عبرت‌ گیریم‌ ، و به‌ ما وعده‌ عذاب‌ داده‌ تا بعد از آن‌ ، حجتى‌ بر خدا نداشته‌ باشیم‌ . پس‌ در این‌ دنیاى‌ فانى‌ زهد بورزید و به‌ آنچه‌ باقى‌ و پایدار است‌ رغبت‌ داشته‌ باشید و در خفا و آشكار از خدا بترسید .
(توحید صدوق‌ ، ص‌ 378)

51.هنگامى‌ كه‌ مستحبات‌ به‌ واجبات‌ ضرر برسانند ، آنها را ترك‌ كنید .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


52.سه‌ چیز مردم‌ را هلاك‌ مى‌كند : تكبر ، حرص‌ و حسد . چون‌ تكبر دین‌ انسان‌ را از بین‌ مى‌برد و شیطان‌ هم‌ به‌ واسطه‌ تكبر ملعون‌ و منفور شد ، و حرص‌ دشمن‌ نفس‌ انسان‌ است‌ و حضرت‌ آدم‌ به‌ سبب‌ حرص‌ از بهشت‌ رانده‌ شد ، و حسد راهبر بدى‌ و بدبختى‌ است‌ و به‌ سبب‌ حسد قابیل‌ برادرش‌ هابیل‌ را كشت‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


53. علم‌ و دانش‌ خود را به‌ مردم‌ یاد بده‌ و علم‌ دیگران‌ را یاد بگیر تا بدین‌ وسیله‌ هم‌ علم‌ خود را محكم‌ و استوار كنى‌ و هم‌ آنچه‌ نمى‌دانى‌ بیاموزى‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


54.فقط به‌ دیدار كسى‌ برو كه‌ یا به‌ عطا و بخشش‌ او امیدوار باشى‌ و از قدرت‌ او بترسى‌ ، یا از علم‌ او استفاده‌ كنى‌ ، یا به‌ بركت‌ دعاى‌ او امیدوار باشى‌ ، و یا از خویشان‌ تو باشد .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


55.ظالمى‌ شبیه‌تر از حسود به‌ مظلوم‌ ندیده‌ام‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


56.آنچه‌ از امور دنیوى‌ را كه‌ طلب‌ كردى‌ ولى‌ به‌ دست‌ نیاوردى‌ ، فراموش‌ كن‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


57. هر كس‌ را كه‌ خداوند توفیق‌ دعا كردن‌ بدهد ، باب‌ اجابت‌ را برایش‌ باز مى‌كند و هر كس‌ را كه‌ توفیق‌ طاعت‌ و عبادت‌ دهد ، باب‌ قبول‌ را برایش‌ باز مى‌كند و هر كس‌ را كه‌ توفیق‌ شكرگزارى‌ دهد ، باب‌ افزایش‌ نعمتها را برایش‌ باز مى‌كند .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


58.به‌ امام‌ مجتبى‌ - علیه‌ السلام‌ - عرض‌ شد : اى‌ پسر پیامبر خدا در چه‌ حالى‌ هستى‌ ؟

فرمود : خدایى‌ دارم‌ كه‌ بر من‌ مسلط است‌ ، و آتش‌ جهنم‌ در پیش‌ روى‌ من‌ است‌ ، و مرگ‌ مرا مى‌خواند ، و حساب‌ آخرت‌ مرا احاطه‌ كرده‌ است‌ ، و در قید و بند اعمالم‌ هستم‌ ، نمى‌توانم‌ آنچه‌ را كه‌ دوست‌ دارم‌ به‌ دست‌ آورم‌ و آنچه‌ را دوست‌ ندارم‌ از خود دور كنم‌ چون‌ انجام‌ امور به‌ دست‌ دیگرى‌ است‌ .

اگر بخواهد ، مرا عذاب‌ مى‌كند و اگر بخواهد ، مرا مى‌بخشد . پس‌ كدام‌ فقیر و محتاجى‌ است‌ كه‌ محتاج‌ تر از من‌ باشد ؟

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


59. وعده‌ دادن‌ آفت‌ كرم‌ و بخشش‌ است‌ ، و چاره‌ آن‌ انجام‌ و اتمام‌ بخشش‌ است‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


60. براى‌ مجازات‌ در خطاها و لغزشها عجله‌ نكن‌ ، و بین‌ خطا و مجازات‌ براى‌ عذرخواهى‌ فرصتى‌ باقى‌ بگذار .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

61.مصیبتها و ناملایمات‌ كلیدهاى‌ پاداش‌ و ثواب‌ هستند .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


62.نعمت‌ ، امتحان‌ و آزمایش‌ الهى‌ است‌ . پس‌ اگر شكر كردى‌ ، نعمت‌ است‌ و اگر ناسپاسى‌ كردى‌ ، به‌ غضب‌ و خشم‌ الهى‌ تبدیل‌ مى‌شود.
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


63.از بهره‌ زبانت‌ همان‌ مقدار براى‌ تو كفایت‌ مى‌كند كه‌ راه‌ هدایتت‌ را از گمراهى‌ روشن‌ كند .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 114)


64.از تفكر و تعقل‌ غافل‌ نشوید ، زیرا تفكر حیات‌ بخش‌ قلب‌ آگاه‌ و كلید درهاى‌ حكمت‌ است‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 115)


65. اى‌ پسر آدم‌ ، از زمانى‌ كه‌ از مادر زاییده‌ شدى‌ مشغول‌ نابود كردن‌ عمر خود بوده‌اى‌ ، پس‌ از باقى‌مانده‌ عمر خود براى‌ آینده‌ ( عالم‌ آخرت‌ ) ذخیره‌ كن‌ ، به‌ درستى‌ كه‌ مؤمن‌ از این‌ دنیا زاد و توشه‌ برمى‌گیرد و كافر خوشگذارنى‌ مى‌كند .

و بعد این‌ آیه‌ را تلاوت‌ فرمودند : " و زاد و توشه‌ برگیرید ، به‌ درستى‌ كه‌ بهترین‌ توشه‌ تقوى‌ است‌ " .

(كشف‌ الغمه‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 572)


66.آماده‌ سفر آخرت‌ شو و قبل‌ از فرارسیدن‌ مرگ‌ زاد و توشه‌ خود را فراهم‌ كن‌ ، و بدان‌ كه‌ تو در حالى‌ دنیا را مى‌طلبى‌ كه‌ مرگ‌ ، تو را مى‌طلبد ، و امروز غم‌ و اندوه‌ فردا را نداشته‌ باش‌ ، و بدان‌ كه‌ هر چه‌ از مال‌ دنیا بیشتر از غذا و خوراك‌ خود به‌ دست‌ آوردى‌ در حقیقت‌ آن‌ را براى‌ دیگران‌ ذخیره‌ كرده‌اى‌ ، و بدان‌ كه‌ اموال‌ حلال‌ دنیا مورد محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌ و اموال‌ حرام‌ دنیا عقاب‌ و مجازات‌ دارد و در اموال‌ شبه‌ناك‌ و مشكوك‌ سرزنش‌ هست‌ .

پس‌ دنیا را مانند مردارى‌ فرض‌ كن‌ و آن‌ مقدار از آن‌ برگیر كه‌ تو را كفایت‌ كند ، پس‌ اگر حلال‌ باشد تو زهد ورزیده‌اى‌ و اگر حرام‌ باشد گناهى‌ مرتكب‌ نشده‌اى‌ چون‌ به‌ مقدار اضطرار و ناچارى‌ استفاده‌ كرده‌اى‌ آنچنان‌ كه‌ از مردار به‌ هنگام‌ ناچارى‌ استفاده‌ مى‌شود ، و اگر در آن‌ عتاب‌ و سرزنش‌ باشد ، سرزنشى‌ كم‌ و آسان‌ خواهد بود .

(بحار الانوار ، ج‌ ، 44 ، ص‌ 139)


67. براى‌ دنیایت‌ آنچنان‌ رفتار كن‌ كه‌ گویا براى‌ همیشه‌ زنده‌اى‌ ، و براى‌ آخرتت‌ چنان‌ رفتار كن‌ كه‌ گویا فردا خواهى‌ مرد .
(بحار الانوار ، ج‌ ، 44 ، ص‌ 139)


68.اگر به‌ خاطر نیازى‌ مجبور شدى‌ با مردى‌ دوست‌ و همنشین‌ شوى‌ ، پس‌ با كسى‌ دوست‌ شو كه‌ وقتى‌ با او همنشینى‌ مى‌كنى‌ ، موجب‌ زینت‌ تو باشد و هنگامى‌ كه‌ به‌ او خدمتى‌ كردى‌ ، از تو حمایت‌ كند و هنگامى‌ كه‌ از او در خواست‌ كمك‌ كردى‌ ، تو را یارى‌ كند و اگر سخنى‌ گفتى‌ ، سخن‌ تو را تصدیق‌ كند و اگر حمله‌ كردى‌ ، هجوم‌ تو را قوت‌ بخشد و اگر چیزى‌ طلب‌ كردى‌ ، تو را یارى‌ كند و اگر نقصى‌ از تو آشكار شد ، آن‌ را بپوشاند و اگر نیكى‌ از تو دید ، آن‌ را به‌ حساب‌ آورد .
(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 139)


69. هر كس‌ قرآن‌ بخواند ، یك‌ دعاى‌ مستجاب‌ براى‌ او مى‌باشد كه‌ یا فورا اجابت‌ مى‌شود و یا با تأخیر .
(بحار الانوار ، ج‌ 92 ، ص‌ 204)


70.امام‌ حسن‌ ( ع‌ ) : پیامبر خدا فرموده‌ است‌ : هر كس‌ آیة‌ الكرسى‌ را بعد از نماز واجب‌ بخواند ، تا نماز بعد در پناه‌ و حفاطت‌ خداست‌ .
(مجمع‌ الزوائد و منبع‌ الفوائد ، ج‌ 10 ، ص‌ 102)

71.هر روزه‌دارى‌ هنگام‌ افطار یك‌ دعاى‌ اجابت‌ شده‌ دارد . پس‌ در اولین‌ لقمه‌ افطار بگو : به‌ نام‌ خدا ، اى‌ خدایى‌ كه‌ آمرزش‌ تو فراگیر و وسیع‌ است‌ ، مرا ببخش‌ .
(اقبال‌ الاعمال‌ ، ص‌ 116)


72. امام‌ حسن‌ ( ع‌ ) : پیامبر خدا فرموده‌ است‌ : كسى‌ كه‌ بعد از خواندن‌ نماز صبح‌ در همان‌ محل‌ بنشیند و مشغول‌ ذكر خدا شود تا خورشید طلوع‌ كند ، براى‌ او پرده‌ و مانعى‌ از آتش‌ عذاب‌ الهى‌ خواهد بود .
(تیسیر المطالب‌ ، ص‌ 350)


73.به‌ درستى‌ كه‌ هر كس‌ طالب‌ عبادت‌ باشد ، خود را براى‌ آن‌ آراسته‌ و پاك‌ مى‌كند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)


74.سزاوار مرد روزه‌دار این‌ است‌ كه‌ ریشش‌ را رنگ‌ كرده‌ و لباسش‌ را خوشبو كند ، و سزاوار زن‌ روزه‌دار این‌ است‌ كه‌ موى‌ سرش‌ را شانه‌ كرده‌ و لباسش‌ را خوشبو كند .
(الخصال‌ ، ص‌ 61)


75.از پدرم‌ شنیدم‌ كه‌ پیامبر خدا فرموده‌ است‌ : هر كس‌ در قضاى‌ حاجت‌ برادر دینى‌ خود كوشش‌ كند ، مانند این‌ است‌ كه‌ نه‌ هزار سال‌ خدا را عبادت‌ كرده‌ باشد در حالى‌ كه‌ روزها روزه‌ و شبها مشغول‌ عبادت‌ باشد .
(الفقیه‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 189)


76. زكات‌ دادن‌ هرگز موجب‌ كم‌ شدن‌ مال‌ نمى‌شود.
(دعائم‌ الاسلام‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 246 - 264)


77.از پروردگارم‌ شرم‌ مى‌كنم‌ از اینكه‌ ملاقات‌ كنم‌ او را و حال‌ آنكه‌ من‌ پیاده‌ به‌ زیارت‌ خانه‌ او نرفته‌ باشم‌ .
(حلیة‌ الاولیاء ، ج‌ 2 ، ص‌ 37)


78. به‌ حضرت‌ عرض‌ شد چرا شما هرگز نیازمندى‌ را ناامید بر نمى‌گردانید ، اگر چه‌ سوار بر شتر باشید ؟ فرمود : خود من‌ هم‌ محتاج‌ و نیازمند درگاه‌ خداوند هستم‌ و دوست‌ دارم‌ كه‌ خداوند مرا محروم‌ نگرداند و شرم‌ دارم‌ در حالى‌ كه‌ نیازمند هستم‌ ، نیازمندان‌ را ناامید كنم‌ .

عادت‌ خداوند این‌ است‌ كه‌ نعمتهایش‌ را بر من‌ ارزانى‌ بدارد و عادت‌ من‌ هم‌ این‌ است‌ كه‌ نعمتهایش‌ را به‌ بندگانش‌ عطا كنم‌ ، و مى‌ترسم‌ كه‌ اگر از این‌ عادت‌ خود دست‌ بردارم‌ خداوند هم‌ دست‌ از عادت‌ خود بردارد .

(نور الابصار ، ص‌ 123 - كنز المدفون‌ ، ص‌ 434)


79.وقتى‌ یكى‌ از شما دوستش‌ را ملاقات‌ مى‌كند ، باید جاى‌ نور در پیشانى‌ او را ببوسد .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 110)


80. آنكس‌ كه‌ مرگش‌ فرا رسیده‌ ، مهلت‌ مى‌طلبد تا گذشته‌ را جبران‌ كند و آنكس‌ كه‌ مرگش‌ فرا نرسیده‌ و براى‌ عمل‌ صالح‌ فرصت‌ دارد ، امروز و فردا مى‌كند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

81.اى‌ كسانى‌ كه‌ اهل‌ خوشگذرانى‌ و لذات‌ دنیا هستید ، بدانید كه‌ این‌ لذات‌ باقى‌ ماندنى‌ نیست‌ ، و مغرور شدن‌ به‌ سایه‌اى‌ كه‌ زوال‌ پذیر است‌ ، حماقت‌ است‌ .
(اعلام‌ الدین‌ ، ص‌ 241)


82.بیشترین‌ عفو و بخشش‌ كریم‌ وقتى‌ است‌ كه‌ خطاكار نتواند براى‌ خطاى‌ خود عذرى‌ بیاورد .
(اعلام‌ الدین‌ ، ص‌ 297)


83.كسى‌ كه‌ خدا را بشناسد ، او را دوست‌ مى‌دارد و كسى‌ كه‌ دنیا را بشناسد ، در آن‌ زهد مى‌ورزد . و شخص‌ مؤمن‌ عمل‌ لهو و بیهوده‌ انجام‌ نمى‌دهد مگر وقتى‌ كه‌ غافل‌ مى‌شود ، و هنگامى‌ كه‌ متوجه‌ كار بیهوده‌ خود شد ، محزون‌ مى‌گردد .
(تنبیه‌ الخواطر و نزهة‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌ ) ، ج‌ 1 ، ص‌ 52)


84.كسى‌ كه‌ بندگى‌ خدا كند ، خداوند همه‌ چیز را بنده‌ او مى‌كند .
(تنبیه‌ الخواطر و نزهة‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌ ) ، ج‌ 2 ، ص‌ 108)


85. كسى‌ كه‌ كارهاى‌ نیك‌ خود را مى‌شمارد ، احسان‌ و كرامتش‌ را از بین‌ مى‌برد .
(بحار الانوار ، ج‌ 74 ، ص‌ 417)


86.از آن‌ حضرت‌ در باره‌ سكوت‌ سؤال‌ شد ، فرمود : سكوت‌ پرده‌ نادانى‌ و زینت‌ آبرو و عزت‌ است‌ و كسى‌ كه‌ سكوت‌ مى‌كند راحت‌ و آسوده‌ ، و همنشین‌ او در امان‌ است‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)


87. مردى‌ از امام‌ حسن‌ ( ع‌ ) درخواست‌ راهنمایى‌ كرد . امام‌ ( ع‌ ) به‌ او فرمودند :

مرا ستایش‌ نكن‌ كه‌ نسبت‌ به‌ خودم‌ از شما آشناترم‌ ، و دروغگو هم‌ نشمار كه‌ نظر دروغگو بى‌ارزش‌ است‌ ، و نزد من‌ غیبت‌ هیچ‌ كس‌ را نكن‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 109)


88.اى‌ پسر آدم‌ از اعمال‌ حرام‌ دورى‌ كن‌ تا شخص‌ عابدى‌ باشى‌ ، و به‌ آنچه‌ خداوند روزى‌ تو كرده‌ خوشنود و راضى‌ باش‌ تا بى‌نیاز باشى‌ ، و حق‌ همسایگى‌ را در باره‌ همسایه‌ات‌ مراعات‌ كن‌ تا مسلمان‌ باشى‌ ، و آنچنان‌ با مردم‌ رفتار كن‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو رفتار شود تا شخص‌ عادلى‌ باشى‌ .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 112)


89.از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد زندگى‌ چه‌ كسى‌ از همه‌ بهتر است‌ ؟ فرمود : كسى‌ كه‌ مردم‌ را در زندگى‌ خود شریك‌ كند .
(تاریخ‌ یعقوبى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 215)


90.دست‌ نیافتن‌ به‌ نیازمندیها بهتر از درخواست‌ آن‌ از نااهلان‌ است‌ .
(تاریخ‌ یعقوبى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 215)

91.بداخلاقى‌ بدتر از بلا و مصیبت‌ است‌ .
(تاریخ‌ یعقوبى‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 215)


92.اى‌ اهل‌ كوفه‌ بدانید كه‌ صبر و شكیبایى‌ زینت‌ است‌ ، و وفاى‌ به‌ عهد جوانمردى‌ است‌ ، و عجله‌ و شتابزدگى‌ كم‌خردى‌ است‌ ، و كم‌خردى‌ ضعف‌ است‌ ، و همنشینى‌ با فرومایگان‌ موجب‌ ننگ‌ و رسوایى‌ است‌ ، و رفت‌ و آمد با هرزگان‌ و گناهكاران‌ موجب‌ شك‌ و بدگمانى‌ است‌ .
(ترجمة‌ الامام‌ الحسن‌ ، ص‌ 167)


93. ما تجربه‌ كردیم‌ و تجربه‌ كنندگان‌ نیز تجربه‌ كردند ، ولى‌ چیزى‌ مفیدتر از وجود صبر و پرضررتر از نبود صبر ندیدیم‌ . با صبر همه‌ امور اصلاح‌ مى‌شود و چیزى‌ جاى‌ آن‌ را نمى‌گیرد .
(شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ ، ابن‌ ابى‌ الحدید ، ج‌ 1 ، ص‌ 319)


94. هیچ‌ حقى‌ كه‌ باطلى‌ در آن‌ نباشد مانند مرگ‌ ندیدم‌ كه‌ شبیه‌تر باشد به‌ باطلى‌ كه‌ حقى‌ در آن‌ نیست‌ .
(شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ ، ابن‌ ابى‌ الحدید ، ج‌ 18 ، ص‌ 311)


95.امام‌ حسن‌ مجتبى‌ - علیه‌ السلام‌ - به‌ هنگام‌ ورود به‌ مسجد سر را به‌ طرف‌ آسمان‌ بلند مى‌كرد و مى‌فرمود : پروردگارا ! مهمان‌ تو جلو درب‌ خانه‌ات‌ ایستاده‌ است‌ .

اى‌ نیكوكار ! بنده‌ گناهكار و بدرفتار به‌ درگاهت‌ شتافته‌ ، از زشتى‌هایى‌ كه‌ مرتكب‌ شده‌ به‌ خاطر زیبایى‌هایى‌ كه‌ در نزد توست‌ درگذر ، اى‌ بخشنده‌ و كریم‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 43 ، ص‌ 339 )


96. دوازده‌ چیز از آداب‌ غذا خوردن‌ بوده‌ و بر هر مسلمانى‌ لازم‌ است‌ كه‌ از آنها اطلاع‌ داشته‌ باشد ، چهار چیز آن‌ واجب‌ ، و چهار چیز دیگر سنت‌ ، و چهار مورد باقى‌مانده‌ از ادب‌ و اخلاق‌ است‌ . اما چهار امر لازم‌ : شناسایى‌ منعم‌ ، خشنود بودن‌ به‌ آنچه‌ روزى‌ گردیده‌ ، نام‌ خدا را بر زبان‌ جارى‌ كردن‌ و شكرگزارى‌ در برابر نعمتى‌ كه‌ عطا شده‌ است‌ .

و چهار امرى‌ كه‌ سنت‌ است‌ : وضو گرفتن‌ پیش‌ از شروع‌ به‌ غذا ، نشستن‌ بر طرف‌ چپ‌ ، غذا خوردن‌ با سه‌ انگشت‌ و لیسیدن‌ انگشتان‌ مى‌باشد . و چهار امرى‌ كه‌ از آداب‌ و اخلاق‌ است‌ : خوردن‌ از غذاهاى‌ جلوى‌ خودش‌ ، كوچك‌ برداشتن‌ لقمه‌ ، خوب‌ جویدن‌ غذا و كم‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ صورت‌ دیگران‌ مى‌باشد .

(من‌ لا یحضره‌ الفقیه‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 227 ، ح‌ 38)


97 .شوخى‌ كردن‌ حرمت‌ و احترام‌ را از بین‌ مى‌برد .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)


98.كار نیك‌ آن‌ است‌ كه‌ در انجامش‌ درنگ‌ نشود ، و بعد از انجام‌ آن‌ منت‌ نگذارند .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 115)


99.قدر نعمتهاى‌ پروردگار تا موقعى‌ كه‌ پابرجاست‌ مجهول‌ و ناشناخته‌ است‌ ، و زمانى‌ شناخته‌ مى‌شود كه‌ از دست‌ رفته‌ باشد .
(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 115)


100.كسى كه در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نكند، من ضمانت مى‏كنم كه خداوند دعایش را مستجاب كند.
(كافى ، ج2 ، ص62 )

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۲۷ قبل از ظهر |
 

زندگی نامه آیت الله محمد تقی بهجت فومنی

تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه فومن به پایان برد، و پس از آن در همان شهر به تحصیل علوم دینی ‌پرداخت.
به هر حال، روح کمال جو و جان تشنه او تاب نیآ ورد و پس از طی دوران مقدماتی تحصیلات دینی در شهر فومن، به سال 1348 ه.ق. هنگامی که تقریباً 14 سال از عمر شریفش می گذشت به عراق مشرّف شد و در کربلای معلّی اقامت‌ گزید.

بنا به گفته یکی از شاگردان نزدیک ایشان، معظّم له خود به مناسبتی فرمودند:
« بیش از یک سال از اقامتم در کربلا گذشته بود که مکلّف شدم. »

بدین سان، آیت الله بهجت حدود چهار سال در کربلای معلّی می ماند و از فیوضات سید الشهداء علیه السلام استفاده نموده و به تهذیب نفس می پردازد و در طی این مدت بخش معظمی از کتابهای فقه و اصول را در محضر استادان بزرگ آن دیار مطهّر می‌خواند.

در سال 1352ه.ق. برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مشرّف می گردد و قسمتهای پایانی سطح را در محضر آیات عظام از آن جمله مرحوم آیت الله آقا شیخ مرتضی طالقانی به پایان می رساند. با این همه، همّت او تنها مصروف علوم دینی نبوده، بلکه عشق به کمالات والای انسانی هماره جان ناآرام او را به جستجوی مردان الهی و اولیاء برجسته وا می داشته ‌است.


یکی از شاگردان آیت الله بهجت می گوید: در سالهای متمادی که در درس ایشان شرکت می جویم هرگز نشنیده ام که جز در موارد نادر درباره خود مطلبی فرموده باشد. از جمله سخنانی که از زبان مبارکش درباره خود فرمود، این است که در ضمن سخنی به مناسبت تجلیل از مقام معنوی استاد خود حضرت آیت الله نائینی(ره) فرمود:
« من در ایام نوجوانی در نماز جماعت ایشان شرکت می نمودم، و از حالات ایشان چیزهایی را درک می کردم. »

 

استادان بر جسته فقه و اصول

آیت الله بهجت پس از اتمام دوره سطح، و درک محضر استادان بزرگی چون آیات عظام: آقا سید ابوالحسن اصفهانی (ره)، آقا ضیاء عراقی (ره)، و میرزای نائینی (ره)، به حوزه گرانقدر و پر محتوای آیتِ حقّ حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (ره)، معروف به کمپانی وارد شد و در محضر آن علامه کبیر به تکمیل نظریات فقهی و اصولی خویش پرداخت، و به یاری استعداد درخشان و تأییدات الهی از تفکرات عمیق و ظریف و دقیق مرحوم علامه کمپانی، که دارای فکری سریع و جوّال و متحرک و همراه با تیز بینی بوده، بهره ها برد.

« در فقه بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد کاظم شیرازی- که شاگردان مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی و از استادان بسیار برجسته نجف اشرف بود- استفاده کرده، و در اصول از مرحوم آقای نائینی، و سپس بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی فایده برده بودند، هم مدّت استفاده شان از مرحوم اصفهانی بیشتر بود و هم استفاده های جنبی دیگر. »
 


سیر و سلوک وعرفان

آیت الله بهجت، در ضمن تحصیل و پیش از دوران بلوغ، به تهذیب نفس و استکما ل معنوی همّت گمارده، و در کربلا در تفحّص استاد و مربی اخلاقی بر آمده و به وجود آقای قاضی که در نجف بوده پی می برد. و پس از مشرف شدن به نجف اشرف از استاد برجسته خویش آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی استفاده های اخلاقی می نماید. 

« پیدا بود که از نظر رفتار هم خیلی تحت تأثیر مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی بودند، چون گاهی مطالبی را از ایشان با اعجابی خاص نقل می کردند، و بعد نمونه هایش را ما در رفتار خود ایشان می دیدیم. پیدا بود که این استاد در شکل گرفتن شخصیت معنوی ایشان تأثیر بسزایی داشته است. »


همچنین در درسهای اخلاقی آيت الله سید عبدالغفار اشرفي مازندراني (ره) - كه استاد مسلم و بي نظير علم اخلاق و هيئت بودند - در نجف اشرف شرکت جسته و از آن استفاده می نموده، تا اینکه در سلک شاگردان حضرت آیت الله سید علی قاضی (ره) در آمده و در صدد کسب معرفت از ایشان بر می آید، و در سن 18 سالگی به محضر پر فیض عارف کامل حضرت آیت الله سید علی آقای قاضی بار می یابد، و مورد ملاطفت و عنایات ویژه آن استاد معظّم قرار می گیرد و در عنفوان جوانی چندان مراحل عرفان را سپری می کند که غبطه دیگران را بر می انگیزد.

« ایشان از مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی مستقیماً در جهت اخلاقی و معنوی بهره برده و سالها شاگردی ایشان را کرده بودند. آیت الله قاضی از کسانی بودند که مُمَحَّضِ در تربیت افراد از جهات معنوی و عرفانی بودند، مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی و مرحوم آقا شیخ علی محمد بروجردی و عده زیادی از بزرگان و حتی مراجع در جنبه های اخلاقی و عرفانی از وجود آقای قاضی بهره برده بودند. آیت الله بهجت از اشخاص دیگری نیز گهگاه نکاتی نقل می کردند مثل مرحوم آیت الله آقا شیخ مرتضی طالقانی و دیگران...

خود آقای بهجت نقل می کردند: شخصی در آن زمان در صدد بر آمده بود که ببیند چه کسانی سحر ماه مبارک رمضان در حرم حضرت امیر علیه السلام در قنوت نماز وترشان دعای ابو حمزه ثمالی می خوانند، آن طور که خاطرم هست اگر اشتباه نکنم کسانی را که مقید بودند این عمل را هر شب در حرم حضرت امیر علیه السلام انجام بدهند شمرده بود و بیش از هفتاد نفر شده بودند.

به هر حال، بزرگانی که تقید به جهات عبادی و معنوی داشتند در آن عصرها زیاد بودند. متأسفانه در عصر ما کمتر این نمونه ها را مشاهده می کنیم. البته علم غیب نداریم، شاید آن کسانی که پیشتر در حرمها این عبادتها را انجام می دادند حالا در خانه هایشان انجام می دهند، ولی می شود اطمینان پیدا کرد که تقید به اعمال عبادی و معنوی سیر نزولی داشته و این بسیار جای تأسف است. »

یکی دیگر از شاگردان آقا ( حجّة الاسلام و المسلمین آقای تهرانی ) جریان فوق را به صورت ذیل از حضرت آیت الله بهجت نقل میکند:

« شخصی در آن زمان شنیده بود که در گذشته هفتاد نفر در حرم حضرت امیر علیه السلام در قنوت نماز وترشان دعای ابو حمزه ثمالی را می خواندند، آن شخص تصمیم گرفته بود ببیند در زمان خودش چند نفر این کار را انجام می دهند، رفته بود و شمارش کرده و دیده بود تعداد افراد نسبت به زمان سابق تقلیل پیدا کرده و مجموعاً پنجاه نفر (آن طور که بنده «تهرانی» به یاد دارم) در حرم ( اعّم از نزدیک ضریح مطهّر، و رواقهای اطراف) دعای ابوحمزه را در دعای نماز وتر خود قرائت می کنند. »

 

فلسفه

آیت الله بهجت، اشارات ابن سینا و اسفار ملا صدرا را نزد مرحوم آیت الله سید حسن بادکوبه ای فرا گرفته است.
 


مرجعیت

با اینکه ایشان فقیهی شناخته شده اند و بیش از سی سال است که اشتغال به تدریس خارج فقه و اصول دارند، ولی هماره از پذیرش مرجعیت سرباز زده اند.


آقای مصباح درباره علت پذیرش مرجعیت از سوی ایشان و نیز پیرامون عدم تغییر وضعیت آیت الله بهجت بعد از مرجعیت می گوید:
« بعد از مرجعیت منزل آیت الله بهجت هیچ تغییری نکرده است، ملاقات و پذیرایی از بازدید کنندگان در منزل امکان ندارد لذا در اعیاد و ایام سوگواری، در مسجد فاطمیه از ملاقات کنندگان پذیرایی می شود. اصولاً قبول مرجعیت ایشان به نظر من یکی از کرامات ایشان است، یعنی شرایط زندگی ایشان آن هم در سن هشتاد سالگی به هیچ وجه ایجاب نمی کرد که زیر بار چنین مسؤلیتی برود، و کسانی که با ایشان آشنایی داشتند هیچ وقت حدس نمی زدند که امکان داشته باشد آقا یک وقتی حاضر بشوند پرچم مرجعیت را به دوش بکشند و مسولیتش را قبول بکنند. و بدون شک جز احساس یک وظیفه متعین چیزی باعث نشد که ایشان این مسؤلیت را بپذیرند. و باید گفت که رفتار ایشان در این زمان با این وارستگی و پارسایی، حجت را بر دیگران تمام می کند که می شود در عین مرجعیت با سادگی زندگی کرد، بدون اینکه تغییری در لباس، خوراک، مسکن، خانه و شرایط زندگی پیش بیاید. »

تا اینکه بعد از فوت مرحوم آقای سید احمد خوانساری(ره) جلد اول و دوم کتاب «ذخیره العباد» (جامع المسائل کنونی) را به قلم خود تصحیح و در اختیار خواص گذاشتند، و پیش از فوت مرجع عالیقدر حضرت آیه الله اراکی(ره) اجازه نشر رساله عملیه خویش را دادند، سرانجام وقتی جامعه مدرسین با انتشار اطلاعیه ای هفت نفر از آن جمله حضرت آیه الله بهجت را به عنوان مرجع تقلید معرفی کرد و عده ای از علمای دیگر از جمله آیت الله مشکینی و آیت الله جوادی آملی و ... مرجعیت ایشان را اعلام کردند، به دنبال در خواستهای مصرانه و مکرر راضی شدند تا رساله عملیه ایشان در تیراژ وسیع به چاپ برسد، با این حال از نوشتن نام خویش بر روی جلد کتاب دریغ ورزیدند.

در همین ارتباط یکی از مرتبطین ایشان می گوید: ایشان پیش از در گذشت آیت الله اراکی چون مطلع شدند جامعه مدرسین نظر به معرفی ایشان را دارند پیغام دادند که راضی نیستم اسمی از بنده برده شود.

و بعد از فوت مرحوم اراکی و پیام جامعه مدرسین و اطلاع از انتشار اسمشان فرمودند: « فتاوای بنده را در اختیار کسی قرار ندهید. از ایشان توضیح خواسته شد فرمودند: صبر کنید، همه رساله خود را نشر دهند، بعدها اگر کسی ماند و از دیگران تقلید نکرد و فقط خواست از ما تقلید کند آن وقت فتاوی را منتشر کنید » چندین ماه پس از این رخداد رساله ایشان توسط بعضی از اهل لبنان به چاپ رسید.

آثار مکتوب

حضرت آيت الله بهجت داراي تأليفات متعددي در فقه و اصول هستند که خود براي چاپ اکثر آنها اقدام نکرده‌اند و گاه به کساني که مي‌خواهند آنها را حتي با غير وجوه شرعيه چاپ کنند، اجازه نمي‌دهند و مي‌فرمايند: هنوز بسياري از کتاب‌هاي علماي بزرگ سال‌ها است که به گونه خطي مانده است، آنها را چاپ کنيد نوبت اينها دير نشده است.

برخي از آثار اين عالم عارف عبارتند از يک دوره کامل اصول، حاشيه بر مکاسب شيخ انصارى (ره) و تکميل آن تا پايان مباحث مربوط به مکاسب و متاجر، دوره کامل طهارت، دوره کامل کتاب صلاه، دوره کامل کتاب زکات، دوره کامل کتاب خمس و حج، حاشيه بر کتاب ذخيره العباد مرحوم شيخ محمد حسين غروى، چندين مجلد تقريباً يک دوره فقه فارسى، حاشيه بر مناسک شيخ انصارى (ره) و...

فهرست عمده تأليفات ايشان که برخي نيز با اصرار و پشتکاري برخي از شاگردانشان به چاپ رسيده، عبارتند از:

آثار منتشر شده

1. رساله توضيح المسائل(فارسي و عربي)،

2. مناسک حجّ،
دو کتاب ياد شده از سوي برخي از فضلا بر اساس فتاواي ايشان تأليف و پس از تأييد آقا به چاپ رسيده است.

3. وسيله النجاه،
اين کتاب دربردارنده نظرات فقهي ايشان در بيشتر ابواب فقه است که در متن وسيله النجاه حضرت آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني(ره) گنجانده شده و نهايتاً جلد نخست آن با تأييد ايشان به چاپ رسيده است.


4. جامع المسائل.
اين کتاب مجموعه حواشي ايشان بر کتاب«ذخيره العباد» استادش حضرت آيت الله محمد حسين غروي اصفهاني، و نيز تکميل آن تا آخر فقه است، که قسمت‌هايي از آن ابتدا با نام«ذخيره العباد» با حروفچيني نه چندان زيبا و در تعداد نسخه‌اندک در اختيار برخي از شاگردان و خواصّ ايشان قرار گرفت، و بعداً جلد اول از اين مجموعه که قرار است در پنج مجلد به چاپ برسد، به سبب کثرت فروع فقهي که از سوي حضرت آيت الله بهجت بر اصل کتاب افزوده شده و جامعيت آن«جامعُ المسائل» نام گرفته که به همت برخي از شاگردان ايشان به چاپ رسيد.


تأليفات آماده چاپ و نشر

1. جلد اول از کتاب صلوه،
آيت الله بهجت در اين کتاب با سبکي ويژه و تلخيص مطالب به ترتيب مباحث «جواهر الکلام» به بيان نظريات نو و ابتکاري خويش پرداخته‌اند.


2. جلد اول از دوره اصول،
اين کتاب تقريبا" به ترتيب « کفايه الاصول» نگارش يافته است، و بارها توسط ايشان مورد مداقّه و تجديد نظر قرار گرفته، و نظرياتي نو در بسياري از مباحث اصول را در بردارد.

3. تعليقه بر مناسک شيخ انصاري،
اين کتاب در بردارنده نظرات ايشان درباره مناسک حجّ است.

آثاري که چاپ و منتشر نشده است

1. بقيه مجلّدات دوره اصول،

2. حاشيه بر مکاسب شيخ انصاري،
که به ترتيب مکاسب شيخ انصاري(ره) از اول تا انجام، و پس از اتمام آن ادامه مباحثي که در مکاسب مطرح نشده بر اساس متن«شرايع الاسلام» نگارش يافته است، ايشان در اين دوره از مباحث فقهي نظرات جديدي را ارائه داده‌اند.

3. دوره طهارت،
در اين کتاب نيز آيت الله بهجت بسان دوره«کتاب الصلوه» به ترتيب مباحث«جواهر الکلام» با تلخيص و نوآوري نظرات خويش را مطرح کرده‌اند.

4. بقيه مجلّدات دوره کتاب الصلوه.

همچنين ايشان در تأليف«سفينه البحار» با مرحوم حاج شيخ عباس قمي(ره) همکاري داشته‌اند و قسمت زيادي از سفينه البحار خطي، به خط ايشان نوشته شده است.

شاگردان

با توجه به اين که ايشان به سبب شهرت گريزي عمدتاً در منزل خود تدريس مي‌کردند، با وجود اين افراد بسياري از محضر آن جناب استفاده کرده و مي‌کنند. که برخي از آنان خود صاحب رساله و فتوا هستند.

اينک نام برخي از شاگردان را با حذف القاب ذکر مي‌کنيم:

1. محمد تقي مصباح يزدي،
2. عبدالمجيد رشيد پور،
3. سيد مهدي روحاني،
4. علي پهلواني تهراني،
5. مختار امينيان،
6. محمدهادي فقهي،
7. هادي قدس،
8. محمود امجد،
9. محمد ايماني،
10. محمد حسن احمدي فقيه يزدي،
11. محمد حسين احمدي فقيه يزدي،
12. مسعودي خميني،
13. سيد رضا خسروشاهي،
14. حسن لاهوتي،
15. عزيز علياري،
16. سيد محمد مؤمني،
17. حسين مفيدي،
18. جواد محمد زاده تهراني،
19. سيد صابر مازندراني،
20. شهيد نمازي شيرازي.

مطالب فوق منقول از سایت آن فقید مي باشد.

 

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۵۸ قبل از ظهر |
 

کیک زرد یا Yellowcake که به نام اورانیا (Urania) هم شناخته می‌شود در واقع خاک معدنی اورانیوم است که پس از گذراندن مراحل تصفیه و پردازش‌های لازم از سنگ معدنی آن تهیه می‌شود.

 تهیه این ماده به منزله رسیدن به بخش میانی مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن اورانیوم است و باید توجه داشت که فاصله بسیار زیادی برای استفاده در بمب اتمی دارد.

 روش تهیه کیک زرد کاملاً به نوع سنگ معدن به دست آمده بستگی دارد، اما به‌طور معمول با آسیاب کردن و پردازش‌های شیمیایی بر روی سنگ معدن اورانیوم، پودر زبر و زردرنگی به دست می‌آید که قابلیت حل شدن در آب را ندارد و حدود 80 درصد غلظت اکسید اورانیوم آن خواهد بود. این پودر در دمایی معادل 2878 درجه سانتیگراد ذوب می‌شود.

 روش تهیه کیک زرد:

 ابتدا سنگ معدن با دستگاه های مخصوصی خرد و آسیاب می شود، پس از آن برای جداسازی اورانیم و بالابردن خلوص خاک سنگ، آن را در حمامی از اسید سولفوریک، آلکالاین و یا پراکسید می‌خوابانند؛ این عمل برای به دست آوردن اورانیوم خالص تر صورت می‌شود.

 سپس این محصول به دست آمده را خشک و فیلتر می‌کنند و نتیجه آن چیزی خواهد شد که به «کیک زرد» معروف است.

 امروزه روش‌های جدیدی برای تهیه این پودر اورانیوم وجود دارد که محصول آنها بیش از آن که زرد باشد به قهوه‌ای و سیاه نزدیک است، در واقع رنگ ماده به دست آمده به میزان وجود ناخالصی‌ها در این پودر بستگی دارد.

 نهادن این نام بر روی این محصول به گذشته بر می‌گردد که کیفیت روش‌های خالص‌سازی سنگ معدن مناسب نبود و ماده به دست آمده، زرد رنگ بود.

 مواد تشکیل‌دهنده کیک زرد:

 بخش اصلی کیک زرد (معادل 70-90 درصد وزنی) شامل اکسیدهای اورانیوم با فرمول شیمیایی U3O8 و یا سایر اکسیدهاست و بقیه آن از دیگر موادی تشکیل شده‌است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 هیدراکسید اورانیوم با فرمول شیمایی UO2(OH)2 یا UO2)2(OH)2) که در صنایع ساخت شیشه و سرامیک استفاده می‌شود. این ماده تشعشع رادیواکتیو دارد و باید با شرایط خاصی نگهداری و حمل شود.

 سولفات اورانیوم با فرمول شیمیایی (U02S04) که ماده‌ای بی‌بو با رنگ زرد لیمویی‌است.

 اکسید اورانیوم زرد (یا اورانیت سدیم) با فرمول شیمیایی Na2O (UO3)2.6H2O که ماده‌ای با رنگ زرد - نارنجی است.

 پراکسید اورانیوم با فرمول شیمیایی UO4·nH2O با رنگ زرد کم‌رنگ.

 یکی از کاربردهای کیک زرد، تهیه هگزا فلوراید اورانیوم است. این گاز در وضع عادی حدود هفت صدم درصد شامل ایزوتوپ 235 و بقیه آن ایزوتوپ 238 است. در مرحله غنی‌سازی درصد U-235 به حدود 5.3 یا حتی بیشتر افزایش داده می‌شود.

 کاربردهای کیک زرد:

 کیک زرد عموماً برای تهیه سوخت رآکتورهای هسته‌ای به کار برده می‌شود، در واقع این ماده است که پس از پردازش‌هایی به UO2 تبدیل و برای استفاده در میله‌های سوختی به کار برده می‌شود.

 این ماده همچنین می‌تواند برای غنی‌سازی به گاز هگزا فلوراید اورانیوم یا UF6 تبدیل شود، چون در این صورت می‌توان چگالی ایزوتوپ‌های اورانیوم 235 را در آن افزایش داد.

 در هر صورت کیک زرد در اغلب کشورهایی که معادن طبیعی اورانیوم دارند تهیه می‌شود و تولید این ماده مشکل خاصی ندارد و به‌طور متوسط سالیانه 64 هزار تن از این ماده در جهان تولید می‌شود.

 کانادا، یکی از تولیدکنندگان این ماده است، این کشور معادنی دارد که خلوص سنگ اورانیوم آنها به 20 درصد هم می‌رسد.

در آسیا نیز کشوری مانند قزاقستان صنایع بزرگ تولید این پودر را دارد.  قیمت این پودر در بازارهای بین المللی، هر کیلوگرم حدود 25 دلار است.

 

سرخپوش

 

+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲۰:۹ بعد از ظهر |
 

قانون صف:

اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.


قانون تلفن:

اگر شما شماره‌ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود.


قانون تعمیر:

بعد از این که دست‌تان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.


قانون کارگاه:

اگر چیزی از دست‌تان افتاد، قطعاً به پرت‌ترین گوشه ممکن خواهد خزید.


قانون معذوریت:

اگر بهانه‌تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشین‌تان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشین‌تان، دیرتان خواهد شد.

قانون حمام:

وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.


قانون روبرو شدن:

احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید افزایش می‌یابد.


قانون نتیجه:

وقتی می‌خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی‌کند، کار خواهد کرد.


قانون بیومکانیک:

نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

قانون تئاتر:

کسانی که صندلی آنها از راه‌روها دورتر است دیرتر می‌آیند.


قانون قهوه:

قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیس‌تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید.

 

 سرخپوش

 

+ نوشته شده توسط سرخ در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۲۷ بعد از ظهر |

پسرک از پدر بزرگش پرسید :

-  پدر بزرگ درباره چه می نویسی؟

- پدربزرگ پاسخ داد
درباره توپسرم، اما مهمتر از آنچه می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی، تو هم مثل این مداد بشوی

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید
-
اما این هم مثل بقیه مداد هایی است که دیده ام

پدر بزرگ گفت : بستگی داره چطور به آن نگاه کنی، در این مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بیاوری، برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی

صفت اول : می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند. اسم این دست خداست، او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد

صفت دوم : باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیزتر می شود ( و اثری که از خود به جا می گذارد ظریف تر و باریک تر) پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی

صفت سوم : مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست، در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری، مهم است

صفت چهارم : چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است

و سر انجام
پنجمین صفت مداد : همیشه اثری از خود به جا می گذارد. پس بدان هر کار در زندگی ات می کنی، ردی از تو به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کار می کنی، هشیار باشی و بدانی چه می کنی

 

سرخپوش

 

+ نوشته شده توسط سرخ در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۲۵ بعد از ظهر |

 

گاهی آدمها به آن میزان به هم نزدیک می شوند که دیگر یکدیگر را نمی بینند ! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درستر آنها از یکدیگر گردد. ارد بزرگ


وظيفه اصلي و اساسي كلمه قدرت اين است كه در خوشبختي بشر بكوشد.  هانري دورلئان


اميد جزيي از خوشبختي است. ژوبر


حقيقت انکارناپذير است. بدخواهي ممکن است به آن حمله کند. ممکن است ناداني آن را به استهزا بگيرد. اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود. سر وينستون چرچيل


به آرزوهای خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها بيندیشید که گویی بزودی رخ می دهند. ارد بزرگ


وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد.  امرسون


هنرعبارت است از: تجلي استعداد و خلاقيت آدمي در طبيعت. علي شريعتي


کسی که آدم پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد. ارد بزرگ


كار ما نمايانگر قابليت هاي ماست .گوته


كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانري


هر كس با استعدادهايي خلق شده كه بايد آنها را به كار بندد. به كار بستن آنها، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است .گوته


با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم! و یا نمی شود! هر روز پس تر می روید. ارد بزرگ


بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است .اليوت


خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست.  الثرر


تواناترین آدمها، بیشتر زمانها، خود را ناتوان می یابند. ارد بزرگ


آدمها را آنگونه که هستند بخواهیم نه آنگونه که می خواهیم. ارد بزرگ


حسن شهرت و نام نيك بزرگترين سعادتهاست. شيللر


سعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنان


اندیشه و انگاره بیمار، آینده را تیره و تار می بیند. ارد بزرگ


هنگام نيكبختي است كه بايد بيمناك بود. هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگ


سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يك ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريان


قهرمان واقعي كسي است كه سبب خوشي ديگران مي گردد. مونترلان

 

سرخپوش

 

+ نوشته شده توسط سرخ در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۲۳ بعد از ظهر |

 

در سال 1933،همان کار پاره وقتی را هم که داشتم از دست دادم وتنها درآمد ما، پول ناچیزی بود که مادر از خیاطی به دست می آورد. بعد مادر مریض شد ونتوانست کار کند. وقتی نتوانستیم قبض برق را پرداخت کنیم،شرکت برق آمد و آنرا قطع کرد.بعد آب و بعد وهر روز بدتر از دیروز.گنجه های خانه بکلی خالی بود.خوشبختانه در باغچه خانه سبزی کاشته بودیم و می توانستیم هنوز قابلمه ای را بار بگذاریم.

روزی خواهر کوچکترم با عجله از مدرسه به خانه آمد و گفت : توی مدرسه گفته اند که فردا برای فقرا چیزی ببریم.

مادر بی مقدمه گفت : فقیر تر از خود ما هیچ کس وجود ندارد.

آن روزها مادر بزرگ با ما زندگی می کرد.دستی روی بازوی مادر گذاشت و با اخم او را ساکت کرد و گفت: اگر به بچه تلقین کنی که خانواده اش فقیر است تا آخر عمر فقیر و بیچاره می ماند. هنوز یک شیشه مربای خانگی توی گنجه هست. می تواند آن را با خود ببرد.

مادر بزرگ یک تکه کاغذ کادو و یک روبان صورتی پیدا کرد و شیشه مربا را با آن بسته بندی کرد.

فردای آن روز خواهرم با سرفرازی و خوشحالی هدیه اش را برای فقرا برد

و هرگز در زندگی باور نکرد که ما فقیریم.

 

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۳۵ بعد از ظهر |

دان هرالد ( (Don Heroldكاریكاتوریست و طنزنویس آمریكایى در سال 1889 در ایندیانا متولد شد و در سال 1966 از جهان رفت. دان هرالد داراى تالیفات زیادى است اما قطعه كوتاهش «اگر عمر دوباره داشتم...» او را در جهان معروف كرد. بخوانید:

 "البته آب ریخته را نتوان به كوزه باز گرداند، اما قانونى هم تدوین نشده كه فكرش را منع كرده باشد.

      اگر عمر دوباره داشتم مى كوشیدم اشتباهات بیشترى مرتكب شوم. همه چیز را آسان مى گرفتم. از آنچه در عمر اولم بودم ابله تر مى شدم. فقط شمارى اندك از رویدادهاى جهان را جدى مى گرفتم. اهمیت كمترى به بهداشت مى دادم. به مسافرت بیشتر مى رفتم. از كوههاى بیشترى بالا مى رفتم و در رودخانه هاى بیشترى شنا مى كردم. بستنى بیشتر مى خوردم و اسفناج كمتر.

      مشكلات واقعى بیشترى مى داشتم و مشكلات واهى كمترى. آخر، ببینید، من از آن آدمهایى بوده ام كه بسیار مُحتاطانه و خیلى عاقلانه زندگى كرده ام، ساعت به ساعت، روز به روز. اوه، البته منهم لحظاتِ سرخوشى داشته ام. اما اگر عمر دوباره داشتم از این لحظاتِ خوشى بیشتر مى داشتم. من هرگز جایى بدون یك دَماسنج، یك شیشه داروى قرقره، یك پالتوى بارانى و یك چتر نجات نمى روم. اگر عمر دوباره داشتم، سبك تر سفر مى كردم.

     اگر عمر دوباره داشتم، وقتِ بهار زودتر پا برهنه راه مى رفتم و وقتِ خزان دیرتر به این لذت خاتمه مى دادم از مدرسه بیشتر جیم مى شدم. گلوله هاى كاغذى بیشترى به معلم هایم پرتاب مى كردم سگ هاى بیشترى به خانه مى آوردم. دیرتر به رختخواب مى رفتم و مى خوابیدم. بیشتر عاشق مى شدم. به ماهیگیرى بیشتر مى رفتم. پایكوبى و دست افشانى بیشتر مى كردم. سوار چرخ و فلك بیشتر مى شدم. به سیرك بیشتر مى رفتم.

در روزگارى كه تقریباً همگان وقت و عمرشان را وقفِ بررسى وخامت اوضاع   مى كنند، من بر پا مى شدم و به ستایش سهل و آسانتر گرفتن اوضاع مى پرداختم.

زیرا من با ویل دورانت موافقم كه مى گوید "شادى از خرد عاقل تر است".

اگر عمر دوباره داشتم، گْلِ مینا از چمنزارها بیشتر مى چیدم *"

 

 

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۳۲ بعد از ظهر |
یکروز یکی از کارمندان اداره پست که در قسمت جداسازی و توزیع نامه‌ها کار می‌کرد، در میان پاکتها پاکتی را دید که تمبر نداشت و در پشت پاکت در قسمت آدرس گیرنده نوشته شده بود: «خدا»
او پاکت را باز کرد و دید نامه از پیرزنی است که به خدا نوشته تمام ١٠٠ هزار تومان حقوق بازنشستگی مرحوم شوهرش را دزد از کیفش زده و اگر پولی به او نرسد تا آخرماه گشنه خواهد ماند.
کارمند دلش به حال پیرزن سوخت و ماجرا را با همکارانش در میان گذاشت و توانست ٩٥٠٠٠ تومان از آنها برای پیرزن جمع کند و همان روز آن مبلغ را با پست پیشتاز به آدرس پیرزن فرستاد.
یک هفته بعد، باز هم پاکتی در میان نامه‌ها بود که در قسمت آدرس گیرنده نوشته شده بود: «خدا». کارمند پست دست خط پیرزن را شناخت. پاکت را باز کرد و نامه او را خواند. پیرزن نوشته بود: «خدا جون به خاطر ١٠٠ هزار تومان که برایم فرستادی خیلی ممنونم. اگر به دستم نرسیده بود از گشنگی می‌مردم. ضمناً می‌خواستم اطلاع دهم که ٥ هزار تومان از پولی که فرستاده بودید را کارمندان بی‌وجدان اداره پست کش رفته بودند.»
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۳۰ بعد از ظهر |

• سوسک مى ‌تواند ٩ روز بدون سر زندگى کند.
• کروکودیل نمى تواند زبانش را بیرون بیاورد.
• مار مى تواند تا ٣ سال بخوابد.
• تمام خرسهاى قطبى، چپ دست هستند.
• شرکت هواپیمایى آمریکن ایرلاینز در سال ١٩٨٧، تنها با حذف یک زیتون از سالاد مسافران درجه  یک (First-class) خود، ٤٠ هزار دلار صرفه‌جویى کرد.
• آمریکائیها به طور متوسط در هر روز٧٣ هزار متر مربع پیتزا مى ‌خورند.
• چشم شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
• نوزدان بدون داشتن استخوان کشکک  سر زانو به دنیا مى ‌آیند و تشکیل شدن آنها از ٢ سالگى تا ٦ سالگى طول مى ‌کشد.
• اگر سرتان را به مدّت یکساعت به دیوار بکوبید، ١٥٠ کالرى می‌سوزانید.
• پروانه‌ها با پاهاى خود مزه‌ها را مى ‌چشند.
• گربه‌ها بیش از ١٠٠ آواى صوتى مختلف دارند، در حالى که این رقم در مورد سگها، تنها در حدود ١٠ تاست.
• ادرار گربه‌ها زیر نور سیاه مى ‌درخشد.
• تعداد انگلیسى زبانان در چین بیشتر از آمریکاست.
• شخصیت کارتونى دونالد داک در کشور فنلاند به خاطر این که شلوار به پا نداشت اجازه نمایش نیافت.
• دوئل در کشور پاراگوئه از نظر قانونى اشکالى ندارد به شرطى که هر دو نفر موافقت کنند که در صورت کشته شدن تمام خونشان را اهداء کنند.
• فیلها تنها حیواناتى هستند که نمى ‌توانند بپرند.
• انسانها و دلفین‌ها تنها موجوداتى هستند که به خاطر لذت‌جویى رابطه  جنسى برقرار مى ‌کنند.
• «I am» کوتاهترین جمله  کامل در زبان انگلیسى است.
• اگر جمعیت چین پشت سر هم از جلوى شما رد شوند، این زنجیره با توجه به نرخ رشد جمعیت در چین، هیچگاه تمام نمى ‌شود.
• اگر ماهى قرمز را در یک اتاق تاریک نگهدارید، بالاخره رنگش سفید مى ‌شود.
• اگر به مدّت ٨ سال و ٧ ماه و ٦ روز داد بکشید، انرژى صوتى لازم براى گرم کردن یک فنجان قهوه تولید مى شود.
• در مصر باستان، کشیشان تمام موهاى بدن خود، از جمله ابروها و مژه‌هایشان را مى ‌کندند.
• ظرف ٤٠٠٠ سال اخیر، هیچ حیوان جدیدى اهلى نشده است.
• عطسه کردن با چشمان باز غیرممکن است.
• قیچى توسط لئوناردو داوینچى اختراع شد.
• مرلین مونرو، هنر پیشه  معروف، پایش ٦ انگشت داشت.
• در آمد سالیانه  مایکل جوردن، بسکتبالیست معروف آمریکایى از کمپانى نایک (به خاطر تبلیغ محصولات این کمپانی) از مجموع درآمد سالیانه  تمام کارگران کارخانه  نایک در مالزى بیشتر است.
• تعداد کسانى که در سال توسط خرها کشته می‌شوند بیشتر از تعداد کسانى است که در سقوط هواپیماها جان خود را از دست مى ‌دهند.
• در زبان انگلیسى هیچ کلمه‌اى هم قافیه  month وجود ندارد.
• انسانها به طور میانگین از عنکبوت بیشتر از مرگ مى ‌ترسند.
• از هر ٢ میلیارد نفر، یکنفر ١١٦ سال یا بیشتر عمر مى ‌کند.
• اندازه  چشمان ما از بدو تولد ثابت می‌ماند ولى رشد بینى و گوشهایمان هرگز متوقف نمى ‌شود.
• افراد «راست دست» به طور میانگین ٩ سال بیشتر از افراد «چپ دست» عمر مى ‌کنند.
• ستاره  دریایى مغز ندارد.
• صندلى الکتریکى توسط یک دندانپزشک اختراع شده است.
• بیشترین نامى که در دنیا وجود دارد «محمد» است.
• ساختمان پنتاگون در ویرجینیا دو برابر مورد نیاز دستشویى دارد. در دهه  ٤٠ که این ساختمان ساخته می‌شد، هنوز قانون جدایى نژادى در ایالت ویرجینیا اعمال مى ‌شد و به موجب این قانون، سفیدپوستان و سیاه‌پوستان باید از دستشوئیهاى جداگانه استفاده مى ‌کردند.
• کوتاهترین جنگ تاریخ بین انگلستان و زنگبار در سال ١٨٩٦ اتفاق افتاده است. زنگبار ظرف ٣٨ دقیقه تسلیم شد.
• قویترین عضله  بدن، زبان است.
• در آمریکا به طور میانگین هر نفر ٢ کارت اعتبارى دارد.
•  TYPEWRITERطولانى ‌ترین کلمه‌اى است که با استفاده از حروف تنها یک سطر صفحه کلید، قابل ساخته شدن است.
• زنان به طور متوسط دو برابر مردان پلک مى ‌زنند.
• هیچکس نمی‌تواند با نگهداشتن تنفسش خود را بکشد.
• روز تولد شما، با روز تولد حداقل ٩ میلیون نفر دیگر در سراسر دنیا مشترک است.

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۲۸ بعد از ظهر |

در زمان‌هاى بسیار قدیم، وقتى هنوز پاى بشر به زمین نرسیده بود، فضیلت‌ها و تباهى‌ها دور هم جمع شدند، خسته‌تر و کسل‌تر از همیشه.

ناگهان ذکاوت ایستاد و گفت: بیایید با هم یک بازى کنیم، مثلاً قایم موشک ...
همه از این پیشنهاد خوشحال شدند و دیوانگى فوراً داد زد: من چشم مى‌گذارم.
و از آنجایى که هیچکس نمى‌خواست دنبال دیوانگى بگردد، همه قبول کردند او چشم بگذارد و به دنبال آن‌ها بگردد.

دیوانگى جلوى درختى رفت و چشم‌هایش را بست و شروع کرد به شمردن: یک ... دو ... سه ...
همه رفتند تا قایم شوند.

لطافت خود را به شاخ ماه آویزان کرد
خیانت داخل انبوهى از زباله‌ها پنهان شد
اصالت در میان ابرها مخفى شد
هوس به مرکز زمین رفت
دروغ گفت به زیر سنگ مى‌روم ولى به ته دریا رفت
طمع در کیسه‌اى که خودش دوخته بود پنهان شد.

و دیوانگى مشغول شمردن بود: هفتاد و نه ... هشتاد ... هشتاد و یک ...
و همه پنهان شده بودند بجز عشق که مردد بود و نمى‌توانست تصمیم بگیرد و جاى تعجب هم نیست چون همه مى‌دانیم پنهان کردن عشق مشکل است.

در همین حال دیوانگى به پایان شمارش رسید. نود و پنج ... نود و شش ... نود و هفت ...
هنگامى که دیوانگى به صد رسید، عشق پرید و در بین یک بوته گل رز پنهان شد.

دیوانگى فریاد زد: دارم میام. دارم میام.

اولین کسى را که پیدا کرد تنبلى بود زیرا تنبلى، تنبلى‌اش آمده بود جایى پنهان شود.
لطافت را یافت که به شاخ ماه آویزان شده بود. دروغ را در ته دریا و هوس را در مرکز زمین، یکى یکى همه را پیدا کرد.
بجز عشق.

او از یافتن عشق ناامید شده بود که خیانت در گوشش زمزمه کرد: عشق پشت بوته گل رز است.
دیوانگى شاخه چنگک مانندى را از درخت کند و با شدت و هیجان آن را در بوته گل رز فرو کرد و دوباره و دوباره ... تا با صداى ناله‌اى متوقف شد.

عشق از پشت بوته بیرون آمد. با دست‌هایش صورت خود را پوشانده بود و از میان انگشتانش قطرات خون بیرون مى‌زد.
شاخه‌ها به چشمان عشق فرو رفته بودند و او را کور کرده بودند. او دیگر نمى‌توانست جایى را ببیند.

دیوانگى گفت: من چه کردم؟ چگونه مى‌توانم تو را خوب کنم؟

عشق پاسخ داد: تو نمى‌توانى مرا درمان کنى امّا اگر مى‌خواهى برایم کارى کنى، راهنماى من شو و این گونه شد که از آن به بعد ...

عشق کور شد و دیوانگى همواره همراه اوست

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۲۲ بعد از ظهر |

اسم من غرور است. من سر تو کلاه مى‌گذارم.
من تو را از مقصدى که خدا برایت قرار داده گمراه مى‌کنم ...
زیرا تو باید به راه خودت بروى.

من تو را از این که از زندگى خود رضایت خاطر داشته باشى باز مى‌دارم ...
زیرا تو استحقاق بیشترى در زندگى دارى.

من تو را از این که آرامش درونى داشته باشى باز مى‌دارم ...
زیرا آنقدر وجود تو را تسخیر کرده‌ام که هرگز نمى‌توانى دیگران را ببخشى.

من تو را از پارسایى و پرهیزکارى باز مى‌دارم ...
زیرا تو از پذیرش خطاهایت سر باز مى‌زنى.

من تو را در دیدن واقعیت‌ها گمراه مى‌کنم ...
زیرا تو به جاى آن که از پنجره به بیرون نگاه کنى بیشتر در آینه نگاه مى‌کنى.

من تو را از داشتن دوستان واقعى محروم مى‌کنم ...
زیرا هیچکس خودِ واقعى تو را نخواهد شناخت.

من تو را از داشتن عشق حقیقى محروم مى‌کنم ...
زیرا عشق حقیقى نیازمند فداکارى و از خود گذشتگى است.

من تو را از شکر کردن به درگاه خدا باز مى‌دارم ...
زیرا تو را متقاعد مى‌کنم که باید همه چیز را در خودت جستجو کنى.

اسم من غرور است. من سر تو کلاه مى‌گذارم.

تو مرا دوست دارى ...
زیرا فکر مى‌کنى که من همیشه مراقب تو هستم.

امّا این‌ها واقعیت ندارد.

من در صدد هستم که تو را گمراه کنم و از تو آدم نادانى بسازم.
خدا چیزهاى بسیارى را در این دنیا براى تو قرار داده است، من هم قبول دارم، ولى نگران نباش...
اگر به من اعتماد داشته باشى و به من بچسبى
هرگز نخواهى فهمید

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۱۸ بعد از ظهر |

من باور دارم ...
که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم
به معنى این که آن‌ها همدیگر را دوست ندارند نیست.
و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز
به معنى این که آن‌ها همدیگر را دوست دارند نمى‌باشد.

من باور دارم ...
که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى باشد
هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد
و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم.

من باور دارم ...
که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد
حتى در دورترین فاصله‌ها.
عشق واقعى نیز همین طور است.

من باور دارم ...
که ما مى‌توانیم در یک لحظه کارى کنیم
که براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد.

من باور دارم ...
که زمان زیادى طول مى‌کشد
تا من همان آدم بشوم که مى‌خواهم.

من باور دارم ...
که همیشه باید کسانى که صمیمانه دوستشان دارم را
با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم
زیرا ممکن است آخرین بارى باشد که آن‌ها را مى‌بینم.

من باور دارم ...
که ما مسئول کارهایى هستیم که انجام مى‌دهیم،
صرفنظر از این که چه احساسى داشته باشیم.

من باور دارم ...
که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،
او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد.

من باور دارم ...
که قهرمان کسى است که کارى که باید انجام گیرد را
در زمانى که باید انجام گیرد، انجام مى‌دهد،
صرفنظر از پیامدهاى آن.

من باور دارم ...
که گاهى کسانى که انتظار داریم در مواقع پریشانى
و درماندگى به ما ضربه بزنند،
به کمک ما مى‌آیند و ما را نجات مى‌دهند.

من باور دارم ...
که گاهى هنگامى که عصبانى هستم
حق دارم که عصبانى باشم امّا
این به من این حق را نمى‌دهد که
ظالم و بیرحم باشم.

من باور دارم ...
که بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتى که داشته‌ایم
و آنچه از آن‌ها آموخته‌ایم بستگى دارد
تا به این که چند بار جشن تولد گرفته‌ایم.

من باور دارم ...
که همیشه کافى نیست که توسط دیگران بخشیده شویم،
گاهى باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.

من باور دارم ...
که صرفنظر از این که چقدر دلمان شکسته باشد
دنیا به خاطر غم و غصه ما از حرکت باز نخواهد ایستاد.

من باور دارم ...
که زمینه‌ها و شرایط خانوادگى و اجتماعى
برآنچه که هستم تاثیرگذار بوده‌اند
امّا من خودم مسئول آنچه که خواهم شد هستم.

من باور دارم ...
که نباید خیلى براى کشف یک راز کند و کاو کنم،
زیرا ممکن است براى همیشه زندگى مرا تغییر دهد.

من باور دارم ...
که دو نفر ممکن است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند
و دو چیز کاملاً متفاوت را ببینند.

من باور دارم ...
که زندگى ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت
توسط کسانى که حتى آن‌ها را نمى‌شناسیم
تغییر یابد.

من باور دارم ...
که گواهى‌نامه‌ها و تقدیرنامه‌هایى که بر روى دیوار نصب شده‌اند
براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

من باور دارم ...
که کسانى که بیشتر از همه دوستشان دارم
خیلى زود از دستم گرفته خواهند شد.

من باور دارم ...
که شما باید این متن را براى کسانى که
بهشان باور دارید بفرستید.
مثل همین کارى که من کردم.


«شادترین مردم لزوماً کسى که بهترین چیزها را دارد نیست
بلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند.»

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۱۵ بعد از ظهر |
 

یک روز پیرمردى با نوه‌اش در مورد جنگ و جدالى که درون انسان‌هاست صحبت می‌کرد.
او گفت: پسرم، درون ما انسان‌ها، جنگى بین «دو گرگ» در جریان است.
یکى مظهر خشم، حسادت، کینه، غم، افسوس، حرص، خودپسندى، تنفر، دروغ، غرور، برترى جویى و شهوت.
و دیگرى صلح ، عشق، امید، خوشى، فروتنى، مهربانى، خیرخواهى، نوع‌دوستى، همدلى، بخشش، راستگویی و ایمان.
پسر کوچک مدتى فکر کرد و سپس از پدر بزرگش پرسید: کدامیک از این دو گرگ پیروز می‌شوند؟
پیرمرد پاسخ داد: هر کدام که تو بهش غذا بدهى و تقویتش کنى.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۵۹ بعد از ظهر |

پیش از اینها فكر میكردم خدا

خانه ای دارد میان ابرها

مثل قصر پادشاه قصه ها

خشتی از الماس وخشتی از طلا

پایه های برجش از عاج وبلور

بر سر تختی نشسته با غرور

ماه برق كوچكی از تاج او

هر ستاره پولكی از تاج او

اطلس پیراهن او آسمان

نقش روی دامن او كهكشان

رعد و برق شب صدای خنده اش

سیل و طوفان نعره توفنده اش

دكمه پیراهن او آفتاب

برق تیغ و خنجر او ماهتاب

هیچكس از جای او آگاه نیست

هیچكس را در حضورش راه نیست

پیش از اینها خاطرم دلگیر بود

از خدا در ذهنم این تصویر بود

آن خدا بی رحم بود و خشمگین

خانه اش در آسمان دور از زمین

بود اما در میان ما نبود

مهربان و ساده وزیبا نبود

در دل او دوستی جایی نداشت

مهربانی هیچ معنایی نداشت

هر چه می پرسیدم از خود از خدا

از زمین، از آسمان،از ابرها

زود می گفتند این كار خداست

پرس و جو از كار او كاری خطاست

آب اگر خوردی ، عذابش آتش است

هر چه می پرسی ،جوابش آتش است

تا ببندی چشم ، كورت می كند

تا شدی نزدیك ،دورت می كند

كج گشودی دست، سنگت می كند

كج نهادی پای، لنگت می كند

تا خطا كردی عذابت می كند

در میان آتش آبت می كند

با همین قصه دلم مشغول بود

خوابهایم پر ز دیو و غول بود

نیت من در نماز و در دعا

ترس بود و وحشت از خشم خدا

هر چه می كردم همه از ترس بود

مثل از بر كردن یك درس بود

مثل تمرین حساب و هندسه

مثل تنبیه مدیر مدرسه

مثل صرف فعل ماضی سخت بود

مثل تكلیف ریاضی سخت بود

                 *****

تا كه یكشب دست در دست پدر

راه افتادم به قصد یك سفر

در میان راه در یك روستا

خانه ای دیدیم خوب و آشنا

زود پرسیدم پدر اینجا كجاست

گفت اینجا خانه خوب خداست!

گفت اینجا می شود یك لحظه ماند

گوشه ای خلوت نمازی ساده خواند

با وضویی دست ورویی تازه كرد

با دل خود گفتگویی تازه كرد

گفتمش پس آن خدای خشمگین

خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟

گفت آری خانه او بی ریاست

فرش هایش از گلیم و بوریاست

مهربان وساده وبی كینه است

مثل نوری در دل آیینه است

می توان با این خدا پرواز كرد

سفره دل را برایش باز كرد

می شود درباره گل حرف زد

صاف و ساده مثل بلبل حرف زد

چكه چكه مثل باران حرف زد

با دو قطره از هزاران حرف زد

می توان با او صمیمی حرف زد

مثل یاران قدیمی حرف زد

میتوان مثل علف ها حرف زد

با زبان بی الفبا حرف زد

میتوان درباره هر چیز گفت

می شود شعری خیال انگیز گفت....

              *****

تازه فهمیدم خدایم این خداست

این خدای مهربان و آشناست

دوستی از من به من نزدیك تر

از رگ گردن به من نزدیك تر….

 

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۵۷ بعد از ظهر |
 
به آرامی میمیری
اگر سفر نكنی،
اگر كتابی نخوانی،
اگر به صدای زندگی گوش فرا ندهی،
اگر قدر خودت را ندانی..
 
به آرامی میمیری
اگر خودت را باور نکنی
اگر نگذاری دیگران به تو كمك كنند.
 
به آرامی میمیری
اگر بنده ی عادات هایت شوی،

و هر روز یك راه را بروی

اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگهای شاد نپوشی،
اگر با کسانیکه نمی شناسی سرصحبت باز نکنی.
 
به آرامی میمیری
اگر شور و حرارت و احساسات سرکش ات را بروز ندهی،
همانهایی هایی كه چشمانت را به درخشش وامی‌دارند

و ضربان قلبت را تندتر می‌كنند.
 
به آرامی میمیری
اگر وقتی از شغلت،‌ یا عشقت راضی و شاد نیستی، تحولی در آن ایجاد نكنی
اگر حاشیه ی امنیت ات را بخاطر آرزویی نامطمئن به خطر نیندازی

اگر آرزوهایت را دنبال نکنی
اگر به خودت اجازه ندهی
كه برای یک بار هم که شده از نصیحتی عاقلانه بگریزی . . .
 
همین امروز را زندگی كن!
همین امروز خطر كن!
همین امروز كاری بكن!
 
 
عاليجناب سرخپوش
 
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۵۷ بعد از ظهر |
 

در 15 سالگی آموختم كه مادران از همه بهتر می دانند ، و گاهی اوقات پدران هم

در 20 سالگی یاد گرفتم كه كار خلاف فایده ای ندارد ، حتی اگر با مهارت انجام شود

در 25 سالگی دانستم كه یك نوزاد ، مادر را از داشتن یك روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یك شب هشت ساعته ، محروم می كند

در 30 سالگی پی بردم كه قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن

در 35 سالگی متوجه شدم كه آینده چیزی نیست كه انسان به ارث ببرد ؛ بلكه چیزی است كه خود آن را می سازد

در 40 سالگی آموختم كه رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست كه كاری را كه دوست داریم انجام دهیم ؛ بلكه در این است كه كاری را كه انجام می دهیم دوست داشته باشیم

در 45 سالگی یاد گرفتم كه 10 درصد از زندگی چیزهایی است كه برای انسان اتفاق می افتد و 90 درصد آن است كه چگونه نسبت به آن واكنش نشان می دهند

در 50 سالگی پی بردم كه كتاب بهترین دوست انسان و پیروی كوركورانه بدترین دشمن وی است

در 55 سالگی پی بردم كه تصمیمات كوچك را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

در 60 سالگی متوجه شدم كه بدون عشق می توان ایثار كرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

در 65 سالگی آموختم كه انسان برای لذت بردن از عمری دراز ، باید بعد از خوردن آنچه لازم است ، آنچه را كه میل دارد نیز بخورد

در 70 سالگی یاد گرفتم كه زندگی مساله در اختیار داشتن كارتهای خوب نیست ؛ بلكه خوب بازی كردن با كارتهای بد است

در 75 سالگی دانستم كه انسان تا وقتی فكر می كند نارس است ، به رشد و كمال خود ادامه می دهد و به محض آنكه گمان كرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود

در 80 سالگی پی بردم كه دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است

در 85 سالگی دریافتم كه همانا زندگی زیباست

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۴۴ بعد از ظهر |
 

♥تمام محبتت را به پای دوستت بریز اما نه تمام اعتمادت را ...
♥عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود
♥رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند
♥از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما میرسد نه آنچه که آرزویش را داریم
در نگاه كسانی كه پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری كوچكتر خواهی شد
♥ عشق مثل یک ساعت شنی می ماند همزمان که قلب را پر می کند مغز را خالی می کند!!
♥هرگاه دلت هوایم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند
♥ اگه روزی شاد بودی، بلند نخند كه غم بیدار نشه و اگه یه روز غمگین بودی، آرام گریه كن تا شادی ناامید نشه
♥عشق گلی است كه اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر كنید، هرگز قادر نخواهید بود كه آن را دوباره جمع كنید
♥زندگی اجبار است .... مرگ انتظار است..... عشق یک بار است ..... جدایی دشوار است .....
یاد تو تکرار است
♥همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه
♥دقایقی تو زندگیت هست که دلت برای کسی اونقدر تنگ میشه که دلت میخواد اونو از تو رویات بیرون بکشی و توی دنیای واقعی با تمام وجوت بغلش کنی
♥نه!نرو!... صبرکن قرارمان این نبود باید سکه بیندازیم... اگر شیر آمد:تردید نکن که دوستت ارم... اگر خط آمد:مطمئن باش دوستدارت هستم ..... صبر کن سکه بیندازیم اگر دوستت نداشتم.....آن وقت برو...

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۶:۴۲ بعد از ظهر |
 

بسیاری از واژه ها در گویش کرمانی ریشه در زبانهای اوستایی و فارسی باستان دارند . این نوشتار  نیاز به ویرایش و به ویژه درج آوانویسی دارد که به امید خدا و یاری خوانندگان عزیز در ادامه ،ضمن تکمیل و ذکر سایر واژگان نواقص کنونی نیز برطرف خواهند شد . یکی از اهم اهداف این بلوک مقایسه  این واژه ها با سایر گویش های محلی ایران و هم چنین ریشه یابی آنها در نوشتار کهن شامل اوستا ، کتیبه ها و متون پهلوی مربوط به دوره ساسانی و اشکانی است . تعدادی از این اصطلاحات عبارتند از:

 

كيل كردن      وزن كردن                                      بوخ           زود

برج             ماه                                                خلوش        عامي

وخ              وقت                                               ور             پوشش

سجلت          شناس نامه                                  بذا             بگذار

اي              اين                                                پلشيدن        زدودن

كاربافو         عنكبوت                                          وشم           برايم

كره             بزغاله                                             گرده          كليه

شاخي          كله پاچه                                      تلخو          بادام كوهي

كركريچو      غضروف                                            ترنشك        نوعي پرنده

پختو           قمري                                              كل            لانه پرنده

قتو             آب تني                                           لقار           لاغر

كرپو           مارمولك                                          جيكو          جيرجيرك

مدو            سوسك                                         درش پالا     آب كش

   

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۴ بعد از ظهر |

 

موقعيت جغرافيايي - کرمان

 استان‌ كرمان‌ با 175069 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ استان‌ بعد ازخراسان‌ دومين‌ استان‌ پهناور كشور است‌ و حدود 11 درصد از خاك‌ ايران‌ را در برگرفته‌ است‌. شهرهاي‌ مهم‌استان‌ كرمان‌ عبارتند از: بافت‌، بردسير، بم‌، جيرفت‌، رفسنجان‌، زرند، سيرجان‌، شهربابك‌، كرمان‌ و كهنوج‌.

 استان‌كرمان‌ در سال‌ 1375 حدود 2004 هزار نفر جمعيت‌ داشت‌ كه‌ از اين‌ تعداد 9/52 درصد در نقاط‌ شهري‌، 46درصد در نقاط‌ روستايي‌ ساكن‌ بوده‌اند. و 1/1 درصد آن‌ نيز غير ساكن‌ بوده‌ است‌. شهرستان‌ كرمان‌ به‌ عنوان‌ مركزاستان‌ با حدود 80 درصد جمعيت‌ شهرنشين‌، توسعه‌ يافته‌ترين‌ و وسيع‌ترين‌ شهر استان‌ است‌.

 ارتفاعات‌ استان‌ كرمان‌ دنباله‌ رشته‌ كوههاي‌ مركزي‌ ايران‌ است‌ كه‌ از چين‌ خوردگيهاي‌ آتشفشاني‌ آذربايجان‌شروع‌ و با انشعاباتي‌ در فلات‌ مركزي‌ تا بلوچستان‌ امتداد مي‌يابد اين‌ رشته‌ كوهها دشت‌هاي‌ وسيعي‌ را در سطح‌استان‌ پديد آورده‌اند. بلندترين‌ اين‌ ارتفاعات‌ كوههاي‌ بشاگرد كوهبنان‌ است‌ كه‌ قلل‌ ديگري‌ از قبيل‌ طغرل‌ الجرد،پلوار، سيرچ‌، ابارق‌ و تهرود را در ميان‌ خود جاي‌ داده‌ است‌. كوههاي‌ ديگري‌ كه‌ از يزد تا كرمان‌ و چاله‌جازموريان‌ كشيده‌ شده‌اند، قله‌هاي‌ مهمي‌ از قبيل‌ مدوار، شهر بابك‌، كوه‌پنج‌، چهل‌ تن‌، لاله‌زار، هزاربحر آسمان‌و... در ميان‌ آنان‌ سر بر آسمان‌ كشيده‌اند.

 

آب و هوا - کرمان

 ارتفاعات‌ و پستي‌ و بلندي‌هاي‌ استان‌، شرايط‌ اقليمي‌ ويژه‌، آب‌ و هواي‌ متفاوتي‌ را در نواحي‌ مختلف‌استان‌ بوجود آورده‌اند. نواحي‌ شمال‌، شمال‌ غربي‌ و مركزي‌، آب‌ و هواي‌ خشك‌ و معتدل‌ دارد و آب‌ و هواي‌نواحي‌ جنوبي‌ و جنوب‌ شرقي‌ آن‌ گرم‌ و نسبتاً مرطوب‌ است‌. آب‌ و هواي‌ مركز استان‌ (شهر كرمان‌) خشك‌ ونيمه‌ معتدل‌ است‌ و حداكثر مطلق‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ 6/39 درجه‌ و حداقل‌ مطلق‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ 7- درجه‌سانتي‌ گراد گزارش‌ شده‌ است‌. متوسط‌ درجه‌ حرارت‌ استان‌ در ماه‌هاي‌ فروردين‌ تا تير ماه‌ بين‌ 20 تا 25 درجه‌سانتي‌گراد مي‌باشد. اين‌ ماهها مطلوب‌ترين‌ زمان‌ مسافرت‌ براي‌ گردش‌ و بازديد از ديدني‌هاي‌ استان‌ است‌.

 

تاريخ و فرهنگ- کرمان

 در برخی از مدارک تاریخی و جغرافیایی این منطقه کرمان، کارمانیا (Karmania)، ژرمانیا (Jermania) و کرمانی (Karmani) ذکر شده است. بعضی از جغرافیدانان نام قدیم این شهر را گواشیر (Govasir) و برخی هفتواد می‌دانند (داستان کامل آن در شاهنامه آمده است). به استناد منابع تواریخ عرب و یهود، کرمان منسوب به کرمان بن هیثال بن ارفخشد بن سام بن نوح است و نام آن در کتیبه بیستون به صورت یویته ذکر شده است. در دوره ساسانیان فرمانروای کرمان، عنوان شاه داشت چنان که بهرام چهارم (۳۸۸ - ۳۸۹) به مناسبت این که در زمان پدرش والی کرمان بود به کرمانشاه (شاه کرمان) معروف بود. در این دوره سیرجان مهم‌ترین ناحیه کرمان محسوب می‌شد. استان‌ كرمان‌ از نظر جاذبه‌هاي‌ طبيعي‌ نيز يكي‌ از مناطق‌ جالب‌ توجه‌ ايران‌ است‌. چشمه‌هاي‌ آب‌معدني‌ و گرم‌، تفرجگاه‌ها، فضاهاي‌ سبز، ارتفاعات‌ و قله‌ها، درياچه‌ها و آبگيرها، مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ وجاذبه‌هاي‌ ويژه‌ كويري‌ از جمله‌ عناصر زيباي‌ طبيعي‌ استان‌ هستند. نگاهي‌ به‌ سيماي‌ جهانگردي‌شهرستان‌هاي‌استان‌ توان‌هاي‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ اين‌ استان‌ پهناور را بيش‌ از پيش‌ آشكار مي‌سازد. ذيلاً شهرهاي‌ استان‌ كرمان‌ ازنظر موقعيت‌ و جاذبه‌هاي‌ توريستي‌ مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرند: سابقه‌ سكونت‌ و استقرار انسان‌ در سرزمين‌ كرما به‌ هزاره‌ چهارم‌ قبل‌ از ميلاد مي‌رسد. اين‌ منطقه‌ يكي‌ ازقديمي‌ترين‌ نواحي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌رود و در گذر زمان‌ گنجينه‌هاي‌ فرهنگي‌ و تاريخي‌ گرانبهايي‌ در آن‌ پديدآمده‌ است‌ كه‌ جلوه‌هايي‌ از تمدن‌ و مدنيت‌ ايراني‌ را به‌ نمايش‌ مي‌گذارد. هر فضاي‌ تاريخي‌ كرمان‌ بيانگر بخشي‌از زوايا و ابعاد زندگي‌ مردم‌ و حكومت‌هاي‌ محلي‌ اين‌ مرز و بوم‌ است‌.

 

شهرهاى اين استان:

 

 کرمان 

 شهرستان‌ كرمان‌ در فاصله‌ 1076 كيلومتري‌ تهران‌ و در دشتي‌ وسيع‌ واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ توسط‌ يك‌ رشته‌كوه‌ به‌ دو ناحيه‌ تقسيم‌ مي‌شود. ناحيه‌ شمالي‌ آن‌ منطقه‌اي‌ بياباني‌ و كويري‌ است‌ و ناحيه‌ جنوبي‌ آن‌ به‌ علت‌ارتفاع‌ مناسب‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ معتدل‌ و از كانون‌هاي‌ استقرار شهري‌ و روستايي‌ است‌.

 كرمان‌ از شهرهاي‌قديمي‌ و تاريخي‌ است‌ كه‌ در زبان‌ يوناني‌ بنام‌ «كاراماني‌» از آن‌ ياد شده‌ است‌. بناي‌ اوليه‌ اين‌ شهر به‌ اردشيربابكان‌ منسوب‌ است‌ و به‌ همين‌ مناسبت‌ به‌ اردشير خوره‌ نيز معروف‌ بوده‌ است‌. عرب‌ها اين‌ محل‌ را بردسير يابردشير ناميده‌اند و ايرانيان‌ آنرا گواشير نيز خوانده‌اند.

 

 بافت  

  شهرستان‌ بافت‌ در فاصله‌ 1240 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. ارتفاعات‌ شمالي‌ آن‌ سرچشمه‌ رودهايي‌است‌ كه‌ به‌ طرف‌ شرق‌ جريان‌ مي‌يابند، و بنام‌ هليل‌ رود وارد جيرفت‌ مي‌شود. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهر زمستان‌هاي‌معتدل‌ و تابستان‌هاي‌ گرم‌ دارد علت‌ پيدايش‌ اين‌ شهر چندان‌ معلوم‌ نيست‌ و ظاهراً مردمان‌ آن‌ قبلاً در فاصله‌دورتري‌ (دشت‌ آب‌) از مكان‌ فعلي‌ زندگي‌ مي‌كرده‌اند. 

  

بردسير 

  شهرستان‌ بردسير از مشرق‌ به‌ شهرستان‌ بم‌ و از جنوب‌ به‌ شهرستان‌هاي‌ بافت‌ و جيرفت‌ از استان‌ مركزي‌محدود مي‌شود. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهرستان‌ معتدل‌ كوهستاني‌ است‌ كه‌ زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌دارد. بعد از سيرجان‌ پايتخت‌ دوّم‌ استان‌ كرمان‌، بردسير بوده‌ است‌.

 

اين‌ شهر گرچه‌ كرسي‌ اوّل‌ اسلامي‌ نيست‌ ولي‌از زمان‌ ساسانيان‌ شهر مهمّي‌ بوده‌ و اصل‌ آن‌ را بقول‌ حمزه‌ اصفهاني‌ مورخ‌ معروف‌، اردشير بابكان‌ مؤسس‌سلسله‌ ساسانيان‌ ساخت‌ و آن‌ را «ويه‌ ارتخشير» به‌ اردشير يعني‌ «اردشير كارنيك‌ كرد» ناميده‌ و اعراب‌ آن‌ را«گواشير» ناميدند. شهر «ويه‌ ارتخشير» مركز شهرستان‌ بود. از اين‌ شهر راه‌ كارواني‌ پر اهميّتي‌ از بنادر خليج‌ فارس‌به‌ سوي‌ مناطق‌ شمال‌ غربي‌ كشور مي‌رفت‌. در روزگار آخرين‌ شهرياران‌ ساساني‌ كه‌ كرمان‌ داراي‌ مرزبان‌ بود ومركز آن‌ به‌ سيرجان‌ منتقل‌ شده‌ بود، «ويه‌ ارتخشير» يك‌ اردوگاه‌ جنگلي‌ گرديد. امروزه‌ شهرستان‌ بردسير به‌عنوان‌ يكي‌ از مناطق‌ شهري‌ در استان‌ كرمان‌ مطرح‌ مي‌باشد. 

 

بم  

  شهر بم‌ از تهران‌ 1283 كيلومتر فاصله‌ دارد و در دشت‌ وسيعي‌ بين‌ دو رشته‌ جبال‌ بارز و كبودي‌ قرار گرفته‌است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ در قسمت‌ جلگه‌اي‌ گرم‌ و در نواحي‌ كوهستاني‌ معتدل‌ است‌. تاريخ‌ قديمي‌ اين‌ شهر باتاريخ‌ شهر قديمي‌ ارك‌ بم‌ كه‌ بزرگترين‌ شهر خشتي‌ جهان‌ است‌، درآميخته‌ است‌. 

 

 جيرفت 

 شهرستان‌ جيرفت‌ در فاصله‌ 1375 كيلومتري‌ تهران‌، بين‌ دو رودخانه‌ در دشت‌ وسيعي‌ در دامنه‌ جنوبي‌رشته‌ كوه‌ بارز قرار گرفته‌ است‌. 

 آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ مرتفع‌ سرد و در قسمت‌هاي‌ پست‌ گرم‌ است‌. خرابه‌هاي‌شهر قديمي‌ جيرفت‌ در يك‌ كيلومتري‌ جيرفت‌ فعلي‌ (سبزواران‌) قرار دارد. بناي‌ اين‌ شهر را به‌ عهد دقيانوس‌نسبت‌ داده‌اند.

  

رفسنجان 

 شهرستان‌ رفسنجان‌ تا تهران‌ 949 كيلومتر فاصله‌ دارد و در جلگه‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ درنواحي‌ كوهستاني‌ سرد و در قسمت‌هاي‌ جلگه‌اي‌ گرم‌ و معتدل‌ است‌.

 اين‌ شهر از نظر معماري‌ بسيار جالب‌ توجه‌است‌ و خانه‌هاي‌ قديمي‌ بسيار دارد. 

  

زرند 

  شهرستان‌ زرند در شمال‌ غربي‌ شهر كرمان‌ بين‌ استان‌ يزد و كرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. از نظر آب‌ و هوا، اين‌شهرستان‌ به‌ دو منطقه‌ شمالي‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ صحرايي‌ و نواحي‌ كوهستاني‌ با آب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌تقسيم‌ مي‌شود. 

 زرند در قرن‌ چهارم‌ هجري‌ شهري‌ به‌ نسبت‌ بزرگ‌ بود و شش‌ دروازه‌ داشت‌. مورخان‌ نوشته‌اند درسال‌ 583 هجري‌ طوايف‌ تركمانان‌ غز، ايالت‌ كرمان‌ را متصرف‌ شدند و قسمت‌ عمده‌ آن‌ را خراب‌ كردند و شهرزرند را به‌ طور موقت‌ مركز آن‌ ايالت‌ قرار دادند و چون‌ در آن‌ موقع‌ سلجوقيان‌ به‌ حال‌ ضعف‌ و اضمحلال‌ افتاده‌بودند در سال‌ 619 هجري‌ استان‌ كرمان‌ يكسره‌ به‌ قراختائيان‌ كه‌ زمان‌ كوتاهي‌ دولتي‌ تشكيل‌ دادند تسليم‌ گرديد.امروزه‌ اين‌ شهرستان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مناطق‌ مطرح‌ در استان‌ كرمان‌ شناخته‌ شده‌ است‌. 

 

 سيرجان 

  اين‌ شهر تا تهران‌ 1099 كيلومتر فاصله‌ دارد و در يك‌ ناحيه‌ دشتي‌ واقع‌ شده‌ است‌. كوه‌هاي‌ مهم‌ آن‌ درشمال‌ قله‌ پنج‌تن‌ و در مركز قله‌ بيدخوان‌ يا چهارگنبد و در شرق‌ قله‌ لاله‌زار است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ در تابستان‌ گرم‌و خشك‌ و در زمستان‌ معتدل‌ است‌.

 خرابه‌هاي‌ بناي‌ اوليه‌ شهر سيرجان‌ در نزديكي‌ سعيدآباد بر سر راه‌ بافت‌كشف‌ شده‌ و نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ شهر از مناطق‌ قديمي‌ كشور و استان‌ كرمان‌ مي‌باشد.

 

شهر بابک 

 شهر بابك‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ و بناي‌ آنرا به‌ بابك‌ پدر اردشير بابكان‌ نسبت‌ مي‌دهند.جغرافي‌داناني‌ مانند اصطخري‌ و مقدسي‌ و ديگران‌ از اين‌ شهر نام‌ برده‌اند. حمدالله مستوفي‌ در كتاب‌ نزهه‌القلوب‌اين‌ شهر را از توابع‌ كرمان‌ دانسته‌ است‌. پيشينه‌ تاريخي‌ شهر بابك‌ با تاريخ‌ كرمان‌ درهم‌ آميخته‌ است.

 

 کهنوج 

  شهرستان‌ كهنوج‌ در استان‌ كرمان‌، از شمال‌ به‌ شهرستان‌ جيرفت‌ و از شرق‌ به‌ منطقه‌ جازموريان‌ سيستان‌ وبلوچستان‌ و از مغرب‌ و جنوب‌ به‌ استان‌ هرمزگان‌ محدود است‌. آب‌ و هواي‌ شهرستان‌ كهنوج‌ گرم‌ است‌ و ميزان‌بارندگي‌ آن‌ كم‌ بوده‌ و بيشتر به‌ صورت‌ رگبارهاي‌ شديد مي‌باشد. رودخانه‌ «هليل‌ رود» تنها رودخانه‌ دائمي‌ اين‌شهرستان‌ مي‌باشد. اين‌ شهرستان‌ به‌ علّت‌ دارا بودن‌ زمين‌هاي‌ حاصل‌ خيز و آب‌هاي‌ زيرزميني‌ فراوان‌ اطراف‌جازموريان‌ مساعد و مناسب‌ براي‌ كشاورزي‌ و دامپروري‌ است‌.

  

 

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۵۶ بعد از ظهر |

اگر پلك چشم پي‌در پي حركت كند ، به اصطلاح «‌ بپرد » خبر مرگي به شخص مي رسد و براي درمان نرمه‌اي كاه يا كاغذ بر بالاي پلك مي گذارند تا سنگين شود و ديگر نپرد

 اگر شب چهارشنبه و عصر جمعه در منزل « بو خوش » كنند روح اموات به خانه نزديك مي‌شود و مورد رحمت قرار مي‌گيرد

 اگر شخصي را كه جن زده شده و يا مورد آسيب ارواح قرار گرفته سه روز هنگام غروب آفتاب در تابوت بگذارند و بيرون بياورند ، درمان مي‌شود

 اگر بيماري كه سني از او گذشته ، از بستر بيماري سختي كه داشته سالم بر خيزد ، حتما جواني مي‌ميرد .

 اگر خون شخص كُشته شده‌اي با خاك مخلوط شود ، آن خاك و خون اثر سحر و جادو دارد .

 اگر پنج انگشت را روي قبر بگذارند ، به طوري‌كه كف دست بالا قرار بگيرد و هفت مرتبه سوره‌ي تو حيد بخوانند ، مرده متوجه آمدن آنها مي‌شود .

 اگر سنگ‌ها قبرستان را بشمارند و نوشته‌هاي روي سنگ قبر ها را بخوانند كم‌حافظه مي‌شوند

 اگر شب جمعه « از صبح تا عصر پنج‌شنبه » به عيادت مريض بروند ، حال مريض بدتر مي‌شود . به اصطلاح مريض سنگين مي شود و دير بهبود مي‌يابد و با اصلا خوب نمي‌شود .

 اگر ناخوداگاه بدنشان به رعشه‌ بيفتد « بلرزد » مي گويند عزراييل از كنارم رد شد .

 اگر شخصي كه برادر دارد چشم كله گوسفند « پخته » را بخورد ، برادرش مي‌ميرد .

 اگر طوري بخوابند كه شكمش روي زمين قرار بگيرد وپاهايش را بالا بگيرد ، پدرش مي ميرد .

 اگر كفشها را در سطحي بالاتر از سطح زمين « مثلا تاقچه » قرار دهند عمر صاحب كفش كوتاه مي‌شود .

 اگر آب يا نقت در لانه‌ي مروچه بريزند عمرشان كوتاه مي‌شود .

 اگر به ارواح مردگان قسم دروغ بخورند ، جسد در گور مي‌لرزد .

 اگر روز چهارشنبه ناخنها را كوتاه كنند ، يكي از عزيزانشان مي ميرد .

 اگر جواني بميرد ، رو به دنياست ،تا مدتها مردم دست و دلشان به كار نمي رود .

 اگر با ريگ روي سنگ قبر مرده بزنند و صلوات بفرستند مرده مي‌فهمد .

 اگر زن شوهر دار شب جمعه ، چادرش را تا بزند ، شوهرش مي‌ميرد .

 اگر زن از اول تا دهم محرم چادرش را بشويد و يا تا بزند شوهرش مي‌ميرد .

 اگر در خواب ببينند كه ديوار يا در خانه خراب شده مرد خانواده مي‌ميرد .

 اگر در خواب ببينند چشمشان نابينا شده برادرشان مي‌ميرد .

 اگر در خواب ببينند كسي مرده است ، عمر طرف زياد مي‌شود .

 اگر در خواب مرده‌يكسي را ببوسند ، در روز يكي از بستگان او را خواهند ديد .

 اگر در خواب از مرده‌اي چيزي بگيرند تعبيرش بسيار خوب است

« گر گذرت افتاد به قبرستون---- مرده گر خاك هم مي دهد بستون »

 به شخص مسن و افتاده مي گويند « گُم‌كرده‌ي عزراييل »

 به كسي كه در اثر تصادف يا حادثه‌اي نابهنگام « در جواني » بميرد مي‌گويند « مرغ پر شده »

 به مريضي كه چند روز در حال احتضار است مي‌گويند « مُرده‌ي جون به پشت »

 به شخص لاغر و نحيف مي گويند « مُرده‌ي نم كرده »

 به شخص نحيف و ضعيف مي‌گويند « مُردارو »

 

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۳۳ بعد از ظهر |
 

كرمان شهر شش دروازه

شهر كرمان سابقا داراي شش دروازه و حصاري دور تا دور داشت بيرون حصار به فاصله چهار تا شش متر خندق بود و به فاصله هايي در حدود سيصد متر و بعضي جا پانصد متر برج هائي داشت و در دو طرف هر دروازه يك برج آجري ساخته شده بود بقيه برج ها و حصار از گل رس بود عمق خندق ها در بعضي جاها هشت متر و بعضي جاها شش متر بود و حصار دور تا دور شهر تقريبا ده كيلومتر يك فرسخ و نيم محلي بود شش دروازه فوق هر كدام اسمي مناسب به خود داشت :

 1- دروازه رق آباد يا ريگ آباد اين دروازه در جنوب شهر واقع و چون هم مرز اراضي رق آباد بود به اين مناسبت بنام رق آباد خوانده مي شد اين درواززه بر سر راه ماهان ، جوپار ، بم و گلباف ، رابر ، راين و جيرفت و بافت و توابع جنوبي كه در طرف جنوب شرقي كرمان واقع بودند قرار داشت و هر صبح و شام قافله هاي سنگين و مسافريني بي شمار خارج و داخل شهر ميشدند مخصوصا ايام تابستان كه ميوه جات از دهات اطراف به شهر حمل مي شد چنانچه شب مي آمدند كه دروازه بسته بود بيرون دروازه در جايي به نام قليون‌چي كه تقريبا قهوه خانه هاي امروزي بود ، مي ماندند تا آفتاب بزند و دروازه باز شود و چنانچه اذان صبح مي رسيدند به موقع بود مي توانستند با مختصر بازرسي داخل شوند ( باقيمانده يكي از آنها تا همين چند سال در كوچه اي به همين نام بين خيابان منتظري و 24 آذر وجود داشت كه درخت خشكيده‌ي ان هنوز هم باقي است )خلاصه ازدحام زيادي توأم با صداي حيوانات به گوش مي رسيد و دروازه بان وظيفه داشت بارهائي كه به شهر حمل ميشد بازرسي نمايد و چنانچه ميوه فاسد يا گوشت مانده مي ديد آن ها را در خندق مي ريخت و صاحب آن را بازداشت ميكرد و همچنين اشخاص مشكوك را به شهر راه نميدادند مگر آنكه معروف و ضامن بدهند سر درب اين دروازه ها ستون هاي دو طرف كه به شكل مناره ساخته شده بود تمام كاشيكاري و اشكالي از پهلوان ها از جمله رستم و سهراب و پهلوان اسد بمي كه پهلواني بنام بود نقش بسته بود و درب آن از چوب محكم ضخيم از چنار يا گردو به ارتفاع چهار متر و پهنا سه متر تا سه متر و نيم ساخته شده بود و گل ميخ هاي آهني به آن نصب و از داخل شب بندي آهني داشت كه با قفلي بسيار بزرگ باز و بسته ميشد دروازه بانها از گروه شش نفري تا هشت نفري و در موقع خطر از گروهي چهل نفري تشكيل مي گرديد و اين عده كشيك داشتند و دو نفر دائما مي بايست بيدار و مواظبت نمايند تا كسي درب را باز ننموده داخل و خارج نشوند و براي استراحت اين گروه در داخل دروازه در دو طرف اطاق هاي متعدد ساخته شده بود . در سال 1314 شمسي به دستور شهرداري كه سابق بلديه ناميده مي شد خراب و خندق هاي اطراف آن را پر نمودند اين دروازه درست مقابل مسجد قائم خيابان احمدي در پنجاه متري روبروي آن مسجد واقع بود كه امروز اثري از آن بجاي نمانده.

- دروازه مسجد ‌اين دروازه چون نزديك به مسجد جامع كرمان بوده به اين مناسبت به آن دروازه مسجد ميگفتند و درست واقع شده بود در اول بازار ميدان مظفري و يكي از دروازه هاي بود كه جمعيت يادي از آن داخل و خارج مي شد و بيشتر بار و ميوه كه از ماهان و سرآسياب فرسنگي و شهداد كه سابق به آن خبيص مي گفتند و همچنين انگور كه از سيرچ و گلباف كه سابق گوك ناميده ميشد وارد كرمان ميشد راه عبورشان از همين دروازه بوده و نيز زواري كه از راه لوت مي بايست به مشهد مقدس بروند از همين دروازه خارج ميشدند اين دروازه به دستور سلطان محمد مظفر باني مسجد جامع كرمان ساخته شده و در بهترين محل شهر واقع ميشد مانند دروازه رق آباد و سر درب و دو طرف آن كاشي كاري شده بود ولي بجاي اشكال رستم و پهلوان اسد آياتي از قرآن روي كاشي هاي آبي رنگ حك شده بود كه منظره بسيار جالبي داشته دروازه مسجد چون رو به خرابي گذارده بود و در صدد تعمير آن برنيامدند در سال 1296 شمسي چون خطر فرو ريختن داشت آن را خراب و مردم كاشي ها و آجر آن را بردند محل اين دروازه درست در اول بازار مظفري بوده كه در حال حاضر اثري از آن باقي نيست .

 3- دروازه ناصريه ‌يكي از بناهاي بزرگ و بسيار عالي كرمان بوده كه بر پنج دروازه ي ديگر كرمان برتري داشته و مجراي آب سعيدي كه در موقع خطر و هجوم دشمن ميبايست خندق ها را پر از آب نمايند در وسط همين دروازه قرار داشته سر در و ستون هاي اين دروازه از كاشي هاي سياه و آبي و بنفش كه اشعاري دل پذير بر آنها نقش داشته ساخته شده بود راه شهداد و كوهپايه و زرند و راور و ناي بند دهات اطراف اين قصبه ها از همين دروازه بوده بعضي از تاريخ هاي كرمان نوشته اند دروازه ناصريه به دستور امير شاهرخ امير تيمور گوركاني ساخته شده است ولي اين روايتي ضعيف است و بعضي عقيده بر آن دارند كه دروازه سلطاني به دستور امير شاهرخ ساخته شده و دروازه ناصريه و برج و خندق اطراف به دستور او تعمير و مرمت شده است خلاصه دروازه ناصريه يكي از دروازه هاي قديمي كرمان بوده و موقع هجوم لشكريان آغامحمد خان قاجار لطفعلي خان زند از همين دروازه خارج و به طرف بم فرار نموده محل دقيق اين دروازه در طرف راست خيابان ناصريه اول خيابان ده متري كه سابق كوچه ي عريضي بود و به نام كوچه مريضخانه معروف است واقع شده بود و امروز اثري از آن باقي نيست و در سال 1308 به دستور بلديه خراب و خيابان ناصريه كه به مناسبت اسم همين دروازه كه در آن قرار داشته احداث و بنام خيابان ناصريه نام گذاري گرديد .

- دروازه گبري ‌اين دروازه در طرف شمال كرمان واقع و چون متصل به محله گبرخانه بوده بنام دروازه گبري معروف بوده اين دروازه درست مقابل دروازه رق آباد واقع و فاصله بين اين دو درست شش كيلومتر ، يك فرسنگ سابق بوده و ارتفاق اين دروازه قريب سه متر بوده و گويند موقعي كه نادرشاه در سفر دوم به كرمان آمد از همين دروازه با اسب وارد شهر شد و چون دروازه را با قالي و شال زينت داده بودند نادر متوجه كوتاهي دروازه نشد و با اسب كه داخل شد پشت او به چهار چوب گرفت و خراش برداشت ،‌حكومت شهر خاندان قلي بيگ را مورد عتاب و خطاب قرار داد و آن بيچاره را بطرزي هولناك اعدام نمود كه شرح آن در تاريخ كرمان آمده است . اين دروازه چون بر سر راه خبيص (شهداد) و دهات زرند و راور كوير و دهات گوهپايه واقع شده بود همه روز بارهاي خشكبار و ميوه وهندوانه و خربزه زيادي وارد شهر و دروازه بان هاي آن درآمد خوبي داشتند اين دروازه نيز بسيار قديمي و در همان اوان كه محل گبرخانه را ساخته اند اي دروازه را هم احداث نموده اند . دروازه گبري در وسط خيابان ابوحامد در اول خيابان شمال وجنوبي واقع و در سال 1310 به دستور بلديه وقت خراب و امروز اثري از آن باقي نيست در دو طرف اين دروازه كاشي كاري زيبائي شده بود كه قديمي بودن آن را ميرساند كاشي هاي آن از رنگ سياه و آبي لعاب ديده بود.

 5- دروازه سلطاني ‌اين دروازه در حد شمالي ارگ دولتي واقع و محل آن درست در اول كوچه دبيرستان بهمنيار (‌درب شمالي سازمان آموزش و پرورش استان فعلي )‌ بوده ، عبور و مرور از اين دروازه كمتر از ساير دروازه ها صورت مي گرفته به لحاظ آن كه در حد جنوب غربي شهر كه ارگ دولتي نيز در همين محل واقع بوده جمعيت كمي زندگاني مينمودند متصل بوده و يكي دو محله از شهر راه عبورشان از اين دروازه بوده و آن دو محله يكي محله كليمي ها و ديگر محله دولت خانه كه شاهرخ زرندي در عصر كريم خان حاكم كرمان بوده ساخته است پاسداران اين دروازه از ساير دروازه ها بيشتر بوده چون متصل به ارگ دولتي بوده .اين دروازه به نام دولت نيز خوانده مي شد سر درب و مناره هاي دو طرف اين دروازه با كاشي هاي سياه و قهوه اي كوچك زينت يافته بود روايت ديگر ميگويند دولت خانه كه به دستور شاهرخ زرندي ساخته شده اين دروازه آن محله بوده است اين دروازه چون رو به خرابي و انهدام نهاده بود پيش از دروازه هاي ديگر كرمان خراب و امروز اثري بجز اسم از آن باقي نيست .

6- دروازه باغ نظر ‌اين دروازه چون جلو باغ نظر كه بعدا به آن باغ ستاد ميگفتند واقع شده بود به اين مناسبت به آن دروازه نظر و بعضي اوقات هم به آن دروازه ارگ ميگفتند اين دروازه درست در محل چهار خيابان فلكه بهداري (‌بيمارستان باهنر ) ‌قرار داشته از اين دروازه اياب و ذهاب افراد شخصي صورت نمي گرفته و بيشتر روزها بسته و هر موقع حكومت يا مامورين حكومتي مي خواستند وارد و يا خارج شوند دروازه باز و بسته ميشده و نيز حكومت هائي كه معزول مي شدند در بيرون همين دروازه ميدان كوچكي بود با مردم و با مامورين خداحافظي مينمودند .اين دروازه را مي توان يكي از دروازه هاي دولتي و مخصوص به مامورين دولت دانست و هر موقع جشن هاي دولتي رخ مي داد اين دروازه را با قالي و پارچه هاي اطلس و چراغ زينت مي دادند اين دروازه از آجر سفيد و نيمه آجرهاي ضربي ساخته شده بود و كاشي در آن به كار نرفته و گويا بر درب سنگ مرمر سفيدي نصب و اسم و باني و تاريخ اتمام دروازه بر آن سنگ منقوش بوده است اين دروازه تا سال 1296 شمسي پابرجا و در اواسط همين سال به دستور رئيس قشون كرمان سردار نصرت خراب و خندق هاي اطراف آن را پر و مسطح مينمايند و غير از اين دروازه در محل ميدان ارگ فعلي روبروي درب بازار دروازه كوچكي وجود داشت كه به آن هم دروازه ارگ مي گفتند و در طرف چپ اين دروازه اداره نظميه (شهرباني )‌قرار داشت و تمام ادارات حكومتي در محوطه دروازه ارگ و دروازه نظر قرار داشته كه كه در حال حاضر نيز بيشتر ادارات دولتي از جمله دادگستري و ثبت اسناد و دارائي و شهرباني و بانك ملي و اداره پست و تلگراف و ستاد ارتش در همان اراضي به صورت آبرومندي ساخته شده و استانداري نيز در اول در همين محل قرار داشته . دروازه ارگ در سال 1300 شمسي خراب و خندق هاي اطراف آن را پر و مسطح مي نمايند .

 

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۲۹ بعد از ظهر |

 

سده‌سوزی در كرمان:

 دوره ساساني: فردوسي آنرا به هوشنگ نسبت مي دهد و ابوريحان بيروني و نوروزنامه آنرا از فريدون مي دانند و همچنين رسمي شدن جشن سده به زمان اردشير بابكان منسوب گرديده است، اما در هيچكدام به شيوه برگزاري آن اشاره اي نشده است.

 بعد از ساسانيان: مورخان و نويسندگاني چون بيروني، بيهقي، گرديزي، مسكويه و … از شيوه برگزاري جشن سده در دوران غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، آل زيار و … تا دوره مغول بسيار نوشته اند. از آيين هاي عامه مردم سندي نداريم اما در حضور شاهان، رسم شعرخواني بود و نيز پرندگان و جانوراني به آتش انداخته مي شدند و گياه خوشبو تبخير مي كردند تا مضرات آن را برطرف كنند.

 در عصر حاضر: در مازندران، كردستان، لرستان،و سيستان و بلوچستان؛ روستاييان و كشاورزان و چوپانان و چادرنشينان نزديك غروب يكي از روزهاي زمستان (آغاز نيمه يا پايان زمستان) روي پشت بام، دامنه كوه، نزديك زيارتگاه، كنار چراگاه و يا كشتزار آتشي افروخته و بنا بر سنتي كهن پيرامون آن گرد مي آيند بدون آنكه نام جشن سده بر آن نهند.

  ولي در كرمان جشن سده يا سده سوزي در بين تمامي اقشار مردم كرمان، مسلمان، زرتشتي، كليمي … رواج دارد كه همه ساله در دهم بهمن ماه برگزار مي شود. در بين چادرنشينان بافت و سيرجان سده سوزي چوپاني برگزار مي شود كه شب دهم بهمن آتش بزرگي بنام آتش جشن سده، با چهل شاخه از درختان هرس شده كه نشان چهل روز “چله بزرگ” است در ميدان ده برمي افروزند و مي خوانند: سده سده دهقاني/ چهل كنده سوزاني/ هنوز گويي زمستاني.

  چنانكه از كتاب ها و اسناد تاريخي برمي آيد جشن سده جنبه ديني نداشته و تمام داستان هاي مربوط به آن غيرديني است و بيشتر جشني كهن و ملي به شمار مي آيد و وارث حقيقي جشن سده نه فقط زرتشتيان، بلكه همه ايرانيان اند، ميراثي كه به بسياري از كشورهاي همسايه نيز راه يافت.

 

   جشن سده:

 واژه سده : بيشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد مي دانند. ابوريحان بيروني مي نويسد: “سده گويند يعني صد و آن يادگار اردشير بابكان است و در علت و سبب اين جشن گفته اند كه هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، ميان آن و پايان سال عدد صد بدست مي آيد و برخي گويند علت اين است كه در اين روز زادگان كيومرث، پدر نخستين، درست صدتن شدند و يكي از خود را بر همه پادشاه گردانيدند” و برخي برآنند كه در اين روز فرزندان مشي و مشيانه به صد رسيدند و نيز آمده : “شمار فرزندان آدم ابوالبشر در اين روز به صد رسيد .”

  نظر ديگر اينكه سده معروف، صدمين روز زمستان از تقويم كهن است، زمستان در تقويم كهن 150 روزه و تابستان 210 روزه بوده است و برخي گفته اند كه اين تسميه به مناسبت صد روز پيش از به دست آمدن محصول و ارتفاع غلات است.

 زنده ياد استاد مهرداد بهار معتقد است كه واژه سده از فارسي كهن به معني پيدايش و آشكار شدن آمده و آن را برگزاري مراسمي به مناسبت چهلمين روز تولد خورشيد (يلدا) دانسته و مي نويسد: … جشن سده سپري شدن چهل روز از زمستان و دقيقا در پايان چله بزرگ قرار دارد. البته به جشني ديگر كه در دهم دي ماه برگزار مي شده و كمابيش مانند جشن سده بوده هم بايد توجه كنيم كه در آن نيز آتش ها مي افروختند. اگر نخستين روز زمستان را پس از شب يلدا – تولد ديگري براي خورشيد بدانيم، مي توان آنرا هماهنگ با جشن گرفتن در دهمين و چهلمين روز تولد، آيين كهن و زنده ايراني دانست. (در همه استان هاي كشور و سرزمين هاي ايراني نشين، دهم و چهلم كودك را جشن مي گيرند) و اين واژه “sada”(اسم مونث) كه به معني پيدايي و آشكار شدن است ، در ايران باستان sadok و در فارسي ميانه sadag بوده و واژه عربي سذق و نوسذق (معرب نوسده) از آن آمده است.

 پيشينه اسطوره اي پيدايش آيين و جشن سده: از اسطوره هاي جشن سده تنها يكي به پيدايش آتش اشاره دارد. فردوسي مي گويد: هوشنگ پادشاه پيشدادي، كه شيوه كشت و كار، كندن كاريز، كاشتن درخت … را به او نسبت مي دهند، روزي در دامنه كوه ماري ديد و سنگ برگرفت و به سوي مار انداخت و مار فرار كرد. اما از برخورد سنگها جرقه اي زد و آتش پديدار شد. هم در كتاب “التفهيم” و هم “آثارالباقيه” ابوريحان، از پديد آمدن آتش سخني نيست بلكه آنرا افروختن آتش بر بامها مي داند كه به دستور فريدون انجام گرفت و در نوروزنامه آمده است كه : “آفريدون … همان روز كه ضحاك بگرفت جشن سده برنهاد و مردمان كه از جور و ستم ضحاك رسته بودند، پسنديدند و از جهت فال نيك، آن روز را جشن كردندي و هر سال تا به امروز، آيين آن پادشاهان نيك عهد را در ايران و دور آن به جاي مي آورند.”

  این مراسم هر سال در انتهای خیابانی به نام سده و باغی که روبروی زیارتگاه زرتشتی‌ها است . برگزار می‌گردد . در این روز تعداد زیادی از بزرگان کرمان - توسط انجمن زرتشتي‌ها - دعوت شده كه در داخل زيارت‌گاه شاهد مراسم هستند و سپس همراه موبدان زرتشتي به باغ وارد شده و شاهد مراسم خواهند بود . علاوه بر اين‌ها ، عده زیادی از مردم علاقه‌مند به مراسم از پشت نرده‌هاي بلند باغ نظاره‌گر نيايش موبدان و سوختن کوهی از آتش می‌شوند . شدت ازدحام آن‌قدر زياد است كه خيابان كاملا بند مي‌ايد و پليس جهت حفظ نظم در محل مستقر مي‌شود.

 

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۲۳ بعد از ظهر |
 

اعظم دختر ربابه مثقال فروش بعد از کلی چسان فسان مدرک وکیلیش اَ دانشگاه آزاد رفسنجون گرفته بود .اونم خود صدتا سهمیه و نذر و نذور و ماجرا . به قول اشرفِ همسایه ، تکیه ابوالفضل محله پاکوتنگو ر اگر ربابه و دخترش نبودن هشکی ای سال ماها به چشم نمی دید. اَبَس ربابه مادرش شب تا شب اسکناسا سبز ر گرفته بود کُت مشتشو کش کش رفته بود سر کوچه انداخته بود تو صندوق .

 «عزیزلا» شوهر اشرف قسم می خورد می گف : اَ روزی که اعظمو شروع کرده به  درس خوندن بو تریاکایی که ربابه می فروخ فرق کرد، به نظرم یه چیزی قاطیشون می کرد صُب تا پسین در حد دو سه مثقال ناخالصی می فروخ که بیشتر پول بستونه بتونه  شبا همون بریزه تو خیریه مسجد.

 اشرفم می گف : ها تریاک فروشی که پولش حلال نی ،ای بدبختم که درآمدی اَ جایی نداره خود 5 تو بچه دَن وا گشنه  . حکمن نون  خشک سوخته قاطی تریاکا می کرده که پولی  مستونه حلال باشه  ،هم قد همو پول نونایم می رخته تو صندوق مسجد...

 خلاصه دخترو بعد از نا (9) ماه درس خوندن خدا نظری کرد وَشِش دانشگاه قبول شد.ولی چه قبولی ای ،چه درس خوندن پر ماجرایی. بهتره خلاصه از اول وشتون تعریف کنم که حال و هوا جریان بیا تو دستتون تا بعد ماجرا اصلی ر وشتون بگم ...:

 یادم نی ساعت چند شب بود، فق یادمه تابستون بود مایم خود مادر پدرم و ساراو یه چادرشبی زده بودیم رو پشت بون خوابیده بودیم .یهو دیدم یا امام زمون صدا جیغ و کُلِلو اَ تو خونه  ربابه بلند شد .همتو اَ تو خواب یه رگی تِ سرم پاره شد،پدرم  بدبخ اَ شدت ترس خود زیر پیرن و شورت خونگی دوز پرید بیا اَ تو چادرشب بدر که پاش بند شد ور پا سارا به فرق سر اومد وَر زمین گفتم : مغز حرومش اومد تِ دهنش ...

  ننو نیم خیز دوش ورقِب چادرش می گش همتو که اومد مُش بِلَه ور تِ سر خودش دیدم بابا مث قرقی ورخستاد گف : خدا مرگیت بده  فالی (فاطی) نشستی؟ وخی که بیچاره شدیم .

منم هاج و واج مونده بودم که چطو شده ؟ چکار می با بکنم؟ همتویم صدا جیقا ناطور اَ تو خونه ربابه می یومد.

 مادرم گف : چی می گی ،چطو شده ؟ خدا مرگیم بده ...

 گف : نمی فهمی حکمن کمیته رخته تِ خونشون ،الانم گفتن اِمرو به کی مثقال فروشی کردی گفته عابد همسایه، وخی بدو ،تا  مَ  اَ پشت بون می رم تو خونه عزیزلا تو بپر تریاکار اَ تو مفشو دوایی وردار بنداز تِ چاه توالت ...

 دیدم چشما مادرم هلیک شد یهو ا تو سرش زد بدر ...فق یادمه خودش اَ رو منو ساراو بَدبَخ شوت کرد رو سر پدرمو خود مشت جلو چشما ما  افتاد به جوونش که : مردکه ،تو ... خوردی همپا ربابه، تریاک ور سر خاک پدرت می خواستی ،اَ کی تا حالو .......

 5 دقه بعدش نصف همسایا جَم شده بودن رو پشت بونا اُ دوشتن ما رِ نگاه می کردن و چُت پُتو می کردن ...اشرف یه چادری انداخته بود وَر رو سِر ننو یه لیوان آب قندی رَم هی وَر هم می زد و بزور می رِخ تِ حلقش اونم هی نِرکو می کند .منو ساراویم  همتو بید می لرزیدیم ...پدرمم هلی هولی کتش کرده بود ور رو زیر پیرنش و خود شورت واستاده بود ور بیخ دیوار سیگار می کشید

 خلاصه بعد اَ نیم ساعت معلوم شد نصفه شبی اعظم خانمی نشسته بودن پا اینترنت دوشتن نتیجا کنکور می گشتن که یهو چشمشون می خوره به اسمشون، اونم تُ قسمت رزرویا دانشگاه آزاد رفسنجون و بقیه ماجرایم که گفتن نداره : او جیقا ناطور و کُلُلوهایم اظهار خوشحالی اعظم خانم بود...بگذریم که بعدش سکینه زن قاسم حمومی هر جا نسشته بود گفته بود : هِش زنی رِ ندیدم که حتا موقع زائیدن همچی جیقایی اَ ته سرش بزنه که اوشب ای دختر زنینه می زد ...تا یادم نرفته سکینه جوونیاش قابله بود نصف بچا محله مارم خود دستا چِرکوش تو گرمابه قاسم به دنیا اوورده بود .حکما یه چیزی می فهمید که همچی حرفی می زد ...همتو که در ادامه ماجرا وشطون خواهم گف : حرف هش نمد مالی بی حکمت نی ..

 خلاصه چار سال گذشت و هر ترم یا به قول مادرم ترن ما می باس منتظر همیطو جیقایی اَ تو خونه ربابه می بودیم . اعظم خانم یا ور سر شهریه دانشگاه می یومد کرمون جیق ویق را منداخ یا ور سر چسان فسانو خرجا بی خودی مثلا یکی اَ اتفاقایی که افتاد و باعث یکی دو سال قهر و قهر کشی و حرف و حدیث تا چار تا محله اوورتر شد این بود :

 سال دوم یه رو پسین اَ نونوایی اومدم تو کوچه که دیدم بابو چه خبره اشرف و مادرمو ربابه پیچیدن ور تو هم و فحشو لنگ کفشو مشت و لغته که دارن ور هم وسط کوچه حواله می کنن.تمام مردِمم رخته بودن ور دورشونو هِشکی جرات نمی کرد بره اَ هم سِواشون کنه ...

 اشرف دنش کف کرده بود و هی حمله می برد ور طرف ربابه و می خواس گیساش بکنه. ربابه یم دنش وا کرده بود یه چادر بندری یم پیچیده بود وَر دور کمرش و جد و آباد اشرفه دوش به هم محلیا معرفی می کرد .

 خدا رو شکر مادر منم ای وسط  فق نقش میونجی کار دوش، ولی یکی دو بار دیدم موقع جدا کردن اشرف و ربابه یه سیخ کتی محکمی می زد وَر ربابه و هی قسم می داد : ربابه خانم تو ر به خاک آجلال شما کوتا بیاین ،زشته  به خدا دگه هشکی اَ تِ ای کوچه دختر نمستونه ....اشرف ولش کن ...ننو تور به خدا یه کسی بره عزیزلا ر صدا بزنه ....اشرف یقه لباست پاره شد جلو ای بچا مردینه زشته ...ربابه دادا برو تو خونه ...

  و اشرف هم فقط فریاد می زد : آجلاله - شوهر خدا بیامرز ربابه -  یکی آ زیر خاکا بکشه بدر کفتاش سُرخاب بماله ،ننو دختر زنینه گ.. خورد خود ای شکل اومده تو ای کوچه می گه ایجو شهر نویه ...

 ربابه هم جواب می داد : ها عزیزلا یه خور از او سرخابایی که هر صب اشرف می ماله ور کفتات بیار بده ور جلال ...دنت ببند زنکه خراب ...شهر نو خونه منه یا خوار(خواهر) تو که سه تا بیوه سه شوهره تو خونش داره ...

 خلاصه تووسط ماجرا عزیزلا رو معلوم نی کی خبر کرده بود که سوار ور ترک موتور بابا رسید حمله برد ور طرف اشرف دو تا زد ور تو سرش و هولش داد تو خونه ...عابد پدرم هم اومد خود فحشو بدو بیراه مردم فرستاد تو خوناشون و چار تا فحشم داد به مادرمو هولش داد تو خونه ...

 تو او لحظه که مَ نفهمیدم چطو شده بود ولی بعدش اَ جیقا اشرفو فحشا ربابه که اَ تو حیاطا خونه هاشون ور هم حواله می کردن و حرفا مادرم فهمیدیم که بعله : اعظم خانمی سبیلا و زیر ابروشون وَر دوشتن و اومدن تعطیلیا بین ترم کرمون . اَ قضا منیره دختر اشرفم که یه سبیل دو منی ور پشت لبش دوش، تو کوچه اعظم می بینه و از اوجویی که خود هم سر همسرگری دوشتن می ره  صاف تو خونه خود تیغ پدرش سبیلاش می زنه حالو بقیه ماجرارم که خودتون تا ته می تونن تصور کنن...

 

 

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۱۵ بعد از ظهر |
 

كِمِشك  = ناخن

 هانِميد  = خوب و عالي

 ماشو   = ماشاالله ،اسم

 كُت    = سوراخ

 نِمِلَم   = نمي گذارم

 جوغن  = هاون

 چِغوك  = گنجشك

 پَمپو = كپك

 ورجكيدن = پريدن

 شِغَض = باسن

 آدور = خار

 ا’فتنگ = لوس

 پوت = مو

 اكبر منتيگل = شخصيت قيصر كرمان

 مي خايم = مي خواهم

 قينوس = چرت و پرت

 پوز = آب دماغ

 رشغال = آشغال

 پوكيد = تركيد

 ناتِلِنگ = نامرد

 دولخ = گرد و غبار

 چغاروندن = چلاندن ، فشردن

 هانريچسو = خارچسونه

 كِرپو = مارمولك

 زنبور هولوكي = زنبور خرما

پفتال = پير ، تفاله

 پرچل = پر از كثافت

 هنزروت = گداي مشهور كرمان

 كُفت = لپ

 دِندِل = هسته

 هونزيك = آبدزدك

 كُچ سگ = توله سگ

 

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۲ بعد از ظهر |
زنجبیل؛ دارویی برای تهوع

زنجبیل یا زنجفیل گیاهی است با نام علمی ZINGIBER OFFICINALE که به نام عمومی GINGER در دنیا مشهور است. از نام های دیگر آن می توان به جربیل و زنزبیل نیز اشاره نمود. البته گونه های دیگری از این گیاه نیز وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود. زنجبیل، گیاهی است چند ساله که دارای ریزوم های غده ای است. ساقه های گیاه به طور عمودی از ریزوم ها خارج شده و در انتها به گل های زرد و زیبا منتهی می شوند. برگ های این گیاه پهن بوده و با غلافی به ساقه های متصل شده اند. قسمت مورد استفاده زنجبیل، بیخ آن است که پس از پژمرده شدن گیاه، آن را از زمین در می آورند و در تشتی چوبی ریخته، به هم اصطکاک می دهند تا پوست روی آن گرفته شود و بعد مغز چوبی آن را خشک می کنند. این گیاه بومی هندوستان است، ولی در نقاط دیگری از جهان از جمله چین نیز وجود دارد. کشت این گیاه در نقاطی مانند جنوب آسیا، آفریقای شمالی، جامائیکا، مکزیک و ژاپن معمول است.

تاريخچه:

کاربرد دارویی زنجبیل به هندوچین باز می گردد. نشانه های کاربرد آن در کتب دارویی چین پیدا شده است. در قرن سیزدهم با مشخص شدن خواص آن، مصرفش در آشپزی سراسر اروپا رایج شد. زنجبیل در عطاری های قرون وسطی جایگاه خاصی داشت و از آن برای درمان تهوع و نفخ استفاده می شد.

اثرات درماني:

زنجبیل جزء گیاهان دارویی مهم بوده و دارای خواص متعددی از جمله ضد تهوع، مقوی قلب، ضد لخته شدن خون ، ضد باکتری، آنتی اکسیدان ، ضد سرفه، ضد سموم کبدی، ضد التهاب، ادرارآور، کاهش اسپاسم، محرک سیستم ایمنی، ضد نفخ، افزایش ترشحات روده ای معدی، پایین آورنده ی کلسترول خون، محرک گردش خون مغزی و محرک هضم غذا می باشد.

از زنجبیل استفاده های متنوعی می شود. از کاربردهای جدید آن می توان پیشگیری از: تهوع و استفراغ، کم اشتهایی ، بی اشتهایی روانی ، اسپاسم روده، برونشیت، مشکلات روماتیسم را نام برد. در صنعت غذایی هم به عنوان چاشنی استفاده می شود.

در مطالعات آزمایشگاهی مشخص شده است که زنجبیل دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد. جینجرول، مهم ترین جزء تشکیل دهنده ی زنجبیل که مسئول ایجاد طعم و مزه در این گیاه می باشد، از رشد سلول های سرطانی مخصوصا سرطان روده بزرگ در انسان جلوگیری می کند.

زنجبیل با افزایش ترشح بزاق دهان و آنزیم های مجرای گوارشی، به هضم و جذب مواد غذایی کمک می کند.

زنجبیل با بیرون راندن مخاط خلطی از ریه ها، به درمان آسم، برونشیت و دیگر مشکلات تنفسی کمک می کند.

زنجبیل نیروبخش، مقوی معده، بادشکن و ضد رقت خون می باشد. درمان کننده یرقان است. اگر پودر آن را روی پوست بدن مالش دهند، آن را تحریک و قرمز می کند. تقویت کننده حافظه، بازکننده کبد و قاطع بلغم است و رطوبات غلیظی که در روی جدار روده و معده چسبیده باشد، از بین می برد. زنجبیل را جهت فلج و ضعف اعصاب تجویز کرده اند. زنجبیل برای درمان اسهال ناشی از مسمومیت غذایی نیز مفید است. تشنگی را برطرف می کند. مخلوط زنجبیل با نبات و کندر را جهت جلوگیری از نفخ میوه های نارس تجویز کرده اند. ضماد زنجبیل جهت گری(داءالثعلب) و فرو بردن ورم سودمند می باشد. اگر زنجبیل را کوبیده و روی آبگوشت بپاشند، درد مفاصل را تسکین می دهد. علاوه بر این مالیدن زنجبیل خشک و آب تازه ی آن برای معالجه رماتیسم نافع است. برای غدد فوق کلیه مفید بوده و ترشح هورمون کورتیزول را از این غدد زیاد می کند و بیشتر خواص زنجبیل به همین دلیل می باشد.

در چین از ریشه و ساقه ی زنجبیل به عنوان آفت کش برای دفع شته و هاگ های قارچ ها استفاده می شود.

با توجه به میزان متغیر اسانس زنجبیل که ارزش دارویی آن مزبوط به آن است، انواعی از زنجبیل که بالاتر از 5/1 درصد اسانس داشته باشند ارزش دارویی دارند. بنابراین در صورتی که زنجبیل کهنه باشد و یا به صورت پودر برای مدت طولانی مصرف نشود، کم کم اسانس(رایحه ی) آن کم شده و ارزش دارویی آن کاهش می یابد.

از انواع زنجبیل، انواع هندی، آفریقایی و جامائیکایی دارای ارزش بالا بوده، و نوع ژاپنی از ارزش کمی برخوردار است، طوری که نوع ژاپنی برای استفاده ی دارویی توصیه نمی شود.

مهمترين تركيبات شيميايي:

مهم ترین ترکیبات زنجبیل شامل مواد بودار سوزاننده ای است که بیشتر اثرات اصلی آن مربوط به همین مواد است.

ترکیبات اصلی آن شامل: انواع قندها (50 تا 70 درصد)، چربی ها ( 3 تا 18 درصد)اولئورزین(4 تا 5/7درصد) و ترکیبات سوزاننده (1 تا 3 درصد) است.

یک قاشق غذاخوری زنجبیل تازه(6 گرم) حاوی 5 کالری، یک گرم کربوهیدرات و مقدار بسیار جزئی چربی، پروتئین و فیبر می باشد.

فرآورده های زنجبیل:

فرآورده های مختلفی از زنجبیل در سراسر جهان موجود است که شامل پودر، محلول الکلی، اسانس و عصاره ی تازه ی زنجبیل است. میزان مصرف آن تا سه گرم در روز بلامانع است. البته این میزان ممکن است به صورت 2 تا 3 نوبت مصرف شود(مثلاً سه نوبت یک گرمی) و یا به عنوان ضد تهوع می توان یک جا از 2 گرم آن استفاده کرد.

يك سس حيرت انگيز:

زنجبیل را با روغن زیتون ، فلفل قرمز خشک شده، دارچین، میخک، برگ بو و پیاز مخلوط نماییید تا سُسی لذیذ حاصل شود.

موارد منع مصرف:

 - در کودکان زیر دو سال نباید استفاده شود.

-  مصرف زیاد زنجبیل موجب سوزش سردل می شود.

-  افرادی که سنگ کلیه دارند، باید قبل از مصرف زنجبیل حتما با پزشک خود مشورت نمایند.

-  اگر داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین و آسپیرین مصرف می کنید، زنجبیل نخورید.

-  مصرف زیاد زنجبیل ممکن است با داروهای قلبی و دیابت تداخل نماید.

-  مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی باید در حد متعادل باشد.

-  مصرف زیاد زنجبیل ممکن است باعث اختلالات سیستم عصبی مرکزی گردد.

زنجبيل شامي:

این گیاه با این که از خانواده زنجبیل نیست و در ایران، در اطراف تهران و اراک و سواحل دریای مازندران به طور خودرو به عمل می آید، با این حال در ایران آن را زنجبیل شامی می نامند و اعراب به آن "راسن" می گویند. قسمت مورد استفاده آن ریشه است که همراه با یک ساقه زیرزمینی کوتاه و گوشتدار بوده و بوی آن شبیه بنفشه است واز این نظر شبیه ریشه زنبق است. ریشه آن مقوی، ادرار آور، ضدمیکرب و ضد عفونی کننده قوی است و به همین جهت مسکن گلودرد، برونشیت، گریپ، سیاه سرفه و ناراحتی های ریوی است.

این گیاه از رشد میکروب سل جلوگیری می کند و اشتهای بیماران مبتلا به سل را زیاد می نماید. مقوی معده، روده و کبد است و ریشه آن استفراغ را تسکین می دهد. روی رحم و مجاری تناسلی و ادراری اثرات مفیدی دارد، مخصوصا ترشحات زنانه را برطرف می کند. در موارد قطع عادت ماهانه و یائسگی زودرس آن را تجویز کرده اند. این گیاه عادت ماهیانه دختران را منظم می کند. چون ادرار آور است، در بیماری های کلیه، آب آوردن بافت ها، چاقی ران و باسن و بیماری یرقان تجویز می شود.

ضماد ریشه آن برای درمان عوارض پوستی مانند سودا، ورم پوستی و دانه های جلدی مفید است و برای معالجه نقرس هم توصیه شده است. ریشه آن ضد کرم است. برای معالجه مالیخولیا، وحشت، ترس و اندوه از جوشانده این گیاه استفاده می کنند. کسانی که در رختخواب ادرار می کنند ، بهتر است از جوشانده ریشه این گیاه بنوشند تا دستگاه ادراری آنها تقویت شود. برای بازشدن عادت ماهیانه زنان نیز جوشانده آن مفید است.

مربای زنجبیل شامی با عسل جهت سرفه، تنگی نفس و پاک کردن سینه سودمند است.

ضماد بیخ این گیاه جهت تَرَک کشاله ران و تحلیل ورم ها سودمند است.

زنجبيل سگ:

این گیاه هم با این که از خانواده زنجبیل نیست، اما به دلیل اینکه بو و طعم آن شبیه به زنجبیل است، آن را "زنجبیل سگ" و به عربی "زنجبیل الکلب" نامند، چون به محض این که سگ این گیاه را بخورد مسموم می شود. برگ های آن مانند فلفل تند است. قسمت مورد استفاده این گیاه برگ، ساقه و ریشه آن است. در نواحی شمال ایران، بندر گز و نواحی جنوبی می روید. مهم ترین فایده آن، این است که خون را بند می آورد و دانشمندان با مصرف 30 تا 40 قطره از عصاره آن (سه مرتبه در روز) خونریزی های معده، بواسیر و خون رحم را بند آورده اند و به علاوه اثر فوری در جلوگیری از خونریزی های فیبرم رحم و عوارض یائسگی دارد. ادرار آور بوده و برای درمان آب آوردن نسوج، یرقان، رماتیسم و نقرس از آن استفاده می کنند.

ضماد برگ های تازه ی آن برای معالجه دردهای عصبی رماتیسم  و درد کمر مفید است. برای معالجه برفک دهان ، آنژین و زخم بینی تجویز می شود، برای تسکین درد دندان ، پنبه را به شیره این گیاه آغشته کرده و آن را در حفره دندان پوسیدگی بگذارید تا درد آن ساکت شود.

دم کرده 5 تا 15 گرم این گیاه در یک لیتر آب را می توان برای بند آوردن خونریزی های داخلی به کار برد.

ضماد برگ های تازه این گیاه برای پاک کردن کک مک ، خال ها و لکه های سیاه پوست اثری قوی دارد. ضماد برگ آن از بین برنده ورم های بدن است. این گیاه دارای ویتامین  k  است.

عاليجناب سرخپوش

 

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۲۹ قبل از ظهر |

 

یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت زیادی در جهان دارد "جینسینگ" می باشد که بهتر است آن را "گیاه جوانی" یا "نوش دارو" بنامیم.

در کتاب های سنتی و به عربی ریشه گیاه را "جنسه" و "جنسا" می نامند. به فرانسوی و انگلیسی Ginseng و  Asiatic ginsengو chinese ginseng گفته می شود.

گیاهی است از خانواده عَشقه Araliaceae که نام علمی آن Panax ginseng می باشد.

تركيبات شيميايي:

این گیاه دارای گلوکوزیدهای استروئیدی به نام پاناکیلون، یک ساپونین به نام پاناکسوزید یا پاناکسین، مواد صابونی، یک اسانس روغنی فرار به نام پاناسین و یک هورمون و ویتامین B و ويتامين D ترکیبات استیلنی، استرول ها و سرانجام یک گلوکوزید به نام جینسینگ می باشد. علاوه بر این جینسنگ سرشار از ویتامین‌های A ، B6 و فلز روی است.

خواص و كاربرد:

جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی بدن و هماهنگی فعالیت های حیاتی آن نقش به سزایی دارد. لازم به ذکر است که خواص این گیاه در ریشه آن وجود دارد.

 

سایر خواص جینسینگ عبارتند از:

* افزایش توان ذهنی

* افزایش قدرت جسمانی

* بهبود فعالیت حافظه

* افزایش شادابی و نشاط

* افزایش قدرت تحمل و پایداری

* از بین بردن استرس

* مقابله با پیری و عوارض آن

* تقویت سیستم ایمنی بدن

* تنظیم سوخت و ساز (متابولیسم) بدن

* جلوگیری از سردرد

* بهبود بی خوابی و بد خوابی

* كاهش عوارض یائسگی

* برطرف ساختن یا بهبود مشكلات جنسی

* رفع خستگی، ضعف و بی حالی

* افزایش قدرت سیستم قلبی و عروقی

* تنظیم فشار خون (كاهش دهنده فشار خون در صورت بالا بودن آن و افزایش دهنده فشار خون در صورت پایین بودن آن)

* تنظیم سطح قند خون بدن

* مقابله با افسردگی

* تقویت ‌کننده قوای عمومی بدن و به ‌ویژه تقویت ‌کننده توانایی جنسی مردان

* کاهش میزان و شدت سرماخوردگی در فصل زمستان

خواص فوق به دلیل وجود تركیباتی خاص به نام جینسینوساید( ginsenoside ) در ریشه این گیاه است. هر چه ریشه این گیاه پیرتر شود، تجمع جینسینوسایدها نیز افزایش می یابد. لذا می توان گفت با افزایش تدریجی سن گیاه خواص درمانی و دارویی ریشه آن نیز افزایش می یابد.

ریشه جینسینگ می تواند بیشتر از صدها سال زندگی كند. ولی به تدریج تغییراتی در ساختار آن حاصل می گردد.

شواهد به دست آمده حاكی از آن است كه این گیاه برای از بین بردن آثار ناشی از خستگی و ضعفِ قوای ذهنی و جسمی موثر است و برای درمان بیمارانی كه از دردهای سینه (بیماری های ریوی) شكایت دارند نیز پیشنهاد می شود. همچنین این گیاه قادر به از بین بردن تومورها و افزایش طول مدت زندگی افراد است.

مطلب مهم این است كه علی رغم داشتن خواص درمانی، این گیاه عمدتاً نقش حفاظتی و پیشگیری كننده دارد و كمتر به عنوان درمان قطعی و سریع بیماری ها موثر است.

تهيه چاي جينسينگ:

برای تهیه چای جینسینگ، مقداری آب را بجوشانید و ترجیحا این کار را در ظروف غیر فلزی مانند قوری لعابی یا چینی یا پیرکس انجام دهید. مقداری از ریشه خشک شده ی جینسینگ (حدود 1 تا 3 گرم ) را به آب جوش اضافه کنید. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا مدت 20 تا 30 دقیقه بجوشد. در صورت تمایل می توانید بیشتر از این مدت نیز آن را بجوشانید، تا جایی که آب به نصف مقدار اولیه اش برسد.

حال صبر کنید تا چای کمی سرد شود و دمای آن به دمای اتاق برسد(این توصیه ای است که در طب سنتی چین به آن اشاره شده و پیشنهاد شده است که چای به صورت ولرم نوشیده شود).

بهتر است که روزانه، 1 یا 2 فنجان از این چای بنوشید.

ریشه گیاه جینسینگ را می توان به صورت قطعه قطعه استفاده کرد. توجه کنید که ریشه ها در هنگام تهیه چای آن و نیز تا پایان مرحله خنک شدن، باید در داخل قوری بمانند.

دم کردن ریشه کمک می کند تا نرم و قابل استفاده شود. علاوه بر این می توان با قرار دادن تعدادی از ریشه ها در ماکروویو، آنها را نرم و قابل برش کرد.

دقت کنید که ریشه ها هنگام گرم کردن، نسوزند. می توانید آن ها را به تنهایی یا همراه عسل میل کنید.

مصرف 1 تا 2 گرم پودر جینسینگ خالص و مرغوب در روز توصیه شده است. یا این که می توانید قطعه ای از ریشه آن را به اندازه یک سکه، روزانه مورد استفاده قرار دهید.

عوارض جانبي:

اگرچه جینسینگ عموما بی خطر است، اما عوارض جانبی هم دارد. سردرد، بی قراری، مشکلات خواب، بی نظمی در ضربان قلب، تحریک پذیری، تنگی نفس، اسهال، استفراغ و خون دماغ از عوارض جانبی آن است.

مراقب باشيد:

همان طور که در بالا ذکر شد، این گیاه نقش درمانی ندارد، پس وقتی افراد به برخی بیماری ها مبتلا هستند، مخصوصا اگر دارو می خورند، باید از مصرف مقدار زیاد یا طولانی مدت جینسینگ پرهیز کنند، مانند:

* مبتلایان به فشار خون بالا

* بیماران قلبی

* مبتلایان به اندومتریوز

* افراد مبتلا به شیزوفرنی

* افراد مبتلا به دیابت (باید مراقب افت قند خون باشند)

* افراد مبتلا به بی خوابی

* زنان باردار و شیرده (جینسینگ شبیه هورمون استروژن عمل می کند)

* کسانی که آسپیرین، وارفارین و داروهای کاهش دهنده فشار خون مصرف می کنند، نباید جینسینگ مصرف کنند.

* همچنین باید از مصرف سایر مواد محرک مانند چای، قهوه و نوشابه های کولادار همراه با جینسینگ خودداری نمود.

 

 

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۱۵ قبل از ظهر |
 

جین سینگ و پیشگیری
  گیاه جین سینگ از قرون باستان در کره .چین و ژاپن مورد استفاده زیادی داشته است . اخیرا" در تحقیقات انجام شده ان را گیاه سالمندان نامیده اند چرا که بواسطه
* افزایش ملایم تحریک پذیری ذهنی
* افزایش تمرکز و بهبود حافظه
* سرخوشی ملایم 
* افزایش قوای جسمی
*از اختلالات ناشی از کهنسالی در این قشر قابل احترام پیشگیری می نماید

مشخصات:
  گیاهی پایا با ریشه ای سخت و دوکی شکل که به رنگ قهوه ای مایل به زرد می باشد و مزه ای شیرین و بوی مطبوعی دارد. برگهای تقریبا" بیضوی ومتوسط بر شاخه های فرعی بصورت دستجات 5 تایی با دمبرگ کوتاه قرار می گیرندو حاشیه ای دندانه ای با رگبرگ شانه ای شکل دارند .
  گل های کوچک بصورت گل اذین و دستجات میوه قرمز رنگ روشن که در انتهای ساقه می رویند.


پراکندگی:
  بومی شمال کره  چین(منچوری) و ژاپن می باشد البته گونه موجود در اکراین و سیبری نیز اثرات درمانی مناسبی دارند.
  درایران یافت نمی شود.

بخش های مورد استفاده:
  ریشه  که هر چه مسن تر باشد موثرتر است.

ترکیبات شیمیایی:
جینسینوییدها Ginsenoides ماده موثره اصلی میباشند.

خواص:
 محرک و مضعف سیستم اعصاب مرکزی: بواسطه اثراتی که بر روی مواد آزاد شده در مغز ( استیل کولین، سروتونین و هیستامین ) دارد در کل افسردگی خفیف را بر طرف می کند.
 بهبود وضعیت عمومی بدن: بخصوص در دوران نقاهت بیماری
 افزایش تمرکز
 بهبود توان جنسی

موارد مصرف:


 پیشگیری
 بروز احسلاس پیری : در افراد مسن بواسطه
 1) تقویت عمومی بدن  Tonic 
 2)افزایش تمرکز  
 3) کاهش احتمال بروز افسردگی  منجر به پیشگیری از بروز احساس پیری میگردد.


    درمان
 ضعف دوران نقاهت : بواسطه اثرات تقویت کننده عمومی که دارد در افرادی که به تازگی از بیماری سختی بهبودی پیدا کرده اند و بخصوص در افراد مسن باعث تسریع بازگشت سلامتی فرد میگردد.
 افسردگی خفیف : با تحریک عمومی سیستم عصبی و افزایش نشاط، منجر به بهبود افسردگی خفیف بخصوص در افراد مسن می گردد.
 کم حافظگی : منجر به بهبود تمرکزو حافظه در افراد مسن میگردد.
 دیابت : باعث بهبود در مراحل اولیه بخصوص در زمانی که عدم تحمل به تغییرات ناگهانی قند وجود دارد میگردد.


موارد احتیاط و منع مصرف:
* در افرادی که فشارخون بالا دارند مصرف مقادیر زیاد یا طولانی مدت آن منجر به افزایش فشار خون انها میگردد.
* در بیماران دیابتی منجر به افزایش احتمال بروز افت قند خون میگردد.


تداخلات دارویی:
* مصرف توام با فنلزین Fenelzine منجر به بروز علایم سرخوشی Euphria میگردد.
* مصرف توام با فراورده های کافیین دار همراه با مصرف طولانی مدت یا مقادیر زیاد جین سینگ منجر به پرفشاری خون میگردد.
* حین مصرف انسولین به همراه جین سینگ باید دز انسولین تعدیل گردد تا احتمال افت قند خون کاهش یابد.
* فعالیت ضد انعقادی وارفارینWarfarin در حضور جین سینگ کاهش می یابد و احتمال بروز لخته افزایش می یابد.


مصرف در دوران بارداری:
  با توجه به افزایش میل به بروز لخته در حین بارداری بخصوص در مواردی که بارداری توام با استراحت مطلق می باشد ممنوعیت مصرف دارد.


مصرف در حین شیردهی:
 با توجه به نبود تحقیقات کافی با احتیاط مصرف گردد.

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۵۷ قبل از ظهر |
پنج انگشت و پیشگیری

ویتاگنوس را گیاه زنان می نامند . اولین مورد گزارش شده از مصرف آن توسط بقراط بوده که از خوابانده آن در شراب در جهت کنترل خونریزی بعد از زایمان استفاده کرده است.پنج انگشت در پیشگیری از

اختلالات قاعدگی ،پریود دردناک ،قطع غیر طبیعی پریود ،اختلال در زمان و مقدار خونریزی ، نارسایی زودرس تخمدان وعوارض حین یایسگی موثر می باشد.

پنج انگشت( Vitex agnus castus ( Chaste tree
 
 
خانواده:

Verbenaceae

مشخصات:

 درختی است با برگهای پنجه مانند و گلهای بنفش که بعد از فصل گرده افشانی میوه ای قهوه ای پررنگ می دهد .

پراکندگی:

در بستر رودها و مناطق پست ودره ها دیده می شود.

بخشهای مورد استفاده:

میوه

ترکیبات شیمیایی:

لیمونن Limonene سینیول Cineole از Essential oils

کاستیکان Castican اورینتین   Orientin ایزووایتکسین Iso vitexin   از    Flavonoids

اگنوزید Agnuside ایوکوبین Eucubin از Iridoidglycosides

خواص:

با تاثیرگذاری بر محور مرکزی ترشح هورمون در بدن یعنی هیپوتالاموس-هیپوفیز با افزایش LH و کاهش FSH تاثیرات خود را اعمال میکند .

تنظیم پریود: با افزایش ترشح پروژسترون به استروژن باعث بهبود عملکرد تخمدان می گردد . لذا اختلالات پریود را کاهش می دهد.

تنظیم ترشح پرولاکتین: در افزایش ترشح پرولاکتین با اتصال مستقیم بر روی گیرنده های دوپامینی منجر به کاهش ترشح پرولاکتین می شود.از اختلالات پستان حین پریود جلوگیری کرده باعث افزایش ترشح شیر از پستان شده ومنجر به افزایش سایز پستان می شود.

کاهش علایم یایسگی:   با بهبود ترشحات هورمونی از میزان عوارض حین یایسگی کم می کند و علی الخصوص از گرگرفتگی می کاهد.

مهار فیبروم رحم: از رشد فیبروم در جدار رحم جلوگیری می کند.

موارد مصرف:

پیشگیری

قاعدگی دردناک: با تنظیم هورمونهای زنانه از بروز پریود دردناک پیشگیری می کند.{(خوراکی) کمکی}

اختلالات پریود: بواسطه تعدیل نسبت پروژسترون به استروژن از بوز اختلالات پریود جلوگیری می کند.{ (خوراکی) کمکی}

         درمان

نارسایی تخمدان(Corpus Luteum insufficiency): در مواردی که تخمدان قادر به تخمک گذاری نمی باشد با اصلاح نسبت پروژسترون به استروژن باعث افزایش عملکرد تخمدان و بهبود تخمک گذاری می شود. {(خوراکی) کمکی}

پریود دردناک: با مکانیسم فوق از درد پستانها ورم ودرد بدن در حین پریود می کاهد. {(خوراکی) معادل}

اختلالات پریود: باعث درمان قطع شدن غیر طبیعی پریود/ افزایش یا کاهش میزان خونریزی / واختلال زمان بروز پریود می شود. {(خوراکی) کمکی}

افزایش ترشح پرولاکتین: مخصوصا" اگر توام با اختلال پریود باشد موثر است.{( خوراکی) کمکی}

اندومتریوز: در موارد خفیف اندومتریوز اثرات مثبت ان گزارش شده است. {(خوراکی) کمکی}

-    گرگرفتگی و عوارض یایسگی: باعث کاهش علایم یایسگی بخصوص گرگرفتگی می شود. {(خوراکی) معادل و کمکی }

موارد منع مصرف و احتیاط:

در کسانیکه سابقه حساسیت پوستی دارند احتمال بروز ضایعات پوستی بیشتر است.

در مواردی که بعد از زایمان مصرف شود زمان شروع اولین پریود را جلو می اندازد.

مصرف در دوران بارداری:

 بعلت اثرات قاعده اوری ان ممنوع می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

 با رعایت احتیاط مجاز است.

    توجه:

درمان با ویتاگنوس بسیار طولانی مدت می باشد برای مثال برای درمان قطع شدن غیر طبیعی پریود حدود 5/1 سال زمان لازم است ولیکن علایم بهبودی در عرض یک یا دو سیکل قاعدگی بروز می کند.   
 
نازي
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۵۱ قبل از ظهر |

میل جنسی یک موهبت الهی است که مانند دیگر نعمت ها و غرایز طبیعی، همچون خواب و گرسنگی و تشنگی و ....نیازمند توجه و رعایت بهداشت مربوطه جهت استفاده صحیح و نیز در صورت هر گونه مشکل و بیماری نیاز به درمان دارد. ما به شما توصیه میکنیم که همواره در خصوص مشکلات خود با پزشک مشورت نموده و هرگز اقدام به مصرف داروهایی که مورد تائید سازمان FDA و یا استانداردهای وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیست اعتماد نکنید و اگر حتی دارویی برای شما از خارج از ایران ارسال گردید حتما با پزشک خود قبل از مصرف مشورت نمایید .امروزه بازار عرضه و فروش داروها و مواد خوراکی و همچنین کالاهایی که به بالا رفتن میل جنسی کمک میکند بسیار داغ میباشد که علی رغم تبلیغات گسترده ای که هر یک از تولید کنندگان این فرآورده ها جهت اعتبار بخشی محصول خود دارند لیکن تا به امروز تاثیر قطعی هیچیک از آنها به تایید مراکز درمانی ذیصلاح نرسیده است در ذیل ما به معرفی چند نمونه افزاینده های میل جنسی می پردازیم که البته به معنی تایید قطعی آنها نیست فقط جهت افزودن اطلاع شما بوده و در صورت تمایل به تهیه و مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.

آفرودیزیاک

 به مجموعه مواردی که باعث افزایش میل جنسی میشود اطلاق میگردد که بر گرفته از نام خدای یونانی آفرودیت خدای عشق و شهوت و زیبایی است.

 Ginseng

این گیاه که در انواع مختلف آسیایی و امریکایی ..در بازار موجود میباشد گفته شده در تسریع جریان خون و تسهیل در امر گردش خون در ارگان‌های بدن از جمله ارگان های جنسی کمک میکند و ازاین جهت در افزایش میل جنسی میتواند تاثیر گذار باشد.

Cubeb(از خانواده فلفل سیاه)

و یا اصطلاحا فلفل دمدار گیاهی است که بسیار به فلفل سیاه شبیه بوده لیکن زائده ای دم مانند داشته و نزد اعراب استفاده بسیار از آن میشده (به عربی به آن کباب می گویند)به گونه ای که در داستانهای هزار و یک شب از کباب به عنوان داروی افزایش دهنده میل جنسی یاد شده است . بنابر این نام Kababa   از کباب عربی گرفته شده است و استفاده خارجی از آن تا اندازه ای مورد توجه اعراب بوده که نام حب العروس به آن داده بودند

Chocolate(شکلات)

شکلات از میوه درخت کاکائو که در امریکای مرکزی و امریکای جنوبی و مناطق استوایی رشد میکند درست میشود. از اولین باری که کاکائو بوسیله مایا ها مورد استفاده قرار گرفت تا به امروز همواره این اعتقاد وجود داشته که این ماده خاصیت بالابرندگی میل جنسی دارد. شکلات افزایش دهنده سروتونین در بدن است که خود بالارفتن سروتونین باعث احساس آرامش و کاهش استرس و اضطراب میشود. شکلات تیره یا دارک چاکلت سبب ترشح دوپامین شده که این ماده شیمیایی در تحریک منطقه لذت مغز میتواند تاثیر گذار باشد. عده ای از محققین معتقدند نه فقط افزایش اندروفین است که به دنبال مصرف شکلات ایجاد میکردد بلکه ویژگی خاص شکلات که در دهن با حرارت بدن ذوب شده و حالت کرمی و لطیف داشتن آن است که تجربه لذت بخشی را در بدن تداعی میکند.

Oyster(صدف)

صدف از دیر باز تصور میشده که خاصیت آفرودیزیاک دارد و در سوابق تاریخی آمده است که امپراطور یونان ماموران خود را به سواحل انگلیس میفرستاده تا صدف جمع کنند تا صبح خود را با صرف چند صدف شروع کند. امروزه دسته ای از محققین معتقدند که به دلیل داشتن ماده شیمیایی دوپامین ( نروترنزمیتری که به افزایش میل جنسی کمک میکند) و نیز داشتن مقدار قابل توجه زینک از ارزش غذایی خاصی بر خوردار است. کمبود زینک در بدن سلامت جنسی فرد را در خطر انداخته در مردان مشکلات پروستات و در زنان ناباروری و کاهش میل جنسی را میتواند ایجاد کند.

  Damiana

گیاهی است که در منطقه امریکای مرکزی و امریکای جنوبی روییده ساکنین این مناطق برگه های آنرا به شکل چای دم کرده به منظور رفع سرفه و همچنین یبوست و افسردگی استفاده میکنند. از جمله موارد دیگر استفاده این گیاه تاثیر آفرودیزیاک آن است که گفته شده در رفع ناتوانی جنسی در مردان و سرد مزاجی در زنان گر گرفتگی در زنان یائسه و درد های قاعدگی و...کارآمد میباشد.

 Yohimbe

درختی همیشه سبز که در افریقا و نیجریه و کنگو روییده و در این مناطق برای رفع تب و سرفه و نیز تاثیرات آفرودیزیاک آن استفاده میشود. از جمله موارد شایع استفاده این گیاه رفع ناتوانی جنسی در مردان است . گفته شده این گیاه با باز کردن رگهای خونی دستگاه تناسلی مرد به افزایش جریان خون در این ناحیه کمک کرده فرایند نعوظ بهتر انجام میپذیرد .

Muira Puama

درخت کوچک برزیلی است که سابقه طولانی در افزایش میل جنسی در این منطقه داشته در رفع مشکل ناتوانی جنسی در مرد و نیز افزایش میل جنسی در زن از آن استفاده میشود .

در آخر باز هم یاداروری می نماییم که اگر کاهش میل جنسی دارید به کلینیک های مشاوره مراجعه نموده و فراموش نکنید که گاهی علت آن نیاز به روان درمانی دارد نه دارو ! چرا که شایعترین علت کاهش میل جنسی در هردو جنس علل روحی و روانی است.

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۴۷ قبل از ظهر |
همه ميدانيم كه استرس جزئي از زندگي ماست. از آن جمله ميتوان به فشارهاي متفاوتي كه گاه از جانب كار، گاه از جانب اعضاء خانواده و يا حوادث محلي و يا حوادث جهاني بر ما وارد ميشود اشاره نمود.
چنين بنظر مي رسد كه راهي براي گريز از استرس ها وجود ندارد. البته بعضي اوقات استرس ها ميتوانند اثرات مثبتي نيز داشته باشند مثلاً يكي از اين گونه اثرات ايجاد انگيزه در اتمام كاريست كه به تعويق افتاده و يا هوشياري و خلاقيت بيشتري است كه در ما ايجاد مينمايد.
به هر حال شواهد پزشكي دلالت بر اثرات سوء استرس بر بدن انسان دارد. استرس با ايجاد اختلال در خواب يا زخم معده و بروز بيماريهاي روده اي (گاستريت) و سردردها ميتواند سبب سلب آسايش از زندگي ما گردد.
نتايج آخرين تحقيقات انجام شده نشانگر تأثير استرس بر بروز بيماريهاي كشنده اي همچون بيماريهاي قلبي، سكته و نيز ايجاد فشار خون بالا و حتي ابتلاء به سرطان  ميباشد.آنچه كه همه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه استرس را نميتوان از صحنة زندگي حذف كرد ولي ميتوان اثرات آن را كاهش داد. يعني با شناخت و بكارگيري راههاي مبارزه با موارد استرس زا خواهيم توانست اثرات نامطلوب آن در زندگي و نيز بر بدن خود را كاهش دهيم. بعنوان مثال مي توان با افزايش فعاليتهاي مثبت و نيز ايجاد افكار مثبت نسبت به مسائل زندگي اثر استرس بر بدن خود را كاهش دهيم.

* سه دقيقه چشمان خود را ببنديد، منظره يا كار مطلوب و آرام بخشي را تجسم كنيد و حداقل يكبار ديگر اينكار را تكرار نمائيد.
* هنگاميكه از كنار كسي در خيابان و يا مغازه و يا محل كار خود مي گذريد لبخند بزنيد و يا سلام كنيد شخص مقابل احتمالاً به شما لبخند مي زند و اين به شما كمك دهيم. بعنوان مثال مي توان با افزايش فعاليتهاي مثبت و نيز ايجاد افكار مثبت نسبت به مسائل زندگي اثر استرس بر بدن خود را كاهش دهيم.
* هر صبح به موضوع و هدف كوچكي فكر كنيد اينكه به دليل كوچك بودن هدف شما ميتوانيد به آن نائل شويد احساس خوبي در شما ايجاد ميكند باين منظور ممكن است ياد چيزي بيافتيد كه هميشه فراموش ميكرديد مثل : چك كردن باتريها باتريها در چراغ قوه يا نوشتن نامه به يك دوست يا بازي كردن با يك عضو خانواده براي مدت نيمساعت.
* لبخند زدن و خنديدن از كاهش دهنده هاي مهم استرس ميباشند همچنانكه گفته اند «خنده بر هر درد بي درمان دواست»
* سعي كنيددر مكالمات روزمره از شوخي هاي ملايم استفاده كنيد و يا موضوعات خنده دار بخوانيد يا تماشا كنيد.
* زير دوش و يا هنگام رانندگي آواز بخوانيد.
* برخي از افراد بيشتر تمايل دارندتا به جنبه هاي منفي زندگي بپردازند. شما كوشش كنيد كه جزء دستة مثبت انديشان باشيد.
انواع استرس زاها و اثرات آنها بر سلامت ما 
غالباً ما فكر مي كنيم كه فقط مسائل بزرگي مثل طلاق يا از دست دادن شغل يا تغيير شغل از موارد استرس زا بشمار ميآيند. در حاليكه اين مسائل كوچك و روزمره هستند كه در دراز مدت بيشترين مشكلات را براي ما بوجود ميآورند. وضعيت هايي مثل تعجيل در رسيدن به محل كار، نگراني در تصميم گيري براي كارهاي كوچك، تكرار حوادث نامطلوب طي روزها و هفته ها و سالهاي گذشته كه همة عوامل كوچك اما اساسي ميباشند كه ميتوانند با تكرارشان نه تنها بر سبك هاي رفتاري ما كه حتي بر زندگي ما تأثير گذار باشند.
توجه داشته باشيم كه براي بسياري از ما نگراني،آنچنان جزئي از زندگي دائمي ما شده است كه شايد حتي قادر به تشخيص آن نباشيم اما اين نگراني حتماً روي بدن ما تأثير ميگذارد.
استرس و نقش زيانبخش «بايدها»
   در طول دوران رشد از كودكي به نوجواني و بزرگسالي تمام كارهائي را كه ما بايد انجام دهيم توسط والدين،معلمان و يا دوستان بصورت عمدي و يا ناخواسته به ما گوشزد شده است. متأسفانه عليرغم اينكه بزرگتر ميشويم باز هم به اين بايدها بها ميدهيم و اجازه ميدهيم موجب افزايش استرس در ما بشوند بدون آنكه مجدداً آنها را ارزيابي كنيم كه تا چه اندازه برايمان لازم و يا مفيد ميباشند. بعنوان مثال در مواردي نظير هنگاميكه كسي از ما تقاضاي كمك ميكند ناخودآگاه فكر ميكنيم كه بايد تحت هر شرايطي و به هر قيمتي به خواست آن فرد پاسخ مثبت بدهيم يا اينكه در رابطه با ديگران اصلاً نبايد خودمان را در نظر بگيريم زيرا اين خودخواهي است. مقدار قابل توجهي استرس به خود تحميل مي كنيم تا به «بايدها»ي توصيه شده در دوران رشد خود پاسخ دهيم.   پس بهتر است كه تعدادي از بايدها را دوباره مورد ارزشيابي قرار داد.

 به عبارت ديگر نتيجه گيري و برداشت هاي متفاوت از افكار يا وقايع نيز روش ديگري براي كاهش استرس ها ميباشد.برخي اوقات به دليل پيچيدگيهاي زندگي و يا انتقال رنج ها از دوران كودكي عليرغم تمام كوششهايي كه ميكنيم استرس ها بعنوان يك عامل جدي در زندگي ما باقي مي مانند. اگر با چنين شرايطي مواجه هستيد بهتر است براي شناخت بهتر خودتان و چگونگي برخورد با مشكلات بيروني و دروني با يك مشاور ذيصلاح گفتگو نمائيد. متوجه باشيد كه مشورت فقط براي ديوانه ها نيست اكثر اين مراجعه كنندگان مشاوران كساني هستند كه مشكلات روزمره زندگي دارند كه نتوانسته اند به آنها مسلط شوند. توجه داشته باشيد كه ما فقط يك بار زندگي ميكنيم و مي بايستي هر كاري از دستمان بر مي آيد انجام دهيم تا زندگي را معني دار تر و لذت بخش تر نمائيم.
دستورالعمل روزانه جهت كاهش دادن استرس
*  در طول روز خود استراحت هاي (زنگ تفريح هاي) كوتاه بدهيد.
* باين ترتيب كه در طول روز چند بار به مدت 5 تا 10 دقيقه به خود استراحت بدهيد و روي خوردن يك ميوه يا يك نوشيدني تمركز كنيد تا حدي كه از مزة آن لذت ببريد.
* سه دقيقه چشمان خود را ببنديد، منظره يا كار مطلوب و آرام بخشي را تجسم كنيد و حداقل يكبار ديگر اينكار را تكرار نمائيد.

اگر شما بطور كلي از شخصي كه با اعمالش سبب ناراحتي و عصبانيت شما ميشود بخواهيد كه به اعمالش پايان دهد طبيعي خواهد بود كه شما نسبت به او عصبانيت نشان دهيد. اين حق شماست كه احساسات خود را بروز دهيد. البته كارهايي را كه شما به دنبال عصبانيت انجام ميدهيد ميبايست مورد ارزيابي قرار دهيد.
فرد تنها در صورتي خودخواه است كه افراد را از بروز واكنش هاي طبيعي شان محروم كرده باشد البته لازم به ذكر ميباشد كه عكس العملها گاه در اشخاص يكسان نيست و در اشخاص مختلف بصورت متفاوت ظهور پيدا ميكند.
ارزيابي مجدد بايدهايمان يكي از موثرترين كارهائيست كه ميتوانيم براي كاهش استرس و بخاطر سلامت جسم و روان خود انجام دهيم. ضمناً از آنجائيكه اطرافيان نزديك ما نيز تحت تذثير بايدهاي ما قرار مي گيرند و احتمال اين كه آنها نيز رفتارهاي ما را الگوي عمل خود قرار دهند. اين تجديد نظر به لحاظ سلامت آنان حائز اهميت ميباشد.
راههاي كاهش استرس
براي كاهش استرس طي مراحل زير عمل كنيد :
1. لباسهاي گشاد بپوشيد.
2. مكان راحتي را براي نشستن يا دراز كشيدن انتخاب نمائيد.
3. آرام و عميق تنفس كنيد و روي حركات انقباض و انبساط سينه تمركز نمائيد اين كار را چند بار تكرار كنيد و خود توجه كنيد به خروج تنش ها از بدن.
4. خود را در مكاني كه در آن احساس آرامش ميكنيد مثل كنار ساحل منطقة جنگلي و يا يك مركز خريد خلوت تصور نمائيد.
5. سعي كنيد تا در حين قدم زدن از مناظر زيبا و رايحه هاي خوش، نسيم سبك، سايه و يا نور خورشيد لذت ببريد.
6. براي دقايقي توجه كنيد به چيزي يا موضوعي كه از تمركز كردن روي آن خوشتان ميآيد.
7. در طي اين لحضات نفس كشيدنهاي عميق و آرام را ادامه دهيد به نحوة انجام اين تنفس ها دقت كنيد و افكار ديگر را كنار بگذاريد.
8. در حاليكه موضوعات فوق را تجسم ميكنيد به موسيقي موردعلاقه خود گوش دهيد.
9. اين كارها را حتي در فواصل بين كارتان نيز ميتوانيد انجام دهيد.
10.  ورزش علاوه بر اينكه بطور كلي براي سلامتي مفيد است در كاهش استرس ميتواند مؤثر باشد.
11. از ورزش هاي آرامي نظير پياده روي، دوچرخه سواري و دويدن گرفته تا ورزشهاي مطبوعي مثل گلف، تنيس و واليبال همه ميتوانند مفيد باشند.
12. از جمله كارهايي كه به هنگام بروز استرس بايد انجام دهيم، تجديد نظر روي افكار ناخوشايند و پراسترس است به گونه ايكه نگاه متفاوتي نسبت به قبل به آنها داشته باشيم. و به عبارت ديگر نتيجه گيري و برداشت هاي متفاوت از افكار يا وقايع نيز روش ديگري براي كاهش استرس ها ميباشد.
مثلاً اين روزها كه تعداد اتومبيل ها در مسير رانندگي ما در حال افزايش ميباشد اگر راننده اي جلو ما بپيچد و يا برخورد غيرمؤدبانه اي با ما بكند اين حالت ها موجب ناراحتي ما مي شوند اين بدليل اينستكه در واقع ما به چنين افرادي توجه زيادي بيش از آنچه شايسته آن هستند را نشان ميدهيم.
مهم اينستكه شما سعي كنيد به خودتان سخت نگيريد، و ياد بگيريد كه چگونه بر اشتباهات كوچك خود يا ديگران بخنديد.
* برنامه ريزي كنيد تا هر روز به مدت نيم ساعت به كاري كه به آن علاقمند هستيد بپردازيد مثلاً كتابي كه دوست داريد بخوانيد، برنامة تلويزيوني مورد علاقه خود را ببينيد، حمام آب گرم بگيريد، تلفني به يك دوست بزنيد و يا هر روز به مدت نيم ساعت در پارك نزديك محل زندگي يا كار خود قدم بزنيد.
 
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۳۳ قبل از ظهر |
براي آنكه به فرزندان خود كمك كنيد تا عزت نفس قوي داشته باشند ، كارهاي زير را انجام ندهيد :

 1- استفاده از کلمات زشت و ناپسند حتي اگر مؤدبانه باشد .

 • تو بي لياقتي!
 • کودن!
 • بي عرضه!

 2- القاي اين احساس که فرد نمي تواند خودش را عوض کند .

 • هيچ وقت درست نمي شي!
 • هميشه همه کارها را  خراب مي کني!
 • حتي نمي تواني کاري به اين سادگي انجام دهي! و ... .

 

3- مقايسه کردن

 • بچه هاي مردم همه اين طوري هستند و بچة ما اين طوري است !
 •  برو از پسر عمويت ياد بگير! که ... .
 • سعي کن کمي مثل دختر دايي ات باشي!
 • من از هيچ جا شانس نداشتم که از بچه!

 

4- از کاه، کوه ساختن

 • کاري که کردي معني اش اين بود که هيچ وقت در زندگي پيشرفت نمي کني!
 • از حالا معلومه که در آينده هيچي نمي شوي!
 • تو آخرش آدم نمي شوي!

 5- ياد آوري مکرر و مرتب اشتباهات

 • تو هموني که پارسال آن کار زشت راکرد!
 • به تو نمي توان اعتماد کرد . مي ترسم دوباره شاهکارت را تکرار کني!
 • اگر تو را به حال خودت رها کنند كه دوباره همان کارهاي احمقـانه قبــل را تکرار خواهي كرد!

 6- به حساب نياوردن کودکان و نوجوانان

 • تو بچه اي ، نمي فهمي!
 • فکر کردي، قدت بلندشده ، خيلي عقلت مي رسد!
 • اين حرفها به تو نيامده!

 همة رفتارها و گفتارهايي که مثال زديم اشتباه هستند. چرا ؟ به دليـــل اينکه ارزش كودك و نوجوان و جوان را تخريب مي كنند . با خراب كردن روحية فرزندان  نمي توان از آنها انتظار داشت که بتوانند خود را بسازند . به جاي برخوردهاي بالا حتي اگر كودك ، نوجوان يا جوانِ  ما اشتباه کرده باشند مي توان به آنان كمك كرد تا خودشان را بسازند . به آنان اجازة اشتباه بدهيد و در كنار اشتبـاهي كه مرتكب مي شوند به آنان كمك كنيد تا شكست خود را جبران نموده و از آن درس بياموزند . گاهي اوقات ، شكست ها يكي از بهترين راهنماها در زندگي انسان است . به فرزندان خود بياموزيد كه فعاليت و تلاش كنند تا به مؤفقيت دست يابند .

  آندره ژيد در زمينه شكست و مؤفقيت مي گويد :

مهم نيست كه در زندگي زمين بخوريد ، بلكه مهم است كه هر وقت زمين خورديد از زمين بلند شويد .

 شما در زمينه شكست و مؤفقيت به فرزند خود چه مي گوييد ؟

براي كمك به فرزندتان كه عزت نفس قوي تري داشته باشد ، فعاليت هاي زير را انجام دهيد :

 • زمان بيشتري را با فرزندان خود بگذرانيد . به ياد داشته باشيد كه كيفيت رابطه مهم تر از كميت رابطه است .
 •  مطمئن شويد كه رابطه شما با فرزندتان رابطه والد - فرزند است نه رابطه ديگري . گاهي اوقات ارتباط والد - فرزند تبديل به روابط ديگري مي شود مانند فرمانده - فرمانبر، معلّم - شاگرد ، ناظم - شاگرد ، موعظه گر - شنونده و ... به همين دليل ، بهتر است سعي كنيد كه فعاليت هاي معمول يك والد را انجام دهيد مانند صحبت كردن ، بازي كردن ، با هم فعاليتي را انجام دادن و غيره . سعي كنيد در ارتباط با فرزند خود ، روابط خوشايند و لذت بخشي ايجاد كنيد .
 •  با استفاده از مهارت "همدلي" ارتباط خود و فرزندتان را بهتر سازيد . همدلي يعني فهميدن و درك فرزند خود . به ياد داشته باشيد همدلي تأئيد ، تصديق يا تكذيب نيست .
 •  رفتارهاي مناسب و سالم فرزندتان را تشويق کنيد. ( مادي يا غير مادي مثل تحسين )آنچه كه بيش از همه عزت نفس فرزندان را رشد مي دهد آن است كه احساس كنند والدينشان رفتار و كارهاي آنان را مي پسندند و تحسين مي كنند .
 •  به فرزندتان اجازه دهيد كه دوستاني داشته باشد و با آنان اوقاتي را بگذراند .
 •  فرزندتان را با كسي مقايسه نکنيد . فرزند شما موجود بي نظيري است که خداوند آفريده و از آفرينش او خلقتي دارد.
 •    به انديشه ها و نظرات آنان احترام بگذاريد . اگرمي خواهيد فرزندتان احساس كند ارزشمند و محترم است ، در ارتباط خود با آنها نيز اين احترام و ارزش را نشان دهيد.
 •    به فرزند خود كمك كنيد تا كارها و وظايفي را در خانواده انجام دهد . مشاركت در امور خانه و خانواده ، نيز احساس ارزش و ارزشمندي ايجاد مي كند . چنين مشاركتي ، علاوه بر احساس ارزشمندي ، مسئوليت پذيري و وظيفه شناسي را هم در كودكان و نوجوانان تقويت مي كند . مهم آن است كه در اين زمينه قاطعيت خود را نشان دهيد .
 •     به فرزند خود کمک کنيد تا اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را تعيين كند . شكستن اهداف نهايي و بلند مدت به اهداف كوچكتر كوتاه مدت به آنان كمك مي كند تا در كارها و برنامه هاي خود پيشرفت نموده و احساس مؤفقيت ، تسلط و توانايي بيشتري نمايد . به ياد داشته باشيد مؤفقيت و احساس تسلط به هر صورتي كه باشد تقويت كننده عزت نفس است .
 •    به فرزندتان کمک کنيد تا به موضوعات مذهبي ، معنوي و انساني فكر كند. در مورد اين موضوعات در خانواده بحث کنيد و اعتقادات خود را نيز افزايش دهيد كه او بتواند از شما الگو بگيرد.
 •    دربارة انسان هاي بزرگ در حوزه هاي مختلفِ علمي، فرهنگي، مذهبي و ملّي و ... با فرزند خود صحبت کنيد كه او  بتواند از آنها الگو و مدل گيرد .
 •    به فرزند خود كمك كنيد تا با توانايي هاي خودآشنا شود. بر نقاط قوت و توانائي هاي آنها بيشتر تأكيدکنيد تا ضعف ها و مشكلاتشان .
 •     به آنان آموزش دهيد كه آنها نيز انسان و همانند هر انساني جايز الخطا هستند . مهم آن است كه اگر با شکست رو به رو شدند دوباره تلاش را از سر گيرند .

 به ياد داشته باشيد

هر انساني موجود ويژه اي است كه نظير و مانندي ندارد

فرزندان شما نيز مانند هر موجود بي نظير و بي مانندي ارزشمندند

بنابراين با آنان به گونه اي برخورد كنيد

كه ارزش و حرمت آنان لطمه نبيند
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۳۲ قبل از ظهر |

علاوه بر پذيرش مشروط ، يكي ديگر از عواملي كه باعث تخريب عزت نفس مي شود ، فاصله زياد بين خود واقعي يا خود آرماني يا خود ايده آلي است . هر انساني در ذهن خود آرمان ، يا ايده آل هايي دارد كه سعي مي كند براي دستيابي به آنها تلاش كند كه به آن خود آرماني يا خود ايده آلي گفته مي شود . همچنين ، هر انساني در عمل و واقعيت داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاصي است .

 

نكته مهم آن است كه دامنه توان هر انساني نيز محدود و مشخص است . گاهي اوقات انتظاراتي كه انسان ها از خود دارند بسيار سنگين تر و بيشتر از توان و امكاناتشان است .در چنين شرايطي ، فرد نمي تواند به انتظارات خود دست يابد و مكرراً دچار ناكامي ، شكست و ناراحتي مي شود . چنين شرايطي به شدت به عزت نفس صدمه مي زند .

 

گاهي اوقات ، ممكن است كه والدين انتظارات ايده آلي يا آرماني از فرزندان خود داشته باشند و دائماً از آنان بخواهند كه سعي كنند كه به آن انتظارات دست يابند . چنين انتظاراتي ، صدمه شديدي به عزت نفس كودكان و نوجوانان وارد مي كند . به همين دليل بسيار مهم است كه انتظارات غير منطقي ، سنگين و آرماني از فرزندان خود نداشته باشيد . به ياد داشته باشيد كه آنان فرزندان شما و كودك يا نوجواني بيش نيستند . از سوي ديگر حتي افراد بزرگسال توانا هم در زندگي خود گاه نمي توانند به استانداردهاي خود دست يابند . هر انساني توان ، نيرو يا استعداد مشخص و خاصي دارد .

به جاي آنكه براي فرزندان خود ملاك هاي سنگين و دشوار تدوين كنيد ، بهتر است به آنان كمك كنيد كه هدف هايي متناسب با استعداد و توان خودشان داشته باشند . به ياد داشته باشيد كه هر چه انتظارات ، توقع ها و استانداردهايي سنگين تر و بالاتر از توانايي هاي فرزندتان براي او تعيين كنيد ، فاصله بين خود آرماني و خود واقعي بيشتر شده و عزت نفس فرزند شما كمتر مي شود . به مثال زير توجه كنيد :

ضروري است استانداردها و توقع هاي منطقي و معقول از فرزندان داشت يعني آن كه در حد توان و استعداد معمولي از آنان انتظار داشت نه آن كه از حداكثر نيرو و استعداد خود استفاده كنند و هميشه و هر لحظه اي در بهترين وضعيت خود قرار گيرند ؟ آيا شما هميشه حداكثر استفاده را از استعدادها و توان خود مي كنيد ؟ به جاي آن كه مانند يك فرمانده با فرزند خود ارتباط برقرار كنيد ، سعي كنيد كه در كنار و همراه او باشيد و به او كمك كنيد كه با آهنگ معمول رشد و پيشرفت خود در زندگي حركت كند .

توقع هاي كمال گرايانه و استاندارد هاي بالايي كه والدين براي فرزندان خود تعيين مي كنند ، ارتباط والد و فرزند را تبديل به ارتباط رئيس و مرئوس يا فرمان دهنده و فرمان برنده مي كند . به اين ترتيب ، خلاء ارتباط عاطفي والد و فرزند شديداً احساس مي شود . گاهي اوقات ، دليلي كه والدين سعي مي كنند براي فرزند خود استاندارد هاي سنگيني تعيين كنند ، به دليل اين نگراني است كه اگر به آنها فشار نياورند كه از نيرو و توان خود استفاده كنند ، ممكن است كه در آينده مؤفق نشوند يا عادت به تلاش و پشتكار را از دست دهند .اگر چه ، كمك به فرزندان براي داشتن روحية تلاش و فعاليت بسيار عالي و ارزشمند است ولي اين نوع برخورد نيز يك برخورد يا تربيت احساسي است كه نگراني و اضطراب اساس و ريشه آن است . امروزه در جهان به جاي آن كه بر اساس احساس و نگراني به تربيت فرزندان پرداخته شود از اصول و روش هاي علمي استفاده مي كنند . به همين دليل بهتر است از روش هاي علمي استفاده كنيد . روش علمي ايجاد روحيه تلاش و فعاليت براي رسيدن به مؤفقيت آن است كه به تلاش و فعاليت كودكان و نوجوانان اهميت دهيد و آنان را براي تلاش و فعاليتي كه از خود نشان دادند تشويق كنيد نه بر اساس نتيجه كار .

 بهتر است به جاي آن كه توجه به نتيجه داشت به فرآيندي كه منجر به آن نتيجه شده است توجه كرد . در اين رابطه به مثال هاي زير توجه كنيد :

*  مهدي عليرغم تلاش و فعاليت زيادي كه از خود نشان داده است نتوانست معدل درخشاني به دست آورد .

 برخورد صحيح والدين : مي دانم كه نمي توانستي به معدلي كه دوست داشتي برسي ولي مهم اين است كه تلاش خودت را كردي . اين براي ما بسيار اهميت دارد .

 برخورد غلط والدين : ‌تو كه عرضه نداري معدل خوبي بياوري چرا بي دليل به ما وعده مي دهي .

 * سمانه دوست داشت كه در مسابقه دو مدرسه مقام بياورد و به مسابقات منطقه اي اعزام شود . با اين كه تلاش و فعاليت بسيار زيادي از خود نشان داد ولي نتوانست مقام بياورد و از دور مسابقه ها حذف شد .

 برخورد صحيح والدين : ما خوشحاليم از اين كه تو تلاش و فعاليت خودت را كردي . مي تواني دوباره تلاش كني تا در مسابقه هاي بعدي مؤفق شوي .

 برخورد غلط والدين : صد دفعه گفتم تو كاري كه نمي تواني مؤفق بشوي نرو .اين كارها به تو نيامده .

*به ياد داشته باشيد ، اگر فرزندان شما از عزت نفس كافي برخوردار باشند چه از نظر تحصيلي ، و چه از نظر ساير جنبه هاي زندگي خود به حداكثر رشد و پيشرفت خود خواهند رسيد . بدون آن كه احساس بدي داشته باشند . در حالي كه اگر از عزت نفس ضعيف برخوردار باشند و احساس خوبي در مورد خودشان نداشته باشند ، آن وقت عليرغم توانائي ها و استعدادهاي زيادي كه ممكن است داشته باشند ، قادر به استفاده از آنها نخواهند بود .

 

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۳۰ قبل از ظهر |
يکي از مهم ترين عواملي كه باعث مي شود كودكان ، نوجوانان و جوانان کمتر دچار آسيب هاي اجتــماعي و به خصوص ايـدز ، اعتياد، بي بند و باري ، خشونت ، پرخاشگري و ... شوند، توانايي "عزّت نفس" است .گاهــي اوقـات مردم عادي به جــاي کلمه"عـزت نفس" از کلمه" اعتماد به نفس" استفاده مي كنند. منظور از عزت نفس يعني  احساس ارزشمندي که فرد نسبت به خود دارد . هر چه اين احساس قوي تر باشد و كودكان ، نوجوانان و جوانان ارزش بيشتري براي خود قائل باشند، سالم تر خواهد بود .

 عزت نفس از دو جزء اساسي تشكيل شده است :

 1- خود پنداره

2- ارزش گزاري بر خود پنداره

 خود پنداره ، همان شناختي است كه فرد از خود دارد ، اين كه كيست ، چه خصوصيات و ويژگي هايي دارد و مواردي از اين قبيل . مانند اين كه من مينا ، 12 ساله ، ساكن كرج داراي دو برادر و دو خواهر هستم و در محله فرديس زندگي مي كنم و از نظر تحصيلي معدل 16 دارم و ...

 در مرحله دوم ، فرد به آن چيزي كه هست ارزش گزاري مي كند مانند اين كه ساكن كرج بودن خوب است يا بد ، اين كه من دو برادر و و خواهر دارم خوب است يا بد ، يا اين كه زندگي در مرحله فرديس خوب است يا بد و يا داشتن معدل 16 خوب است يا بد ؟ چنانچه فرد به اين نتيجه برسد كه خوب است كه چنين ويژگي هايي دارد ، عزت نفس قوي دارد و چنانچه نتيجه ارزيابي هايي كه از خود مي كند اين باشد كه بد است كه چنين ويژگي هايي دارد ، از عزت نفس ضعيف برخوردار خواهد بود .

 به همين دليل ، بسيار مهم است كه كودكان و نوجوانان از همان ابتداي رشد ، شناخت بهتر و دقيق تري از خود داشته باشند از جمله :

 •  شناخت خصوصيات مثبت ،
 •  شناخت خصوصيت منفي ،
 • شناخت ويژگي هاي شخصي و مواردي از اين قبيل .

 زيرا ، چنين شناخت هايي به كودكان و نوجوانان كمك مي كند تا خود پنداره قوي تري داشته باشند .

 همانطور كه گفته شد ارزش گزاري بر هر آن چه كه هست ، جزء دوم عزت نفس را تشكيل مي دهد . بنابراين بسيار مهم است كه كودكان و نوجوانان با ملاك هاي اساسي ارزش و ارزشمندي انسان ها آشنا شوند . به اين ترتيب بسيار مهم است كه شما ملاك ارزش و ارزشمندي انسان ها را به آنان بياموزيد . راستي ، ارزش به چه چيزي است ؟

 عده اي معتقدند ارزش انسان به بعضي از موارد زير است :

 • پول و ثروت ،
 •  مدرك تحصيلي بالا ،
 • زيبايي ،
 • خوش اندامي ،
 •  اصل و نسب ،
 • پست و مقام ،
 • هوش و استعداد ،
 • شهرت و ...

شما ارزش انسان را به چه چيزي مي دانيد ؟ آيا ارزش واقعي انسان به عامل خاصي بستگي دارد كه اگر آن عامل خاص وجود داشت ، فرد ارزشمند است و در غير اين صورت بي ارزش است ؟ اگر چنين است مي توان گفت آدمي در يك زمان خاص ارزشمند ، و در زمان ديگري بي ارزش است ؟

 حقيقت آن است كه اعتقاد به اين كه ارزش انسان به يكي از عوامل بالا يا تعدادي از آنها بستگي دارد باعث مي شود كه ارزش انسان مشروط به عامل خاصي شود . به صورتي كه به شرط دارا بودن آن ويژگي خاص ، فــرد ارزشمنــد ، و در غير اين صورت فرد بي ارزش مي شود .

 به چنين ارزش هايي ، ارزش هاي مشروط گفته مي شود . چنين ارزش گزاري ، مانع رشد عزت نفس شده و به شدت به عزت نفس صدمه مي زند . زيرا ، ارزش فرد به شرط وجود عوامل خاصي است . آيا شما به چنين تفكري اعتقاد داريد ؟ آيا مي توان گفت فردي چون ثروتمند يا داراي مدرك بالاي تحصيلي است يا مقام خاصي دارد ارزشمند است و اگر آن ثروت بر باد رفت يا مدرك تحصيلي او به دلايلي مورد قبول قرار نگرفت يا مقـامش را از او گرفتند آن وقت آن فـرد بي ارزش خواهد شد ؟ آيا مي توان در مورد انسان ها چنين گفت ؟

  نكته مهم آن است كه ارزش انسان مشروط به عامل خاصي نيست .انسان فقط به اين دليل كه انسان است داراي حرمت و احتـرام و ارزش خاصي است . بــدون قيــد و بــدون شـرط خاصي . همه انسان ها چه فقير ، چه غني ، چه زشت چه زيبا ، چه با سواد چه بي سواد ، چه داراي پست و مقام چه بدون آن ارزشمند هستند . ارزش انسان وابسته و مشروط به عامل خاصي نيست . آيا شما فرزند خود را به دليل زيبايي ، هوش و استعداد ، پست و مقام ، شهرت يا ... دوست داريد ؟ مسلماً نه پس محبت و علاقه بي قيد و شرط خود را نسبت به آنان نشان دهيد ، ابراز كنيد ، بيان كنيد . به همين دليل مهم است كه در برخورد با فــرزندان خود محبت بي قيد و شرط داشته باشيد . بنابراين ، استفاده از عبارت زير به شدت نادرست است و به عزت نفس كودكان و نوجوانان صدمه زيادي مي زند :

 • چون اين كار را كردي دوستت ندارم ،
 • چون در مدرسه كتك كاري كردي ، مادرت نيستم ،
 • چون نمرة خوبي نياوردي پدرت نيستم ،
 • اگر اين كار را كني ، دوستت دارم و ... .

 بعضي از كودكان و نوجوانان تصور مي كنند كه چون استعداد درخشان ، نمرات خوب ، پيشرفت يا موفقيت خاص و چشمگيري ندارند ، ارزش خاصي هم ندارد و مي بينيد كه چگونه چنين باورهاي غلط به تخريب عزت نفس مي انجامند . به همين دليل ، ضروري است به فرزندان خود بيان كنيدكه آنان را نه به دليل خصوصيات خاص و ويژه بلكه به دليل هرآنچه هستند دوست داريد .

ممكن است عده اي از والدين مخالف مطلب بالا باشند .

 آنــان ممكن است بگوينــد اگر ما به فرزندانمان بيــان كنيم كه آنــان را براي هرآنچه كه هست دوست داريم ،‌ ممكن است آنـان غـّره شده ،‌ مغرور شوند وديگرسعي در تلاش و فعاليت و دستيابي به مؤفقيت نباشند . اين فقط يك نگراني است . تجارب نشان داده ، فرزنداني كه با آنان چنين برخوردهايي مي شود ، نه تنها مغرور نمي شوند بلكه از عزت نفس و ارزشمندي بالايي برخوردار مي شوند .

 نكتــة مهـم ديگر آن است كه افراد مغرور ، متكبـّر و از خود راضي نه تنها عزت نفس بالايي ندارند بلكه بسيار عزت نفس ضعيف و شكننده اي دارند و براي جبران اين احساس ضعف دروني ، به تكبـّر پناه برده اند تا احساس بهتري از خودشان داشته باشند . بنابراين ، به راحتي به فرزندان خود بگوييد كه آنان را نه براي مؤفقيت ها ، هوش يا استعداد درخشان ، زيبايي ، ثروت و ... بلكه به دليل آنچه هستند دوستشان داريد . براي دوست داشتن فرزند خود هيچ قيد و شرطي نگذاريد .

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۸ قبل از ظهر |

شش افسانه درباره‌ی استرس وجود دارد که با از بین بردن آنها، می توانیم مشکلاتمان را بهتر درک و با آنها مقابله کنیم. بیائید به این افسانه ها نگاهی بیاندازیم:

 افسانه اول : استرس برای همه یکسان است.

این تصوری کاملاً اشتباه است. استرس برای هر یک از ما متفاوت است. آنچه که برای یک فرد تولید استرس می کند، ممکن است برای دیگری استرس زا نباشد. هریک از ما به اشکال متفاوتی به استرس واکنش نشان می دهیم.

افسانه دوم: استرس همیشه برای ما مضر است.

بر طبق این نظر، فقدان استرس باعث سلامتی و شادی ما می شود. اما این تصوری اشتباه است. استرس یکی از حالات انسانی است که تنش ناشی از آن به سیم ویولن شباهت دارد، پایین بودن بیش از حد آن ملال آور و کسل کننده است و صدای بسیار بلند آن نیز گوشخراش است و به پاره شدن سیم ها می انجامد. استرس می تواند بوسه مرگ یا چاشنی زندگی باشد. در واقع نحوه‌ی کنترل آن مهم است. استرس کنترل شده ما را مؤثر و شاد می سازد، در حالی که کنترل نشدن آن، موجب آسیب و یا حتی فوت ما می شود.

 افسانه سوم : استرس همه جا هست،بنا براین کاری از شما ساخته نیست.

چنین چیزی نیست، شما می توانید زندگی خود را به گونه ای برنامه ریزی کنید که استرس بر شما غلبه نکند. برنامه ریزی مؤثر شامل اولویت بندی کارها و شروع آن با مسائل ساده تر و حل آنها است و حل مسائل پیچیده تر در مراحل بعدی قرار می گیرد. زمانی که استرس به درستی کنترل نمی شود، اولویت گذاری دشوار می شود. در این صورت تمام مشکلات یکسان به نظر می رسد و تصور می شود که استرس همه جا هست.

 افسانه چهارم : متداولترین شیوه های کاهش استرس، بهترینِ آنها هستند.

مجدداً باید گفت چنین نیست. هیچ شیوه مؤثر عمومی برای کاهش استرس وجود ندارد. همه ما با یکدیگر تفاوت داریم. زندگی هر یک از ما متفاوت است و شرایط ما با یکدیگر فرق دارد. بنابراین واکنش های ما نیز متفاوت است. برنامه ای برای کاهش استرس مؤثر است که فراگیر و منطبق با شرایط فرد باشد.

 افسانه پنجم : فقدان نشانه یعنی فقدان استرس.

فقدان نشانه به معنای فقدان استرس نیست.در حقیقت پنهان کردن نشانه ها با درمان دارویی، می تواند شما را از علائمی که برای آگاهی از فشارهای وارد بر سازمان جسمی و روانی خود بدان نیاز دارید، غافل سازد.

 افسانه ششم: فقط باید به نشانه های اساسی استرس توجه کرد.

این افسانه بر این ادعاست که نشانه های کوچک مانند سردردها، یا اسید معده را می توان نادیده گرفت. در حالی که نشانه های کوچک یا علائم خفیف استرس، هشدارهای اولیه‌ای هستند که نشان می دهند زندگی شما تحت کنترل خودتان نیست و لازم است اقدام مناسب تری برای کنترل استرس خود انجام دهید.

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۷ قبل از ظهر |
کم رويي، نوعي ترس يا اضطراب اجتماعي بوده که بواسطه آن زن يا مرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعي گريزان است. ريشه اصلي کم رويي مي تواند در ترس يا اضطراب اجتماعي نهفته باشد. اضطراب يک پاسخ طبيعي در مقابل هر نوع تهديد يا فرآيند آگاه کننده و اخطاري به فرد در باره يک خطر يا موقعيت دشوار مي باشد. اضطراب در حد متعادل آن براي بسياري از اعمال و رفتارهاي انسان و تلاش و حرکت و آمادگي براي مقابله با تهديدها و خطرهاي طبيعي و اجتماعي ضروري مي باشد. اما زماني که نگرانيهاي فرد نسبت به مسايل مختلف فزوني مي يابد، دچار اضطرابي مي شود که در نتيجه اعتماد به نفس او کاهش مي يابد، قدرت نگرش واقع بينانه و برقراري ارتباط متقابل با ديگران به حداقل مي رسد و گريز از ارتباطات معمول اجتماعي و دل مشغولي هاي مفرط، شخصيت را فرا مي گيرد.اضطراب اجتماعي، وقوع نوعي ارزيابي شخصي در موقعيتهاي مختلف اجتماعي است. به عبارت ديگر زنان و دختراني که دچار اضطراب اجتماعي مي باشند، از مواجهه با ديگران و از اينکه مورد داوري ديگران قرار گيرند، دچار ترس و واهمه هستند. زن يا دختر چنين احساس مي کند که در هر موقعيت، شخص و يا اشخاصي هستند که به محض مواجه شدن با او شخصيت و اعمال و رفتارش را مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهند. بنابراين تا حد ممکن سعي دارد از مواجه شدن با ديگران دوري جويد.به عنوان نمونه سخن گفتن براي خانمهاي کارمندي که در جلسات اداري شرکت مي کنند و دچار کم رويي هستند، بسيار دشوار مي باشد. البته ممکن است اکثر افراد در موقعيتهاي اجتماعي خاص دچار اضطراب باشند اما افرادي که کم رو هستند و اضطراب اجتماعي بالايي دارند بيش از اندازه نگران هستند. بعضي افراد کم رويي را براي دختران و زنان امري عادي و حتي صفتي مقبول و مثبت تلقي مي نمايند و چنين دختران کم رويي را دختراني باحيا و باعفت مي دانند و حتي آنان را مورد تمجيد و تشويق قرار مي دهند. در حالي که کم رويي پديده اي غير ارادي، ناخوشايند و نشانگر معلوليت اجتماعي است که براي هر دو جنس پسر و دختر امري نامطلوب و نابهنجار مي باشد. بايد توجه داشت که کم رويي يک پديده پيچيده رواني- اجتماعي بوده و علت آن عمدتاً به روابط بين فردي و نحوه تربيت برمي گردد.

عوامل موثر برکمرويي

خانواده يکي ازمنابع اساسي در ايجاد کم رويي مي باشد. نحوه ارتباطات خانواده و تجارب اوليه پسران و دختران خصوصاً در سالهاي پيش از دبستان و اوايل دبستان نقش اساسي در شکل گيري شخصيت آنان خواهد داشت و الگوي رفتاري بزرگسالان، برنامه هاي تلويزيوني، نحوه و ميزان ارتباطات عاطفي- کلامي و اجتماعي بزرگسالان با دختران و پسران، بيشترين تأثير را در رشد اجتماعي کودکان دارد. انتظارات نا معقول والدين از دختران خود در شرايط مختلف و وادارکردن آنان به انجام رفتارهاي قالبي و تصنعي در موقعيتهاي مختلف اجتماعي همچون در حضور جمع مهمانان و مهمانيها، در کوچه و خيابان، هنگام غذا خوردن و لباس پوشيدن، صحبت کردن و ... سخت گيري بيش از حد و توقعات فراوان و غير ضروري، تنبيه، تحقير و يا برعکس حمايتهاي افراطي و گزاف، از اصلي ترين زمينه هاي رشد معيوب اجتماعي دختران و بروز کم رويي است. تعارض و دوگانگي در رفتار والدين و بزرگسالان، موجب کشاکشهاي دروني و در نتيجه، اختلال در رشد طبيعي شده، اضطراب شديد و کم رويي دختران را به همراه خواهد داشت. کم رويي در ميان تک فرزندان و فرزندان اول خانواده بيش از ساير کودکان ديده مي شود. اين مسأله زماني به شکل جدي مطرح مي شود که والدين قادر نباشند زمينه تربيت و رشد اجتماعي مطلوب و هماهنگ کودک را مطابق با نيازهاي عاطفي و اجتماعي او فراهم آورند. فرزند اول يا تک فرزند معمولاً خود را با بزرگترها همانند سازي مي کند و تمايل بيشتري به برقراري ارتباط با بزرگسالان دارد تا نسبت به همسالان.

 مدرسه که محيطي براي پروراندن مهارتهاي اجتماعي و مشوقي براي اجتماعي شدن دختران و گسترش ارتباطات بين فردي آنان مي باشد،گاهي از مواقع به جاي تشويق به برقراري ارتباط، دختراني را الگو و سرمشق ديگران قرار مي دهند که داراي يک معلوليت اجتماعي يعني کم رويي هستند. برخي از معلمان معمولاً بالاترين نمره انضباط را به دانش آموزان کم رو مي دهند و از آنان به عنوان شاگرداني مؤدب، ساکت و حرف گوش کن ياد مي کنند! و... زماني که معلمان ، به طور مکرر دانش آموزي را به عنوان فردي ساکت، مؤدب و ... خطاب مي کنند. اعمال فشارهاي رواني و اخلاقي، انضباط خشک، تحقير و تهديد، تنبيه و محدوديتهاي شديد و غيرمنطقي، هدايت دانش آموزان به سوي تسليم پذيري محض و رفتارهاي ديکتاتورمنشانه، زمينه هاي اضطراب و کم رويي را در کودکان و دختران تشکيل خواهند داد. زن يا دختري که قادر به برقراري ارتباط با ديگران نيست احساس مي کند که از دوستان و نزديکان خود جداست. چنين فردي نمي تواند احساسات خوشايند يا ناخوشايند، اميدها و آرزوهايش را با نزديکانش در ميان بگذارد و پاسخهايشان را دريافت کند. احساس تنهايي، همانند کم رويي يک معلوليت اجتماعي به شمار مي رود. هر کسي در يک شرايط يا موقعيت ويژه ممکن است احساس کند که تنهاست. فردي که مدام اين احساس را داشته باشد به تدريج از ارتباطات بين فردي او کاسته شده و ويژگيهاي افراد کم رو را مي يابد.

علايم کمرويي

 تشديد ضربان قلب، برافروخته شدن چهره، به هم خوردن آهنگ تنفس، تغيير در تن صدا و ... از علايم فيزيولوژيکي در افراد کم رو مي باشد. دوري جستن از جمع، خجالت کشيدن و به لکنت افتادن، بريده و کم حرف زدن، مضطرب بودن و دستپاچه شدن، ناخن جويدن و با انگشتان خود بازي کردن، با لباس خود ور رفتن، سر را پايين انداختن و زير چشمي نگاه کردن، غرق در افکار خود شدن و بيشتر به خود توجه کردن از ويژگيهاي دختران و پسران کم رو مي باشد. کم روها بيشتر تمايل دارند با کوچکتر از خود بازي کنند و سرگرم باشند. آنها سرگرم شدن و بازي کردن با اشياء و لوازم مختلف را به جاي انسانها ترجيح مي دهند. با صداي آهسته و غيرطبيعي سخن گفتن، گرفته و نگران بودن، بيزاري شديد از نگاههاي منتقدانه ديگران، ضعف اعتماد بنفس، بي جرأت و شهامت بودن در عين توانمندي و قدرتمند بودن، دوري از دعوت کردن و دعوت شدن توسط ديگران و در نهايت تمايل به تنهايي از ديگر خصوصيات زنان و مردان کم روست.

غلبه برکمرويي

کمرويي بيشتر به روابط بين فردي و اجتماعي بر مي گردد"در نتيجه براي رفع مشکل کمرويي بايد روشهايي رابه کار گرفت تا روابط بين فردي افزايش يافته و ازنظر کيفيت نيزبه سطح قابل قبولي برسد. به طور مثال، چنانچه در دختران و زنان استعداد و هنر خاص و مثبتي موجود است بايد آن را تقويت کرده تا از اين طريق اعتماد به نفسشان بيشتر شود چرا که هر چقدر اعتماد به نفس بالاتر باشد کم رويي کمتر مي شود.همچنين، حضور در مهمانيها، فعاليتهاي فوق برنامه مدارس و دبيرستانها، انجام بازيهاي گروهي(تعاون)مي تواند به از بين رفتن کم رويي کمک نمايد. بيان و گفتار نيک و زيبا نيز در توان بخشي به کم رويي نقش مهمي دارد. چنانچه بدانيم منظور خودمان را چگونه بيان کنيم بري مدت طولاني هرگز کم رو نخواهيم ماند و زماني که ببينيم صحبتهايمان توجه اطرافيان را به خود جلب مي کند، جرأت پيدا مي کنيم. 
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۵ قبل از ظهر |
پژوهش در باره آنچه موجب موفقیت ازدواج می شود، نشان می دهد که در ازدواجهای موفق افراد این نه کار را به خوبی انجام می دهند:
1. تمایز عاطفی از خانواده ای که در آن رشد کرده اند، نه در حد قهر(یا جدایی)، بلکه تا حدی که هویت فرد از هویت والدین و خواهران و برادرانش متمایز باشد.
2. همدلی مبتنی بر صمیمیت و همانندی و در عین حال تعیین حد و مرزهایی در حمایت از استقلال هر یک از زوجین.
3. ایجاد رابطه جنسی غنی و لذت بخش و حفاظت از آن در مقابل مزاحمتها و مداخلات محل کار و الزامات خانوادگی.
4. برای زوجهای دارای فرزند، پذیرفتن نقشهای خطیر پدر و مادری و مستحیل کردن تأثیر ورود نوزاد بر پیوند زناشویی و آموختن تداوم کار حفاظت از حریم خصوصی خود و همسر به مثابه یک زوج.
5. رویارویی و مهار بحرانهای اجتناب ناپذیر زندگی.
6. حفظ قدرت پیوند زناشویی حتی در بدبختی. ازدواج بایستی پناهگاه امنی باشد که والدین در آن قادرند تفاوتها، خشم و تضاد خود را ابراز کنند.
7. استفاده از مزاح و خنده در انجام کارها و پرهیز از خستگی روحی و عزلت گزینی.
8. پرورش(تغذیه) یکدیگر و موجبات آسایش هم را برآوردن، ارضای نیازهای طرف مقابل و ابراز تشویقها و حمایتهای مداوم.
9. احساسات عاشقانه اولیه را زنده نگه داشتن و به تصورات عاشقانه صورت شاعرانه دادن، در عین رو در رویی با واقعیتهای جدی تغییرات حاصل در طول زمان.

نازي
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۴ قبل از ظهر |
زندگی، هدیه‌ای‌ست که از جانب خداوند به ما ارزانی داشته شده و ما اجازه نداریم در فقر، ناامیدی و حسرت، روزگار را بگذرانیم و در این دنیا، بدون آرمان و باری‌به‌هر‌‌جهت زندگی کنیم‌ بنابراین باید مراقب گذر لحظه‌های ارزشمند عمر خود باشیم و این لحظه‌‌ها‌ ‌را با ‌هدف بگذرانیم چراکه زندگی، دکمه‌ی بازگشت ندارد و ‌هرچه را با تمام وجود بخواهیم، به‌دست می‌آوریم.

همان‌گونه که می‌دانیم، لازمه‌ی داشتن یک زندگی ایده‌آل، در مرحله‌ی نخست، داشتن هدف مشخص و تعیین مسیر می‌باشد چراکه بی‌هدف بودن، انسان را دچار روزمرگی می‌کند اما داشتن هدف، برنامه‌ریزی را درپی دارد و داشتن برنامه، هدف‌ها را محقق می‌سازد و درنهایت برنامه‌ریزی درست، موفقیت می‌آفریند.

هدف، وضعیتی است که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم و موفقیت، مسیری است برای دست‌یابی به اهدافی خاص. اگر خودمان نتوانیم وضعیت‌مان را در آینده تعیین کنیم،‌ ناچار محیط پیرامون‌مان، وضعیت را به ما تحمیل می‌کند و آن‌چه که محیط بر ما حکم می‌کند، چه‌بسا با ما سازگاری نداشته باشد. پس چه بهتر که خود، هدف مطلوب‌مان را معلوم نموده و به سمت آن حرکت کنیم.
 
انتخاب هدف:
یکی از ضرورت‌های زندگی، انتخاب هدف است که باید به‌صورت آگاهانه انجام گیرد. اهداف زندگی هر شخص، با دیدگاه‌ها، مقاصد و اعتقادات او، ارتباط تنگاتنگ دارد بنابراین به‌جای داشتن یک‌سری خیال‌ها و آرزوهای مبهم، بهتر است روی اهداف مشخص، متمرکز شویم. این‌كه بدانیم هدف‌مان در زندگی چیست، خود باعث رسیدن هرچه سریع‌تر به موفقیت می‌شود.

مشخص کردن اهداف، باعث می‌شود ‌بتوانیم انتخاب‌های بهتری داشته و به دستاوردهای مهمی برسیم. داشتن هدف، باعث می‌شود انسان از تقلید کورکورانه و گم‌شدن در راهی که مقصود او نیست، دوری کند. این هدف‌ها هستند که مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می‌کنند و به انسان اعتماد‌به‌نفس، انگیزه و عشق به زندگی می‌دهند. هدف، انسان را با استعدادها و توانمندی‌های بی‌کران درونی‌اش آشنا می‌کند.

داشتن هدف و برنامه در زندگی، به انسان حرکت می‌دهد و در او انرژی می‌آفریند. کسی که هدفی مشخص دارد، برای رسیدن به آن، با همه‌ی توانش می‌کوشد و پیش‌می‌رود و هیچ سد و مانعی را یارای آن نیست که در برابرش، مقاومت کند. او بر‌می‌خیزد و برای رسیدن به آرمان‌هایش، دست به اقدام و تلاش می‌زند. 
 
مراحل رسیدن به هدف:
با‌وجود اهمیت بسیار زیاد انتخاب هدف در زندگی، مردم به‌طور معمول نمی‌دانند که چه‌طور باید برای خود هدف تعیین کنند.
 
 
در زیر، آموزش‌هایی‌ ارائه می‌شود که به انتخاب هدف در زندگی، کمک شایانی می‌نماید:

کاغذی سفید جلوی روی‌تان قراردهید و هرچه به فکرتان می‌آید را روی آن ‌نوشته و لیستی از رؤیاهای‌تان را تهیه نمایید. خیلی از ما، توانایی خیال‌پردازی را از دست داده‌ایم و این مایه‌ی تأسف است. با خیال‌پردازی می‌توان به آینده امیدوار بود و هرکجا امید باشد، موفقیت نیز هست.
 
بنابراین سعی‌کنید تا حد امکان، تمامی رؤیاهای‌تان را به‌یاد آورید. بعد از تکمیل لیست‌تان، در مورد هر آیتم آن، از خود بپرسید «چرا؟» اگر نتوانستید در یک جمله بیان کنید که چرا چنین خیالی داشته‌اید و چرا می‌خواهید به آن برسید، پس دیگر آن ایده، یک خیال نخواهد بود و نمی‌تواند برای شما هدف باشد بنابراین روی آن خط بکشید. سپس بررسی کنید که آیا این به‌طور واقعی هدف خود من است یا کسان دیگری می‌خواهند من به این هدف برسم؟ آیا این هدف، کار صحیح و درستی است؟ آیا رسیدن به این هدف، من را از رسیدن به اهداف دیگرم باز‌می‌دارد؟

وقتی کارتان در این مرحله تمام شد، به احتمال زیاد لیست‌تان بسیار کوچک‌تر از اول شده است و این باعث می‌شود کم‌کم به تشخیص هدفی که توانایی رسیدن به آن را دارید، نزدیک‌تر شوید و این، همان هدف اصلی زندگی می‌باشد. در تعیین اهداف، به ویژه هدف اصلی یا هدف نهایی زندگی، توجه به یک نکته، ضروری‌ست و آن، هماهنگی و تطابق اهداف، با ذات، جوهر، فطرت و رسالت زندگی ماست.

البته این نکته را نیز باید درنظر داشته باشید که بعضی از اهداف‌تان باید آن‌قدر بزرگ باشد که باعث شود توانایی‌های‌تان را ارتقاء دهید. این اهداف باید در درازمدت حاصل شود که شور و شوق شما را حفظ کرده و ناکامی‌های‌تان را از اهداف کوتاه‌مدت کاهش دهد.
 

در مرحله‌ی بعد، اهداف‌‌تان را دسته‌بندی کرده و به دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی نمایید و پس از آن، فعالیت‌های لازم برای رسیدن به هر کدام از آن‌ها را نیز مشخص کنید. برای این کار، نقشه‌ای در ذهن‌تان طراحی کنید که توانایی‌ها و ضعف‌های‌تان را در مورد آن هدف به‌خصوص، نشان‌دهد. دقت نمایید که باید با خود صادق بوده و اهداف عملی و قابل وصول خود را از رؤیاهای تخیلی و غیرقابل دسترس جدا نمایید. نکات مثبت و منفی شخصیت خود را با ذکر جزئیات بیان کنید. نقاط ضعف خود را بپذیرید و بدون احساس ضعف با یک برنامه‌ریزی منظم، سعی در کاهش آن نمایید و با باور نقاط قوت خویش، با ارائه و تقویت آن در مقاطع خاص، ارزش‌های شخصیتی خویش را تثبیت نموده و ارتقاء دهید. حال بهترین راه‌های رسیدن به هدف‌تان را بنویسید و پس از درنظر گرفتن تمامی جوانب کار، مسیر خود را مشخص نمایید.

پس از طی تمامی مراحل بالا، نوبت به مهم‌ترین مرحله یعنی شروع حرکت در مسیر هدف می‌رسد. تا زمانی‌که تصمیم جدی برای قدم در راه گذاشتن نداشته باشید، همواره هدف‌های‌تان در حد رؤیا و آرزو باقی خواهند ماند. بنابراین باید با عقل و درایت تصمیم‌گیری کنید، تردید نداشته باشید، از عواقبش نترسید، عجولانه تصمیم نگیرید، با افكار نا‌امید‌كننده بجنگید و مهم‌تر از همه این‌که تصمیم‌گیرنده، خودتان باشید. پس بدون ترس از خطرات احتمالی راه و با انتخاب بهترین مسیر، اقدام نمایید و به نتیجه‌ی کار خود، مطمئن باشید.
 
در یک نگاه کلی، مراحل رسیدن به هدف‌ها به شکل زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
 

1) لیست‌بندی هدف‌ها 
2) زمان‌بندی هدف‌ها (زمان لازم برای رسیدن به هدف)
3) اولویت‌بندی هدف‌ها 
4) ایجاد انگیزه برای هر هدف (وضوح در هدف)
5) برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف‌ها
6) اقدام و شروع حرکت در مسیر هدف (تلاش مستمر برای رسیدن به هدف)
 
به خاطر بسپارید كه هدف‌گذاری‌، یك فعالیت همیشگی است كه نیازمند به‌روزآوری، ثبت، اولویت‌‌بندی و مرور منظم هر دو نوع اهداف كوتاه‌مدت و بلند‌مدت می‌باشد. بدین منظور، دست‌كم هر شش ماه یک‌بار، اهداف خود را مرور كرده و آن‌ها را (در صورت نیاز) مورد اصلاح قراردهید چراكه با حركت در مسیری منظم، ممكن است متوجه شوید دیگر اهدافی كه در قبل ثبت نموده بودید، آن ارزش اولیه را ندارند و نیازمند اصلاح می‌باشند.
در این هنگام، سعی‌كنید از تناقض یا تضاد بین اهداف یا قیاس نادرست به هر شكلی، آگاه بوده و از آن‌ها اجتناب كنید. به زبان ساده‌تر، ممكن است رسیدن به دو هدف در كنار هم در یك دوره‌ی زمانی، غیرممكن باشد. از این طریق، می‌توانید چنین تناقضاتی را كشف نمایید اما در عین حال، هرگز كوشش برای دست‌یافتن به آن‌ها را فراموش نکنید.

درنهایت مهم این است که بدانیم همه‌ی چیزهای لازم برای برداشتن اولین قدم را دراختیار داریم‌ بنابراین باید دست از بهانه‌گیری و بهانه‌جویی‌های بی‌پایه و ‌‌اساس برداریم و لحظه‌ی اکنون را به‌عنوان بزرگ‌ترین فرصت زندگی خود بپذیریم و اولین گام را به سوی تحقق آرزوهای خود برداریم و آن‌قدر در این مسیر مداومت و پافشاری به‌خرج دهیم که درنهایت، اتفاقی که همیشه آرزوی آن را داشتیم، در مقابل چشمان‌مان محقق شود و به‌وقوع بپیوندد.

هیچ‌گاه فراموش نکنیم که زندگی، فرصت‌های فراوانی دراختیار کسانی که به جست‌وجوی آرمان‌های بلندشان به‌پا خواسته‌اند و به تحقق رؤیاهای‌شان همت گماشته‌اند، قرار‌می‌دهد. بنابراین باید خط‌مشی خود را در زندگی تعیین کنیم و سکان‌دار کشتی سرنوشت خود باشیم و منتظر دیگران نمانیم و با طراحی و هدف‌گذاری، مسیر زندگی‌مان را روشن کنیم و از زندگی خود، یک شاهکار بسازیم. 
سرخ
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۳ قبل از ظهر |

زندگی کردن در لحظه یا حال به معنی آن است که با تمام حواس خود، هشیار و آگاه به زمان حال باشیم. این به معنی آن است که به گذشته فکر نکنیم یا در آن ساکن نشویم و نیز مضطرب و نگران آینده نباشیم.

وقتی ما توجه خود را به زمان حاضر یا حال می دهیم، بر روی کاری که در دست داریم تمرکز می کنیم. ما تمام توجه خود را به آنچه که بایستی انجام بدهیم، متمرکز می کنیم و تا رسیدن به نتیجه پیش می رویم.

تصور هر لحظه زندگی، ما را وادار می کند که ارزش آن لحظه را طولانی تر و معنادارتر سازیم. وقتی که در لحظه زندگی می کنیم، بجای جستجوی کمیت زمان، از هر دقیقه لذت می بریم و آن را مزه مزه می کنیم. کمیت را فدای کیفیت نمی کنیم.

البته، این به معنی آن نیست که برنامه ای نداریم، اهداف خود را مشخص نکرده و یا خود را برای آینده آماده نمی کنیم. ما تمام این امور را می توانیم انجام دهیم و در عین حال از هر لحظه لذت ببریم، درست به همان شکلی که بر ما آشکار می شود.

بطور مثال، اگر هدفمان این باشد که هر روز ورزش کنیم، می توانیم این ورزش را در حالی انجام دهیم که از لحظات تمرین و فرایند واقعی آن لذت ببریم(یا حداقل در آن لحظه حضور داشته باشیم).

 

زمانی که ما خودمان را برای زندگی در لحظه آموزش می دهیم، خود را در آن لحظه فرو می بریم و زیبایی آن را کشف می کنیم. ما یاد می گیریم که روی انرژی خود تمرکز و آن را مدیریت کنیم. ورزشکاران حرفه ای طرز استفاده از این نوع تمرکز را بسیار خوب می دانند. آنها می دانند که کمال و موفقیت، نتیجه مدیریت مهارت و متعادل ساختن انرژی شان است.

برای اینکه هر لحظه را بشماریم، بایستی پذیرای آن باشیم. هرکاری که انجام می دهیم و با هر شخصی که در ارتباط هستیم، تمام توجه خودمان را به آنها اختصاص دهیم. حتی زمانی که استراحت می کنیم، بایستی آن لحظه را مزه مزه کنیم. این به ما فرصتی برای دوباره شارژشدن، دوباره تازه شدن و پیدا کردن شفافیت می دهد.

 در اغلب موارد ما انتظارات بسیار بزرگی از خودمان و زندگیمان داریم. ما جهت انجام این امور هجوم می بریم و با شتاب کاری را انجام می دهیم، واقعاً بدون آنکه از فرایند آن لذت ببریم. این هجوم بردن برای چیست؟ فکر می کنیم به کجا می رویم؟ اگر ما توقف نکنیم و در باره اینکه به کجا می رویم، فکر نکنیم: احتمالاً جهتمان را گم می کنیم. در عوض، وقتی ما قدر هر لحظه را می دانیم و درس های آن را برداشت می کنیم، آگاهانه، هدفمند و مسئولانه زندگی می کنیم.

به علاوه، وقتی در گذشته زندگی می کنیم و اجازه نمی دهیم که تجارب دردناک، اشتباهات پیش آمده یا روزگار سخت، بگذرند، ما خود را به حال و آینده ای مشابه محکوم می کنیم. ما باید بپذیریم که نمی توانیم گذشته را تغییر بدهیم، ما تنها می دانیم که در آن به سر می بریم، سپس به پایان می رسد و به جلو حرکت می کنیم.

زندگی در لحظه به معنی آن است که اجازه بدهیم گذشته عبور کند و به آینده اعتماد کنیم. اگر ما مثبت و به زمان حاضر خوش بین باشیم، آینده ما نیز مثبت و امید بخش خواهد بود. ما این را به خود مدیون هستیم که هر لحظه مان را از همین حالا بشماریم.

  ضربه هایی برای زندگی کردن در لحظه:

*  به ذهنتان آموزش دهید که روی فعالیت حاضر تمرکز کند.

*  درگیر در فعالیت شوید و آنچه را که انجام می دهید حس کنید، از فرایند انجام آن لذت ببرید.

*  روشهای آرام سازی را بیاموزید تا در هر لحظه حضور داشته باشید.

*  به محیط اطرافتان توجه کنید. نورها، اصوات، بوها و جزئیات محیط،

*  با تمرکز، به مکالمات دیگران، موسیقی، حتی سکوت گوش دهید.

* غذا و نوشیدنی را مزه مزه کنید. طعم هر لقمه غذا را بچشید.

 مزایای زندگی کردن در لحظه:

*  شما ارتباط بیشتری با افکار و احساساتتان پیدا می کنید.

* با دیگران ارتباط بیشتری پیدا می کنید.

* قدردانی و لذت بخشی زندگی را بیشتر احساس خواهید کرد.

*  اگر شما در لحظه زندگی کنید، لحظه از کنار شما نمی گذرد.

* احساس تمرکز، صلح و زنده بودن بیشتری می کنید.

* کمتر احساس اضطراب و ترس می کنید.

          

مانند تمام مهارت ها، برای آموزش و لذت بردن از در لحظه زندگی کردن، نیاز به وقت گذاشتن و تمرین است. از همین حالا شروع کنید و زندگی را از منظری تازه و جدید ببینید.

 "اگر شما هنوز در باره آنچه که دیروز انجام دادید، صحبت می کنید، امروز کار زیادی انجام نمی دهید"

"بی نام"

 "ما همیشه آماده می شویم برای زندگی ولی هرگز زندگی نمی کنیم"

 "رالف امرسون"

  

"اگر شما همه زندگیتان را منتظر طوفان بوده اید، هرگز از تابش خورشید لذت نخواهید برد"

 "موریس وست"

 

"کودکان نه گذشته و نه آینده دارند، آنها از زمان حال لذت می‌برند، کاری که تعداد معدودی از ما انجام می دهیم"

"بروئر"

                     

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۲ قبل از ظهر |
 

معنی این عبارت که "خودمان را دوست بداریم" چیست؟

 این جمله به معنی پذیرفتن خود آنگونه که هستیم و سازگاری با جنبه هایی از خود است که نمی‌توانیم تغییرشان بدهیم. دوست داشتن خود به معنی داشتن اتکا به نفس، احترام به ذات و تصویر مثبت از خود است.

واضح است که این به معنی خود بینی، خودپسندی یا باور به اینکه شما بهتر از هر کس دیگری هستید، نمی‌باشد. این به معنی توجه به سلامتی خودتان و ارزشمند بودن شما به عنوان یک وجود انسانی است.

"شما، بیشتر از هر فرد دیگری در تمام جهان سزاوار عشق و مهربانی خودتان هستید" (بودا)

این مهم است که به خودمان یادآوری کنیم که هیچکس کامل نیست همه ما نقاط قوت و ضعف داریم و قطعاً منابعی را در اختیار داریم که روی پیشرفت خودمان کار کنیم.

هر یک از ما بی‌همتا هستیم و استعدادها و توانایی‌های ویژه‌ای برای عرضه کردن داریم. به گفته والت و تیمن" ما همه اینجا هستیم تا همراه با هم بسرائیم".

در واقع برای قدردانی از خودتان لازم است کشف کنید که چه چیزی شما را بی‌همتا می‌سازد و سپس آن توانایی‌ها را رشد دهید. ما مسئولیت داریم که چنین کاری را برای خود انجام دهیم.

شما نمی‌توانید به انتظار تأیید دیگران بنشینید. بر روی پذیرش خود کار کنید. خود تنها چیزی است که شما دارید. بیشترین علاقمندی شما باید آن باشد که بهترینی که می‌توانید باشید.

تا زمانی که شما خودتان را دوست نداشته باشید، قادر نخواهید بود که هیچ فرد دیگری را دوست بدارید. شما صرفاً می‌توانید به دیگری تا آن درجه‌ای که خودتان را دوست دارید، عشق بورزید.

چطور شما خودتان را دوست بدارید؟

دوست داشتن خودتان از طریق سرمایه گذاری و کار بر روی رشد و پیشرفت شخصی شما تحقق می‌پذیرد. تلاش کنید تا بهترین خودتان باشید.

وقتی شما خودتان را دوست بدارید، بطور خودکار از لحاظ جسمی، ذهنی و عاطفی از خود مراقبت خواهید کرد. مراقبت از خود برای کسب احساس بهتر،  از طریق تغذیه جسم، ذهن و روحتان امکان پذیر است.

بالعکس، حتی اگر شما خودتان را به اندازه کافی دوست نداشته باشید، اما شروع به مراقبت از جسم، ذهن و روحتان کنید، نه تنها آگاه‌تر می‌شوید بلکه احساس ارزش و کمال را در خود ایجاد خواهید کرد.

جسم شما

شما از جسمتان با تغذیه خوب، ورزش کردن و استراحت کافی مراقبت می‌کنید.

بسیاری از کتاب‌های شگفت انگیز در دسترس می‌باشند که می‌تواند به شما کمک کند تا بدانید که چه نمونه هایی از غذا و ورزش برای وضعیت خاص بدن شما مناسب است.

ذهن شما

ذهن شما نیز نیاز دارد که تغذیه و ورزش داشته باشد. آن را به خود رها نکنید. ذهن را با یادگرفتن و مطالعه مطالب جدید تحریک کنید. فعال نگاهداشتن ذهن از بروز بیماریهای خاص سالمندی مانند آلزایمر و دمانس پیشگیری می‌کند. اگر ارتباطات عصبی ذهنتان را فعال نگاهدارید، عملکرد حافظه و مغزتان را در سطحی بهینه حفظ می‌کنید.

روح شما

اگر شما از ذهن و جسمتان مراقبت کنید، اما روحتان را نادیده بگیرید، شما فاقد تعادل بوده و احساس می‌کنید که چیزی را در زندگیتان از دست داده اید.

مراقبت از روحتان، به شما شادابی دوباره می‌بخشد و شما را در رویارویی با استرس های روزانه و چالش های هر روزه زندگی کمک می‌کند.

اگر شما خودتان را دوست بدارید، در رشد و پیشرفت شخصی خودتان سرمایه گذاری می‌کنید. شما تلاش می‌کنید تا جایی که می‌توانید بهترین باشید و تلاش می‌کنید که استعدادهایتان را رشد دهید.

نازي

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۲۰ قبل از ظهر |
ناتوانی در به خواب رفتن یا در خواب ماندن، ممکن است گهگاه رخ دهد، یا به طور مزمن درآید.

بیخوابی زنان را بیش از مردان گرفتار می‌کند.

عمل به این توصیه‌ها ممکن است به غلبه بر بیخوابی کمک کند:

 • با دکترتان در مورد شناسایی هر مشکل پزشکی یا مسائل بهداشت روانی زمینه‌ساز بیخوابی صحبت کنید.
 • برنامه عادی  روزانه فعالیت‌های‌تان را که ممکن است بر خواب شما تاثیر بگذارد، از جمله نوشیدن چاي و قهوه و سایر نوشیدنی‌های کافئین‌دار را مورد بررسی قرار دهید.
 • با دکترتان در مورد خطرات و منافع استفاه از قرص‌های خواب‌آور برای مدت کوتاه صحبت کنید.
 • روش‌هایی مانند درمان با آرامش‌بخشی عضلانی، درمان با محرومیت خواب و شرطی‌کردن دوباره را امتحان کنید.
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۱۹ قبل از ظهر |
 

به بدن خود عادت دهید تا بفهمد كی وقت خواب است

زمان به خواب رفتن و زمان بیدار شدن زمانهایی است كه بدن احساس آرامش و تازه شدن می‌كند. وقتی كه آموختید چگونه ساعت فیزیولوژیكی بدن را تنظیم كنید بدنتان خواهد فهمید كه كی زمان خواب است و كی زمان هوشیاری.

1. هر روز در زمان مشخصی از خواب بیدار شوید

یك خواب شبانه خوب در واقع از صبح آغاز می‌شود. زمانی كه چشمانتان باز می‌شود روشنایی وارد عصب بینایی و ساعت بیولوژیكی مغز می‌شود. در آنجا تولید هورمونهای تنظیم كننده رشد، تكثیر، خوردن، خوابیدن، فكر كردن، به خاطر آوردن و حتی احساسات لحظه به لحظه را تحریك می‌كند. نور خورشید ذهن را فعال می‌كند و هر روز در همان ساعت از صبح، ساعت بیولوژیكی بدنتان را تنظیم می‌كند. به همین دلیل بدن شما در شب به خواب می‌رود و در روز از خواب بیدار شده و فعال می‌شود. بیدار شدن در ساعات مختلف و روزهای مختلف این هماهنگی را بر هم می‌زند كه ساعتها احساس خماری می‌كنید و زمانی كه تازه می‌خواهید هوشیار شوید ستاره ها در می‌آیند و نمی‌توانید قابلیتهای خود را به كار گیرید.

2. فقط زمانی كه خواب آلود هستید به رختخواب بروید

نه فقط زمانی كه خسته و خواب آلود چشمان شما پژمرده شده و در عین حال دارید به صحبتهای دیگران توجه می‌كنید.

3. برخیزید

از ساعت 11:5 شب تا ساعت 2:00 نصف شب می‌خوابید بعد تا ساعت 4:00 هم در رختخواب می‌غلطید و تا ساعت 6:00 صبح می‌خوابید. 8 ساعت در رختخواب بودید ولی فقط 4 ساعت و نیم خوابیده اید كه خود یك عدم هماهنگی شدید است و شما را از محركهای خواب آور دور می‌كند و باعث بی خوابی می‌شود. برای جلوگیری از این روند وقتی كه ساعت 2:00 نصف شب از خواب بیدار می‌شوید از جایتان برخیزید از رختخواب خارج شده و شروع به خواندن كتاب بكنید زیرا این كار محركهای خواب شما را بیدار می‌كند تا زمانی كه دوباره به رختخواب برگشتید به خواب بروید. یك هشدار: هیچگاه زمانی كه بیدارید در رختخواب نمانید . قسمتی از مغز شما رختخواب را با بیداری شما سازگار می‌كند در اینصورت دیگر در رختخواب خوابتان نمی‌برد. این مسئله به عادت بدی تبدیل می‌شود و همیشه از اینكه خوابتان نمی‌برد شكایت می‌كنید. این خود یكی از دلایل مهم و بسیار شدید بی خوابی در اكثر مردم است.

4. به خودتان یك ساعت وقت بدهید

شما حق دارید قبل از خواب این فرصت را به خود بدهید تا از حالت پر انرژی بودن و كاری بودن روزانه به حالت خواب آلودگی شبانه برسید. متاسفانه بیشتر خانمها برای خود لحظه ای هم فرصت نمی‌دهند. طبق سرشماری سازمان ملی خواب در سال 2007 حدود 60 درصد از ما در مدت یك ساعت قبل از خواب مشغول انجام امورات مربوط به خانواده هستیم، 37 درصد مراقبت از كودكان، 36 درصد مشغول گذران امور با دیگر اعضای خانواده، 36 درصد مشغول جستجو در اینترنت و 21درصدمشغول انجام امورات مربوط به شغل خود هستیم.

5. از بی خوابی در شبهای تعطیل بپرهیزید

درست است كه روزها و شبهای تعطیل می‌توانید تا هر زمان كه دوست دارید بیدار باشید و صبح هم هر زمان كه خواستید بیدار شوید اما هرگز این كار را نكنید زیرا در این صورت ساعت بیولوژیكی بدنتان از حالت خود خارج شده و نظم آن به هم می‌ریزد و در اینصورت شبی كه فردایش باید زود بیدار شوید دوباره بی‌خوابی به سرتان می‌زند.
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۱۷ قبل از ظهر |

همه ما بعضی اوقات برای خوابیدن مشكل داریم. ولی شما می‌توانید با توجه به نكات زیر، خوابی بهتر داشته باشید.

خوردن كافئین را قطع كنید.

كافئین شمارا بیدار نگه می‌دارد. اثر آن می‌تواند بیشتر از آنكه فكر كنید در بدنتان باقی بماند. 8 ساعت زمان نیاز است تا اثر كافئین از بین برود. بنابراین اگر شما بعد از ظهر یك فنجان قهوه بنوشید و شب هنگام خواب سر جای خود غلت بزنید، دلیل آن كافئین است.4  تا 6 ساعت قبل از خواب كافئین نخورید تا شب راحتتر بخوابید.

از الكل به عنوان داروی خواب آور استفاده نكنید.

الكل ممكن است در ابتدا كمك كند تا شما بخوابید ولی باعث اختلال در خواب نیز می‌شود در نتیجه خوابی آرام نخواهید داشت. نوشیدن الكل قبل از خواب ممكن است باعث شود در طول شب بیدار بمانید.

قبل از خواب راحت و ریلكس باشید.

استرس نه تنها شما را بیچاره می‌كند بلكه خواب شما را می‌دزدد. چند روش پیش از خواب، برای از بین بردن رابطه استرس روزانه و وقت خواب خود بیابید. مدت زمان انجام این روشها می‌تواند 10 دقیقه تا 1 ساعت باشند.

بعضی‌ها با تهیه لیستی از محركهای تنش‌زا در روز همراه با برنامه‌ای برای پرداختن به آنها به روز خود خاتمه می‌دهند كه این كار را با خواندن مطلبی سبك، فكر كردن، ماساژدادن بدن با روغن، كشش آرام بدن و یا حمام آبگرم انجام می‌دهند كه باعث خوابی راحت می‌شود. به ساعت نگاه نكنید چون تیك تاك ساعت شما را عصبی می‌كند.

در زمانهای مناسب ورزش كنید.

ورزش منظم باعث خواب شبانه راحت می‌شود. مدت زمان و شدت ورزش نقش كلیدی در تاثیر آن در خواب دارد. اگر شما از آن دسته افرادی هستید كه بعد از ورزش پر‌انرژی و سرحال هستید، بهتر است كه عصرها ورزش نكنید. ورزش منظم صبحگاهی كمك به از بین رفتن بی خوابی می‌كند.

اتاق خواب خود را تاریك، آرام و راحت نگهدارید.

بسیاری از مردم كوچكترین صدا یا نور آنها را اذیت می‌كند مثلا صدای خرخر یك گربه یا نور لب‌تاب یا تلویزیون. ازگوشه‌گیر، پرده پنجره و یا پتوی برقی یا دستگاه تصفیه برقی و هر چیزی كه محیط را برای خواب راحت فراهم می‌سازد، استفاده كنید. اگر نصف شب بیدار می‌شوید از نوركامل استفاده نكنید بلكه از یك چراغ خواب استفاده كنید. دمای مناسب برای خوابیدن بین 68 تا 72 درجه فارنهایت است. دمای بیش از 75 درجه و كمتر از 54 درجه برای خواب مناسب نیستند.

خوب بخورید و خوب بخوابید.

هیچ وقت گرسنه به تخت خواب نروید، از خوردن غذاهای سنگین قبل از خواب بپرهیزید. شكم بیش از حد پر شما را بیدار نگه می‌دارد. بعضی غذاها می‌توانند به خواب كمك كنند. شیر حاوی تریپتوفان است كه ماده‌ای خواب‌آور می‌باشد. غذاهای دیگر شامل ماهی‌تن، ماهی هالیبوت، كدو تنبل، آواكادو، بادام، تخم‌‌مرغ، كلم برگ چینی(باكچوی)، هلو، گردو، زردآلو، جودوسر، مارچوبه، سیب زمینی، گندم سیاه و موز است.

همچنین سعی كنید بعد از 8 عصر مایعات ننوشید.این كار شما را از بیدار شدن در خواب و رفتن به دستشویی باز میدارد.

مصرف نیكوتین را كمتر كنید.

سیگار كشیدن قبل از خواب اگرچه جریان خون را تكریك می‌كند ولی اثر نیكوتین موجود در آن مانند كافئین است. نیكوتین می‌تواند شما را در طول شب بیدار نگهدارد. پس قبل از خواب سیگار نكشید.

از چرت زدن بپرهیزید.

اگر شما مشكل خوابیدن دارید چرت زدن می‌تواند آن را بدتر كند.اگر چرت می‌زنید ،كوتاه باشد.8ساعت بعد از خواب صبح،یك چرت 20-15 دقیقه ای شما را سرحال نگه می‌دارد.

حیوانات خانگی را از تخت خواب بیرون كنید.

آیا حیوان خانگی‌تان با شما می‌خوابد؟ این كار نیز باعث بیدار شدن شما در طول شب می‌شود كه بخاطر آلرژی یا تكان خوردن آنهاست. آنها بهتر است روی زمین بخوابند تا روی ملافه شما.

از تماشای تلویزیون،خوردن و بحثهای احساسی در تختخواب بپرهیزید. تخت خواب فقط باید برای خوابیدن استفاده شود.
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۱۶ قبل از ظهر |
داشتن عادات غذایی صحیح و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای حفظ سلامت بدن مهم است تا بتواند مواد مغذی را جذب و مواد زائد را دفع کند.
برای سالم زیستن، باید خواب راحت و آرامی داشته باشیم. به موارد زیر دقت کنید تا اهمیت خوابیدن برای شما روشن گردد:
ساعت 9 تا 11 شب: زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش باشد. در غیر این صورت اثر منفی بر روی سلامتی خود گذاشته اید.
ساعت 11 تا 1 شب: عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید.
ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی در کیسه صفرا ، در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود.
ساعت 3 تا 5 صبح: عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند.
ساعت 5 تا 7 صبح: این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید.
ساعت 7 تا 9 صبح: جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر است صبحانه بخورید. افرادی که بیمار می باشند، بهتر است صبحانه را در ساعت 6 و 30 دقیقه میل کنند.
کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه می باشد و کسانی که اصلا صبحانه نمی خورند، بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند.
دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از خواب، باعث می شود مواد سمی از بدن دفع نشوند.
از نصفه های شب تا ساعت 4 صبح، مغز استخوان عملیات خون سازی را انجام می دهد.
در ایام تعطیل، بسیاری افراد تا دیر وقت بیدار می مانند و بعد از اتمام تعطیلات، با خستگی به سر کار می روند، چون اعمال بدنشان دچار سردرگمی شده است و نمی داند چه باید انجام دهد.
پس همیشه، زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید.
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۱۵ قبل از ظهر |

ساعت بیولوژیک بدن در واقع همان ساعت درونی بدن شماست که زمان خواب و بیداری شما را مشخص می‌کند و به شما کمک می‌کند تا فعالیت خود را در ساعات روز افزایش داده و درتاریکی و شب هنگام از شدت آن بکاهید و استراحت کنید.

اهمیت خواب در انسان برکسی پوشیده نیست. تقویت سیستم ایمنی بدن، ترمیم نورون‌ها و حفظ کارآوری سیستم عصبی ساماندهی یادگیری و حافظه و رشد کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه هورمون رشد بیشتر در حین خواب ترشح می‌گردد از عملکردهای ویژه خواب است. بنابراین با توجه به اهمیت خواب می‌توان گفت کم خوابی و بی‌خوابی صدمات جبران ناپذیری را به فرد وارد می‌کند از جمله کاهش توان یادگیری و تمرکز فرد سخت بلند شدن از خواب و چرت زدن در طی روز احساس خستگی و بی‌حوصلگی و بد رفتاری و افزایش حساسیت پذیری و درنهایت کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن و احتمال افزایش بیماری در فرد می‌شود.

همانطور که درابتدای بحث صحبت کردیم ساعات درونی بدن زمان بندی مشخص و معینی دارد ولی از فردیبه فرد دیگر متفاوت است. 
به طور کلی یک سیکل شبانه روزی بدن به شرح زیر می‌باشد:

شش – هفت صبح: دمای بدن افزایش می‌یابد. سطح هورمون‌های جنسی در اوج خود می‌باشند. سرعت سوخت و ساز بدن حداکثر است.

11-10 صبح: حداکثر هوشیاری و گوش ؟ بهترین زمان برای یادگیری و حفظ مطالب درحافظه کوتاه مدت.

13-12 ظهر: حداقل میزان انرژی و درجه حرارت بدن آدرنالین کاهش می‌یابد. احساس آلودگی نیم روزی اتفاق می‌افتد.

سه بعد ازظهر: دمای بدن و آدرنالین مجددا افزایش می‌یابد. بهترین زمان برای یادگیری و به خاطر سپردن مطالب در حافظه بلند مدت است.

پنج- هفت بعد از ظهر: درجه حرارت بدن و آدرنالین به اوج خود می‌رسند بهترین زمان برای فعالیت بدنی و ورزش است.

9 شب: ملاتونین افزایش و سوخت وسازکاهش می‌یابد.

10 شب: معمولا خواب آلودگی به اوج خود می‌رسد.

سه – پنج صبح: سطح هورمون‌ها و دمای بدن به حداقل خود می‌رسد و خواب عمیق است.

در واقع می‌توان گفت:

اوج خواب آلودگی در ساعات سه تا شش صبح و دو تا چهار بعد از ظهر می‌باشد.

اوج هوشیاری در ساعات 9 تا 11 صبح و 8 تا 10 شب می‌باشد.

با شروع فصل سرما خواب‌آلودگی و رخوت و سستی افزایش می‌یابد و حتی میزان خورد و خوراک بیشتر شده و بنابراین اکثر افراد مقداری وزن اضافه می‌کنند و به دلیل سرما فعالیت بدنی کاهش می‌یابد پس بهتر است مراقب وزن و سلامتی خود باشیم.

با توجه به مطالب بالا حال بهتر می‌توانید کارهای روزانه‌تان را برنامه‌ریزی کنید تا از بیشترین کارایی و بزدهی برخوردار شوید.

همانطور که مطلع هستید میزان خواب متوسط بزرگسالان 5/8 – 7 ساعت در شبانه روزاست و برای افراد مسن تقریبا 5/6 ساعت در شب و یک ساعت در طی روز می‌باشد. البته زنان باردار به خواب بیشتری نیاز دارند.
 
+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۱۳ قبل از ظهر |
بغل کردن مطمئناً احساس خیلی خوبی به شما می بخشد و شواهد نشان می دهد تاثیرات بسیار خوبی هم بر سلامتی ما دارد. در تحقیقی که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام گرفت، محققان دریافتند که بغل کردن هورمون "اکسیتوسین" را افزایش داده و خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد.
درواقع، وقتی زوجین 20 ثانیه همدیگر را بغل می کنند، سطح اکسیتوسین در بدنشان که طی تولد بچه و شیردهی آزاد می شود، بالا می رود. افرادیکه در روابط عاشقانه هستند، بیشترین افزایش اکسیتوسین را دارند.
ضمناً سطح هورمون استرس، کورتیزول، هم در خانم ها همراه با فشارخون پایین آمد. دکتر کارن گورون یکی از محققین این تحقیق می گوید، "هرچه حمایت عاطفی بیشتر باشد، این افزایش میزان اکسیتوسین نیز نیز هم در مرد و هم در زن بیشتر خواهد شد. اما اهمیت اکسیتوسین و اثرات محافظت کننده آن دربرابر بیماریهای قلبی، میتواند برای خانم ها بیشتر باشد."
دکتر کارمین گریفیت، سخنگوی بنیاد قلب بریتانیا، می گوید، "دانشمندان علاقه زیادی به این مسئله نشان می دهند که احساسات مثبت می تواند برای سلامتی مفید باشد. این تحقیق نشان میدهد که ساپرت عاطفی، مثلاً به شکل در آغوش کشیدن های عاشقانه می تواند تاثیرات مثبتی بر سلامت قلب داشته باشد. "
در واقع، در یک تحقیق دیگر که آنهم توسط دکتر گورون انجام شد، به اثبات رسید که بغل کردن و گرفتن دستها، تاثیرات استرس را کاهش می دهد. از دو گروه زوج خواستند که درمورد یک موضوع ناراحت کننده با هم صحبت کنند، اما یک گروه از قبل دست های همدیگر را در دست گرفته بودند و همدیگر را بغل کرده بودند درحالیکه گروه دیگر اینکار را انجام نداده بودند. در این تحقیق مشخص شد که:
- افزایش فشارخون در گروهی که هیچ تماسی با هم نداشتند درمقایسه با گروهی که همدیگر را در آغوش گرفته بودند، بیشتر بود.
- ضربان قلب در گروهی که تماسی نداشتند 10 ضربه در دقیقه بود درحالیکه برای گروه دیگر این مقدار 5 ضربه در دقیقه بود.
دکتر گورون پیشنهاد می کند که تماس های گرم و در آغوش کشیدن و گرفتن دست ها قبل از شروع یک روز سخت می تواند شما را در طول روز محافظت کند.
انسانها موجوداتی اجتماعی هستند، همانطور که در تحقیقات مختلف ثابت شده است که آنهایی که در زندگی دوستانی برای خود دارند، و همچنین آنها که ازدواج کرده اند، سالمتر هستند.
ما به ارتباطات اجتماعی احتیاج داریم و این ارتباطات شامل لمس کردن، حتی فراتر از ظرفیت یک زوج است. مثلاً این واقعیت که نوزادان از تماس های پوستی مستقیم با مادرشان فایده می برند و رشد بهتری خواهند داشت را در نظر بگیرید.
مثالی که گفته شد یک تحقیق کره ای بود که روی نوزادان پرورشگاهی انجام شد. آندسته از نوزادان که 5 روز در هفته و به مدت 4 هفته، 15 دقیقه بیشتر صدای زنانه شنیدند، ماساژ و ارتباط چشمی مستقیم داشتند، بعد از گذشت چهار هفته و در سن 6 ماهگی، وزن و قد بیشتری اضافه کردند و شکل گیری سرشان نیز بهتر بود تا آنهایی که این تحریک اضافی را نداشتند.
شواهد نشان داده است که تماس درمانی استرس و درد را در بزرگسالان کاهش می دهد و نشانه های بیماری آلزایمر مثل بیقراری، آواگری، قدم زدن های عصبی و از این قبیل را نیز کاهش می دهد.
وقتش رسیده بیشتر بقیه را بغل کنید
تحقیقات نشان می دهد که زوج های امریکایی چندان تمایلی به آغوش کشیدن در مجامع عمومی را ندارند. طبق تحقیقات زوج های پاریسی سه مرتبه بیشتر از زوج های امریکایی وقتشان را به بغل کردن هم میگذرانند.
بغل کردن در روابط زناشویی فوایدی دارد که احتمالاً هیچوقت فکرش را هم نمی کردید. بغل کردن...
- احساس خوبی به شما می دهد.
- حس تنهایی را از بین می برد.
- بر ترس غلبه می کند.
- دریچه احساساتتان را باز می کند.
- اعتماد به نفس را بالا می برد.
- حس نوع دوستی شما را تقویت می کند.
- روند پیر شدن را کندتر می کند.
- اشتها را فرو می نشاند.
- استرس و فشارهای عصبی را کاهش می دهد.
- با بیخوابی مبارزه می کند.
- عضلات بازوها و شانه ها را شکل می دهد.
- اگر قدتان کوتاه باشد، یک نوع تمرین کششی به حساب می آید.
- یک جایگزین عالی برای بی بند و باری است.
- یک جایگزین سالم و مطمئن برای مصرف الکل و دخانیات است.
- وجود فیزیکی شما را تایید می کند.
- دموکراتیک است (هر کس حق در آغوش کشیده شدن دارد).
فواید بیشتر بغل کردن
- از نظر اکولوژیکی خوب است (محیط را خراب نمی کند)
- برای صرفه جویی در انرژی بسیار خوب است (گرما را حفظ می کند)
- قابل حمل است.
- به هیچ ابزار خاصی نیاز ندارد.
- هیچ محل خاصی نمی طلبد (یک محل خوب برای بغل کردن هرجایی می تواند باشد)
- روزهای شاد را شادتر می کند.
- فضاهای خالی زندگی را پر میکند.
- حتی بعد از جدا شدن از آغوش، باز هم فایده می رساند

 ارسال توسط: صادق

+ نوشته شده توسط سرخ در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱:۱۰ قبل از ظهر |


 

1.همسرتان را عوض نکنید خودتان را عوض کنید.

2. همیشه درون خود را باز بینی کن و در این بازنگری‌ها منصف باش.

3. کنترل زندگى خود را به دست بگیر و هیچ گاه نسخه‌های درمانى دیگران را در زندگى پیاده نکن .

4. هم به خوبی‌هایش فکر کن هم به بدی‌ها. هنگام بحث هردو را مد نظر داشته باش.

5. خود روانپزشک خویشتن باش ، با جملات نیرو بخش و درمان گر بعد از هر دلخوری به خود نیرویی تازه ببخش و بدان که این نیز بگذرد.

6. کمتر صحبت کن و بیشتر عمل. هنگام ناراحتی زیاد سخن نگویید ، عمل کنید ( عمل شما سکوت و چهره شماست) چرا که به هنگام ناراحتی تعادل روحی بر هم میخورد و مسائلی گفته میشود که گاه مشکل را پیچیده تر میکند.

7. عیب‌های همسرت را دوست داشته باش.

8. مردها همه یکسانند این یک روال جهانى است.

9.مسائل کوچک را نادیده بگیر.

10.مقایسه نکنید.هیچگاه همسرت را با دیگری مقایسه نکن چرا که مردها در عین یکسان بودن هرکدام دنیایی خاص دارند.

11.سعی کن اختلاف سلیقه‌هایتان به نزاع نیانجامد . این را بدان که تفاوت‌ها شکاف بوجود نمی آورد عدم تفاهم است که شکاف‌ها را بیشتر میکند. تفاوت در اصل بسیار سازنده است اگر از آن برای تعالى استفاده کنید.

12. وقت آزاد خود را تنظیم کنید.این کار را برای همه اعضاء خانواده انجام دهید و وقتى را هم به پدر بزرگها و مادربزرگها اختصاص دهید با این کار برای خود و والدینتان ارزش قائل‌ می‌شوید.

13. سعی نکن برای همه رفتارهای همسرت دلیل بیابی . چرا که خواستگاه و پرورش گاه هر کدام از ما برایمان رفتار‌هایی را نهادینه میکند .با تلاش و صبر آن دسته از رفتار هاى نادرست را که نهادینه شده از وجود هم محو کنید.

14.عشق پایدار نیازمند احترام و بازگشت بعد از هر دلخوری است.

15. قرار‌های دو نفره را فراموش نکنید. مانند اوائل ازدواج برای او نامه‌های عاشقانه و کوتاه بنویسید و یا با او دریک جای خاطره انگیز قرار بگذارید.

16. با همسرت مثل یک دوست باش و مشکلات خود را همانند یک دوست با او حل کن.

17. با عشق همسرت را رام خود کن.

18. جذابیت خود را همیشه حفظ کنید حتى اگر چندین سال از ازدواجتان مى گذرد.

19. بعضی مواقع با قواعد همسرت در زندگى بازی کن. این نوعی احترام به افکار و منش اوست او قدر این کار را خواهد دانست.

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۴ بعد از ظهر |
 

شـنیدن جواب رد از طـرف یـک زن بـرای مـردان اصـلا" مسئله خوشایندی نمی باشد. هیچ چیـز بـه انـدازه اینکه زن رویاهایتان تقاضای ازدواج شمـا را نـپـذیـرد، براییـتـان گـران تـمـام نـمی شود. پـیـش خـود تـصـور میکردید که او به شما علاقه مند است ولی احتمالا" برداشتتان از علائم علاقمندی او اشتباه بوده است.

از نقطه نظر مردان، زنان هنگام ابراز علایق رومانتیک خود بصورتی زیرکانه و پیچیده عمل میکنند(مگراینکه طرف مقابلشان خوش تیپ و پول دار باشد آنجوری که خودشان اظهار می کنند) و اکثر آنها جوابهای ضـد و نقیضی میـدهـند چون خودشان مطمئن نیستند که چـه چیزی در سرشان میگذرد.

بنابراین آنچه که اغلب آقایان به دنبالش هستند، یک سری علائم و نشانه هایی اسـت که بوسیله آنها متوجه علاقمندی حقیقی طرف مقابلشان شوند.
در زیر برخـی از نـشـانه هـای کـه می تـواند نـشانه علاقمندی یک زن باشد را مشاهده میکنید:

علائم علاقه مندی زنان :

1- او همگام با شما است ناگهان متوجه میشوید که او همه جا حضور دارد. او "بطور اتفاقی" هر کجا شما هستید پیدایش می شود، یا در راه روی محل کارتان مرتب جلوی شما قدم میزند، یا "تصادفی" به شما برخورد میکند، یا در میهمانی در اطراف شما مانور می دهد.

آنچه که او انجام میدهد تلاش برای جلب توجه شما است، و بـرای این اسـت که خود را در موقعیتی قرار دهد تا شما "قدم اول" را بردارید. مسئله اینـجا اسـت کــه بـسـیـاری از مردان نسبت به این عمل زنان بیتوجه هستند و به همین دلیـل بسیاری از فرصت ها را از دست میدهند. مردان مستقیم عمل می کنند، زنان غیر مستقیم. بنابرایـن اگر زنـی مکررا" شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما نـمود، احتمال اینکه او اینکار را عمدا" انـجام میدهد زیاد است.

2- او حرکاتی بخصوص انجام می دهدیک جمله قدیمی می گوید:"جسم دروغ نمی گوید." طبیعت بشر را جوری برنامه ریزی نموده که هنـگام ابـراز عـلاقه بـی اخـتیـار شـروع بـه انـجام یـک سـری حرکات جسمانی مشخص میکند. این اعمال غیر شفاهـی از گـشاد شـدن چشم هنگام نظاره به چیزی جالب گرفته تا لبخند زدن و لمس کردن، متغیر است.

در اینجا برخی از علائم زبان جسمانی را مشاهده میکنید:
اشاره نمودن در جهت شما با پاها یا شانه ها
خم شدن به طرف شما هنگام صحبت
چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو
تقلید از حرکات شما ( مثلا" اگر دست خود را روی میز بگذارید او هم همین کار را میکند.)
لبخند زدن هنگامیکه شما او را برانداز میکنید.

اگر برخی از این علائم را هنگام حضور طرف مقابل مشاهده نمودید، تقریبا" می توانید مطمئن شوید که او چراغ سبز شروع رابطه برای ازدواج را دارد به شما نشان میدهد.

3- او هیچگاه برای شما سرش شلوغ نیستاین اصلی ترین قانون بازی عشق است. اگر زنی علاقه به برقراری رابـطـه و بـیرون رفتن با شما داشته باشد، همیشه خودش را در دسترس قرار میدهد. یـعنـی او یـک شـمـاره تلفن کاری یا آدرس ایمیل به شما خواهد داد. او در اسرع وقت به تلفـن یا ایـمیـل شـما جواب خواهد داد. او دعوت شما را برای با هم بودن خواهد پذیرفت - و اگر او در روزی که شما تعیـین کرده اید وقت نداشت، چیزی شبیـه این خواهد گفت: "خوب، این پنجشنبه نمیتونم، اما اگر اشکال نداره بندازیم برای پنجشنبه دیگه، باشه؟ "


شـمـا هـرگـز از یـک زن عـلاقـمـند چـنین جملاتی را نخواهید شنید: " الان واقـعـا" سـرم شلوغه"، یا "بذار بینم وقت دارم"، یا "نمیدونم بتونم بیام یا نه"

4- او در مورد شما کنجکاو استزنی که به شما علاقمند است دوست دارد همه چیزتان را بداند ( تا بتواند در این مـورد با دوستان دخترش صحبت کند). او درمورد خانواده،پیشینه،سلیقه غذایی، موسیقی، فیلم و مسائل گوناگون شما پرسش خواهد کرد. انگیزه اصلی او این اسـت کـه عـلایـق شما را بشناسد تا بتواند خود را دارای علایق مشــتـرک بــا شما نموده و پـیـوسـتـگـی بیشتری با شما ایجاد کند- اگر از قایق سواری خوشتان نمیآید، او نیز ناگهان از این کار متنفر می شود.

5- او وضعیت مالی شما را می سنجدزن علاقمند دوست دارد منابع و بنیه مالی همسر آینده خود را مورد سنجش قرار دهد. سؤالاتی مانند: "کجا زندگی میکنی؟"، "چه ماشینی داری؟" و "شغلت چیه؟" مـیتواند نشانه علاقمندی وی باشد. اگر پاسخ این سؤالات مطابق با "استانداردهای" او باشــد، علائم بعدی ظاهر خواهند شد وگرنه او در غباری از مه فرو خواهد رفت.
توجه :
البته پیشنهاد ما این است که اگر دیدید دختری خیلی چشم به مال و اموال شما دوخته، اصلا وقت خود را برای چنین دختری صرف نکنید زیرا او همسر خوبی برای شما نخواهد شد بلکه در موقع دارایی همدم پول شما خواهد بود و در موقع تنگدستی مته ای بر اعصاب شما.


6- او در مورد آینده صحبت میکندیک زن علاقمند همیشه دوست دارد در مورد نقشه های آینده و کارهایی که میتوانید با هم انجام دهید اشتیاق نشـان مـی دهد. درواقع او اغلب چیزی شـبـیـه ایـن میـگـویـد: "وای... تـو هـم از پارک خوشت میاد؟ باید یه بار با هم بریم ." اگر او چنین عمل نمود، شک نکنید که دوست دارد ازش بخواهید با شما بیرون برود.

7- او بیقراری و بی تابی میکنداگر او واقعا" علاقمند باشد، همانند یک گربه دور و بر شما دستپاچه و بیقرار خواهد بود، بخصوص هنگامیکه شما نتوانید متوجه علائم اشتیاق او شوید. البته ممکن است که ذاتا" یک شخص خجالتی نرمال باشد - اگر او فقط پیش شما بی قراری میکند، احتمالا در سرش فکر ازدواج دارد.

8- او نسبت به زنان دیگر، حسادت می ورزدیک زن سعی می کـند از مـرد مـورد علاقه خود همانند یک عقاب مراقبت نموده و او را با چنگ و دندان حفظ کند.

نشانه های فوق ممکن است لزوما" دلیل بر علاقـمـندی یک زن نـبـاشد چـون بـرخـی از زنان کلا" با دیگران حالتی دوستانه دارند اما اگر تـعـداد زیـادی از ایـن عـلائم را در فـردی مشاهده نمودید میتوانید به خود امیدواری دهید و به دلتان صابون بزنید.

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۵۷ بعد از ظهر |
 

۱۶ سوال که باید از طرف مقابل بپرسید:

1- آیا شما انتظارات خاصی در مورد وقایع خاص زندگی مثل سالگرد تولد یا  ازدواج دارید؟

( مثل دریافت گل، كارت تبریك،‌هدیه،‌جشن گرفتن)

2- آیا داشتن شغل موفق قبل از ازدواج برای شما مهم است؟

3- آیا انتظار دارید كه همسرتان هنگام ورود شما به منزل از شما استقبال كند؟

4- چه انتظاراتی در مورد روابط جنسی بین زن و شوهر دارید؟

5- چه انتظاراتی در مورد وعده‌های غذایی و غذا حوردن دارید؟ ( همیشه بایكدیگر غذا خوردن،آماده بودن غذا سر یك ساعت معین و...)

6- زمانی كه هر دو وقت آزاد دارید چقدر وقت را مایلید با یكدیگر بگذارنید و چه قدر وقت را به تنهایی صرف كارهای شخصی می‌كنید؟

7- در مورد بچه دار شدن چه نظری دارید؟

8- در مورد گریه كردن همسرتان در مواقعی كه ناراحت است چه نظری دارید؟

9- آیا مسایلی وجود دارد كه فكر می‌كنید باید در دوزان نامزدی مخفی نگاه دارید؟ بعد از ازدواج‌ چطور؟

10- چه انتظاراتی در مورد مشكلاتی كه در زندگی پیش می‌آیند دارید؟ چگو.نه باید آنها را حل كرد؟

11- چه میزان درآمدی را برای بعد ازدواج خود انتظار دارید؟ آیا هر دو كار می‌كنید یا فقط یكی از شما؟

12- چه نیازهای فیزیكی و جسمی را از همسرتان چه انتظار دارید كه برایتان برآورده سازد؟

13- چه نیازهای معنوی را از همسرتان انتظار دارید كه برایتان برآورده سازد؟

14- در مقایسه با سایر افراد اطرافتان، از همسرتان چه انتظارات دوستانه و حمایت عاطفی دارید؟

15- چه نیازهایی را انتظار دارید كه افراد و منابع دیگر برای شما برآورده سازد؟

16- چه انتظاراتی در مورد بحث و اختلاف نظرها و چگونگی حل آنها دارید؟

+ نوشته شده توسط سرخ در جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۵۳ بعد از ظهر |
 

 

 اين يه فرشته خوشگله كه همتونو دوست داره

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲۰:۱۱ بعد از ظهر |
ان الله سبحانه بشر رسوله بانه قد رحم امته، و غفر ذنوبهم، و اكمل دينهم، و اتم نعمته عليه و نصره، و جعل هذه المقامات و الكرامات و العطيات كلها لعلي عليه السلام "وبعلي"، و نزل ذلك في آية واحده من كتابه منا منه علي رسوله و علي امته، فقال: (انا فتحنا لك فتحا مبينا) و الفتح كان علي يد علي. ثم قال (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر) قال ابن عباس: ان الله حمل رسوله ذنوب من احب عليا من الاولين و الآخرين اكراما لعلي فتحملها عنهم اكراما لهم فيغفرها الله اكراما لمحمد(ص).
ثم قال: (و يتم نعمته عليك) يعني بعلي، و اليه الاشاره و البشاره بقوله: (اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي). ثم قال (و ينصرك الله نصرا عزيزا) و كان النصر في السائر المواطن باسد الله الغالب و سيفه الضارب. (و يهديك صراطا مستقيما) فهذا علي به الفتح، و علي يده النصر، و بحبه الغفران و الامان، و كمال الدين و تمام النعمة علي المومنين، و به الهداية و هو اللغاية و النهاية.

يا من به النصر الاله نبيه - و الفتح كان بعضده و بعضبه
و كمال الدين محمد بولائه - و تمام نعمته عليه بحبه
و ذنوب شيعته غدا مغفورة - برضي الاله لانهم من حزبه
و الحافظ البرسي يا مولي الوري - يرجوك(في) يوم المعاد لذنبه

منقول عن: كتاب مشارق انوار اليقين في حقائق اسرار امير المومنين
تاليف: الحافظ رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي، المتوفي حدود 813 هـ
تحقيق: السيد جمال السيد عبدالغفار اشرف المازندراني

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۴:۱۳ قبل از ظهر |
اکثراً در برخوردها نگاه سبب کشش میگردد ولی بمرور زمان و برخورد مداوم بین زن و مرد تاثیر آن از بین رفته و هویت جای آن را میگیرد.زنها معمولاً سعی میکنند با تعویض لباس و آرایش تغیراتی در خود بوجود بیاورند تا سبب کشش دیگران بسمت خود شوند…....خانمها ….زیبایی حق شماست و زیباترشدن هنر شما.ولی خدا وکیلی روزی 60کیلو کرم پودر و روژلب وهزارتا کوفت زهرمار دیگه از چهره شما چیزی بجز یک مداد شمعی نمیسازه!!!!…شما باید در فکر یک جذابیت دائمی باشید…این جذابیت چیزی بجز مکالمه نمی تونه باشه.خانم دومیرسن فرانسوی در نامه ای به دخترش نوشت: مبادا چیزی که برای شوهرت تعریف میکنی تکراری باشد…اشتباه نکنید!منظورم وراجی نیست! ..اگر می خواهید شوهرتان را اسیر کنید از ابراز احساسات غافل نشید…منظورم از احساسات I love you ، عسلم ، عزیزم بازی و رفتار کلیشه ای نیست…بلکه دقیقاً منظورم ابراز علاقه شما در لحظاتیست که تقارن جسمی دارید…و من نمیدونم چرا بجای اینکه با هم شروع به پرواز کنین خفه خون مرگ می گیرین و معاشقه رو تبدیل به یک عمل مکانیکی میکنید.

یکی از اشتباهات بزرگ زنان این است که فکر میکنند هرچه سربزیرتر باشند جذابتر ند!آنها حتی با شوهرانشان راحت نیستند چون میترسند میل طبیعی آنها نشانه کجروی تلقی گردد!!!!..خانمها اگر شوهری دارید که اینقدر بی فکر میباشد حتماً او را به روانپزشک معرفی کنید.من به همه زنان توصیه میکنم که این افکار قدیمی سر تا سر چرند رو از ذهنشون بیرون کنند و بدست خود باعث یکنواخت شدنشان برای همسرشان نشوند..خانمها ....آقایون هم گاهی دوست دارند خودشون رو لوس کنند!!روشون نمیشه بگن ولی 2 برابر زنها می خوان که نازشون رو بکشین!!

….بدونین همانطوری که آقایون وظیفه دارند با گفتار و نوازش ، شما رو برای معاشقه آماده کنند متقابلاً شما نیز وظیفه دارید محرک احساست وی بشوید..هرقدر که محبت قلبی شما به او زیاد باشد ولی همسرتون 2زار شادابی و نشاط هیجان از شما نبینه همه آن را به حساب بی علاقگی شما میذاره..هی نگین حس کنه ،حس کنه!
یه مدت که بگذره و چیزی نبینه فکر میکنه که داره اشتباه حس میکنه!!!بزرگترین راز حفظ محبت مردان این است که شوهر بداند همسرش از وی اقناع گشته و شما با نوازشهای طولانی به او بفهمانید که زمانی را که با وی گذراندید هرگز فراموش نمیکنید.خانم نیتون دوکلاس میگوید:زمانیکه احساساتم رو در روابط به شوهرم منتقل میکنم متوجه میشوم که او مرا میپرستد..یا در کتاب خاطرات لینکلن میبینیم که : همسرم در بستر به یک اسطوره تبدیل میشد…این رازیست که خانمها در صورت بکار بردن آن همسران موفقتری خواهند بود.هیچ مردی از زنش نوازش طلب نمیکند ولی شما اگه واقعاً دوستش دارید و به فکر زندگیتون هستید این کار رو انجام بدید..مردها بخاطر غرور دائم این مسئله رو پنهان میکنند ولی بدونین که این بهترین تاثیریست که شما بروی همسرتون از نظر عشق و علاقه میتونید بذارید…پس نوازش،نوازش و باز هم نوازش …این عمل چندین برابر اون چیزی که حتی فکرش رو میکنید پیوند شما رو با همسرتون محکمتر میکنه…
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۴:۰ قبل از ظهر |
 

با افکار مثبت و فعالیت های مفید می توانید روابط خود را با همسرتان بهتر کنید حالا شما از روش های زیر هر کدام را که ترجیح می دهید ، انتخاب کنید و به کار ببندید :
۱) مشخص کنید کدام رفتار شما و همسرتان را دیگران دوست دارند و تحسین می کنند . علت آن را از یکدیگر بپرسید احساساتتان را در مورد آن رفتار برای همدیگر مطرح کنید .
۲) گفت و گوهایتان را در طول یک ساعت ضبط کنید برای نمونه در هنگام صرف غذا یا هنگام تماشای تلویزیون یا صبح به محض از خواب برخاستن ، چند روز بعد با یکدیگر این گفت و گوها را گوش بدهید از شنیدن آن چه احساسی دارید ،؟ آن را با یکدیگر مطرح کنید .
۳) بکوشید هیچ گاه وسط حرف یکدیگر ندوید و تا زمانی که صحبت های همسرتان به طور کامل تمام نشده ساکت باشید و به آن با دقت گوش کنید .
۴) در آخر این هفته از همسرتان نخواهید برایتان کاری انجام بدهد خریدی بکند یا کادویی بخرد . در عوض شما به او خدمتی بکنید . چه احساسی دارید ؟
۵) با یکدیگر صادق باشید ، روش هایی را که در همسرتان احساس گناه را بر می انگیزد پیدا کنید بکوشید حداقل به مدت یک هفته آن رفتارها را کنار بگذارید .
۶) با یکدیگر فیلم قدیمی تماشا کنید یا موسیقی مورد علاقه یکدیگر ا گوش کنید و در مورد آن با هم صحبت کنید و علت علاقه به آن را توضیح دهید .
۷) با هم به کتابخانه بروید و کتاب بخوانید .
۸) به ۱۰ سال گذشته زندگی تان فکر کنید زمانی را ه خیلی خوشحال بودید و همه چیز بر وفق مرادتان بود به یاد بیاورید لحظاتی را که احساس می کردید خوشبخت هستید به یاد بیاورید در مورد آن با یکدیگر صحبت کنید از بازتاب گذشته چه احساسی دارید ؟
۹) به دوران کودکیتان باز گردید . خانه و شهری را که در آن زندگی می کردید مدرسه ای که می رفتید راه مدرسه ، حیاط مدرسه دوستان و همکلاسی ، خاطرات مدرسه ، روابط شما با خواهر و برادرتان را به یاد بیاورید وبا هم در مورد آن صحبت کنید .
۱۰) اگر مشکل مالی نداشتید یا پول برایتان مهم نبود ! زندگی تان چگونه بود ؟ آن شرایط را با شرایط کنونی مقایسه کنید چه احساسی دارید ؟
۱۱) برای گفت و گو با هم زمانی را اختصاص بدهید برای مثال عصرها ، یا زمانی که تلویزیون ، فرزندان و دوستان کار و ... مزاحم نباشند.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵۸ قبل از ظهر |

 

زندگي بدون عشق مثل استفاده از تنفس مصنوعي است

آيا من به خاطر اينكه به شما نياز دارم دوستتان دارم؟ يا به خاطر اينكه دوستتان دارم به شما نياز دارم؟

(اريك فروم)

وقتي به كسي مي گوييد «دوستت دارم» به چه معني است؟ جوابها و تفاسير زيادي به اين سؤال وجود دارد. اما زماني كه اين سؤال را مي پرسيد اكثريت مردم مي گويند كه عشق يك حس است و در قالب كلمه نمي گنجد. مردمي كه عاشق شدن را تجربه كردند از يك احساس دروني شبيه خواب گرم و شيرين گاهي از گيجي و بي فكري صحبت مي دهند. مارازيتي دوناتلا روانپزشك از دانشگاه پيزا بيان كرده كه «ديوانه وار عاشق شدن براستي باعث بيماري رواني مي شود.»

هميشه مردم مي پرسند «عشق واقعي را چگونه بشناسم؟ چگونه مطمئن شوم چه زماني عشق آسيب به من مي زند؟» در تلاشي براي پاسخ به اين سؤالها، از مردمي كه احساس عاشقي را تجربه كردند سؤال شد و اين نتايج طبق تحقيقات انسان شناس پروفسور هلن اي. فيشر بدست آمد:

مردمي كه عاشق شدند نيروي قوي را حس مي كنند كه سبب كشش اين دو جنس به هم مي شود، گاهي اين نيرو، كشش قوي فيزيكي است و به گفته روانشناسان عامل مهمي در عشق خيالي است. گاهي فراتر از اين بوده و تحقيقات جديد پيشنهاد مي كند بدنهاي ما فرايندهايي را ايجاد مي كند كه مطمئن مي شويم عاشق جنس مخالف شده ايم.

شرح عشق از نظر بيولوژي

فرد ممكن است روابط نامشروع با شريكش صرفاً بخاطر لذت جنسي داشته باشد، در آن هنگام كشش قوي را به شريكش احساس مي كند. در موارد زيادي يكي يا هر دو طرف در يافتن عشق ثابت و با دوام اشتباه مي كنند. بي شك مي دانيم كه چنين اشتباهاتي چه بهاي گزافي دارد. هلن اي. فيشر در بررسي اش گفت: «مغز اين مراحل را طي مي كند: شهوت، كشش و وابستگي» كه اين كشش را مي توان از نظر زيستي شرح داد. او دريافت كه بعد از اوج لذت جنسي، سطح هورمونهاي واسوپرسين در مردان و اكسي توسين در زنان طغيان مي كند. اين هورمونها بعنوان علت وابستگي شناخته شدند، كه منجر شد فيشر نتيجه بگيرد حضور اين مواد شيميايي در بدن مسؤول نزديكي زوجها بعد از آميزش جنسي است.

در مقاله اي در سربرم، يك مغزشناس به نام دانافرم سه سيستم مرتبط با همسر، توليدمثل و والدين را توضيح مي دهد. اين سيستمها شهوت، كشش و وابستگي ناميده شده است.

شهوت: راهي غريزي است كه آنقدر مرد و زن تحريك مي كند. تا عمل جنسي بين آندو انجام شود.

كشش: اين سيستم دو شريك را بطور شهوت آميزي متمركز مي كند تا تلقيح انجام گيرد. فيشر متوجه شد فرضيه سيستم كشش بعنوان راهي فردي است تا بهترين شريك را انتخاب و اين تمركز را ادامه دهد. افراد كه فكر مي كردند بطور ژنتيكي برترند ، و هنوز هم هستند، مي توانند شريك زناشويي مطلوبي باشند.

وابستگي: اين روش عاطفي (اصطلاح «عشق مهربان») بوجود آمده است تا زاد و ولد و حيات نسل ضمانت شود. منظور اصلي از افزايش سطح هورمونهاي واسوپرسين و اكسي توسين كه در بالا ذكر شد حفظ زندگي مشترك والدين است، حداقل تا زماني كه فرزند توانايي مراقبت از خود را داشته باشد. جالب است بدانيد شهوت و كشش هميشه دست به دست هم نمي دهند. چراكه در گزارشي وقتي مرد و زن تستسترون را به خود تزريق كردند ـ تستسترون هورموني است كه بعنوان افزاينده تمايل جنسي شناخته شده است ـ سكسشان افزايش يافت اما آنها عاشق هم نشدند.

در اين گزارش فيشر همچنين به مطالعات اجرا شده د.مارازيتي و همكارانش اشاره كرد كه عاشق شدن را مربوط به سطوح پايين هورمون سروتونين مي دانند. اما بر طبق گفته مارازيتي، اين تعادل شيميايي در انسانها ثابت نيست، تاييد مي كند كشش شهواني براي هميشه پابرجا نمي ماند. در آزمايشي بعد از اين مدت كه افراد را در حالت شيفتگي بين 12 تا 18 ماه بررسي كردند، سطوح سروتونين در بدن مردان و زنان شيفته و از خودبيخود تغيير مي كند و بازگشت سطوح مشابه در افرادي كه عاشق نشدند، ديده شد.

اين تحقيق از اين نظر مهم است كه چگونگي عملكرد سيستم بيولوژيكي را همراه با فرايند احساسي شرح مي دهد. هر زمان كه ما شريك مناسب را پيدا كرديم، مي توانيم به سيستم هاي بيولوژيكي و شيميايي مان اعتماد كنيم كه ما را در رسيدن به اهداف احساسي كمك مي كند. و زماني كه شريكمان جذابيت كمتري برايمان دارد لزوماً به اين معني نيست كه عشق ديگري غير از ما دارد. ساده تر اينكه فرايندهاي بيولوژيكي بطور طبيعي كار خود را انجام مي دهد.

مردم مي گويند كه در جستجوي همسر مطلوبشان هستند شخصي كه چگونگي نگاه به زندگي خود، مهمترين ارزشهايش و نيروي محركي كه سبب حركتش است را با ما تقسيم كند. پروفسور ناتانيل براندن، مي گويد «وقتي شخصي را مي بينيم فكر مي كنيم چگونه خودش را آزمايش مي كند. ما سطح هيجان يا فقدان هيجان فردي را حس مي كنيم. كشش يا دفع فوري ما غيرارادي است بخاطر اينكه بدن و احساسات ما واكنش سريعتري نسبت به فكري كه در قالب كلمه بگنجد، شكل مي دهد.»

آندرا ان.جونز در نظريه جواني در روزنامه اي كه توسط سرويس Pacific News منتشر شد گفته: هر شخصي يك موجود زنده منحصر بفرد است. آنچه در يك لحظه احساس مي كنيم اينكه شريك انتخابي ما چيزي دارد كه مي تواند زندگي ما را كامل كند. چنين شخصي احتمالات جديدي را مي آورد كه مي تواند ما را توانگرتر كند. اين مطلب به اين معني نيست كه شخص جديدي كه يافتيم تنها شخصي است كه مي تواند زندگي ما را بهبود بخشد. ممكن است اشخاص ديگري هم چنين باشند. به اين دليل نتيجه گيري مي شود براي هر شخصي بيش از يك معشوق وجود دارد.

اين قضاوت فوري از سازگاري در اولين برخوردتان كه با همديگر آشنا مي شويد، اتفاق مي افتد. چون فرايندهاي منطقي فكري سريعترند، همه شما در اولين ارتباط اين مطلب را حس مي كنيد اما دليلي براي توضيح آن نداريد.

پس از اين با شريكتان خودماني تر مي شويد و شروع به يافتن راهي كه او هست، واكنش ها و تجربيات عاطفي و غيره مي كنيد. توانايي تشخيص تشابهات و تفاهمات فردي را داريد، بنابراين اولين كشش متقابل برايتان روشن است. درست است كه كشش متقابل زوجها را بهم نزديك مي كند اما عشق كششي عميق تر از آن ايجاد مي كند.

 

عاشق شدن، دوست داشتن نيست

بسياري مردم با كشش و جذب به همديگر مواجه شدند اما از آن ببعد شادتر زندگي نمي كنند چرا؟ چون بيشتر آنها كشش را با معني عشق اشتباه گرفتند.

در مورد عشق مطالب زيادي وجود دارد اما  اين مطلب در اينجا  صحيح تر به نظر مي رسد. بياييد توضيحي در مورد عشق دهيم. وقتي كسي را دوست داريد ارزش زيادي براي آن شخص قائليد چون انتخابي كرده ايد و براي افزايش اين علاقه و عشق راههايي را پيشنهاد مي كنيد. همچنين آسايش و پيشرفت را در بالاترين الويت انتخاب دوست و عشقتان قرار مي دهيد. بله اين يك انتخاب است و نياز به جمع آوري اطلاعاتي داريد كه نياز به صرف زمان دارد. پس دلايل و چيزهاي زيادي بعنوان اولين نشانه عشق وجود ندارد.

اگر چه در اين نمونه منظور از پيشنهاد راهكارهايي از سوي شما به اين معني نيست كه فداكاري كنيد يا از ابتكارات و تجارب ديگران محروم بمانيد. اكثر مردم «عشق ورزيدن» را به همراه «كمك از تجارب ديگران» بيان مي كنند. اما روانشناسان آشنا با رفتارهاي انساني، فهميدند كه «عشق ورزيدن» معناي ديگري دارد. زماني كه عشق مي ورزيد زندگي و شادي را بالقوه تجربه مي كنيد.

از اينرو كساني كه عشق به ديگران مي ورزند، باارزش ترين هديه اي كه مي بايستي ارائه دهند: شادي، فهم و عشقشان براي زندگي است. براي ديگران اين چيزها باارزش تر از پول است، و هنوز آنها مايل به عشق ورزيدن بطور رايگان و آزاد هستند. پس اتفاق عجيبي مي افتد. با عشق ورزيدن، زندگي ديگران را با شادي، سرزندگي و فهم يا درك كه بخشي از وجود آنهاست، پر مي كنند. زماني كه همه اين چيزهاي خوب زندگي شخص را ارتقا داد، شخص آن احساسات را بروز مي دهد، شادي تولدي نو مي بخشد كه مي تواند بين هر دو آنها تقسيم شود. بنابراين با عشق ورزيدن، مردم به طور غيرارادي عشق را دريافت مي كنند، ولو اينكه آنها با اين قصد و غرض عشق نورزيده باشند.

چرا ما به عشق نياز داريم؟

«بزرگترين چيزي كه تا كنون ياد گرفته ايم عاشق بودن و عشق ورزيدن است.» نات كينگ، ميلز ديويس.

از لحظه اي كه متولد شده ايم و حتي قبل از آن، طبيعت براي ما زمينه عشق ورزي مادر را فراهم آورده است. بدون آن عشق، زنده ماندن ما غير ممكن بنظر مي رسد. عشق مادر مترادف مراقبت، حمايت و پرورش كودك است. ارتباط ما با «مادر» اولين درك ما از عشق است. همانطور كه در جريان زندگي پيشرفت مي كنيم ياد مي گيريم كه عشق به معني حفظ و مراقبت از آسايش خودمان است.

عشق خالص مادر نشانه اي از عشق زيستن است، عشقي كه هدفي جز زنده ماندن ندارد. بعضي مردم مي خواهند كه از اين نوع عشق در روابط و مراحل ديگر زندگي خود مثل سنين بلوغ نيز داشته باشند. يكي از دوستان من بيان مي كرد كه مادرش به او گفته هر وقت زني را پيدا كردي كه مثل مادر به تو عشق بورزد، همچون مادري كه وجود و زندگي اش را نثار فرزندش مي كند، فوراً با آن زن ازدواج كن. دوستم نزديك به 50 سال دارد و هنوز ازدواج نكرده است.

عشق مادر ذاتاً يك طرفه است، گذشته از دريافتهاي جانبي كه دارد، ولي عشق بخشيدن او يك طرفه است. اما در تصور متعارف از عشق، طرفين متقابل، بخشيدن و دريافت عشق را تقسيم مي كنند. همه مي دانيم در روابط بهره برداري، هر دو شريك بهمديگر نياز دارند، «بهره بردار» نياز به كسي دارد كه از او بهره برداري كند و «وابسته» نياز به بهره برداري دارد. در چنين روابطي وابستگي متقابل تا وقتي كه طرفين وجود داشته باشند، ادامه مي يابد. برخلاف روابط مادر و بچه كه اين روابط نابرابر است.

همراهي و ياري

بديهي است كه همراهي نياز اساسي در زندگي است، انسانها هميشه نياز به همراه و ياور را ابراز مي كنند. افراد حداقل نياز به يك فردي دارند كه صميصيت و ارزشهاي مهم زندگي را با آنها تقسيم كنند.

همچنين مردم نياز به دريافت چيزهايي دارند كه به افراد ارزش دهد، چيزهايي كه خوشي و شادي ببخشد، چيزهايي كه بتوانند دوست داشته باشند و در نهايت دليلي براي زندگي به افراد دهد. ديده ايم افرادي كه كسي را براي دوست داشتن ندارند و حقيقتاً خود را تنها مي بينند، حيوانات يا گياهاني را در منزل خود نگه داري مي كنند. بخاطر داشته باشيد كه يك گياه سالم با اينكه مي تواند سموم را از هوا جذب كند و هواي سالمي را در اختيار قرار دهد اما به تنهايي نمي تواند زندگي خوبي را به ارمغان آورد.

آيا عشق هميشگي است؟ 

دي باي 33 ساله جمع كننده اعتبار براي شركت كشتيراني، اخيراً به رابطه 3 ساله اش پايان داد.«از لحظه اي كه با جري آشنا شدم، فهميدم كه او راه درست را پيدا كرده اما تجربه به من آموخت كه با هوشياري اقدام كنم. بعد از 4 ماه از آشناييمان، تصميم گرفتم براي اولين بار عقايدم را اصلاح كنم، جري همان شخصي بود كه من از يك انسان توقع داشتم. ما 3 سال با يكديگر شاد بوديم و جري مدام مي گفت وقتي راضي و خوشنود مي شوم كه شخصي را بيابم كه زندگي وموجودي مان را با هم تقسيم كنيم.

ما شغلهاي مختلف را با هم مرور كرديم، به تعطيلات رفتيم، حتي به سينما رفتيم، زندگي راحتي با هم داشتيم، اما به چند دليل هرگز فكر ازدواج را نمي كردم. ما بخشي از روز در باره آشنايي مان صحبت كرديم، اما با اينكه جري موضوع ازدواج را پيش كشيد ولي من احساس كردم هنوز آمادگي ندارم. جري خواست روابطمان را به سطح بعدي بكشاند اما من حس كردم در همين حد راحت ترم. او برايم ترسيم كرد كه اين نوع روابط هميشگي و پايدار نيست. اين مسأله مرا ترساند چون واقعاً او را دوست داشتم اما مي دانستم كه آمادگي ازدواج ندارم.

زماني كه متوجه شدم جري واقعاً مي خواهد ازدواج كند اتفاق عجيبي افتاد. من شروع به نارضايتي روابطمان كردم، مسائلي كه دوست نداشتم بيان كردم برخي هيجاناتم را از دست دادم و خواستم كه فقط يار و همراه او باشم. گويا بعد از همه لطف و خوبيهايي كه او به من كرده بود من در روابطم با او سهل انگاري كرده بودم. من حس كردم شايستگي او را ندارم و سرانجام توافق كرديم كه راهمان را از هم جدا كنيم، ولو اينكه با از دست دادن او تنها راه عشق من به او از دست مي رفت.

الان 4 سال از زماني كه روابط من و جري پايان يافت مي گذرد و من هنوز نفهميدم چه اتفاقي بين ما افتاد. من افراد ديگر را ديده بودم اما تا زمان نزديكي من و جري اين حس را تجربه نكرده بودم. دوستانم مي گفتند من هنوز آمادگي ازدواج را ندارم شايد هم درست مي گفتند. در روابطم با جري حس كردم بايد خودم باشم ما همديگر را دوست داشتيم و با هم زندگي كرديم بدون اينكه قيد و بندي به هم داشته باشيم (حداقل اين چيزي است كه من حس كردم). زماني كه او ازدواج را جدي گرفت من بيشتر از يك يار به او نگاه نمي كردم و اما اگر كس ديگري قصد پيوند وعلاقه به من را داشته باشد احساس پشيماني كرده و زخم من دهان باز خواهد كرد.»

آيا شما فكر مي كنيد اين رابطه عشقي درست بود؟ بعضي ها مي گويند يك اشتباه بود و چون دي باي و جري بدرستي با هم سازگار نبودند نبايستي اين ارتباط از ابتدا شروع مي شد.

اما بايد گفت اين رابطه موفق بود چون هر دو شريك 3 سال از زندگي شان ازهمديگر بهره بردند و معناي عشق را دريافتند. كسي مي گفت اگر يك لحظه در زندگي مي توانيد شادي واقعي را داشته باشيد، آن لحظه را بقاپيد و غنيمت شماريد چون شادي واقعي به آساني يافت نمي شود.

عشق يك نهاد زنده است، اگر خاموش و متوقف شود مي ميرد. سرزنده بودن به معني حركت به سمت جلو ست و رفتن به جايي كه سفر زندگي شما را مي برد.عشق تنها وقتي مي ميرد كه دوباره در شكل متفاوتي متولد شود. شايد دي باي و جري حركت كردند تا عشق را در جاي متفاوتي بيابند، اما آنها خود را هميشه با اين مطلب تسلي مي دهند كه لااقل يكبار عشق را بين خود تقسيم كرده اند.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵۷ قبل از ظهر |

محققان پس از سالها تلاش به نتايجي رسيده اند که سالها پيش خداوند خصوصا در قران به آن اشاره کرده است. موفقيت در ازدواج تنها در تامين ماديات خلاصه نمي شود بلکه بايد براي رسيدن به آن تلاش کنيم. تحقيقات گوياي اين مطلب هستند که تمام افراد خانواده در يک زندگي مشترک سالم سعادتمند و کامل از مزاياي آن بهره مند خواهند شد همه ما مي دانيم که خداوند به مزاياي زندگي مشترک آگاه است و به همين دليل بوده که زن ها و مرد ها را تشويق به ازدواج کرده و نتيجه اين تحقيقات چيزي جز سخنان خداوند نيست.

مزاياي ازدواج براي کودکان و نوجوانان:
تحقيقات نشان مي دهد که کودکاني که در آغوش گرم خانواده بزرگ مي شوند برتي بيشتر نسبت به سايرين دارند. از آن جمله مي توان موارد زير اشاره کرد.
- احتمال ورود آنها به مدارج بالاتر علمي بيشتر است.
- از نظر آکادميک بچه هاي موفق تري هستند.
- از نظر جسمي سالم تر هستند.
- از نظر عاطفي سالم تر هستند
- احتمال خودکشي در آنها کمتر است
- ناآرامي هاي کمتري را در مدرسه از خود نشان مي دهند.
- احتمال کمتري وجود دارد که قرباني سو استفاده جنسي شوند
- کمتر از الکل و مواد مخدر استفاده مي کنند
- کمتر مرتکب جنايت مي شوند
- ارتباط بهتري با پدر و مادر خود دارند
- وقتي ازدواج کردند. احتمال طلاق کمتر است
- در ففر بزرگ نمي شوند

مزاياي ازدواج سالم براي خانم ها:
تحقيقات نشان مي دهد که خانم هايي که در يک ازدواج سالم هستند نسبت به خانم هايي که از ازدواج نا موفق هستند نسبت به خانم هايي که در ازدواج ناموفق هستند مزاياي بيشتري دارند از جمله:
- از ارتباط خود راضي هستند
- از نظر احساسي سالم تر هستند
- از نظر مالي غني تر هستند
- کمتر قرباني خشونت سو استفاده هاي جنسي و يا ساير جرم ها مي شوند
- تلاش کمتري براي خودکشي انجام مي دهند.
- از الکل و مواد مخدر استفاده نمي کنند
- زير خط فقر به سر نمي برند
- با فرزندان خود ارتباط بهتري برقرار مي کنند
- از نظر جسماني سالم تر هستند

مزاياي ازدواج سالم براي مردها:

تحقيقات مزاياي بسيار زيادي را در مورد مرداني که در يک ازدواج سالم هستند نسبت به ساير آقايان پيدا کرده است به نمونه زير توجه کنيد
- عمر طولاني سلامت جسماني تامين مالي اشتغال بلند مدت
- دستمزد بالا ريسک کمتر در روي آوردن به مواد مخدر مشروبات الکلي داشتن ارتباط بهتر با فرزندان احتمال کمتر به ارتکاب به جرم و جنايت. احتمال کمتر در خودکشي

مزاياي ازدواج سالام براي اجتماع:

زماني که در جامعه درصد افرادي که در يک ازدواج سالم هستند بيشتر شود مزاياي بي شماري به همراه آنها با اجتماع وارد مي شود .
-داشتن شهروندان سالم از نظر فيزيکي
دارا بودن شهروندان سالم از نظر احساسي
بالا رفتن درصد افراد تحصيلکرده
کاهش خشونت هاي خانوادگي
کاهش امار جرم و جنايت
کاهش ميان ارتکاب به جرم در نوجوانان و حوانان
کاهش ميزان مهاجرت
افزايش ارزش دارايي هاي افراد
کاهش نياز به خدمت مشاوره خانوادگي

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵۳ قبل از ظهر |
 

- منتظر وضعیت مناسب باشید. تماس چشمی، وضعیت دست‌ها و نحوه‌ی قرار گرفتن سرتان نسبت به همسرتان را بسنجید و موقعیت مناسب را به دست آورید.

2- زودتر کار را تمام کنید. منتظر ماندن فقط لحظات را سردتر و بی‌لطافت‌تر خواهد کرد.

3- تماس چشمی را در هنگام نزدیک شدن حفظ کنید. سعی کنید تا لحظه‌ی تماس لب‌ها چشمانتان را نبندید.

4- کمی سرتان را به یک سو بچرخانید تا هنگام نزدیک شدن و بوسیدن بینی‌هایتان به هم نخورد و باعث خراب شدن ملاقاتتان شود.

5- لب‌هایتان را با ملایمت روی صورت همسرتان فشار دهید. فعلا سعی نکنید دم ا را بمکید.

6- خودتان را رها کنید. به چشم‌های همسرتان نگاه کنید. اگر دیدید او به شما نگاه نمی‌کند بهتر است ادامه ندهید.

7- پس از بوسه‌ی اول همسرتان را دوباره ببوسید. برای بوسه‌های بعدی آزادی عمل و راحتی و بیشتری دارید در نتیجه لذت بیشتری هم خواهید برد.

8- با بوسه‌هایتان بدن همسرتان را کاوش کنید. به نرمی و با لطافت گردن،‌ گوش‌ها و مژگان همسرتان را ببوسید. حالا دیگر باید حال بهتری داشته باشید از این به بعد دیگر خودتان می‌دانید چگونه ببوسید و کجاها را مورد نوازش و بوسه قرار دهید.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵۱ قبل از ظهر |

 

زوج ها باهم قهر می کنند، به هم می زنند و حتی طلاق می گیرند. ممکن است از او متنفر شده باشید، او را پس بزنید، یا حتی شماره تلفنش را هم از گوشیتان پاک کرده باشید. اما به محض اینکه چشمانتان را می بندید، خاطره او، خنده هایش، نوازشهایش همه چیز دوباره به سمتتان برمی گردد. چه می شد اگر او هم به این اندازه شما برایش مهم بودید. اما زندگی همین است...سرشار از اگرها و اماها. پس الان چه باید بکنید؟ به سراغ مردهای دیگر بروید و آنها را امتحان کنید؟ اما اگر نمی توانید چنین کاری بکنید، هنوز هم راهی برایتان هست. می توانید کاری کنید که دوباره به سمتتان برگردد و عاشقتان شود.

در زیر به 3 راه برای برانگیختن حس حسادت مرد مورد علاقه تان به شما معرفی می کنیم. اما دقت کنید که این روشها را فقط برای مردهایی استفاده کنید که حداقل کمی با شما نرم هستند. البته اگر از احساسات او مطمئن نیستید هم می توانید از این راه هااستفاده کنید. چون چیزی را از دست نمی دهید.

گریه نکنید

برای شروع باید دست از گریه و زاری بردارید. گریه نکنید، التماس نکنید و دنبالش نیفتید. هرچه بیشتر دنبال او بیفتید، او را از خودتان دورتر می کنید. به او زمان و آرامش بدهید و درعین حال با دوستانش صحبت کنید. به او نشان دهید که آنها چقدر در زندگیتان مهم هستند. حرفها، مکالمات و رفتارهای آنها را تحسین کنید. مرد شما باید نبود شما را در زندگیش احساس کند. هیچوقت صحبت را با او شروع نکنید مگر اینکه مطمئن باشید که خودش هم علاقه مند است. اگر خودش برای حرف زدن پا پیش نگذاشت، می توانید کمی به او توجه نشان دهید. اما یادتان باشد، همیشه حد خودتان را بشناسید.

خودتان را مشغول کنید

خودتان را مشغول کنید. سعی کنید او را از ذهنتان بیرون کنید. به او نشان دهید که درگیر کارهای زیادی هستید، با دوستانتان اس ام اس بازی کنید، تلفنی حرف بزنید و حتی چت کنید. همیشه یادتان باشد، وقتی دلتان برای او تنگ می شود، فقط باید صبر کنید. دلیلش این است که وقت برای اینکار زیاد دارید. کاری کنید که او از شما بپرسد که چه کاری اینقدر مشغولتان کرده است. شما هم نادیده اش بگیرید و صحبت را عوض کنید و به شک بیندازیدش. باور کنید مردها بیشتر از اینکه عاشق ظاهر خانم ها شوند، عاشق اسرارآمیز بودن آنها می شوند.

خودتان را تغییر دهید

خودتان را تغییر دهید و تعجبش را جلب کنید. سعی کنید آدم دیگری شوید. برای خودتان وقت بگذارید. باشگاه بروید، آرایشگاه بروید و یک ورزش جدید را یاد بگیرید. مطمئناً ناراحت می شود وقتی ببیند که با دیگران بیرون می روید و خوش می گذرانید. اینکار حس حسادت او را جلب می کند و باعث می شود حتی بیاید از کلاس دنبالتان تا بتواند کمی چکتان کند.

او باید بفهمد که زندگی شما فقط حول او نمی چرخد. با این روش مطمئن باشید که شگفت زده می شود و حسودی می کند. باید نشان دهید که اهمیت زیادی در زندگیتان ندارد و خوشحال و راحت باشید و از مجرد بودن خود لذت ببرید. در دسترسش نباشید. بگذارید دنبالتان بگردد.

اما در عین حال باید محتاط باشید. خیلی به او سخت نگیرید. اگر طرفتان عصبانی شد کمی به او فرصت بدهید. همه چیز در عشق و جنگ عادلانه است، آنچه مهم است حضور او در زندگی شماست.

درآخر، اجازه بدهید از شما بپرسم...

دوست دارید بدانید که چطور می توانید با تیزهوشی و قلب مهربانتان مردی را اسیر خودتان کنید و هیچوقت هم نگران این نباشید که دوباره کسی سر کارتان نگذاشته باشد و شما را فقط برای سکس نخواهد؟

دوست دارید مردی در زندگی خود داشته باشید که کاملاً به شما متعهد باشد، با شما واقعاً خوب رفتار کند و به شما راحتی و آرامش دهد..؟

آیا در رابطه ای بودید که تمام شده یا در حال فروپاشی است؟

نکاتی که در این مقاله ذکر شد مطمئناً به کارتان خواهد آمد.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵۰ قبل از ظهر |
زنان عربستان خواهان برگزاری جشن های باشکوه به مناسبت جدایی از همسران سابقشان هستند.
در این کشور برگزاری جشن هایی مانند جشن ازدواج در میان زنان مطلقه رواج چشمگیری یافته است. به همین دلیل این زنان خواستار اجاره سالن های بزرگ برای اجرای این جشن ها هستند.
یکی از این زنان مطلقه :
    من به مناسبت جدایی ام 100 کارت دعوت برای دوستانم فرستادم. با این کار می خواهم به دوستانم نشان دهم که از دست همسرم رهایی یافته ام.
 یک زن مطلقه 24 ساله دیگر:
     زندگی مشترک من آنچنان وحشتناک بوده که تصمیم گرفتم رهایی خود از این کابوس را در اولین فرصت با آشنایانم جشن بگیرم. به اعتقاد من زنان مطلقه با این کار می خواهند به دیگران و بویژه به مردان بفهمانند که اوضاعشان بسیار خوب است و نیاز به همدردی کسی ندارند.
زنان در عربستان به شدت تحت تملک مردان خانواده قرار داشته و پس از جدایی از شوهران خود دچار معضلات فراوانی در این جامعه مردسالار می شوند. بسیاری از این زنان بدلیل نداشتن پشتوانه اجتماعی مجبورند پس از جدایی به خانه پدری خود بازگردند. این در حالی است که طبق قوانین این کشور مردان مجازند با چهار زن ازدواج کنند و حق طلاق نیز با آنان است.
در سال های اخیر آمار طلاق در عربستان به شدت افزایش یافته بطوریکه میزان طلاق ها نسبت به موارد ازدواج از 19 درصد در سال 2002 به 35 درصد در سال گذشته رسیده است
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۴۷ قبل از ظهر |

یکی از  مواردیکه زنها و مردها به هم نیاز دارند از نظر حس طبیعی و ذاتی آنها میباشد.چیزی که واقعیت دارد این است که پتانسیل عظیمی در زنها برای حرکت نهفته است که از آن استفاده نمیشود! و اینکه تنها در صورت شناخت آن می توان بهترین استفاده را از آن کرد….
باید بدانید که زنها عموماً میل ندارند که بازور کار کنند بلکه مایلند مردها آنها را هدایت کنند و نیز بدانید که زنها دوست دارند حس کنند که وجودشان برای کار لازم است و این حس را تنها شوهران میتوانند در آنها بوجود بیاورند..به عبارت دیگر زنها حس میکنند و مردها فکر میکنند…
اگر یکم به زنها و مردها نگاه کنید میبینید که مردها مرض رئیس شدن دارند!! اصلا کرم دارند رئیس باشند و زیر آن هم رضایت نمیدهند!! ولی زنها دوست دارند که یک معاون قوی باشند.مردها همیشه برای انجام کاری کله خرابند!میزنند تو دل کار.اگر هم موفق نشدند دو مرتبه شروع میکنند.و این بار آماده تر و بهتر حمله میکنند.زنها معمولاً سیاست یک هدف یک شلیک را رعایت میکنند.آنها هدف را در نظر میگیرند و روی یک خط مستقیم به سمت آن میروند و در راه فکر مخافظت از دیگران را نیز میکنند در حالیکه آقایان اگر لازم باشد یه پایی هم روی دیگران می گذارند!!!
این احتیاطها، حساسیت زن را در مقایل خطر بیشتر میکند و ترس عاملیست که سراسر زندگی زن را فرا میگیرد.آقایان باید بدانند که زنها به پشتوانه آنها نیاز دارند….آقایان..ترس و وحشت زن هیچ دلیل واضحی ندارد ولی این حس سد برگی در سر راهش میباشد.آنچه همسرتان را میترساند نتیجه اضطرابی است که زن فکر میکند نمی تواند نوفق شود.اگر زیر حملات و فشارها موفق نشود ما’یوس خواهد شد و تنها وجود شماست که میتواند به وی اطمینان بدهد اگر همه چیز نابود شده شما همچنان در کنارش هستید که از او محافظت کنید!
نکاتی را که لازم است بدانید کوتاه و مختصر برایتان فهرست کرده ام….

1-طوری رفتار کنید که زن بداند وجودش حتماً لازم است زیرا اگر این کار را نکنید افکارش او را بجایی میکشاند که فکر میکند وجودش غیر ضروریست و شما وی را با چهارچوب در یکی میبینید!!زنها دوست ندارند با ریسکی که میکنند زندگیشان از هم بپاشد و تنها مردان هستند که این اطمینان را در آنها بوجود می آورید
2-اجازه بدهید که زنها استقلالشان را حفظ کنند و بتوانند از ایده هایشان استفاده کنند.باور کنید شما باید این اطمینان را به آنها بدهید
3-فکر نکنین نظر یک زن نمی تواند چاره گشا باشد..این افکار قدیمی را سر جدتون بریزین دور..نظر را از هرکسی هست بپذیرید و به آن فکر کنید….
4-آقایان..لطف کنید بدانید زنها اگر موفقیتی بدست می آورند سریعاً آن را با شما تقسیم میکنند . پس نگران نباشید!!!!
5-او را تنها نگذارید..به زنتان اطمینان بدهید حتی اگر می خواهد کره زمین را هم منفجر کند شما با او خواهید بود!!!..بگذارید امتحان کند!!!!
6-آقایان…بدانید اگر بتوانید ترس عدم موفقیت را در همسرتان از بین ببرید میشوید بهترین همسر دنیا!!…میشین گلابی!!!باور کنین چیزی جز قدرشناسی بدست نمی آورید
7-آقایان…در صورت شکست همسرتان به وی آرامش بدهید نه اینکه پتکی بشوید و بر سرش فرود بیاید…همانطوریکه در موفقیت هایش صورتحساب جلوش میگذارید در شکست هایش هم بفرمایید حساب کنید!!!!!!!
8-افکارتان را تحمیل نکنید…تا یک چیزی شد به ریش مبارکتان بر نخورد!!..واقعاً دلیلی ندارد چون شما مرد هستید نظرتان قابل اجرا باشد…
9-بدانید قدرت و اعتماد بنفس مرد بعلاوه سنجش و دورنگری زن ، اعتدال در زندگی مشترک را تضمین میکند

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۴۶ قبل از ظهر |

كاهش فشار خون، كاهش میزان ابتلا به سرما خوردگی، كاهش استرس و ... تنها شروع بهره وری از عشق است. ‌عشق و سلامتی به طرز عجیبی از هم متاثر می شوند.

‌انسان‌ها برای برقراری ارتباط مخابره می كنند و زمانی كه در برقراری ارتباطی معقول و ‌دوست داشتنی موفق می شوند، پاداش و بهره ای عظیم را برای خود به ارمغان می آورند. البته هیچ مدرك و ‌شاهدی در رابطه با تاثیر مثبت عشق های تازه و پر تنش و حرارت اولیه ، بر سلامتی مشاهده نشده است.

افرادی كه ‌عاشق می شوند مدعی تجربه احساس جذاب، جالب و پرتكاپو به طور همزمان هستند. اینها همگی می تواند منبعی از ‌استرس باشد. در حالی‌كه عشق ثابت و متعادل و عمیق می تواند تاثیر مثبت بر سلامتی فرد داشته باشد.‌

‌و اما 10 فایده موثر ارتباط عاشقانه‌:

1- نیاز كمتر برای مراجعه به پزشك: یكی از فرضیه های توجیهی برای این مزیت این است كه افرادی كه دارای ارتباط ‌خوب با یكدیگر هستند بهتر از خود مراقبت می كنند. بهترین دوستان شما به شما انگیزه حفظ رژیم غذایی سالم را می دهند.

‌2- افسردگی و سوء مصرف دارویی كمتر: تحقیقات ثابت كرده كه ازدواج و تاهل باعث كاهش میزان استرس در مردان ‌و زنان می شود و میزان مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های غیر مجاز را به طور قابل ملاحظه ای كاهش می دهد.

‌3- كاهش فشار خون: ازدواج موفق و شاد یكی از عوامل تاثیر گذار بر فشار خون می باشد و این مقدار را در حد ایدهآلی ‌حفظ می كند.

‌4- كاهش اضطراب: این افراد به دلیل تولید دوپامین بیشتر، كمتر دچار اضطراب می شوند.‌

5- كنترل طبیعی درد: مطالعات ‌MRI‌ بر روی زوج‌ها ثابت كرده كه فعالیت بخشی از مغز این افراد در كنترل درد چشمگیرتر ‌است.

‌6- مدیریت بهتر استرس: افرادی كه توسط دیگری حمایت می شوند و دیگران آنها را دوست دارند در برخورد با شرایط ‌استرس زا به طور معقول تری برخورد می كنند.

‌7- كاهش میزان سرماخوردگی: افرادی كه دارای روابط عاشقانه هستند كمتر دچار استرس، اضطراب و افسردگی می‌شوند و در نتیجه سیستم ایمنی آنها ارتقا می یابد و در برخورد با عوامل ویروسی و سرما كمتر دچار بیماری خواهند شد.

‌8- التیام سریع‌تر: سرعت التیام زخم یكی دیگر از قدرت های حاصل از روابط عاشقانه می باشد كه البته با انجام آزمایش، ‌صحت آن تایید شده است.

‌9- افزایش طول عمر: سرعت مرگ و میر افراد مجرد به هر دلیل ممكن 58% بیشتر از افراد متاهل است. ازدواج و تاهل و ‌وابستگی با میزان كاهش انزواطلبی در ارتباط است. تنهایی و انزوا طلبی یكی از دلایل اصلی مرگ و میر می باشد.

‌10- زندگی شادتر: یكی از بارزترین مزایای عشق، لذت و شادی است. شادی حاصل از تاهل و ازدواج و احساس تعلق، ‌بیشتر از درآمد قابل توجه شادی آور و لذت بخش است. ارتباط خود را قوت بخشید. اگر مبتلا به اضطراب و افسردگی هستید ، جهت درمان هرچه سریع‌تر اقدام كنید. ‌مهارت ارتباطی و شیوه كنترل و مدیریت گفتگو و بحث ها را آموزش ببینید. ‌به انجام امور جذاب، جالب و شادی بخش با شریك و همسر خود بپردازید. ‌موفقیت یكدیگر را جشن بگیرید.

‌نكته آخر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به همان اندازه كه حمایت از همسر و دوست در بحران های زندگی لازم است، بودن در كنار هم و سهیم بودن درشادی یكدیگر نیز دارای اهمیت می باشد.

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۴ قبل از ظهر |

 

آیا همیشه تلاش هایتان برای تاثیرگذاری بر روی همسرتان بی نتیجه می ماند؟ آیا او عصبانی می شود و تمام تلاش های شما را زیر سوال می برد؟

آقایون همیشه دوست دارند که نظر همسرشان را به خود جلب کنند، اما متاسفانه گاهی موفق نمی شوند و به نتیجه دلخواهشان دست پیدا نمی کنند.

 

 

 

1- سعی می کنید تمام وقت خود را با او بگذرانید

دلیل نادرستی این عمل:
درست است که او میل دارد بعضی مواقع در کنار شما باشد، اما اگر شما دائما برروی با هم بودنتان پافشاری کرده و سماجت به خرج دهید، خود را به صورت فردی نیازمند و وابسته جلوه می دهید و او به تدریج از شما اشباع می شود.

در عوض چه کاری انجام دهید: او احتمالا انتظار دارد که زمانی را در کنار هم به انجام کارهای مورد علاقه تان بپردازید و از وجود یکدیگر لذت ببرید، اما نباید خود را به زور در کارهایی که به شما ارتباطی ندارد، وارد کنید. مثل زمانی که با دوستانش به بیرون می رود یا جلسه ای دخترانه دارند. البته باید توجه داشته باشید که اگر به انجام کار خاصی علاقه ندارد، نباید او را به زورَ، وادار به آن نمایید.


2- میخواهید در نظافت کمک کنید اما همه چیز را به هم میریزید

دلیل نادرستی این عمل: گاهی اوقات لطف و مرحمت شما چندان موثر واقع نمی شود.

 به عنوان مثال آیا زمانی که تصمیم می گیرید شام درست کنید، قابلمه های کثیف را در دستشویی رها می کنید تا خانمتان آنها را بشوید؟ اگر چنین است نه تنها لطف و مرحمت شما هیچ سودی ندارد بلکه باعث خشمگین کردن او نیز می شود.

در عوض چه کاری انجام دهید: اگر می خواهید در کارهای خانه (و هر کار دیگری) به او کمک کنید، پیش از هر چیز باید مطمئن شوید که سودمند واقع خواهید شد. بهتر است به جای اینکه هر شب غذا درست کنید و توده ای از ظرف های کثیف را برایش یادگاری بگذارید، این کار را هر چند وقت یکبار انجام دهید، اما به درستی و با رعایت کمال نظافت.


3- تمام احساسات خود را به زبان می آورید

دلیل نادرستی این عمل: خانم ها مردهای احساساتی را دوست دارند، اما اگر مردی عواطف درونی اش را بیش از اندازه بروز دهد، به مزاج خانم ها سازگار نیست.

 صحبت کردن در مورد روابط گذشته، مسائل کاری، مشکلات خانوادگی جزء مواردی هستند که از شما یک فرد احساساتی و بی ثبات می سازند.

در عوض چه کاری انجام دهید: شما باید تعادل را نگه دارید : احساسات درونی خود را بدون اینکه بیش از اندازه عاطفی جلوه کنید، بروز دهید. بهترین راه برقراری تعادل این است که ببینید او تا چه حد احساسات درونی خودش را با شما در میان می گذارد؛ اگر او تمام داستان زندگیش را با شما در میان نمی گذارد پس شما هم ملزم به انجام چنین کاری نیستید.


4- بیش از اندازه صادق هستید

دلیل نادرستی این عمل: صداقت بیش از اندازه هم گاهی درد سر ساز می شود.

 به عنوان مثال اگر به او بگویید که آنقدرها که باید و شاید به دست پختش علاقه ندارید صرفا او را آزرده ساختید. او در مورد خودش احساس بدی پیدا می کند و رفته رفته علاقه خود را نسبت به شما از دست

می دهد.

در عوض چه کاری انجام دهید: خوب دقت کنید زیرا این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است: صداقت در مواردی نظیر خیانت، مسائل مالی و خانوادگی معنا پیدا می کند، و در مورد مطالب کوچکی نظیر " تو از این لباس خوشت می یاد؟" یا ...  آنقدرها هم که فکر می کنید مهم نیست

5- می خواهید تمام هزینه ها را پرداخت نمایید

 

دلیل نادرستی این عمل: دست و دلبازی خیلی خوب است اما اندازه ای دارد.

 یک خانم به این دلیل که شاید روزی از شما جدا شود و یا منتی بر روی دوشش نباشد، نیاز دارد که گاهی روی پای خودش بایستد. به این دلیل اصرار ورزیدن برای حساب کردن و پرداخت تمام هزینه ها کار درستی نیست و باعث می شود که او با شما راحت نباشد.

در عوض چه کاری انجام دهید: شما باید تعارف کنید؛ به ویژه در ابتدای شکل گیری رابطه. می توانید قدری پافشاری هم به خرج دهید اما بیشتر از دو مرتبه خوب نیست. بعد عکس العمل او را زیر نظر بگیرید و سعی کنید احساس ناخوشایندی در او ایجاد نکنید. اگر او واقعا می خواهد هزینه ها را پرداخت نماید، خوب می توانید دنگی بیرون روید.


6- با همسرتان وارد حمام می شوید

دلیل نادرستی این عمل: شاید خیلی مواقع این کار را دوست داشته باشد، اما باید مواردی از این قبیل را نیز در نظر بگیرید: آیا روز بدی نداشته؟ احساس بدی ندارد؟ یا خواستهای جنسی شما باعث آزار و اذیت او نمی شود؟

در عوض چه کاری انجام دهید: خانم ها معمولا برای ایجاد آرامش و فراموش کردن مشکلات دوش می گیرند. پس سعی کنید حال و حوصله او را تشخیص دهید و بدانید که او در هر زمان نیازمند چیست. تصور نکنید که حمام رفتن او به منزله نوعی دعوتنامه جنسی است. فراموش نکنید که گاهی اوقات دوست دارد در خلوت و تنهایی خودش سیر کند.


7- هیچ گاه جدی نیستید

دلیل نادرستی این عمل: اگر در زمان عصبانیت برای در هم شکستن سکوت ناخوشایندی که بر جمع حکمفرماست، شروع کنید به تعریف کردن جوک های مسخره، او واقعا ناراحت شده و احساساتش جریحه دار می شود.

 در حقیقت او با مشاهده چنین واکنشی از جانب شما تصور می کند که قصد فرار کردن از واقعیت های زندگی را دارید.


 

 

به راستی انتظار یک خانم چیست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر دائما در حال انجام رفتارهای آزاردهنده ذکر شده هستید ناراحت نباشید.

باور کنید که: اگر شما نکات مذکور را در زندگی خود به کار بندید او ممنون شما خواهد شد و برای عواطف و احساساتتان ارزش بیشتری قائل می شود. بنابراین اندکی درون گرا باشید و بعد به راه خود ادامه دهید، به طور قطع در تمام قرارهای خود پیروز خواهید شود.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۱ قبل از ظهر |
 
 
۱) خوشبختی به قیمت بدبختی دیگران
۲) نگرانی از مسائلی که خارج از کنترل شماست.

۳) عدم حذف غیرممکن در زندگی
۴) ترس از ریسک کردن برای پیروزی

۵) محدود دیدن
۶) اهداف شما قربانی افکار دیگران

۷) فکر کردن به محدودیتها قبل از اقدام به عمل
۸) باز کردن ذهن به روی هر نوع فکر

۹) باور به شانس بد
۱۰) ندیدن عواقب و پیامدها

۱۱) در اندیشه گذشته
۱۲) سطحی نگری
۱۳) عبرت نگرفتن از شکست

 

عاليجناب سرخپوش !!!

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۲۶ قبل از ظهر |

اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت میتوان گفت که لب هم راهرو ذهن اسـت. مــا افکار خود را با یک لبخند انتقال می دهیم، عشق را در کلمـات می گنجانیم و علایق خود را با بوسه ابراز می نماییم. در یک بوسه مطالب عمیقی وجود دارد که بیان آن ها فرای لغات و کلمات است.

نـویسنده کتاب "عشق و رابـطه جنسی"، دکتــر جان فری مـعتقد است: "بوسیدن هنر است و نشان دهنده یک نوع بیان فردی و کاملاً شخصی از عشق و محبت می باشد."

بوسه زمانی ایجاد می شود که زوجین برای اولین بار به هم نزدیک می شوند، پس کاملاً طبیعی است که دو طرف کمی مضطرب شده و عصبی شوند.

از یک منبع با نویسنده بی نام"کتاب بوسه ها" اینطور برداشت می شود که: "بوسه یک عمل کاملاً دو طرفه بوده؛ تا ندهید نمی توانید بگیرید و بالعکس."

در یک کتاب دیگر هم اینطور نوشته شده که زمانیکه احساس میکنید تمایل دارید تا همسرتان را ببوسید این کار را انجام دهید، لازم نیست حتماً صبر کنید تا او را بهتر بشناسید، او را ببوسید و به مرور زمان می توانید او را بهتر بشناسید. یکی از مواردی که زیبایی بوسه را چند برابر می کند این است که در همه ی زبان ها و مذاهب قابل درک می باشد.

پروفسور وان بیرنت رئیس بخش مردم شناسی دانشگاه تکزاز اظهار می دارد که: "اولین بوسه عاشقانه برمی گردد به 1500 سال قبل از میلاد مسیح در هند. پیش از این زمان هیچ مدرک دیگری دال بر وجود بوسه های عاشقانه وجود نداشت. کلیه این نتایج از روی لوح های گلی، نقاشی روی دیواره های غارها و یا نوشته های روی پوست حیوانات بدست آمده است.

بیرنت معتقد است که تماس نزدیک و فشار بینی ها به یکدیگر از همان 1500 سال قبل از میلاد مسیح مرسوم بوده است.

اما بوسه ای که امروزه به این شکل رواج پیدا کرده، برای اولین بار در میان رومی ها شهرت پیدا کرد. رومی ها در هنگام سلام کردن یکدیگر را می بوسیدند، انگشتر و حلقه ای که بر دست رهبران قومشان بوده را می بوسیدند و مجسمه های خدایان خود را نیز می بوسیدند و با این کار مطیع بودن و حس احترام خود را به طرف مقابل انتقال می دادند.

رومی ها به سرعت متوجه شدند که بوسه در شرایط مختلف می تواند معانی متفاوتی را در بر داشته باشد، به همین دلیل برای انواع بوسه ها، نام های مختلفی انتخاب کردند. به عنوان مثال اسکیولیم: بوسه از روی دوستی، باسیولیم: بوسه از روی احساس عشق و محبت،  و سویولیم: بوسه عمیق که این روزها به French Kiss مشهور شده است.

از آن به بعد بود که ادیان مختلف شروع به تحریم بوسه نموده و آنرا به عنوان یک گناه نابخشودنی اعلام کردند، اما به هر حال قدرت بوسه بیشتر بود و همچنان به قوت خود باقی مانده است.

اگر بخواهیم این پدیده را از نظر علمی ریشه یابی کنیم، می توانیم بگوییم که بوسیدن به طور طبیعی باعث می شود تا ذهن آکسی توسین بیشتری ترشح کند، این هورمون سبب می شود در هنگام بوسیدن احساس خوبی به ما دست بدهد و دانشمندان معتقدند که ماهیت وجودی انسان به گونه ای است که در صورت تجربه یک بوسه منتظر بوسه ی بعدی خواهد بود. زمانیکه در وضعیت بوسیدن قرار می گیرد، غدد موجود در داخل دهان و جداره لب ها ماده شیمیایی را ترشح می کنند که همین ماده سبب ایجاد تمایل فرد به ادامه بوسیدن می شود.

در تحقیقی که در سال 1997 در دانشگاه پرینستون انجام شد، محققان به این نتیجه دست پیدا کردند که مغز انسان دارای سلول های عصبی است که فرد را قادر می سازد تا در تاریکی لب های معشوقه اش را پیدا کند. تعجبی وجود ندارد که چرا بسیاری از زوج ها از بوسیدن یکدیگر در مکان های تاریک و کم نور لذب بیشتری می برند.

پزشکان و روانپزشکان آلمانی در پی پژوهش های گسترده خود در این باره به این نتیجه رسیده اند که افرادی که هر روز صبح قبل از ترک کردن خانه، همسر خود را میبوسند کمتر دچار بیماری می شوند.

همچنین افرادی که پس از بوسیدن خانه را ترک می کنند، کمتر احتمال وقوع تصادف دارند، 20 تا 30 درصد درآمد بیشتری نسبت به سایرین دارند و به طور متوسط 5 سال بیش از هم سن و سال های خود عمر می کنند. دکتر آرتور سازبو یکی از افرادی که در در این تحقیقات نقش فعالی داشته معتقد است یکی از دلایل اصلی موفقیت تعداد بسیار زیادی از افراد این است که روز خود را با یک نگرش مثبت و دلچسب شروع میکنند و چه چیز می تواند مانند یک بوسه در انسان یک نگرش مثبت ایجاد کند.

بنابراین اگر شما می خواهید خوشحال، سلامت، و موفق، بوده و عمر طولانی داشته باشید، باید کسی را که دوستش می دارید هر روز صبح، پیش از اینکه خانه را به قصد محل کار خود ترک کنید، ببوسید.

سایر مزایا

محافظت از دندان ها و جلوگیری از پوسیدگی

دکتر پیتر گوردن رئیس اتحادیه دندانپزشکان انگستان اظهار می دارد: "پس از غذا خوردن، دهان پر از مواد شیرین شده و بزاق دهان حالت اسیدی پیدا می کند، این امر باعث بوجود آمدن پلاک بر روی دندان ها می شود. بوسیدن یک فرایند پاک کننده طبیعی است که به حفظ سلامت دندان ها کمک می کند، جریان بزاق دهان را افزایش بخشیده، و درصد ایجاد پلاک بر روی دندان ها را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد." من خودم این سوال ر از دندانپزشکم پرسیدم، او در ابتدا قدری خجالت کشید، اما نهایتاً صحت گفته های مرا تایید کرد.

از بین بردن استرس

یک بوسه عاشقانه، بهترین روش برای ریلکس شدن و از بین بردن استرس محسوب می شود. مایکل کی مکناب، مشاور روانی معتقد است: "زمانیکه لب ها در حالت بوسیدن قرار می گیرند، تقریباً دهان حالت لبخند زدن را به خود می گیرد، و از آنجایی که احساسات و حرکات بدنی انسان با هم ارتباط نزدیکی دارند، تقریباً غیر ممکن است که یک نفر هم لبخند بزند و هم استرس داشته باشد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که تنفس در زمان بوسیدن عمیق تر می شود، عضلات چشم شل شده و در راحت ترین حالت خود قرار می گیرند. این امر بهترین تکنیک برای قطع ارتباط با دنیای پر هیاهوی بیرونی و ریلکس شدن است.

کاهش وزن

چه مدت می توانید این کار را انجام دهید؟ برای اینکه تنها نیم کیلو وزن کم کنید باید 3000 کالری بسوزانید، یعنی چیزی در حدود 30000دقیقه یا همان 500 ساعت. یک بوسه عمیق و طولانی به شدت متابولیسم بدن را افزایش می دهد و سبب می شود تا مواد قندی با سرعت بیشتری در بدن سوزانده شوند. میزان کالری مصرفی، به شدت بوسه بستگی دارد، اما به طور متوسط می توان گفت که در هر 10 دقیقه 10 کالری مصرف می شود.

تاخیر در فرایند پیری

این مورد یکی از مهم ترین مزایای بوسیدن به شمار می رود. بوسیدن به شما کمک میکند تا قدرت ماهیچه های فک و چانه همچنان حفظ شود، به همین دلیل میزان ایجاد چین و چروک در آنها پایین کاهش پیدا می کند.

ایجاد و افزایش تناسب اندام

خوب بهانه ای خوبی برای ورزش نکردن دستتان دادیم! در حین بوسیدن، قلب تند تر می تپد و ضربان آن افزایش پیدا می کند، در این زمان آدرنالین بیشتری آزاد شده و خون با سرعت بیشتری به تمام نقاط بدن پمپاژ می شود. می توان اظهار داشت که بوسیدن از جمله بهترین تمرین های قلبی – عروقی است.

تکلیفتان را با طرف مقابل روشن می کند

در حین بوسیدن می توانید نیازهای جنسی همسرتان را ارزیابی کنید و ببینید تمایلی به ادامه ارتباط دارد یا خیر. روانشناسان معتقدند که اولین بوسه این امکان را برای شما فراهم می آورد که ببینید آیا با طرف مقابل همخوانی دارید یا نه. به نظر می رسد که "بو" تاثیر به یاد ماندنی در ضمیرناخودآگاه انسان ها بر جای می گذارد، بنابراین با تجربه اولین بوسه می توانید تشخیص دهید که فریون شما با شخص مقابل هماهنگی دارد یا خیر و اگر اینچنین نبود در همان آغاز می توانید ارتباط خود را با او خاتمه بخشید.

افزایش اعتماد به نفس

البته اول مطمئن شوید که دندان هایتان ارتودنسی ندارند چون امکان آسیب رسیدن به دندان های خودتان و دهان طرف مقابل وجود دارد. به هر حال یک بوسه عاشقانه می تواند حس خوبی را در شما ایجاد کند. به صورت تئوری می توان این موضوع را اینچنین توضیح داد که در زمان بوسیدن، خوشحال هستید، و وقتی هم که خوشحال باشید احساس خوبی نسبت به خودتان پیدا خواهید کرد و این امر سبب افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس شما می شود.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۲۴ قبل از ظهر |

بايد از خود در مقابل خانم هايي که در ليست زير مي بينيد، به شدت محافظت کنيد، تا بتوانيد درقرارهاي ملاقات خود يک قدم به سمت موفقيت نزديک تر شويد.

- خانم هاي فمينيست

اين دست از خانم ها تصور مي کنند که تمام ناخوشي هاي زندگي از مردها نشئات مي گيرد و تنها کاري که يک مرد مي تواند انجام دهد، همان است که مي دانيد. آنها تصور مي کنند که وجود خانم ها، فرشته وار است و مي توانند تمام دنيا را عوض کنند، البته فقط در صورتي که معضل "مردسالاري" از جلوي پاي آنها برداشته شود. رفتار اين مدل خانم ها با آقايان اصلا مناسب و قابل قبول نمي باشد. شما مي توانيد آنها را به راحتي از شعار معروفشان تشخيص بدهيد، چرا که هميشه زير لب زمزمه مي کنند : "تمام مردها به يک چيز فکر مي کنند!." بهتر است در هر شرايطي از آنها دوري کنيد.

2- خانم هاي پولکي

خيلي ساده و راحت: او تنها به خاطر پول با شما رابطه برقرار مي کند. او خيلي زود با شما صميمي مي شود. آنها از آقايان انتظار دارند که تمام هزينه هاي زندگي آنها را برآورده سازند، تنها به اين دليل که آنها از نظر زيست شناختي مونث هستند. آنها تصور مي کنند که يک مرد بايد هزينه نوشيدني، شام، مسافرت، گل، جواهر و .. را بپردازد بدون اينکه هيچ گونه وظيفه جبران و يا تلافي بر گردنشان بيفتد. او هيچ چيز نيست جز يک انسان مادي. فکر مي کنند که از طلا درست شده اند و ميليون ها دلار مي ارزند. او يک طماع دغل باز است. او فقط به فکر بر آورده کردن نيازهاي خودش است و براي ديگران هيچ اهميتي قائل نيست. بهتر است که حواس خود را جمع کنيد، چراکه عده بسياري از دخترهاي جوان جزء اين گروه قرار دارند.

3- خانم هاي رمانتيک

اين نوع خانم ها زندگي خود را بر طبق فيلم هاي عاشقانه و کتاب هاي رمان سپري مي کنند. او هر شب مجله هاي مربوط به عروسي را ورق مي زند و در عين حال در انتظار شاهزاده اي است که با اسب سفيدش از ميان آسمان به زمين فرود آيد و او را سوار بر اسب سفيدش کرده ، به جايي ببرد که هيچ مشکلي وجود نداشته باشد، تا بتوانند به خوبي زندگي کنند. آنها خانم هايي هستند که توسط پدر و مادرها و خانواده هايشان نازپرورده بار آمده اند و چيزي از واقعيات زندگي، نظير پرداخت صورتحساب ها و تميز کردن دستشويي ها نمي دانند. او انتظار دارد کسي تمام مدت از او مراقبت و نگهداري کند، شب ها ملافه را بر رويش بکشد و تمام شب بر بالينش بيدار بماند تا مبادا او خواب بدي ببيند و بترسد. فرار کنيد!

4- خانم هاي بدگمان

اين خانم ها تمام خصوصيات منفي افراد رمانتيک را با خود به همراه دارد. او هميشه جزء "زخم خوردگان" اجتماع است. کسي که در روابط گذشته خود شکست خورده و به طور ناخودآگاه از برقراري ارتباط مجدد واهمه دارد. ارتباط شما با اين افراد به جايي راه نمي برد، چرا که آنها در ابتدا علاقه فراواني از خود نسبت به شما نشان مي دهند، اما پس از چندي اثري از آن باقي نخواهد ماند و اين چرخه همچنان ادامه پيدا مي کند. شما هميشه در رابطه خود با او سردر گم هستيد. با شما قرار ملاقات مي گذارد و معاشقه راه مي اندازد، اما رابطه شما فراتر از يک دوستي ساده نمي رود. تنها چيزي که تحويل شما مي دهد يک مشت معذرت خواهي بيهوده است. هيچ وقت به اندازه کافي براي شما زمان ندارد؛ شما هم که به اندازه کافي غم و غصه براي خودتان داريد. پس بهتر است با چنين زني ازدواج نکنيد.

5- خانم هاي عصباني

مثل خانم هاي فمينيست، خانم هاي عصباني نيز دل خوشي از مردها ندارند. آنها به مردها اهانت مي کنند، و مي توانند بدي ها و خطاهاي تمام مرداني را که از ابتداي زندگي با آنها ملاقات کرده اند را به سادگي به خاطر بياورند. براي خانم عصباني چيزي به عنوان "مرد خوب" وجود ندارد و تمام مردها "احمق" و "عوضي" و "کثيف" هستند. خون آنها از دست مردها به جوش مي آيد و در هر لحظه مي توانند مانند يک کوه آتشفشان منفجر شوند. ازدواج با اين نوع خانم ها مساوي است با ورود به تراژدي داد و فرياد ، پس بهتر است عقب بايستيد.

6- خانم هاي نامطمئن

در نگاه اول چنين خانم هايي خيلي خوب جلوه مي کنند؛ با شما به مهرباني رفتار مي کنند و خوش مشرب هستند. اماچيزي نمي گذرد که ترس هاي دروني اش پديدار مي شوند. روزي 10 مرتبه به شما تلفن مي زند تا بپرسد "رابطه در چه حالي است؟" يا اينکه "تنها مي خواهد صداي شما را بشنود." او مي خواهد مطمئن شود که به اندازه کافي جذاب است؛ دائما نگران آرايش صورت و موها و همينطور لباس هايش مي باشد. او محتاج و نيازمند است و همواره با اين ترس زندگي مي کند که مبادا آقا او را به خاطر "خانم بهتري" ترک کند. اين دسته از افراد خيلي زود خود را آويزان شما مي کنند.

7- خانم هاي دمدمي

او در ابتدا از خيلي چيزها چشم پوشي مي کند که همين امر باعث جذب شدن مردها به سمتشان مي باشد. او به شما چيزي را تحويل مي دهد که دقيقا توقع شنيدش را داريد؛ اما زماني که رابطه عميق تر شده (يا به ازدواج کشيده مي شود) شما تازه با چهره حقيقي او آشنا مي شويد. بانوي عزيز شما يک شبه، تبديل به يک آدم حريص، طماع، پولکي، و حيوان صفت مي شود که اگر به خواست هايش نرسد شما را عذاب خواهد کرد.

8- خانم هاي قدرت طلب

آنها انسان هاي قدرت طلبي هستند که مي خواهند قدرت کنترل تمام امور زندگي شما را به دست گيرند. آنها به شما مي گويند چه لباسي بپوشيد، کجا برويد، با چه کسي صحبت کنيد، با چه کساني مي توانيد دوست باشيد، چه چيزي مي توانيد بخوريد. و خلاصه همه چيز. اگر بخواهيد در مقابل عقايد آنها از خود مقاومت نشان دهيد، اخم هايشان در هم فرو مي رود، شما را از همه چيز محروم مي کنند، گريه و زاري راه مي اندازند و از هر سلاح و تاکتيک ديگري که بلد هستند کمک مي گيرند، تا شما را از پاي در آورند و چاره ديگري جز سر فرود آوردن در مقابل خواست هايشان برايتان باقي نخواهند گذاشت.

و در آخر مطمئنا خانم هاي خوبي هم هستند که تنها قسمت کمي از اين موارد را دارا باشند.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۲۰ قبل از ظهر |
زنها همواره بطور غريضي فكر مي كنند كه براي حمايت شدن نبايد درخواستي بكنند چون آنها بطور ذاتي نسبت به كسي كه دوستش دارند بي وقفه محبت مي كنند.هرچقدر كسي را بيشتر دوست داسته باشند بيشتر خود را برايش هلاك مي كنند.آنها ابراز عشق را يك امر خواستني نمي دانند چون ذاتاً خودشان روزانه كيلو كيلوي آن را در طبق اخلاص گذاشته و تقديم به شوهران نمك نشناسشان ميكنند!!!
با اين ديد هر زني فكر مي كند كه شوهرش نيز اگر او را دوست دارد بايد بدون درخواست وي عشق خود را ارزاني كند..بعضي از زنها حتي گاهي خود را لوس مي كنند و تظاهر به عدم نياز به عشق مي كنند در حاليكه دلشان مثل سير و سركه ميجوشد و ميخواهند بدانند شوهر عاشقشان خود را به چند تكه تقسيم ميكند!!
در اين مواقع مردها خيلي مسخره عمل ميكنند…يعني در واقع هيچ عملي نميكنند!!!چون ذاتاً تا از مردي تقاضايي نشود عمراً از جايش تكون نمي خورد…از طرفي خانمها بدليل علاقه وافر و حس فداكاري شروع به سرويس دهي بي وقفه ميكنند تا شايد مرتيكه لندهوور ،يكم به خودش بياد…اما افسوس كه در اون لحظات مردان به اين فكر ميكنند كه: عجب شوهران توپي هستند چون همسرانشان اين همه برايشان چقلتپ ميكنند . اگر چيزي هم بخواهند خوب درخواست مي كنند پس لابد احتياجي ندارند كه چيزي نمي گويند…
در حاليكه آقايان عزيز …زنها با شما فرق دارند…آنها از شما نيازهاي روحي را تقاضا نمي كنند…شما خودتان بايد حدس بزنيد.اين كار براي آنها خيلي مهم است كه شما بدون تقاضاي آنها نيازهايشان را بشناسيد و اجابت كنيد…زنها بدون تقاضا به پاي شما مي سوزند و دقيقاً همين انتظار را ، از شما دارند.در ضمن لطفاً تو كلتون بكنيد كه اگر در مقابل تقاضاي روحي وي كاري انجام دهيد ، شاخ فيل را نشكونده ايد و نيشتان را تا بناگوشتان باز نكنيد، اصلاً هم احساس واي چقدر كارم درسته بهتون دست نده!!!
چون آنها زماني پاسخ شما را محبت ميدانند كه بدون تقاضاي آنها باشد…خودتون حدس زده باشيد…
حالا هم نترسيد…هول هم نكنيد…كار سختي نيست…موشك كه نمي خواين هوا كنين….كافيست تيك هاي روحي همسرتان را شناسايي كنيد…ولي خدا وكيلي اين يه كارو درست انجام بدين….
آخه الاغ…زنم از فلان ادكلن خوشش مياد براش بخرم يا اين مدل لباشو دوست داره اسمش شناساييه؟؟؟…خاك تو سرت كنن…
شناسايي يعني اينكه در لحظه بدوني به چي احتياج داره…به سكوت و تنهايي يا اينكه كنارش بشيني…چه زماني براش حرف بزني كي بشنوي…كي ميخواد از دهنت كلمه تشكر رو بشنوه…كي مي خواد بغلش كني ببوسيش…كي دوست داره خودشو برات لوس كنه…شناسايي تيك هاي روحي...
مسخره..اينكه از فلان رنگ بدش مياد و اين مدل كفشو دوست نداره شناسايي عاداته نه روحيات…اين كارو عمه منم بلده….
آقايون: … در خواستهاي روحي همسرتون رو حدس زده و بدون تقاضاي وي پاسخ دهيد
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۱۹ قبل از ظهر |
آقايون گرامي….يكي از چيزهايي كه بعضي از شما ها بايد حتماً به آن توجه كنيد احترام به همسر و تشكر از وي ميباشد.آقايان عزيز…شما هدفتون از ازدواج پيدا كردن يك شريك و مونس بوده و نه يك نفر كه كارهاي شخصيه شما رو انجام بده…
مرد حسابي زن گرفتي ، كلفت كه نيووردي كه….من خفه شدم بستكه گفتم:آقايان وظيفه ، كلمه درستي نيست…همسرتون يه تعداد از كارها رو به عهده گرفته تا خبر مرگت بتوني بري بيرون كار كني و نگران امور خونه نباشي…همين….
ميميري مياي خونه يه تشكر از همسرت بكني؟؟؟….تلفن ميزني خونه ميگي چيزي نمي خواي؟؟ تو دلت هم به خودت ميگي عجب مرد خانواده دوستي هستي…آخيش..نگراني كم و كسري نداشته باشي….من بميرم برات الهي……كارد تو اون شيكمت بخوره حداقل بعد كه ميگي ناهار چي داري يه تشكرم بكن…..نميميري …
يكم با همسرتون صميمي باشيد….بدونين كه رئيس بازي در آوردن مسخره ترين شيوه همسرداريه…..آخه پسر تو كدوم كتاب نوشته كم حرفي،عين برج زهرمار شدن و امثالهم نشانه مرديه؟؟؟…يعني واقعاً يه تشكر باعث ميشه هيبت يه مرد بريزه؟؟؟..
يعني چي ميگي نمي خوام دم دربياره؟؟!!!نبايد پاشو از گليمش درازتر كنه؟؟!!!…نكبت..اين طرز تفكر احمقانه رو كي تو كلت كرده؟؟؟…
آقايان جواني كه قصد ازدواج داريد و همسرداري هم براتون مهم نيست…حداقل بدونيد كه طرز تفكر 100 سال پيش ديگه منسوخ شده…شيوه ارتباطيه پدران ما داراي نقاط ضعفي بوده كه بايد بر طرفش كنيد..مطمئن باشيد در صورت صميمي بودن با همسرتان چيزي جز ايثار دريافت نمي كنيد..او بارها از شما بخاطر صداقت و رفتار منحصر به فرد شما ازتون تشكر
خواهد كرد…
آقايان…در بين جمع خانوادگي از همسر ايراد گرفتن شيوه انتقاد كردن نيست..تو رو خدا اين كار رو نكنيد….اصولاً در مباحث تاكتيك عنوان مي شود كه در مجالس و اجتماعات در يك لحظه بروي همسرتان خيره شويد و رمز كلامي و يا اشاره اي را كه با هم داريد رد و بدل كنيد.او متوجه ميشود كه در همه جا شما به او توجه خواهيد كرد…همسر شما پرواز خواهد كرد…آنوقت شما چرا توي ذوقش ميزنيد؟؟..خيلي از مسائل را شما حتي نبايد به نزديكانتان بگوييد….
آقايان….احترام به همسر باعث احترام به خودتون ميشود…وقتي كه در ازاي لطفي يا به ازاي كاري شما با احترام و تشكر به همسرتان پاداش ميدهيد مطمئن باشيد كه وي بال بال ميزند تا دوباره كاري براي شما بكند…وقتي با صداقت و صميميت با همسرتان حرف مي زنيد و به او فرصت ارائه مي دهيد همسرتان احساس آرامش خواهد كرد و شما را يك پشتوانه خواهد ديد…اينكه شما را يك پتك ، يك مترسك يا يك سد ببيند برازنده شما نيست…چرا با انجام ندادن يك توصيه ساده زندگي را تلخ ميكنيد؟؟
……به همسرتان احترام بگذاريد تا آنها به شما ايثار پاداش دهند……..
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۱۸ قبل از ظهر |
مردها مي‌توانند به‌ روشهاي‌ گوناگون‌ وبي‌آنكه‌ زحمت‌ فراواني‌ به‌ خود بدهند توجه‌ همسرانشان‌ را جلب‌ كنند و به بار عاطفی زندگی زناشویی خود بیفزایند. اغلب‌ مردها اين‌ رامي‌دانند اما زحمت‌ آن‌ را به‌ خودنمي‌دهند.
زن‌ براي‌ اينكه‌ احساس‌ كند شوهرش‌ اورا دوست‌ دارد بايد از ناحيه‌ همسرش‌بارها مورد محبت‌ قرار گيرد. يك‌ يا دوبار ابراز محبت‌ هر اندازه‌ هم‌ كه‌ مهم‌باشد نمي‌تواند براي‌ زن‌ رضايت‌ بخش‌باشد. زن‌ از نظر روحي‌ و عاطفي‌احتياج‌ به‌ توجه‌ و محبت‌ دارد مردان‌ باانجام‌ كارهاي‌ كوچك‌ و جزئي‌مي‌توانند اين‌ نياز را برآورده‌ سازند اگرزن‌ مورد مهر و محبت‌ شوهر قراربگيرد نسبت‌ به‌ شوهرش‌ نيز محبت‌بيشتري‌ مي‌كند و در نتيجه‌ مرد تدريجاخود را موجودي‌ قدرتمند و موثرمي‌بيند، زيرا عشق‌ و علاقه‌ و توجهي‌ راكه‌ به‌ آن‌ احتياج‌ دارد دريافت‌ مي‌كند.در اين‌ شرايط زن‌ و شوهر هر دو به‌خواسته‌هاي‌ خود مي‌رسند و از زندگي‌راضي‌ خواهند بود.
چند اقدام‌ جزيي‌ كه‌ مردان‌مي‌توانند از آن‌ براي‌ جلب‌علاقه‌ همسرانشان‌ استفاده‌كنند:
۱ - وقتي‌ به‌ خانه‌ برمي‌ گرديد قبل‌ ازهر كار او را بيابيد. از او درباره‌كارهايي‌ كه‌ در طي‌ روز انجام‌ داده‌سوالهايي‌ مشخص‌ بكنيد مثلا بپرسيد آيا امروز به‌ پزشكي‌ كه‌ قرار بودمراجعه‌ كني‌ مراجعه‌ كردي‌؟
۲ - مدت‌ ۲۰ دقيقه‌ با او وقت‌ صرف‌كنيد; در اين‌ زمان‌ از خواندن‌ روزنامه‌و يا انجام‌ كارهايي‌ كه‌ حواس‌ شما را به‌آن‌ معطوف‌ كند خودداري‌ كنيد.
۳ - به‌ مناسبتهاي‌ ويژه‌ و گهگاه‌ بدون‌دليل‌ مشخص‌ به‌ او شاخه‌ گلي‌ هديه‌كنيد.
۴ - از حالت‌ چهره‌ و طرز لباس‌پوشيدنش‌ تعريف‌ كنيد.
۵ - اگر ناراحت‌ است‌ به‌ احساساتش‌بها بدهيد.
۶ - وقتي‌ خسته‌ است‌ به‌ او كمك‌ كنيد.
۷ - اگر مي‌بينيد دير به‌ منزل‌ مي‌رسيدبه‌ او تلفن‌ كنيد و دير آمدنتان‌ را به‌ اواطلاع‌ دهيد.
۸ - اگر احساساتش‌ جريحه‌ دار شده‌ بااو همدردي‌ كنيد. به‌ او بگوييد پمتأسفم‌كه‌ ناراحت‌ هستي‌پ بعد سكوت‌ كنيد،بگذاريد بداند كه‌ حال‌ او را درك‌مي‌كنيد.
۹ - براي‌ اينكه‌ ثابت‌ كنيد ناراحتي‌ اوتقصير شما نيست‌ توضيح‌ و راه‌ حل‌ارايه‌ ندهيد.
۱۰ - وقتي‌ از خانه‌ بيرون‌ مي‌رويد از اوبپرسيد آيا لازم‌ است‌ چيزي‌ بخرم‌؟ اگرپاسخ‌ مثبت‌ داد حتما كالاي‌ موردنظرش‌ را خريداري‌ كنيد.
۱۱ - تو را دوست‌ دارم‌ را روزي‌ چندبار به‌ او بگوييد.
۱۲ - وقتي‌ از كسي‌ ناراحت‌ است‌جانب‌ او را بگيريد.
۱۳ - در حضور ديگران‌ به‌ او محبت‌كنيد.
۱۴ - در كيف‌ خود عكسي‌ از اونگهداري‌ كنيد. گهگاه‌ اين‌ عكس‌ را باعكس‌ ديگري‌ عوض‌ كنيد.
۱۵ - نظافت‌ را در منزل‌ رعايت‌ كنيد.
۱۶ - براي‌ او هداياي‌ كوچك‌ مثل‌عطر- شكلات‌ و…. بخريد.
۱۷ - در كارها از او نظرخواهي‌ كنيد.
۱۸ - در مناسبتهاي‌ ويژه‌ مانند سالروزتولد - ازدواج‌ و…. براي‌ او مطلبي‌بنويسيد.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۱۶ قبل از ظهر |
الف)مسووليت پذيري كامل

اگر در جامعه اي افراد ,ديگران را از پدر و مادر گرفته تا دولت /عامل شكست و عدم پيشرفت خود بدانند/انسانهاي خوشبخت هرگز ديگران را مسوول اشتباهات خود ندانسته و مقصر نمي شمارند. آنان حتي در ذهن خويش هم چنين نمي انديشند و شعارشان اين است:((اگر بايد ترقي كنم پس جوابگوي رخدادهاي آن نيز هستم.))

آنها معتقدند موقعي كه مي گوييد كسي يا چيزي شما را از خوشبختي بازمي دارد/در حقيقت توان خود را ناديده مي گيريد/ مثلا به طرف مقابل تان مي گوييد :((تو بيشتر و بهتر از من مي تواني زندگي ام را مهار كني.))

"لس براون" را در نظر بگيريد.او بچه اي سر راهي بود ودردوران كودكي برچسب "عقب مانده ذهني آموزش پذير " به وي زدند. بنابراين دلايل زيادي بري از كف دادن اميدش داشت/ليكن زماني كه يكي از دبيران دبيرستان به وي گفت:((نظر ديگران درباره تو واقعيت ندارد/فهميد كه كه آينده به دست هاي خودش سپرده شده و راهش را چنان ادامه داد تا اينكه يكي از قانونگذاران ونويسندگان ايالت اوهايو گرديد وامروزه به عنوان يكي از سخنرانان برجسته انگيزه دار امريكا ساعتي حدود بيست هزار دلار درآمد دارد.

"براون" متوجه شد مهار عواملي همچون طبيعت/ گذشته و ديگران از عهده انسان خارج است ولي او قادر است بر انديشه ها وكنش هاي خويشتن مسلط گردد. پذيرش مسووليت زندگي خودتان يكي از نيروبخش ترين شيوه هايي است كه مي توانيد به كار بنديد.ب)هدفمند زندگي كنيد

شايد مهم ترين عاملي كه آدم هاي موفق را از بقيه متمايز مي سازد/ اين است كه زندگي آنان "هدفدار" مي باشد. آن چيزي را انجام مي دهند كه معتقدند به خاطرش چشم به جهان گشودند. به قول وان داير / نويسنده اثر پر فروش ((اشتباهاتي كه در زندگي مان مرتكب مي شويم)):((مهمترين عامل براي يك انيان كاملا وظيفه شناس /هدف داشتن در زندگي است.))حيات بدون هدف/ مترادف است با گذرانيدن روزگار با كمترين تلاش. هنگامي كه با هدف زندگي مي كنيد /انگيزه اصلي اين است كه كارها را به خوبي انجام دهيد.به كارتان علاقه مند مي باشيد و آنرا نشان ميدهيد.

در اين صورت مردم نيز تمايل دارند كه با شما همكاري نمايند چون تعهد و التزامتان را درك مي كنند.

چگونه مي توان هدفدار زندگي كرد؟ با يافتن هدف/ اعتقاد داشتن به آن و برنامه ريزي جهت تمركز فعاليت ها و عملكردها در اطراف آن مي توان جهت رسيدن به هدف تلاش كرد. مايك فري فروشنده لوازم صوتي به تدريج دريافت كه مشاوران املاك (دلالان معاملات ملكي ) براي افزايش مهارت هاي فروش زمين به كمك نيازمدند. پس از فرصت استفاده كرد و سازمان مايك فري را كه يك شركت آموزشي جهت صاحبان صنعت معاملات املاك بود ‍/ داير كرد.

در حال حاضر شركت وي بابت فروش سالانه/ بيش از بيست ميليون دلار درامد دارد.ج)برنامه ريزي كنيد

كوشش براي دستيابي به اهداف/ بدون طرح نقشه / مثل رانندگي از شهرديگر بدون نقشه راهنماست.

برايان تريسي/ يكي از كامرواترين مربيان فروش /نويسندگان و سخنرانان آمريكا خاطر نشان مي سازد:((هدف هايي كه نگاشته نمي شوند/ به هيچ وجه هدف به شمار نميروند/ بلكه صرفا خيال پردازي اند با دسترسي به يك نقشه راهنما مي توان از مسافرت لذت برد و در كوتاه ترين زمان ممكن خود را به مقصد رسانيد.د)براي هر چيز ارزش قايل شويد

دوست داريد خانه اي بزرگ /خودرويي جديد وميليون ها دلار پول داشته باشيد/ولي مشكل اين جاست كه همه چنين آرزوهايي را در بر مي پرورانند. اما افراد موفق درمي يابند كه براي تحقق بخشيدن به اين قبيل روياها تا چه حد بايد تلاش كنند و سپس آن آرزوها را عملي سازند. به اين ترتيب آنها به سبب تلاشي كه به منظور ستيابي به هين آرزوها هنجام مي دهند/هرگز لب به شكوه نمي گشايند.

پشت گوش چپ لس براون يك كاموس استخواني1 بوجود آمده /چرا؟

وي شرح مي دهد :((وقتي كه تصميم گرفتم سخنراني هايم را شروع كنم/ هيچ صلاحيت/شهرت/

اعتبار و تجربه اي نداشتم. بنابراين مجبور شدم به اشخاص زيادي تلفن كنم.بعضي وقتها در يك روز به بيش از صد نفر زنگ مي زدم و از آنان مي خواستم فرصتي به من بدهند تا براي گروهشان سخنرتني كنم. در واقع اين كال استخواني ميليونها دلار مي ارزد!))و)كارشناس و ماهر شويد

يكي از عوامل موثر و جالب توجه در سخنرانان ماهر/انگيزه خارق العاده آنان براي "بهتر بودن" است كه به منظور پيشبرد وبهبود مهارت هايشان تقريبا از انجام هيچ كاري روي بر نمي تابند.

((پاتريشا فريپ)) زماني كه راه كارهاي نيل به كاميابي را به بيش از پانصد نفر مدير اجرايي توضيح مي داد/ اظهار مي داشتكه جهت پيشرفت مهارت هاي گفتاري اش يك كارگاه تاسيس كرد و يك مربي به كار گمارد تا در اين رهگذر به وي ياري رساند فيلم آن صحنه ها را نيز به ديگران نشان مي دادتا همگان شاهد باشند كه وي چگونه توانايي هايش را بهبود بخشيده است.

چنانچه كسي از شما موقع كار فيلمبرداري كرده وآنان را براي ديگران پخش كند/چه احساسي به شما دست مي دهد؟ آيا به اين كار مباهات مي ورزيد يا ناراحت مي شويد ؟ اگر آشفته مي گرديد

از همين امروز تصميم بگيريد بر تلاشتان چنان بيفزاييد تا در كار و رشته خود بهترين شويد.

درباره زندگي و شرح حال انسانهاي موفق به مطالعه بپردازيد تا دريابيد كه بهترين ها به چه اعمالي مبادرت مي ورزند و شما هم چنين كنيد.ه)هرگز تسليم نشويد

شايد اين جمله مبهم باشد ليكن وقتي كه واقعا به هدفتان متعهد و پايبند باشيد/ حق تسليم شدن نداريد/بايد تصميم بگيريد هر كاري را براي رسيدن به هدفتان / انجام دهيد.در طول روز هر قدر وقت داريد / براي به دست آوردن اهداف و تحقق روياهايتان صرف كنيد. از خود بپرسيد :((آيا كاري را كه حالا صورت مي دهم /مرا به هدفم نزيك مي كند؟)) و گرنه كه ضرورت دارد.ي)كار امروز رابه فردا نيفكنيد

لس براون در اثرش تحت عنوان ((تحقق روياها ))به ياد مي آورد كه روزي با يكي از دوستانش به نام "ماريون" تلفني حرف مي زده است/متاسفانه روز بعد او ان مي سپارد. بعدها روزي براون كه به تميز كردن دفتر كار وي كمك مي كرد به برگه هاي دست نويس نمايشنامه ي برخورد مي كند كه بد بختانه هرگز به چاپ نرسيدند/ ماريون تنها كسي بود كه پايان ماجرا راخبر داشت.

به خاطر بسپاريد كه زندگي جاوداني نيست.اشخاص كاملا خوشبخت به اين موضوع واقف اند/لكن به جاي اينكه آنرا ياس آور و دردناك تصور كنند/ از اين دانش براي پيشرفت و ترقي سود مي جويند. آنها خواسته هايشان را فعالانه و با شور و حرارت دنبال مي كنند و روياهايشان را به تحقق مي رسانند. شما هم مي توانيد چنين كنيد.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۶ قبل از ظهر |
1- زمان و موقعيت اختصاص داده شده براي صحبت و يا شکايت از جانب زنان، نقش مهمي در موفقيت آنها براي جلب نظر مردان، به گوش دادن و پذيرفتن شکايات دارد. مطمئناً انتقاد کردن از مردي که تازه از سرکار برگشته و خسته به نظر مي رسد کاري اشتباه بوده و نمي تواند زن را به خواسته اش برساند بلکه اين کار بايد زماني انجام گيرد که مرد کاملاً آرام گرفته و آمادگي پذيرش داشته باشد.

 

2-  يکي از موارد بسيار مهمي که موجب غر زدن زنان مي شود، نياز زن به صحبت کردن است. در مقاله ي قبل گفته شد که زنان حدوداً سه برابر مردان صحبت مي کنند. اين خود موجب مي شود که آنها نياز بيشتري به صحبت کردن احساس کنند.

 

اصولاً زنان با صحبت کردن آرام مي گيرند و سبک مي شوند، گويي که همه ي اضطراب ها، غصه ها و نگراني ها با صحبت کردن از وجود زن پاک مي شود. اين يکي از مواردي است که مردان توجه زيادي به آن نمي کنند.

اکثر مردان گمان مي کنند که غر زدن زنان به خاطر کمبودهاي مادي است لذا هر چه زنان بيشتر غر مي زنند، مردان بيشتر کار مي کنند و وقتشان را به آن اختصاص مي دهند، در نتيجه زنان بيشتر احساس نارضايتي کرده و بيشتر غر مي زنند و اين زنجيره ي اشتباه همچنان ادامه مي يابد.

مردان توجه داشته باشند که نيازهاي زنان هميشه مادي نيست و گاه نياز مبرم زن مي تواند مساله ي ساده ي گوش دادن همسر به وي باشد.اين در حالي است که مردان با سکوت و تنهايي به آرامش مي رسند و قادرند با آن نگراني ها و مشکلات را فراموش کرده و يا براي حل آن اقدام کنند.

آگاهي به اين امر مي تواند به زن و شوهرها کمک کند تا طوري برنامه ريزي کنند که نياز زن به صحبت کردن با نياز مرد به سکوت و تنهايي با هم در تقابل قرار نگرفته و هر دو نياز برآورده شوند. براي اين کار بهتر است زنان بعد از آمدن مرد از محل کار مدتي او را تنها گذاشته و اسباب راحتي او را فراهم سازند تا نيرو و توان لازم را بازيابد و مرد هم نياز زن به درد و دل کردن و صحبت را درک کرده و بعد از بازيافتن نيروي خود، زماني را براي صحبت و گفت و گوي با همسرش اختصاص دهد. زماني که فرصت گوش دادن به صحبتهاي همسرش را ندارد با پيامي صريح و مودبانه و مهربانانه آن را مطرح سازد: «عزيزم اجازه بده ده دقيقه اخبار رو گوش بدم بعد از اون در اختيار تو هستم» يا «الان خيلي خسته ام اجازه مي دي کمي استراحت کنم؟ بعد از اون مي شينيم با هم حرف مي زنيم ...»

 

3- زنان اغلب دوست دارند به صحبت هاي آنان گوش داده شود نه اين که راه حل به آنها داده شود اما مردان به حکم طبيعت خود که براي همه ي مشکلات و مسائل دنبال راه حل مي گردند براي مسائل مطرح شده ي همسرشان نيز فوراً راه حل پيدا مي کنند. اين مي تواند سبب ناخشنودي همسرشان شود.

مردان فکر مي کنند زنان براي دريافت کمک و راه حل به آنها مراجعه کرده اند و با ارائه ي آن، مرد انتظار تشکر از جانب زن را نيز دارد. گاهي هم زنان مسائل خود را مطرح مي کنند که شوهرشان به مشکلات آنها توجهي نشان نمي دهد، به او اهميتي نمي دهد و يا اين که ديگر او را دوست ندارد. براي جلوگيري از اين سوء تفاهم زن بايد قبل از صحبت کردن با مرد به او بگويد که دوست دارد فقط گوش بدهد و يا اين که راه حل ارائه دهد.

 

4- مردان توجه داشته باشند که گاه غر زدن زنان جنبه ي يادآوري و دلواپسي دارد البته در اينجا لازم است که زنان متوجه باشند که بيش از حد اغراق نکرده و در بازي کلمات ماهرانه عمل نمايند. مثلاً به جاي گفتن «ببين، يادت نره خريد کني اين چندمين باره که دارم مي گم ها» بگويند: «عزيزم مي دونم که سرت خيلي شلوغه، آمدني خريد يادت نره، مي دونم که فراموش نمي کني».

 

5- زنان براي تاثيرگذاري بيشتر بر مردان و اين که به غرغرو بودن متهم نشوند، بهتر است به جاي کلمه ي «تو» از کلمه ي «من» در صحبتهايشان استفاده نمايند مثلاً به جاي اين که بگويند «تو به من بي توجهي»، «تو منو درک نمي کني»، «تو همه مسئوليتها رو رو دوش من گذاشتي» و ... بگويند: «من احساس مي کنم منو درک نمي کني»، «من احساس مي کنم در انجام کارها تنها مانده ام» اين جملات به مراتب حالات دفاعي کمتري را در مردان ايجاد مي کند و مي تواند زمينه ي مناسبي را براي گفت و گو و صحبت فراهم سازد.مردان و زنان بايد بتوانند در مورد اختلافاتشان طوري با هم حرف بزنند که هر دوي آنها به صميميت و احترام بيشتري دست پيدا کنند و احساس کنند که هيچ کدام بازنده نشده اند تا هر دو به رضايت برسند.

 

6- به ياد داشته باشيد که غر زدن، هيچ کمکي به شما نمي کند جز اين که زندگي را به کام شما و همسر و فرزندانتان تلخ کند. پس توصيه مي شود که از غر زدن بپرهيزيد و به جاي آن از روشهاي درست و منطقي و شفاف و صريح براي بيان خواسته يا احساس خود استفاده کنيد.

سرخپوش

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵ قبل از ظهر |

1 - اگر در خانواده پدري و زندگي مجردي خود ، مسئوليت كاري را به عهده نمي گيريد يا در مسئوليت محوله تعلل مي ورزيد. ( تنبلي و بي مسئوليتي)

2 – اگر با پدر، مادر، برادر و خواهر خود (‌كه به نظر شما غير منطقي بوده يا اخلاق دلخواه شما را ندارند) ارتباط سازنده و راضي كننده نداريد و نتوانسته ايد تعامل قابل قبولي ايجاد نمائيد. (عدم تعامل و ارتباط اجتماعي صحيح با ديگران)

3 – اگر در زندگي ، مرتب شغل خود را عوض كرده ايد، با دوستان زيادي به خاطر مشكلاتي قطع رابطه نموده ايد، رشته تحصيلي خود را تغيير داده  يا ترك تحصيل كرده ايد، علائق خود را نيمه كاره رها كرده ايد و ثبات فكري ، احساسي و رفتاري نداريد.( عدم ثبات فكري، احساسي و رفتاري)

4 – اگر تصور مي كنيد ؛ افكار ، احساس و رفتار همسرتان را در آينده به دلخواه خود تغيير مي دهيد. (خطاي شناختي)

5 – اگر به دنبال همسر مناسبي هستيد به نحوي كه در زندگي مشتركتان در آينده با هيچ گونه مشكلي مواجه نشويد. (خطاي شناختي)

6 – اگر در پي كسب لذت و علائق خود ، كارها و مسئوليت هايتان بر دوش ديگران قرار مي گيرد. (اصالت لذت، و عدم مسئوليت پذيري)

7 – اگر فقط منطق و طرز نگرش خويش را قبول داريد و در برابر ديگران حالت دفاعي يا حالت تهاجمي مي گيريد و قادر به درك افكار ، احساس و رفتار ديگران نيستيد. (واكنش دفاعي و خود ميان بيني)

8 – اگر نقاط ضعف و نقاط قوت خود را به صورت شفاف نمي بينيد. (عدم خودآگاهي)

9 – اگر تا كنون با نظرات، انتقادات و پيشنهادات ديگران، تغييري در رفتار هاي شما ايجاد نشده است. (عدم مديريت خود يا خود مديريتي)

10 – اگر مسائل كاري شما مانع ارتباط دوستانه ، و ارتباط دوستان شما مانع ارتباط صميمي در خانواده ( خانواده پدري) مي شود يا مسائل و مشكلات شخصي شما در تمام حوزه هاي زندگيتان تاثير مي گذارد و در هم تنيده مي گردد. (مشكل در تقسيم وظايف و تعارض نقش ها)

11 – اگر به هيچ وجه قادر به تغيير برنامه هاي از قبل طراحي شده خود نيستيد( حتي اگر شرايط تغيير كند) و بسيار متعصب ، خشك و غير قابل انعطاف هستيد. (‌عدم انعطاف پذيري لازم)

12 – اگر قادر به درك احساسات ، رفتار و افكار خانواده ، دوستان و همكارانتان(كه متفاوت از شما عمل مي كنند)، نمي باشيد. (عدم آگاهي اجتماعي)

13 – اگر بيشتر به جاي گوش كردن ، صحبت مي كنيد و بيشتر از آنكه سعي كنيد ديگران را بفهميد ، سعي داريد كه ديگران شما را درك كنند. (عدم مديريت رابطه)

14 – اگر بسيار هيجان طلب هستيد و صرفاً ، هيجانات شما را به سويي مي كشاند و قادر به تعويق انداختن خواسته هايتان نيستيد. (خود يا اگو ضعيف ، هوش هيجاني پائين)

15 – اگر براي رفتار ، احساس و گفتار خود روش و برنامه اي نداريد و منفعلانه و واكنشي نسبت به ديگران عكس العمل نشان مي دهيد.(رفتار بي تعقل يا انعكاسي، مشكل در شيوه حل مسئله)

16 – اگر عادت داريد به جاي حل مشكلات از آنها فرار كنيد يا اجتناب بورزيد يا واكنش شما به مسائل بي تفاوتي هست. (پاسخ اجتنابي به رويدادها)

17- اگر در آينه نگاه ديگران، شما فردي غرغرو ، سرزنش گر، وابسته، احساساتي، بدبين، گوشه گير، پرخاشگر، دمدمي مزاج، خودخواه، گوشت تلخ، غمگين يا تكانشي ( كسي كه يكباره بدون مقدمه و از روي احساس دست به عملي مي زند و پيامدهاي آن را نمي سنجد) به نظر مي آئيد. (اختلال شخصيت)

18 – اگر فكر مي كنيد، از ميان چند ميليارد ساكنين كره زمين ، فقط و فقط يك شخص مناسب شماست و ارزش ازدواج دارد و در غير اين صورت زندگي شما بي معنا شده و بايد بميريد يا تا آخر عمر مجرد بمانيد.( خطاي شناختي ، عدم كنترل احساس ، هوش هيجاني ضعيف)

19 – اگر بدون اينكه خود را دقيقاً‌ ارزيابي كنيد و بشناسيد ،‌دنبال همسر مناسب مي گرديد. (‌عدم شناخت خود)

20 – اگر وضعيت فعلي اتان راضي كننده نيست و براي رهايي و فرار از موقعيت ، اقدام به ازدواج مي كنيد. (مشكل در شيوه حل مسئله)

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳ قبل از ظهر |

 

همه افراد خواهان زندگی خوب و آرامی هستند. همه دوست دارند خوشبخت باشند و در زندگی مشترك اعتماد وعلاقه و صمیمیت را تجربه كنند. 

همه افراد خواهان زندگی خوب و آرامی هستند. همه دوست دارند خوشبخت باشند و در زندگی مشترك اعتماد وعلاقه و صمیمیت را تجربه كنند.
در این میان نكاتی هست كه چنانچه دو طرف از آنها آگاه باشند زندگی بهتر پیش می رود. برخی ازاین نكات مختص خانم هاست كه باید سعی كنند با رعایت آنها احساس اطمینان و امنیت را به همسرانشان بدهند. و برخی نكات نیز می باشد كه چنانچه مردان رعایت كنند از بسیاری از كشمكش ها و درگیریها جلوگیری می شود. ما قصد داریم در این بخش به مواردی كه رعایت آنها برای مردان ضروری است بپردازیم.
مرتب به همسرتان نشان دهید كه برایش ارزش خاصی قائلید مراقب باشید كه در حضور همسرتان از دست پخت خانم دیگری كه حتی می تواند مادر یا خواهرتان باشد تعریف نكنید. اگر هم چنین كاری می كنید باید بلافاصله از او نیز به نوعی تعریف و قدردانی كنید تا خیالش راحت شود كه شما قدر او رامی دانید. این موضوع ممكن است برای برخی از آقایان خنده دار به نظر برسد اما واقعیت این است كه خانم ها بسیار عاطفی تر از مردان هستند و دوست دارند كه همواره در زندگی همسرشان اولویت اول باشند.
چنانچه شما در مورد خانم دیگری تعریف كنید یا خوبی او را بگویید فكر می كند كه توجه شما به او نیست و یا اینكه كارها و زحماتش شما را راضی نمی كند. اینكار حس بدی به او می دهد و ممكن است در مقابل فرد مذكور نیز جبهه گیری كند. پس به او اطمینان بدهید كه شخص اول زندگی تان است و این موضوع را بارها و بارها با كلمات و رفتار و گفتارتان ثابت كنید.
به همسرتان تاكید كنید كه دور بودن شما از منزل به معنای تمایل تان به دوری ازاو نیست.
بسیاری از مردان مشاغلی دارند كه موجب می شود ساعات زیادی را دور از منزل باشند. برخی از آنها دوست دارند بعد از كار نیز به یك باشگاه ورزشی رفته ورزش كنند یا اینكه به تماشای مسابقه فوتبال مورد علاقه خود بنشینند.
اما هیچ یك از اینها بدین معنا نیست كه نمی خواهند زمانی را با همسرشان خلوت كنند.
گاهی اوقات همسرشان احساس می كند كه آنها تمام روز را دور از آنها برای خود برنامه ریزی می كنند. پس حتما با دور بودن از آنها راحت ترند. در صورتی كه این طور نیست و چنانچه مردان از این راز آگاه باشند با یك تماس تلفنی چند دقیقه ای از بیرون یا گفتن یك جمله محبت آمیز یا حاكی از قدردانی از درك و همراهی او موضوع را حل كرده و از ناراحتی های بعدی جلوگیری می كنند.
البته جالب است بدانید این موضوع در مورد آقایان هم صدق می كند. یعنی اگر خانمی در یك روز تعطیل برای خود برنامه های شخصی داشته باشد ناراحت می شوند و دوست دارند همسرشان بیشتر به آنها محبت كند.
پول درآوردن برای مردان به منزله احساس قدرت بیشتر است.از زمانی كه بر تعداد زنان شاغل افزوده شد بسیاری از زنان پا به پای مردان كار كرده اند یا در مواردی حتی درآمدی بیش از همسرشان داشته اند در بسیاری از مباحث خانوادگی همسران تصور می كنند كه شوهرانشان قصد دارند بیشتر كار كنند تا بیشتر پول درآورده و به عبارت دیگر با آنها رقابت كنند یا اینكه برتری خود را نشان دهند.
در صورتی كه مردان باید برای همسرانشان توضیح دهند كه پول درآوردن موجب می شود تا آنها احساس مهم بودن كرده و به نوعی نیازشان به اهمیت و احترام ارضا شود.
وقتی هم كه در مورد پول و درآمد صحبت می كنند به خاطر تأیید و تثبیت موقعیت خود به عنوان ركن مهم در زندگی هستند نه اینكه نقش و تواناییهای همسرشان را زیر سؤال ببرند.
● وقتی عصبانی هستید از زیر مسئولیتها در نروید.
آقایان باید به یاد داشته باشند كه زندگی امروزه استرس و فشارهای روحی خاص خود را به همراه دارد و گاهی اوقات نیز خشمگین یا عصبانی شدن امری طبیعی و غیرقابل اجتناب است. اما وقتی از سر كار یا جای دیگری عصبانی هستید و همسرتان می گوید چراغ آشپزخانه خراب شده است چنانچه آن را تعمیر نكنید فكر خواهد كرد كه از آنجایی كه به او اهمیت نمی دهید می خواهید كه چراغ آشپزخانه كه برای كار او بسیار لازم است خاموش بماند تا او ناراحت شود.
در چنین مواردی باید به او اطمینان خاطر دهید كه حتما آن را درست می كنید اما حالا نیاز به كمی استراحت و خلوت دارید تا بتوانید با انرژی كافی و بهتر به آن كار بپردازید.
● به او اطمینان دهید كه او را همانگونه كه هست می خواهید .
گاهی اوقات وقتی خانم ها در مورد مادر یا خواهر یا افراد دیگر خانواده خود صحبت می كنند و موضوعی را مطرح كرده و بیان می كنند كه رفتار یا واكنش آن فرد در مقابل این مسئله چیز خاصی است همسرشان تایید نمی كند و خانم تصور می كند كه آقا آن عضو خاص از خانواده همسر را قبول ندارد یا به او احترام نمی گذارد. در این گونه موارد آقا باید به همسرش بگوید كه برای آن فرد احترام قائل است اما نمی خواهد كه همسرش تبدیل به آن فرد خاص شود.
● به صحبتهای همسرتان علاقه نشان دهید.
یكی از تفاوتهای مردان با زنان در این است كه خانم ها چیزهای ظریف و ریز را می بینند و مردان كل را. به همین دلیل خانم ها وقتی قرار است موضوعی را تعریف كنند راجع به تمام مقدمات و حواشی آن نیز صحبت می كنند اما آقایان منتظر اصل و جان مطلب هستند به همین دلیل ممكن است خانم ها تصور كنند همسرشان تمایلی به گوش كردن به صحبتهای آنها ندارد.
بهتراست آقایان با صبوری بیشتری گوش كنند و در مواردی هم سؤالاتی بپرسند تا توجه ایشان را نشان دهد اما در عین حال خواستار خلاصه تر شدن ماجرا شوند.
● به خواست او احترام بگذارید
گاهی اوقات فقط یك جمله كوتاه كه نشانگر توجه و علاقه شما به راحتی همسرتان است از بسیاری از ناراحتی ها جلوگیری می كند.
در مواردی وقتی همسرتان از چیزی ناراحت است یا به شدت خواهان چیزی است فقط یك جمله محبت آمیز نظیر «هر طور كه تو دوست داری» منجر می شود به این كه همسرتان از بسیاری از موارد گذشت و چشم پوشی كند و آرام شود.
مشكل این است كه بسیاری از آقایان معتقدند كه مسائل گفتن ندارد و اگر بتوانند خواسته های همسرشان را عملی كنند اینكار را انجام خواهند داد و این نیازی به یادآوری ندارد اما خانم ها نیازمند شنیدن بسیاری از جملات هستند تا راحت و آرام و با اعتماد بیشتری زندگی را به پیش ببرند. پس آن را دریغ نكنید.

 

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۵۶ قبل از ظهر |
برج حمل (فروردين)
بوسه هاي شما تند و سريع و بسيار پرحرارت هستند كه نشانگر حس شهوتران و لذت طلب شماست، اما اين احساس داغ و سوزان خيلي زود فروكش مي كند.
 
 
برج ثور (ارديبهشت)
بوسه هاي شما با تعلل صورت مي گيرد اما بوسه هايي ژرف و با احساس هستند كه پي در پي مي آيند و مي آيند و…
 
 
برج جوزا (خرداد)
بوسه هاي شما با فوران خنده، لبخند و مسخره بازي قطع مي شود.
 
برج سرطان (تير)
بوسه هاي شما گرم و لطيف است، و دوست داريد تا ابد به آن ادامه دهيد…  
 
 
برج اسد (مرداد)
بوسه هاي شما وحشي و پراحساس، همراه با چنگ زدن و گاز گرفتن است. هيچگاه موقع بوسيدن از بروز احساسات خود جلوگيري نمي كنيد و دوست داريد ديگران شما را به اين خاطر تشويق كنند.
 
 
برج سنبله (شهريور)
بوسه هاي شما بسيار دقيق، ظريف و ماهرانه است و معشوقتان زماني متوجه آن مي شود كه شما كارتان را تمام كرده ايد
 
 
برج ميزان (مهر)
آنقدر نگران وضعيت تنفستان هستيد كه نمي توانيد خوب به بوسيدنتان بپردازيد.
 
 
برج عقرب (آبان)
شما خيلي زود از بوسيدن مي گذريد و به سراغ……چيزي مي رويد كه پشت سر آن برسد.


برج قوس (آذر)
بوسه هاي شما غافلگير كننده و خود به خودي هستند كه باعث مي شود معشوقتان بيشتر و بيشتر طلب كند.
 
 
برج جدي (دي)
بوسه هاي شما لحظه ي خلاص شدن و آزادي از استرسي است كه در طول روز اسيرتان كرده است.
 
برج دلو (بهمن)
بوسه هاي شما خيس و با كثيف كاري همراه است و هنگام بوسيدن چشمانتان را باز نگاه مي داريد!
 
برج حوت (اسفند)
بوسه هاي شما رويايي، خيال انگيز، عاشقانه و ابدي است.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۵۵ قبل از ظهر |

عاشق شدن پیش زمینه مناسب و مورد انتظار برای ازدواج است. از این جمله اینطور برمی آید که باید برای عشق ازدواج کنید و پس از آن هم روی آن کار کنید. یک ازدواج موفق، تحقق نهایی یک جذبه رمانتیک است. یک ازدواج خوب ازدواجی است که کاملاً و آزادانه بر رشد فردی وابسته باشد و ازدواج بد دقیقاً عکس این وضعیت است. ازدواج کردن اصولاً یک ماجرای رمانتیک با تاکید بر حقوق افراد و آزادی از کنترل والدین می باشد. وابستگی عاطفی و خوشبختی مورد انتظار بر ملاحظاتی مثل همراهی، شباهت های فرهنگی و تجارب اجتماعی یکسان می چربد. ما با افتخار اعلام می کنیم که دیگر برای آسودگی، ارتقاء شغل یا راضی کردن خانواده هایمان ازدواج نمی کنیم، بلکه برای ایجاد یک رابطه مطبوع و خوشایند که کاملاً هم داوطلبانه است و هدف آن خوشبختی فردی و رشد شخصیتی است، ازدواج می کنیم.

عشق زیبا است. عالی است. اما ملاک اصلی برای انتخاب همسر چیست؟ خیلی چیزها باید مد نظر قرار گیرد. این نظر سایر قرون است. جوان ها باید از بزرگترهایشان مشورت بگیرند. والدین همیشه با طبیعت و نیازهای فرزندانشان آشنا هستند. می توانند با تجربه و موهایی که در آسیب سفید نکرده اند درمورد همسر انتخابی آنها نظر بدهند. و آنها دنبال خوشبختی فرزندشان نیستند. آیا تحقیقات جدید چیزی از اعتبار عشق بعنوان پایه ای برای انتخاب همسر، آشکار می کند؟ تحقیقات اخیر درمورد مشکلات زناشویی به چه نکاتی دست پیدا کرده است؟ عشق، به نظر برخی محققان یک فرایند شکل گیری تخیل است، که فرد در آن طرف خود را ایدآل ترین می بیند و عیب های او را نادیده گرفته و خوبی هایش را دوچندان می بیند. (پس ازدواج معمولاً فرد به واقعیت برمی گردد).

واقعیت این است که همه آدمها به عشق مثل راهی برای جبران احساسات و ارضاء و ایدآل کردن یک نفر اما بدون درنظر گرفتن واقعیت، نگاه می کنند. تحقیقات انجام گرفته روی شکست ها و موفقیت های ازدواج نشان می دهد که هرچه مدت زمان آشنایی قبل از ازدواج بیشتر باشد، احتمال موفقیت در ازدواج نیز بیشتر خواهد شد.

برای موفقیت در ازدواج، مهمترین چیز اهمیت تناسب و شباهت زمینه اجتماعی دو نفر است. این یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز. در ازدواج باید با یک نفر زندگی کنید نه اینکه فقط او را دوست داشته باشید. همین واقعیت است که عشق را بخش مهمی از پیش نیاز ازدواج در نظر می گیرد.

یک ازدواج خوب، قوانینی دارد

از توصیه های قدیمی مثل "او را تحسین کنید"، "در سرگرمی هایش با او شرکت کنید"، "هم معشوقه او باشید هم زنش"، و .... در این مقاله هیچ حرفی به میان آورده نشده چون بیش از اندازه تکراری شده اند و از این گذشته به هدف خود هم نمی رسند. شاید آنچه که ما نیاز داریم یک دسته قانون جدید باشد. این قوانین به این صورت هستند.

قانون اول: هیجیک از طرفین نباید درمورد دوست دخترها یا دوست پسرهای قبلی طرف خود بد حرف بزند یا تحقیر کند. تمایل به خرد و تحقیر کردن افرادی که قبلا در زندگی همسر بوده اند، نشاندهنده نارضایتی از زندگی خود است. از توهین ها، کنایات، و بدزبانیها باید به کلی خودداری شود.

قانون دوم: شوهر نباید در جمع به همسر خود توهین یا بی احترامی کند. هرگونه بحث از این قبیل باید در خلوت خود دو نفر انجام شود. این مسئله درمورد خانم ها هم صادق است.

قانون سوم: وقتی شوهر مشغول کتاب خواندن با صدای بلند است، زن باید آرام در صندلی خود بنشیند و گوش کند. شاید از موضوع مطلب خوشش نیاید اما حداقل کاری که می تواند بکند این است که خود را علاقه مند نشان دهد. حین خواندن همسر نباید مدام دستش را برای پراندن مگسی که اذیتش می کند دراز کند یا اشتباه تلفظی شوهرش را گوشزد کند یا بگوید که یکی از جورابهایش را اشتباه پوشیده است. می تواند با جملاتی مثل، "چه جالب"، همسرش را تحسین کند.

قانون چهارم: شوهر باید با همه امور خانه آشنا باشد تا وقتی که همسرش به آرایشگاه رفته است و منزل نیست، بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. البته شادی بد نباشد که همه خانم ها یک نقشه از جای همه وسایل خانه برای همسرانشان تهیه کنند تا آنها به مشکل برنخورند. البته مشکل اینجاست که ممکن است مرد آن نقشه را هم گم کند و تا برگشتن زن به خانه نتواند آنرا پیدا کند.

قانون پنجم: دو نفر که با هم زندگی می کنند نباید با هم شرطی صحبت کند. بهترین حالت حرف زدن با هم حالت خبری آنهم زمان حال است. زمان آینده که با تردید و نگرانی همراه است و گذشته هم که  دریای یاس و پشیمانی است.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۴۸ قبل از ظهر |
) کاوش در رفتار

به هیچ قیمتی نباید درایمیل ها، اس ام اس ها و شماره های طرف مقابلتان کاوش کنید. بااینکار نه تنها اعتماد او را به خودتان از بین می برید، بلکه اعتماد او را به همه آن کسانیکه ایمیل ها و اس ام اس ها را برایش گذاشته اند خدشه دار می کنید.

2) گفتن دروغ مصلحت آمیز

دروغ گفتن در یک رابطه تحت هر شرایطی بد است، گرچه همه ما همیشه اینکار را انجام میدهیم. اینکه برای جلوگیری از ناراحت شدن طرف مقابلتان به او دروغ بگویید، شاید به نظرتان تصمیم عاقلانه ای بیاید. اما واقعیت این است که وقتی آن دروغ برملا شود، که همیشه غیرقابل پیشگیری است، با اینکار چاله ای عمیقتر برای خودتان خواهید کند. وقتی گرفتار چنین موقعیتی شوید، بخواهید و نخواهید طرفتان را آزرده خاطر خواهید کرد و همه آنچه سعی داشتید با دروغ گفتنتان از آن جلوگیری کنید، به خاطر این فریبتان، حتی بدتر هم اتفاق می افتد. توصیه من این است که همیشه و در همه شرایط با طرفتان روراست و صادق باشید.

3) جاسوسی کردن

هیچوقت نباید در وسائل خصوصی طرفتان (مثل کمدش، کیف پولش، دفترچه حساب پس اندازش و ...) کنکاش کنید. علاوه بر این، هیچ طوری نمی توانید این کنجکاوی را برایش توجیه کنید. مهم نیست که به چه چیز شک کرده باشید، برای تایید یا رد آن شک نباید در وسائل شخصی طرفتان جاسوسی کنید. وسائل شخصی او جزء حریم خصوصی او هستند و باید خصوصی و محرمانه بماند مگراینکه خودش به شما اجازه دیدن آنرا بدهد. این رفتار یکی از مخرب ترین رفتارها برای برهم خوردن روابط است که به کلی اعتماد طرف مقابل را به شما خراب می کند و باعث می شود او دیگر هیچوقت نتواند به شما اعتماد و اطمینان کند.

4) بازی کردن نقش کارآگاه های خصوصی

یکی دیگر از راه های بدی که مردم سعی می کنند برای تایید رفتار مشکوک طرفشان از آن استفاده کنند این است که با تلاش برای گرفتن مچ طرف حین انجام آن عمل، نقش کارآگاه های خصوصی را بازی می کنند. این رفتار چه با رفتن در خانه او، در باشگاهش با محل کارش برای مطمئن شدن از بودن اتومبیلش در آنجا باشد یا دنبال کردن او با ماشین، عملی است که تحت هیچ شرایطی نباید مرتکب شوید. حتی اگر کاملاً مطمئن هستید که طرفتان چیزی را از شما پنهان می کند، تعقیب کردن راه پی بردن به آن نیست. اگر او متوجه شود که چندین و چند ساعت او را با ماشین دنبال می کرده اید مطمئناً هیچوقت دیگر به شما اطمینان نخواهد کرد.

5)  فرستادن دیگران برای انجام دستوراتتان

هیچوقت از یک دوست یا هر کس دیگری نخواهید که برای شما درمورد او اطلاعات جمع آوری کند. این یعنی هیچوقت کسی را نفرستید که دور و بر او بپلکد، حین کار از او عکس بگیرد، به تلفن ها و مکالمات او گوش دهد و از رمز و راز او شما را باخبر کند. همه اینکارها نه تنها اعتماد طرف مقابلتان را به شما از بین می برد بلکه بی اعتمادی شما را هم به او آشکار می کند.

6) چک کردن مداوم

یکی از مهمترین راه هایی که نشان می دهد شما به کلی به طرفتان بی اعتماد هستید، رفتارهای پارانوئیدی و وسواسی است. بااینکه تماس گرفتن با طرفتان به طور مرتب مسئله ای کاملاً نرمال است اما اگر پشت هم به او زنگ بزنید و او را چک کنید که کجاست و چه می کند اصلاً خوشایند نیست. مثلاً اگر طرفتان نتواند چند ساعت تلفنش را جواب بدهد و بعد که به گوشی همراهش دسترسی پیدا کرد ببیند که 50 بار با او تماس گرفته اید، نه تنها در نظرش فردی وسواسی جلوه می کنید که به زمین و زمان شک دارد، بلکه نشان می دهد که هیچ اعتمادی هم به او ندارید.

پس اگر خدای ناکرده به طرفتان مشکوک شدید که چیزی را از شما پنهان میکند، به جای اینکه مخفیانه به دنبال پاسخ آن بگردید، رک و راست با او در این رابطه صحبت کنید. حتی اگر دفعه اول که از او خواستید، نخواهد که به شما جواب درستی بدهد، بار  دوم یا سوم این احتمال وجود دارد که شانس حرف زدن در این مورد را با او پیدا کنید. یادتان باشد اگر افکارتان را آزادانه با او درمیان بگذارید خیلی بهتر از آن است که بفهمد یکی از رفتارهای بالا را مرتکب شده اید.

مهم نیست که چقدر عشق در رابطه تان وجود داشته باشد، اگر اعتماد نباشد، این عشق ماندگار نخواهد بود. از بین بردن اعتماد هیچوقت رابطه را جلو نمی برد. درواقع، بااینکار فقط موجب برهم خوردن رابطه می شوید. نکته آخر که ذکر نکردم بدترین رفتاری است که هر رابطه ای را به  نیستی می کشاند و آن هم خیانت است.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۴۷ قبل از ظهر |

هیچوقت با فکر اینکه عشق مهمترین چیز است، وارد زندگی نشوید

سوالی که خیلی از شما عزیزان در ایمیل های خود برای ما میفرستید این است که، "از کجا باید بفمیم فردی که می خواهیم با او ازدواج کنیم، برای ما مناسب است؟"

چطور با فرد مناسب خود ازدواج کنیم

پیدا کردن زن یا مرد ایدآل اصلاً کار ساده ای نیست. وقتی فکر میکنید که فرد ایدآل خود را پیدا کرده اید، هنوز هم ممکن است تردید داشته باشید. شک داشتن به کسی که می خواهید با او ازدواج کنید، نه تنها کاملاً نرمال و طبیعی است، بلکه کاملاً سالم است.

خوشبختانه احتمالاً تا الان می دانید که نباید با کسی که بیش از حد مشروب می خورد، بیش از حد الواتی می کند، بیش از حد کار می کند، بیش از حد لاف می زند، معتاد است، بی وفا است و خیانت می کند، خشن و بیرحم است یا صادق نیست، ازدواج کنید.

اگر همسر آینده تان عاری از این صفات است و هنوز هم در ازدواج با او شک دارید، حتماً این مقاله را دنبال کنید. ما به شما کمک می کنیم که ببینید آیا این تردیدهایتان منطقی است و ارزش توجه دارد یا نه یا اینکه فقط بدون هیچ دلیل منطقی نگران هستید.

خوشبختی و حمایت احساسی

گرچه انتظار داشتن اینکه همسرتان همیشه و در همه حال شما را شاد کند، کمی غیرمنطقی است اما اگر همسرتان، مرد/زن ایدآل و مناسب شما باشد، خود به خود موجب شادی شما می شود و به شما حس قدرت در زندگی می دهد.

- وقتی احساس کنید که کسی هست که از رشد احساسی و عقلانی شما حمایت کرده و در این راه تشویقتان می کند، آنوقت است که می فهمید با فردی مناسب خود ازدواج کرده اید. خواست فرد ایدآل شما این است که از نظر احساسی سالم باشید و بتوانید روی پاهای خودتان بایستید. وقتی با فرد مناسب خود باشید، احساس بسیار خوبی درمورد خودتان خواهید داشت و حس اطمینان و امنیت خواهید کرد.

- فرد ایدآل شما هیچوقت منفی گرا، خودخواه، کم مایه و سست، ساکت، خجالتی، انتقادی، یا شلخته نیست. چرا باید وقتتان را با یک نادان بگذرانید؟

محبت، عشق و س ک س

اهمیت زیادی دارد که کسی که با او ازدواج می کنید کسی باشد که با شما تفاهم داشته باشد و درمورد مسائل جنسی و عشقی، نیازها و خواسته های شما را درک کند.

- اگر همسر آینده تان "دوستت دارم" را نه فقط زبانی بلکه با اعمال محبت آمیز نشان دهد، می فهمید که می خواهید با فرد مناسبی ازدواج کنید. اعمال محبت آمیز به چیزهایی مثل این گفته می شود: اینکه وقتی خسته اید بفهمد، روز تولدتان را به یاد داشته باشد، دوست داشته باشد که وقتش را با شما بگذراند، به حرفهایتان گوش کند، به شما احترام بگذارد، وقتی دیر کردید به شما زنگ بزند، به شما محبت کند، اگر چیزی را نفهمیدید، درمقابلتان صبور باشد. موقع سلام و خداحافظی ببوسدتان، بدون هیچ دلیلی در آغوشتان بگیرد.

- اگر از نظر جنسی با همسر آینده تان تطابق داشته باشید، آنوقت می فهمید که می خواهید با فرد مناسبی ازدواج کنید. اگر هر دو شما به صمیمیت جنسی به شکل متفاوتی نگاه کند یا امیال جنسیتان متفاوت باشد، رابطه زناشوییتان به خطر می افتد.

- فرد مناسب برای ازدواج کسی است که دوستش داشته باشید و دوست شما باشد. او از گذران وقت با شما لذت می برد. اگر شما دو نفر با هم دوست نباشید، عشق و ازدواج شما خیلی زود محو خواهد شد.

- فرد مناسب برای ازدواج مهربان، باملاحظه و مودب است. مسائل پیش پا افتاده زندگی مثل گفتن "متشکرم" یا باز کردن در شاید قدیمی به نظر برسد اما نشان دهنده میزان احترام و علاقه و مهربانی فرد به شماست.

ارتباط، اهداف، و ارزش ها

شما و فرد مناسب شما برای ازدواج، اهداف و ارزشهای یکسانی دارید.

- داشتن علایق و نظرات مختلف اشکالی ندارد فقط به شرط اینکه درمورد عدم تفاهم در آنها به تفاهم رسیده باشید. بااینکه ممکن است همیشه با یکدیگر هم عقیده نباشید، صحبت کردن با فرد مناسب برای ازدواج همیشه جالب است وهیچوقت خسته تان نمی کند. او افکار و عقاید خود را طوری با شما مطرح می کند که ناراحتتان نکند.

- فرد مناسب برای ازدواج با درک اینکه تنها مسئله ثابت در زندگی، تغییر است، دوست دارد درمورد مسائل و مشکلات زندگی هم قبل و هم بعد از ازدواج با شما صحبت کند.

- فرد مناسب برای ازدواج شما را تشویق می کند که با تغذیه سالم و ورزش برای داشتن سبک زندگی سالمتر، تصمیم بگیرید. او برای توازن بخشیدن به کار و زندگی فردی شما، همراه و همگام با شما کار می کند.

- اینکه شما تنها کسی باشید که باید خانه را مرتب کند و از بچه ها مراقبت کند، دیگر خیلی قدیمی شده است. مرد مناسب شما در این مسئولیت ها خود را با شما شریک می داند.

- پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج به این معنا نیست که دیگر هیچ مشکل و اختلافی با هم نخواهید داشت. اما با فرد مناسب برای خود دیگر مطمئن هستید که می توانید به همراه هم مسائل و مشکلات را بررسی کرده و طوری آنها را حل کنید که هیچ صدمه این به ازدواجتان وارد نشود.

اعتماد و صداقت

فرد مناسب برای ازدواج، با شما صادق و روراست است.

- فرد مناسب برای ازدواج به شما اعتماد دارد و تلفن ها و استفاده شما از کامپیوتر را کنترل نمی کند، مدت زمانی که با دیگران می گذرانید را محدود نمی کند. وقتی همسر آینده تان سعی نکند که شما را از دوستان و خانواده تان جدا کند، آنوقت می فهمید که فردی مناسب برای ازدواج است. فرد مناسب برای ازدواج هیچوقت نمی خواهد که زندگی شما را کنترل کند، بلکه می خواهد زندگیش را با شما تقسیم کند.

- با فرد مناسب برای ازدواج هیچوقت نباید لازم باشد که از حریم شخصی خود دفاع کنید. وقتی از شما درمورد ساعتی که نیاز دارید به تنهایی بگذرانید سوال نشود، می فهمید که فرد مناسب برای خود را پیدا کرده اید.

- فرد مناسب برای شما به شما اطمینان دارد و جاسوسی شما را نمی کند. اگر قرار باشد هر حرکت خود را توجیه کنید، زندگی واقعاً سخت می شود.

پرچم های قرمز در روابط

اگر متوجه شدید که مسائل و مشکلاتی در روابطتان وجود دارد، به راحتی از آنها نگذرید و به هیچ وجه فکر نکنید که این مشکلات اهمیت زیادی ندارند یا با گذر زمان درست می شوند و طرفتان عوض می شود. برای داشتن یک ازدواج موفق، به  چیزهایی فرای عشق نیاز دارید.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۴۵ قبل از ظهر |

همه ما خودمان را چنین متقاعد میكنیم كه با ازدواج زندگی بهتری خواهیم داشت، وقتی بچه دار شویم بهتر خواهد شد، و با به دنیا آمدن بچه‌های بعدی زندگی بهتر...

ولی وقتی می‌بینیم كودكانمان به توجه مداوم نیازمندند، خسته میشویم.

بهتر است صبر كنیم تا بزرگتر شوند.

فرزندان ما كه به سن نوجوانی میرسند، باز كلافه میشویم، چون دایم باید با آنها سروكله بزنیم. مطمئناً وقتی بزرگتر شوند و به سنین بالاتر برسند، خوشبخت خواهیم شد.

با خود میگوییم زندگی وقتی بهتر خواهد شد كه :

همسرمان رفتارش را عوض كند،یك ماشین شیكتر داشته باشیم، بچه هایمان ازدواج كنند،

به مرخصی برویم و در نهایت بازنشسته شویم...

حقیقت این است كه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهتر از همین الآن وجود ندارد.

اگر الآن نه، پس كی؟ زندگی همواره پر از چالش است.

بهتر این است كه این واقعیت را بپذیریم و تصمیم بگیریم كه با وجود همه این مسائل، شاد و خوشبخت زندگی كنیم.

خیالمان میرسد كه زندگی، همان زندگی دلخواه، موقعی شروع میشود كه موانعی كه سر راهمان هستند ، كنار بروند:

مشكلی كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم میكنیم، كاری كه باید تمام كنیم،

زمانی كه باید برای كاری صرف كنیم، بدهی‌هایی كه باید پرداخت كنیم و ...

بعد از آن زندگی ما، زیبا و لذت بخش خواهد بود!

بعد از آنكه همه اینها را تجربه كردیم، تازه می فهمیم كه زندگی، همین چیزهایی است كه ما آنها را موانع می‌شناسیم.

این بصیرت به ما یاری میدهد تا دریابیم كه جاده‌ای بسوی خوشبختی وجود ندارد.

خوشبختی، خودٍ همین جاده است. پس بیایید از هر لحظه لذت ببریم.

برای آغاز یك زندگی شاد و سعادتمند لازم نیست كه در انتظار بنشینیم:

در انتظار فارغ التحصیلی، بازگشت به دانشگاه، كاهش وزن ، افزایش وزن، شروع به كار، ازدواج، شروع تعطیلات، صبح جمعه، در انتظار دریافت وام جدید، خرید یك ماشین نو، باز پرداخت قسطها، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، اول برج، پخش فیلم مورد نظرمان از تلویزیون، مردن، تولد مجدد و...

خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد.. هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد.

زندگی كنید و از حال لذت ببرید. اكنون فكر كنید و سعی كنید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. پنج نفر از ثروتمندترین مردم جهان را نام ببرید.

2. برنده‌های پنج جام جهانی آخر را نام ببرید.

3. آخرین ده نفری كه جایزه نوبل را بردند چه كسانی هستند؟

4. آخرین ده بازیگر برتر اسكار را نام ببرید.

نمیتوانید پاسخ دهید؟ نسبتاً مشكل است، اینطور نیست؟

نگران نباشید، هیچ كس این اسامی را به خاطر نمی آورد.

روزهای تشویق به پایان میرسد!

نشانهای افتخار خاك می گیرند!

برندگان به زودی فراموش میشوند!

اكنون به این سؤالها پاسخ دهید:

1. نام سه معلم خود را كه در تربیت شما مؤثر بوده‌اند ، بگویید.

2. سه نفر از دوستان خود را كه در مواقع نیاز به شما كمك كردند، نام ببرید.

3. افرادی كه با مهربانیهایشان احساس گرم زندگی را به شما بخشیده‌اند، به یاد بیاورید.

4. پنج نفر را كه از هم صحبتی با آنها لذت میبرید، نام ببرید. حالا ساده تر شد، اینطور نیست؟

افرادی كه به زندگی شما معنی بخشیده‌اند، ارتباطی با "ترین‌ها" ندارند،ثروت بیشتری ندارند، بهترین جوایز را نبرده‌اند، ...

آنها كسانی هستند كه به فكر شما هستند، مراقب شما هستند، همانهایی كه در همه شرایط، كنار شما میمانند .

كمی بیاندیشید. زندگی خیلی كوتاه است. و شما در كدام لیست قرار دارید؟ نمیدانید؟

اجازه دهید كمكتان كنم.

شما در زمره مشهورترین نیستید...،

اما از جمله كسانی هستید  كه برای درمیان گذاشتن این پیام در خاطرمن بودید

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۴۱ قبل از ظهر |

مرزهای میان فردی

آیـا احسـاس می كنـید دیگران مدام از شما سوء استفاده كـرده و حـقـوق شـمـا را زیـر پـا می گذارند؟ اگر دچار چنین احساسی هستید بی تردید شما تا كنون هیچگونه مرزی میان خود و سایرین  تعیین نكرده اید و یا  از مرزهای تعیین شـده مـتزلزلی برخوردار هستید. تعریف متعارف مرز چنین اســت: حـد فــاصلی كه قلمرو دو كشور و یا دو شـیء را ازهم متمایز میسازد. اما افراد نیز برای بهره مندی از روابط  سالم به مرزهای بین فردی محسوسی نیازمندند. مرزهای میان فردی را میتوان اینگونه تعریف كرد:

1-خط نامرئی كه میان دو فرد  ترسیم میگردد كه عبور از آن تجاوز به قلمرو طرفین قلمداد میگردد.

2- مرزهای میان فردی تعیین كننده و تامین كننده هویت، تمامیت و امنیت افراد است.

3-تبیین ارزشها و معتقدات مورد حمایت افراد در كلیه عرصه های زندگی شان میباشد.

4-مرزها حصارها و یا نرده های فرضی و  نمادینی میباشند كه 2 كاربرد دارند:

* جلوگیری از تجاوز دیگران به قلمرو و محدوده  ما و سوء استفاده از ما.

* جلوگیری از تجاوز ما به قلمرو و محدوده دیگران و سوء استفاده از دیگران.

هدف از تعیین مرزهای میان فردی: مراقبت و محافظت از افكار، احساسات، امنیت، رفتارها و هویت شما.

هیچ فردی سزاوار آن نیست كه مورد  بی احترامی و بد رفتاری قرار گیرد. اما این وظیفه خود فرد است كه با مشخص ساختن مرزهای  شخصی  از حریم امن خود در برابر تجاوز و هجوم دیگران محافظت كند. تعیین مرزها  بیانگر آنست كه شما فردی مسئولیت پذیر و بالغ بوده و خواستار مساوات و احترام در روابط خود می باشید. هنگامی كه شما خود را بی حفاظ و بدون هیچگونه مرزی در معرض دیگران قرار میدهید و از آنجایی كه دیگران  فرا روی  خود هیچگونه محدودیتی در نحوه رفتار و برخورد با شما احساس نمیكنند، با شما  هر رفتاری  را كه صرفا  به سود و مصلحت خودشان باشد روا  خواهند داشت.  ضمن آنكه برای شما احترام و ارزشی نیز قائل نخواهند شد. در واقع شما اینگونه به اطرافیان خود القاء میكنید كه هیچگونه اراده، اقتدار و خواسته ای  ندارید و دیگران مجاز هستند هر گونه كه تمایل دارند با شما رفتاركنند. از آنجایی كه درخواستها و تقاضاهای همكاران، دوستان، اعضاء خانواده و حتی همسایگان ممكن است پایان ناپذیر باشند، اجابت و براورده ساختن همه آنها سرانجام  شما را فرسوده، نا امید و ناكام در زندگی خواهد ساخت. این نكته بسیار مهم را باید همواره به  یاد داشته باشید كه نه گفتن به دیگران تنها نه گفتن به درخواست آنها است و نه خود آنان. برخی افراد به سبب اعتماد بنفس پایین و ترس از طرد شدن ، كشمشكها و تردید در حقوق فردی خود در برابر هر گونه رفتار ناشایستی سكوت اختیار میكنند. در زیر نشانه هایی از وجود مرزهای ناسالم بین فردی در اینگونه افراد را ملاحظه میكنید:

1- همه چیز را گفتن. افشای تمام اطلاعات  و رازهای شخصی.

2-با صمیمیت سخن گفتن در نخستین جلسه ملاقات.

3- مدام در اندیشه فرد دیگری بودن. وابسته بودن.

4-مقدم داشتن نیازها و خواسته ای دیگران بر نیازها و خواسته های خود.

5-مدام نگران نوع واكنش  دیگران  نسبت به رفتار، نگرش، عقاید و سبك زندگی شان میباشند.

6-ترس از طرد شدن از سوی دیگران.

7-نیاز به پذیرش و تایید دیگران.

8-نیاز به خشنود سازی دیگران در همه اوقات.

9-اجازه میدهند تا دیگران  هدایت زندگی شان را در دست بگیرند.

10-اجازه دادن به دیگران تا هر گونه كه خواستند آنان را تعریف كنند.

11-وانمود به موافقت در صورتی كه كاملا مخالف هستند.

12-پنهان ساختن احساسات حقیقی خود.

13-مدام در اختیار دیگران بودن.

14-نا دیده گرفتن نیازهای خود.

15-پرداختن به  فعالیتهایی كه به آنها علاقه ندارند و بالعكس.

16- روی آوردن به فعالیتها و رفتارهای افراط آمیز و غیر قابل كنترل بمنظور نفی خود و اجتناب از خود و فرار از واقعیتهای زندگیشان مانند: مصرف مواد مخدرو الكل، گرسنگی كشیدن، پر خوری عصبی، بی محابا خرج كردن، افراط در رابطه جنسی، ورزش و غیره.

17-برنامه روزانه مشخصی نداشته و دنباله رو برنامه های روزانه  دیگران میباشند.

18-انتخاب و ترجیهات  منفعلانه.

19-به سهولت میتوان آنها را متقاعد ساخت.


مراحل تعیین مرز

1-تصمیم بگیرید كه چه چیزی از دیگران میخواهید و آنها چگونه رفتاری باید با شما داشته باشند.

2-سپس مرزهای  مطلوب خود را تعیین و به اطلاع دیگران برسانید.

3-سپس پیامدهایی را در صورت تجاوز به مرزهای خود تعیین كرده و آنها را قاطعانه به مرحله اجرا گذارید.

برای مثال به دوست پسر خود بگویید كه تا چه اندازه اجازه دارد به شما نزدیك گردد و یا شما را لمس كند و در صورت تجاوز وی از مرزهای شما به وی اخطار دهید كه وی را ترك خواهید كرد. هرگاه وی كماكان از مرزهای مشخص شده شما پا فراتر گذاشت گفته خود را عملی سازید و بی هیچ اغماضی   وی را ترك كنید. چنانچه شما با افراد متجاوز به مرزهایتان با ملایمت برخورد كنید  اقتدار و اعتبار خود را از دست خواهید داد. البته معمولا واكنشهای دیگران نسبت به مرزهای معین شده شما در ابتدا با مقاومت، تمسخر و یا امتحان شما همراه خواهد بود اما  اطرافیان شما به تدریج می آموزند كه چگونه می باید با شما رفتار كرده و به مرزهای شخصی شما احترام بگذارند.

تعیین مرزهای نفوذ ناپذیر و بسیار محكم نیز ممكن است شما را مبدل به یك انسان تنها و نزدیك نشدنی كند. بهتر است برخی اوقات مرزهای خود را انعطاف پذیر ساخته و اجازه دهید رابطه سالم و متعادلی میان شما و سایرین برقرار گردد. دو عنصر صمیمیت و اعتماد در انعطاف بخشیدن به  مرزها نقش بسزایی دارا میباشند.

انواع مرزها

1- مرزهای فیزیكی: فاصله مجاز دیگران با شما- چه زمان و به چه میزان دیگران مجاز هستند شما را لمس كنند.

2- مرزهای احساسی:چگونه و با چه لحنی دیگران مجازند با شما صحبت كنند- تا چه میزان با شما صمیمی گردند. مسئولیت افكار و احساسات شما به عهده خودتان و مسئولیت افكار و احساسات دیگران نیز به عهده خودشان میباشد.

3- مرزهای جنسی: چه فردی و با چه شرایطی مجاز به برقراری جنسی با شما میباشد.

4- مرزهای معنوی:اعتقادات و باورهای شما اموری شخصی و خصوصی میباشد و دیگران حق بازخواست از شما را ندارند. و دیگران نیز حق ندارند اعتقادات خودشان را به شما تحمیل كنند.

* شما بدون دارا بودن مرزهای مشخص هویت مستقلی نخواهید داشت.

* مرزهای شخصی دیگران را مراعات كرده و محترم شمارید.

*هیچگاه خود را بی حفاظ و آسیب پذیر در معرض دیگران قرار ندهید.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۳۸ قبل از ظهر |

مقابله با پایان یافتن یك رابطه

دكتر دن نو هارت

در عالم تجرد و تلاش برای یافتن شخص مناسب، همیشه این امكان وجود دارد كه پس از مدتی معاشرت با شخصی جذاب یا قابل قبول، با جمله ناراحت كننده ای از این دست روبرو شوید: "ما به درد هم نمیخوریم" یا " این رابطه به جایی نمیرسه.

گذشته از این كه دنیا بر سرتان خراب میشود، چه كار دیگری میتوانید انجام دهید؟ گریه كنید؟ سعی كنید او را به ادامه دادن رابطه تشویق كنید؟ وسایلش را از پنجره به بیرون پرتاب كنید؟ آنچه مسلم است این است كه شما خود را در یك كشمكش احساسی شدید خواهید یافت. اما برای بازگشت به زندگی طبیعی، روشهای متعددی وجود دارد كه در اینجا به آن اشاره كرده ایم.

یك دقیقه بعد از به پایان رسیدن رابطه
آنچه میخواهید انجام دهید:
شما یك یا چند مورد از صدها واكنش ممكن را تجربه خواهید كرد، از جمله خشمی شدید و طوفانی، حمله اشك و داد و فریاد یا بهت زدگی.

روش بهتر مقابله:

دكتر دن نوهارت (Dan Neuharth) روانپزشك و نویسنده كتابهای بسیار مفید خودشناسی میگوید:" هنگامی كه خبر بدی را میشنویم، بدن وارد حالت وحشت شدید و جنون آمیز شده و همه چیز در آن سرعت میگیرد." او میگوید كه بهترین روش در دست گرفتن كنترل در چنین لحظات سرسام آوری، متوقف شدن، نگاه كردن و گوش دادن است.

" بر وجود خودتان متمركز شوید، به تنفس خود توجه كرده و كوشش كنید كه سرعت حركات و واكنشهای بدن خود را پایین بیاورید." این خودآگاهی میتواند به شما كمك كند تا در 60 ثانیه پر تنش اولیه منطقی و هوشیار باقی بمانید. به محض اینكه آرام شدید، از یار سابق خود دور شوید تا مدتی تنها یا با دوستان خود باشید و به تدریج موقعیت جدید را درك و هضم كنید. بیهوده در كنار او نمانید و برای یافتن پاسخ به این در و آن در نزنید زیرا كار عاقلانه ای نیست و نتیجه ای هم نخواهد داشت. قطع رابطه نوعی مذاكره نیست و هر كاری كه پس از آن برای تغییر نظر طرف مقابل یا تنبیه او انجام دهید، در نهایت موجب ناراحتی خودتان خواهد شد.

یك ساعت بعد
آنچه میخواهید انجام دهید
:
كوشش میكنید كه حال خود را بهتر كنید. مینشینید و اندوه خود را در الكل غرق میكنید، به خریدی بی قید و بند میروید یا نیمه شب به یار سابق تلفن میكنید تا "آخرین حرفتان" را به او بزنید.

روش بهتر مقابله:
انجام دادن كارهایی كه به شما آرامش روحی ببخشند، بسیار عالی است به شرط اینكه با انجام دادن آنها دچار پشیمانی نشده و حال خود را بدتر نكنید. به گفته نوهارت:" گاهی در زمانی كه دل شكسته شده اید فكر میكنید كه تنها عامل تسكین بخشی كه به آن نیاز دارید میتواند دو كیلو شكلات باشد. اما اگر علاوه بر تنها شدن، احساس چاقی هم به سراغتان بیاید، باید به فكر روش مقابله دیگری باشید. و اینرا هم بگویم، اثبات اینكه دوست سابقتان اشتباه كرده است تاثیری در اصل ماجرا كه رها شدن شما باشد، نخواهد داشت. اینكار تنها موجب میشود كه شما كمی نامتعادل به نظر برسید. شما دونفر میتوانید "بعدا" گفتگویی منطقی با یكدیگر داشته باشید.

از جمله رفتارهای مثبت میتوان به موارد زیر اشاره نمود: گفتگو با یك دوست نزدیك كه بتواند فقط به درددل شما گوش كند یا رفتن به باشگاه ورزشی. میزان اندورفین (endorphin) (نوعی پروتئین مسكن) دریافتی شما پس از ورزش یا حتی یك پیاده روی طولانی، میتواند امواج اندوه را خنثی كند.

یك روز بعد
آنچه میخواهید انجام دهید
:
عمل از روی انگیزه آنی و بدون تفكر. شما میل فراوانی برای تماس با او احساس میكنید، با 50 نفر از دوستان اینترنتی خود قرار میگذارید، روی بدنتان خالكوبی میكنید یا نیمی از موهای سرتان را میتراشید.

روش بهتر مقابله:

كنترل نكردن انگیزه های ناگهانی و غیر عقلانی، واكنش دفاعی ذهن برای كنار راندن
صدمه روحی وارده است. دكتر نوهارت میگوید:" در این زمان اطلاعات هنوز در حال هضم هستند. كسانی وجود دارند كه صبح روز بعد هنگام بیدار شدن، به خاطر نمی آورند كه از طرف شخص مورد علاقه خود رها شده اند." هنگامی كه این افراد متوجه میشوند آنچه به یاد می آورند، تنها یك خواب بد نبوده است، به این فكر می افتند كه شاید یك تغییر بتواند همه چیز را بهتر كند یا لااقل آغازی تازه باشد. " باید متوجه باشید كه این ایده جدید، تنها در اثر یك انگیزه آنی ایجاد شده است و بلافاصله آنرا عملی نكنید." او در این زمان نوشتن خاطرات روزانه را تمرینی مفید میداند. هیچ كس نمیخواهد طرد شود، اما تراشیدن مو هم نمیتواند فایده ای داشته باشد.

سه روز بعد
آنچه میخواهید انجام دهید:
خزیدن در یك حفره تاریك، ماندن در رختخواب، بارها و بارها شنیدن یك ترانه غمگین.

روش بهتر مقابله:

بله، حقیقت تلخ است. "بین یك روز و سه روز تفاوت كیفی بسیاری وجود دارد. حالا زمانی است كه این قطع رابطه به خوبی درك شده و حالاست كه شما درهم شكسته خواهید شد." ترشح آدرنالین (و خشم) موجب میشود كه دو روز اول را بگذرانید، اما پس از تحلیل رفتن این هورمون، خود را با همان میزان درد و خستگی ناشی از حركت در طوفان احساسات مختلف، خواهید یافت. سیل اشكهایی كه تصور میكردید فرو نخواهند ریخت، جاری میشوند. لحظه ای خشمگین و لحظه ای غمگین خواهید شد و در مراحل مختلف اندوه به حركت درخواهید آمد. در اینجا باید حواس خود را به اینكه استراحت كرده، غذا خورده و در كل از خود مراقبت كنید، معطوف نمایید زیرا بخشی از وجود شما، از درون زندگیتان كنده شده است. اگر به یك روند مشخص كه شما را مشغول نگه دارد بچسبید، كار عاقلانه ای انجام داده اید.

یك هفته بعد
آنچه میخواهید انجام دهید:
تلفن كردن به او، ورود به صندوق پست اینترنتی او، چك كردن مدام و وسواس گونه پیامهای روی تلفن، چك كردن پیامهای دوستان او در صفحات عمومی مانند یاهو 360.

روش بهتر مقابله:

تبریك! شما اكنون در مرحله " او را برمیگردانم" هستید! نوهارت میگوید: "در این مرحله شما سعی میكنید به شیوه ای عقلانی از این شوك خارج شوید، اما این تصور كه شاید دل او برایتان تنگ شده باشد، فقط وضعیت را بدتر خواهد كرد." فكر كردن مداوم به او تنها درد و رنج شما را افزایش خواهد داد. پذیرفتنش مشكل است، اما اگر شخص مورد نظر واقعا نخواهد با شما باشد، شما نمیتوانید هیچ كاری برای بازگردانش انجام دهید. در برابر وسوسه تحلیل تمام دلایل او برای پایان دادن به رابطه مقاومت كنید و تصور نكنید كه تنها با تغییر دادن یك بخش كوچك از این موارد میتوانید دوباره وارد زندگی وی شوید. اما اعتقاد به اینكه میتوانید از میان این حادثه با بلوغ بیشتر خارج شوید و رنج فعلی را دور بیاندازید بسیار مفید خواهد بود. شاید در این مرحله متوجه نشوید، اما بدانید همانطور كه زخمها، بدون اینكه از آنها بخواهید، درمان میشوندف قلب شكسته هم التیام میابد.

دو هفته بعد
آنچه میخواهید انجام دهید
:

فكر كردن به اینكه در روزها و موقعیتهای آتی، داشتن یك یار و یك زوج بودن چگونه میتوانست باشد، یادآوری نكات مثبت و مواهب بودن در یك رابطه عاشقانه و فكر كردن به اینكه دیگر عاشق نخواهید شد.

روش بهتر مقابله:

از خود بپرسید كه آیا واقعا برای او دلتنگ شده اید یا دلتان برای آنچه در رابطه بوده، مانند نجواهای عاشقانه و قرارهای معمول شبهای تعطیل تنگ شده است. در حال حاضر شما تنها به یاد لحظات خوش گذشته و وارونه و زیبا جلوه دادن تاریخچه رابطه خود با كسی هستید كه عملا شما را از زندگی خود بیرون انداخته است. آیا این شخص ارزش این همه اشك و آه را دارد؟ آیا زمان دور ریختن نشانه های حضور وی در زندگی شما نرسیده؟ عكسها را در جایی دور از دید قرار دهید، ای-میلهای مشتركتان را پاك كنید، خانه را مجددا و به میل خود بچینید تا با نگریستن به آنها مدام به یاد اطرات گذشته نیافتید. نوهارت میگوید:" روابط عاشقنه در اصل عادت هستند، و شما باید این عادت را ترك كنید. اگر نشانه های این شخص را مدام در اطراف خود ببینید، خارج كردن وی از ذهنتان دشوارتر خواهد شد."

یك ماه بعد
آنچه میخواهید انجام دهید:

سعی میكنید حضور این شخص ناراحت كننده را در زندگی خود فراموش كنید، انگار هرگز او را نمیشناخته اید.

روش بهتر مقابله:

قبل از اینكه معشوق سابق خود را به كلی فراموش كنید، با توجه با فاصله ای كه در این مدت ایجاد شده، مدتی صبر كنید تا بیشتر درباره او فكر كنید. نه به خاطر اینكه دوباره وی را به دست آورید، بلكه برای اینكه این رابطه را مرور كرده و از تكرار اشتباهات اجتناب كنید. (البته اگر هنوز به اندازه روز سوم احساس درماندگی میكنید، برای پیشگیری از افسردگی با یك مشاور تماس بگیرید.)

یك خط زمانی مشخص را در نظر بگیرید و از زمان آشنایی خود، اولین قرار ملاقات عاشقانه، اولین مشاجره و هر واقعه مشخص دیگر یادداشتهایی بردارید. اكنون دورنمایی از این رابطه در دست دارید و میتوانید از بیرون به آن نگاه كنید و نكات مثبت، منفی و زمانی كه هشدارهای پایان رابطه آغاز شده و شما آنرا ندیده گرفته بودید را بیابید. زمانی كه توانستید بدون احساس درد و اندوه به نكات مثبت او فكر كنید میتوانید مطمئن باشید كه از او دور شده و از رابطه خود چیزی آموخته اید.
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۳۵ قبل از ظهر |

آلن هريس محقق و استاد دانشگاه ، درباره اهميت رايحه و حس بويايي مي گويد:"حس بويايي شما، در مغز و دقيقا در منطقه احساسات اوليه واقع شده است.

به همين علت است كه ارتباطات بويايي تشكيل شده در دوران كودكي ، مي تواند شخصيت رفتاري شما و سازه هاي ثبت آن را در دوران نوجواني و جواني شكل دهد.


بنابراين آن بوي خوشي را كه حس مي كنيد لحظات بسيار شادي را براي شما به وجود مي آورد ، انتخاب كرده و ببينيد كه " رايحه " شخصيت شما چه رنگ و بويي دارد !؟


تذكر :براي شناخت صحيح پاسخ تست و مبهم نبودن . از گزينه هاي زير ، فقط يك گزينه را انتخاب نماييد

--------------------

گزينه يك - بوي كلر در استخرهاي بزرگ


گزينه دو - بوي كباب ، همبرگر و ...


گزينه سه - بوي سبزه و گل


گزينه چهار - بوي كرمهاي ضدآفتاب


گزينه پنج - بوي بچه كوچك

.

.

پاسخ تست :


گزينه يك - بوي كلر در استخرهاي بزرگ


مطالعات نشان مي دهد كساني كه بشدت به بوي تند و تيز كلر در آب استخر علاقه مندند افرادي مخاطره جو و اهل ريسك هستند كه مدام به دنبال كسب تجربيات جديد هستند.شما عاشق تجربه كردن و در نتيجه شوكهاي غير آشنايي هستيد كه يكباره بر شما فرود مي آيد.


گزينه دو - بوي كباب ، همبرگر و ...


تحقيقات نشان مي دهد كه بودن با خانواده براي شما از اهميت فراواني برخوردار است و بدين ترتيب هميشه از استرس كمتري نسبت به ديگران بر خورداريد.شما تلاش مي كنيد تا تمام اوقات فراغت خود را با آنها بگذارنيد.


گزينه سه - بوي سبزه و گل


آيا به خاطر مي آوريد كه هميشه پدرتان را در كارهاي مربوط به گل و گياه و يا مادرتان را براي آماده كردن ميز غذا و جمع كردن آن ، كمك مي كرديد؟كساني كه عاشق بوي چمنهاي تازه كوتاه شده و يا گل و سبزه هستند ، افرادي مسوليت پذير و دلسوزند و هرگز كاري را در نيمه راه رها نمي كنند.شما با بوي طبيعت زنده ايد و اين يعني شادكامي و سرزندگي ، يعني حيات و شما اين حيات بدست آمده از طبيعت را با هيچ چيز عوض نمي كنيد !

گزينه چهار - بوي كرمهاي ضدآفتاب


شما فردي فعال ، برون گرا و با نشاط هستيد كه شادترين لحظات زندگيتان مربوط به زماني است كه در حال انجام فعاليتي هستيد!يك سحرخيز واقعي كه با اعتماد به نفس بسيار مي تواند روز را به خوبي آغاز كند.

گزينه پنج - بوي بچه هاي كوچك

بوي شيرخشك بچه هميشه شما را سست مي كند و بوي نوزادان معمولا حسي غريب را در شما زنده مي كند!حسي كه به واسطه آن ، خانواده بيش از همه چيز برايتان اهميت مي يابد.شما همانند مادران خانه دار و يا مرداني كه عاشق زن و بچه خود هستند ، دوست داريد تمام وقت خود را در خانه بگذرانيد و از بودن با نوزاد خود لذت مي بريد!بوي خوش شيري كه هميشه از او مي آيد ، بي اختيار شما را به سمت خانه مي كشاند تا بهترين لحظات را با او سپري كنيد.شما در خانه بودن ، آن هم به دور از هرگونه هياهو و جنجال را به همه چيز ترجيح مي دهيد

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۱۰ قبل از ظهر |

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید

سوال ها: 


1. دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می كنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود


2. كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث
 


3- فرض كنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید . یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو . هر دو در باز هستند . كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می دارید ؟
 


4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید
 


5. دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟
 


6- در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟
قهوه‌ای، سیاه یا سفید
 


7- توفانی در راه است . كدامیك را انتخاب می كنید: یك اسب یا یك خانه ؟و اما پاسخ ها:

.

.

.

.

.

..

...

.....

........


1- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درك
گل‌آلود: آشفته و سردرگم
 


2- دایره : سعی می كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یك دنده و لجباز
(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)
 


3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.
 


4- این سئوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می كند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج
 


5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .


6- قهوه ایی : فروتن و خاكی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار
 


7- این سئوال , الویتهای شما به هنگام مشكلات را تعیین می كند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۹ قبل از ظهر |

فرهنگ آشتی: حتما شما هم شنیده‌اید که مى‌گویند فلانى امروز از دنده چپ بلند شده است. هیچ مى‌دانید وضعیت خواب شما در هنگام شب مى‌تواند بیانگر شخصیت شما باشد؟ مطالعات اخیر دانشمندان نشان داده است که به‌طور کلى شش حالت براى خواب وجود دارد که هر کدام از این حالات بیانگر نوعى از شخصیت اشخاص است...‌

همان‌طور که اشاره شد دانشمندان بر این باور هستند که افراد شب‌ها به 6 حالت متفاوت مى‌خوابند و این حالات متفاوت مى‌تواند نشانه‌هایى از شخصیت آنها باشد. به گزارش بى بى سى همه ما از زبان بدن خود هنگام بیدارى آگاهى داریم. اما در حال حاضر با تحقیقاتى که انجام شده است ما مى‌توانیم ببینیم ضمیر ناخودآگاه ما چه چیزهایى را در موردمان مى‌گوید.درهمین رابطه در این مقوله به شش نوع روش به خواب رفتن و اینکه هر کدام چه بعدى از شخصیت ما را نشان مى‌دهد، مى‌پردازیم.‌

خوابیدن به حالت جنینى‌

کسانى که به حالت جنینى مى‌خوابند، به عبارتى به پهلو مى‌خوابند و پاهایشان را در شکم خود جمع مى‌کنند در حالى که دست‌هایشان روى هم و در جلوى صورتشان قرار دارد، معمولا از جمله اشخاصى هستند که بسیار حساس‌اند. آنها ممکن است در ابتدا که با دیگران ملاقات مى‌کنند خیلى خجالتى به نظر برسند اما به زودى با دیگران ارتباط برقرار مى‌کنند. این وضعیت خواب در میان اشخاص مختلف بسیار متداول است و در زنان نسبت به مردان دو برابر افزایش مى‌یابد.‌

خوابیدن به حالت صاف‌

اغلب کسانى که به پهلو و حالت صاف مى‌خوابند و دست‌هایشان نیز به حالت صاف در کنارشان قرار دارد، افرادى اجتماعى هستند که خیلى زود به غریبه‌ها اطمینان مى‌کنند اگرچه ممکن است گول بخورند.‌

خوابیدن به حالت نیمه‌خمیده‌

کسانى که به پهلو مى‌خوابند در حالتى که تنه‌شان کمى ‌به سمت جلو خم شده و دست‌هایشان هم کشیده و در جلوى صورت‌شان قرار دارد، به‌طور معمول آدم‌هاى رک و در عین حال شکاک و عیب جو نیز هستند. آنها خیلى دیر تصمیم مى‌گیرند اما وقتى تصمیم گرفتند، هرگز آن را عوض نمى‌کنند.‌

خوابیدن به حالت طاق‌باز‌

کسانى که به پشت مى‌خوابند در حالى که دست‌هایشان در کنارشان قرار دارد اغلب اشخاصى آرام و محتاط هستند. آنها هیاهو و سروصدا را دوست ندارند اما استاندارد‌هاى بالایى را براى خود و دیگران تعیین میکنند.‌

خوابیدن روى شکم‌

معمولا کسانى که به حالت دمر مى‌خوابند، دست‌هایشان هم روى بالش است و سرشان به یک طرف قرار دارد، از جمله اشخاصى هستند که اغلب اجتماعی، بى‌پروا و گاهى پررو هستند. آنها از انتقاد خوش‌شان نمى‌آید و افراط را دوست ندارند.‌

خوابیدن به پشت‌

کسانى که به حالت طاق‌باز مى‌خوابند و دست‌هایشان را روى بالش مى‌گذارند، به‌طور معمول دوستان خوبى براى خود پیدا مى‌کنند، زیرا آنها همیشه آماده شنیدن حرف‌هاى دیگران هستند و درصورت نیاز به آنها کمک مى‌کنند.در این تحقیقات همچنین مشخص شد که‌ این شش حالت خواب بر سلامت اشخاص نیز تاثیر مى‌گذارد. به عنوان مثال خوابیدن به حالت دمر در حالى که دست‌ها روى بالش قرار دارد، براى گوارش مفید است. در حالى که طاق‌باز خوابیدن به حالتى که دست‌ها روى بالش قرار داشته باشد یا در کنار بدن باشد موجب خرخر کردن و خواب بد شبانه مى‌شود. خوابیدن به پهلوى چپ نیز موجب استرس بیشتر اندام‌هاى درونى از جمله کبد و ریه‌ها مى‌شود. طاق‌باز خوابیدن به حالت صاف نیز موجب فراهم شدن فضاى بیشترى براى تنفس اندام‌هاى درونى شما مى‌شود و وقتى شما از خواب بیدار مى‌شوید احساس بهترى خواهید داشت.گفتنى است از آنجایى که وضعیت خواب بیشتر اشخاص در طول شب تغییر نمى‌کند، بنابراین نحوه خواب آنها مى‌تواند مسایل بسیارى را در خصوص شخصیت آنها بگوید.

سرخ

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲:۷ قبل از ظهر |

تاريخچه وياگرا

Sildenafil citrate كه به نام وياگرا شناخته شده و فروخته مي شود دارويي است كه براي نقص erect شدن آلت تناسلي مردان(impotence) استفاده مي شود.همچنين تحقيقات جديد نشان مي دهد كه به دليل افزايش خونرساني به آلت تناسلي زن مي تواند باعث رضايت بيشتر زن از رابطه جنسي خود شود.
نام وياگرا ممكن است از زبان سانسكريت vyāghraگرفته شده باشد كه به معني ببر است.همچنين تلفظ آن يادآور Vigor و Virile است.
به تركيب وياگرا و اكستازي، سكستازي(Sextasy) گويند و در زبان غيررسمي به آن ويتامينV هم مي گويند.
اين دارو توسط شركت دارويي Pfizer ساخته شده است.قرصهاي آن آبي رنگ هستند كه در يك طرف آن نام Pfizer و در طرف ديگر آن VGR xx(xx به معني دوز قرص است كه 25 يا 50 يا 100 ميلي گرم است) وجود دارد.حق ساخت انحصاري وياگرا توسط اين شركت تا سال 2013-2011 اعتبار دارد.
وياگرا براي اولين بار براي درمان آنژين صدري(بيماري قلبي) مورد استفاده قرار گرفت كه طي آن افزايشerect شدن آلت تناسلي مردان مشاهده شد كه از آن به بعد از 27 مارس 1998 به عنوان اولين داروي impotence در آمريكا استفاده شد.
مصرف اين قرص بدون تحريك جنسي معمولا هيچ اثري ندارد و براي اثر آن حتما بايد تحريكات جنسي وجود داشته باشد.
اين قرص به راحتي و به سرعت از دستگاه گوارش جذب مي شود. وياگرا توسط آنزيمهاي كبدي متابوليزه مي شود و كبد و كليه در دفع آن نقش دارند.اگر به همراه يك رژيم غذايي پر جرب استفاده شود باعث كاهش جذب و سرعت اثر و غلظت آن در خون مي شود.
در بعضي موارد استفاده از وياگرا منع شده است:
استفاده از تركيبات نيتروژني مثل glyceryl trinitrate, sodium nitroprusside, amyl nitrite،نارسايي هاي كبدي شديد، نارسايي كليه، فشارخون پايين، سكته مغزي يا قلبي و يا مشكلات ارثي شبكيه چشم.
عوارض جدي وياگرا هم بدين قرارند:
آلت تناسلي با erect دائمي و دردناك،كاهش فشارخون، سكته قلبي و مغزي، مرگ ناگهاني و نا منظم شدن ضربان قلب.
عوارض معمولي وياگرا عبارتند از:
عطسه، سردرد، ترس از نور، احساس نبض و ديدن اشيا به رنگ آبي.
داروئهايي مثل Cialis و Levitra هم مانند وياگرا عمل مي كنند.
دوز دارو توسط پزشك مشخص مي شود اما 30 دقيقه تا 4 ساعت قبل از ارتباط جنسي بايد مصرف شود.
هرچند اين دارو بدون نسخه پزشك نبايد استفاده شود اما در تلويزيونهاي خارجي(خصوصا آمريكا) و بسياري از سايتهاي اينترنتي تبليغ شده و حتي فروش اينترنتي هم دارد به طوريكه در فاصله بين سالهاي 1999 تا 2001 نزديك به 1ميليارد دلار فروش داشته است.

وياگرا نام تجارتي داروي سيلدنافيل (Sildenafil citrate) است. اين دارو به مرداني كه دچار اختلال نعوظ‌اند، كمك مي‌كند تا توانايي جنسي خود را بازيابند و در واقع اين دارو پايه اصلي تمامي داروهايي است كه در اين زمينه در بازار دارويي وجود دارند.

- اين دارو به صورت قرص يك ساعت قبل از تصميم به مقاربت مصرف مي‌شود و طي يك ساعت، نبايد بيش از يك قرص مصرف شود.

- عوارض جانبي شايع وياگرا شامل سردرد، قرمزي و احساس گرما در صورت، ناراحتي معده، آ‌ب‌ريزش بيني، عطسه‌هاي مكرر، تغييرات بينايي و آبي‌رنگ به نظر رسيدن اجسام است.

- در صورتي كه نيتروگليسيرين يا داروهاي نيتراتي زيرزباني يا ايزوسوربايد يا برچسب نيتروگليسيرين مصرف مي‌كنيد، نبايد از وياگرا استفاده كنيد.

- مصرف اين دارو در افراد مسن ، به خصوص كساني كه از داروهاي خاصي مثل نيترات‌ها (كه در داروهاي بيماران قلبي استفاده مي‌شود) استفاده مي‌كنند، بايد با نظر مستقيم پزشك مربوطه و تجويز او صورت گيرد، در غير اين صورت مي‌تواند خطرآور باشد.

- در صورتي كه نعوظ بيشتر از چهار ساعت به طول انجامد، به دليل احتمال آسيب به آلت تناسلي، مراجعه به پزشك ضروري است.

- مصرف سيلدنافيل در بيماران مبتلا به اختلالات خون‌ريزي‌دهنده يا زخم معده و دوازدهه بايد با احتياط صورت گيرد.

- در صورتي كه در خلال نزديكي، علايمي مثل منگي، گيجي، تهوع، يا دردهاي قلبي (درد سينه، احساس سفتي و فشار در سينه، كرختي، گزگز و درد در قفسه‌سينه يا شانه و فك تحتاني) در مصرف‌كننده پديد آيد، بايد از ادامه فعاليت جنسي خودداري و سريعا به پزشك مراجعه كرد.

- مصرف بيشتر از يك قرص سيلدنافيل در روز توصيه نمي‌شود.

- با توجه به احتمال بروز عوارض قلبي شديد ناشي از مصرف اين دارو، توصيه مي‌شود كه فقط تحت نسخه پزشك مصرف شود.

هشدار جديد درباره وياگرا

قرار است وياگرا و ساير داروهاي هم‌گروه آن كه براي رفع ناتواني جنسي به كار مي‌روند، حاوي هشدارهاي جديدي درباره احتمال بروز ناشنوايي ناگهاني در مصرف‌كنندگان شوند.

به گزارش آسوشيتدپرس گرچه روشن نيست كه اين گروه داروها حقيقتا باعث ناشنوايي شوند، اما سازمان غذا و داروي آمريكا  (FDA) پنج‌شنبه 18 اكتبر (26 مهر) تصميم گرفت با توجه 26 گزارش در مورد بروز اين مشكل در ميان مصرف‌كنندگان اين داروها از سال 1996 تا به حال، اين هشدار جديد را به بروشور اين داروها اضافه كند.

در داروهاي برطرف ‌كننده ناتواني جنسي "وياگرا"، "سياليس" و "لويترا" اين هشدار جديد درج خواهد شد. همچنين داروي"رواتيو"، كه بر درمان پرفشاري خون ريوي به كار مي‌رود، و همان ماده موثره ي وياگرا را دارا است، نيز اين هشدار را خواهد داشت.

در بروشور داروي وياگرا قبلا ناشنوايي به عنوان يك عارضه جانبي احتمالي ذكر شده بود، زيرا در هنگام آزمايش‌هاي اوليه بر روي آن موارد معدودي از بروز اين عارضه گزارش شده بود.

اما با توجه به اينكه افزايش سن و برخي از بيماري‌ها مانند ديابت و بيماري قلبي كه ممكن است ناتواني جنسي ايجاد ‌كنند، ممكن است به ناشنوايي هم منجر شوند، هنوز مشخص نيست كه آيا رابطه بين مصرف قرص‌هاي رفع ناتواني جنسي و ناشنوايي واقعي است يا به بيماري زمينه‌اي آنها مربوط مي‌شود.

FDA به بيماران توصيه مي‌كند در صورتي كه دچار مشكلات شنوايي شدند، مثل كم ‌شنوايي يا زنگ‌زدن گوش، فورا به پزشك خود اطلاع دهند و مصرف دارو را قطع كنند.

سرخ

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱:۵۹ قبل از ظهر |

معمولاً اینطور گفته می‌شود كه برونگرایی بیشتر از آنكه رفتاری اكتسابی باشد، خصیصه‌ای است كه با آن به دنیا می‌آیید و خودتان نقشی در انتخاب، كاهش یا افزایش آن ندارید

حتی اگر این موضوع درست باشد، و شما فردی كاملاً درونگرا هم باشید اما باز هم امیدی برای كسب برخی خصوصیات افراد برونگرا وجود دارد. برای ایجاد تغییر و تحول در خودتان باید همیشه سه اصل را رعایت كنید: 

1. با گروه‌های مختلف مردم راحت باشید

2. ملاقات با دیگران را زیاد بر خودتان سخت نگیرید

3. بدون نگرانی از اینكه چه باید بگویید باب گفتگو را باز كنید. 

چگونه برونگرایی را در خود تقویت كنید

شما می‌توانید بدون اینكه دست به تغییر شخصیت خود بزنید، و فقط با برداشتن چند گام ساده مهارتهای برونگرایی را در درونتان ایجاد كرده و تقویت كنید. 

برای شروع و در اولین گام باید سعی كنید بیشتر وقت خود را با دیگران بگذرانید. اگر احساس می‌كنید با قرار گرفتن در موقعیت‌هایی كه به معاشرت با تعداد زیادی از افراد نیاز دارد، تحت فشار قرار می‌گیرید و معذب می‌شوید، مطمئن باشید كه این موضوع زیاد ارتباطی به ساختار شخصیتی شما ندارد و تنها با این دلیل است كه تجربه حضور در چنین موقعیت‌هایی را نداشته‌اید. 

برای برداشتن گام اول ابتدا به یك پیش گام احتیاج دارید، به دلیل اینكه شما تا بحال فردی برونگرا نبودید برای ملاقات و معاشرت با دیگران انگیزه لازم را نداشتید، و تا زمانیكه این انگیزه در شما ایجاد نشود، نمی‌توانید برونگرا شوید. 

اگر در چنین حلقه انزوا‌طلبانه‌ای گرفتار شوید، برای خلاص شدن و شكستن آن دو راه بیشتر ندارید. 

1) به دنبال فعالیت‌های گروهی مورد علاقه خود بگردید.

2) پیله تنهایی كه به دور خود تنیده‌اید را پاره كنید.

- به دنبال فعالیت‌های گروهی مورد علاقه خود بگردید:

یكی از موانعی كه راه اجتماعی شدن را بر بسیاری از افراد درونگرا سد می‌كند، این است كه نمی‌توانند فعالیت‌های اجتماعی مورد علاقه خود را به درستی پیدا كنند. 

شما می‌توانید افرادی را شناسایی كنید كه از بودن در كنار آنها لذت می‌برید و در معیت آنها به انجام فعالیت‌های دسته‌جمعی بپردازید. قرار نیست كه شما با هر تیپ آدمی در ارتباط باشید و معاشرت كنید، چرا كه سنگ بزرگ علامت نزدن است، قدم به قدم و آهسته‌آهسته خود را با وضعیت جدید وفق دهید، این روش نقطه شروع مناسبی خواهد بود. 

- پیله تنهایی خود را پاره كنید:

در درون تمام افراد درونگرا ترسی ناخودآگاه نسبت به قرار گرفتن در محیط‌های اجتماعی وجود دارد. راهكار دومی كه به شما پیشنهاد می‌كنیم این است كه این ترس‌ها را دور بریزید. 

همه افراد برای خود یك حریم خصوصی دارند كه در مورد افرادی كه به شدت برونگرا هستند، این حریم محدود شده و زیاد به چشم نمی‌آید. اما افراد درونگرا برای خود حریم خصوصی گسترده‌تری قائل هستند. 

 پس در نتیجه برای اینكه فردی اجتماعی باشید باید این حریم خصوصی را محدود كنید و زیاد خود را در پیله تنهایی‌تان محصور ننمایید. اگر یك‌بار دست به این كار بزنید، تكرار آن برای‌تان راحت‌تر خواهد شد. 

بطور مثال اگر تازه به یك ساختمان نقل مكان كرده‌اید و مواجه با همسایه‌های جدید چندان هم كار ساده‌ای به نظر نمی‌آید، برای غلبه بر این ترس می‌توانید هر روز صبح شما برای سلام كردن پیش قدم شوید. 

البته لازم به ذكر است كه لازم نیست از همان شروع كار گام‌های بیش از حد بلندی بردارید، همیشه مسیرهای جدید را با گام‌های كوتاه شروع كنید تا رفته‌رفته به شرایط جدید عادت كنید. 

- هنر خوب صحبت كردن را یاد بگیرید

درست است كه خوب گوش دادن مهارت بسیار مهمی است و شاید در بیشتر مواقع مهمتر از خوب صحبت كردن باشد، اما به‌هرحال خوب صحبت كردن خصیصه ایست كه در بین تمام افراد درونگرا مشترك است. 

پس شما هم اگر می‌خواهید خود را در این گروه جای دهید باید زره و كلاه خود به تن كرده و به جنگ سكوت بروید و بتوانید بی‌وقفه حرف بزنید. اما خوب می‌دانید كه در عمل توانایی چنین كاری را ندارید. 

مطمئناً شما و تمام درونگراها بر این عقیده‌اید كه بهترین گفتگوها آنهایی هستند كه به عنوان متكلم نقش كمی در آن داشته باشید، و به عنوان یك درونگرا خوب می‌دانید كه از بودن در یك جمع دوستانه و تنها شنونده سخنان آنها بودن چه احساس خوبی در شما ایجاد می‌شود. 

اما از همین امروز رویه خود را تغییر دهید. برای شروع تنها چند كلمه هم كفایت میكند. لازم نیست مثل یك برونگرای حرفه‌ای مسلسل وار حرف بزنید، همین كه بتوانید در حد چند كلمه نظرات و احساسات خود را بیان كنید، اعتماد به نفس شما برای برخورد با موقعیت‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. 

در اینجا وقت آن شده كه فوت كوزه گری افراد برونگرا را به شما یاد دهیم، این افراد بدون اینكه مطمئن باشند درباره چه موضوعی می‌خواهند صحبت كنند، باب گفتگو را باز كرده و همچنان به حرف زدن ادامه می‌دهند. 

 پس شما هم فقط حرف بزنید تا حرف زده باشید. شاید باز هم برای شما كه به چنین روش‌های نه چندان دل چسبی عادت ندارید، انجام چنین اعمالی كمی سخت باشد اما به‌هرحال در همین حد كه برای صحبت تلاش كنید پیشرفت خوبی محسوب می‌شود.

بالاخره روزی می‌رسد كه شما هم مثل یك برونگرای واقعی بی‌وقفه حرف بزنید ! 

لذت درونگرایی

در آخر اگر از حق نگذریم، در درونگرایی لذتی هست كه در برونگرایی نیست. شما به عنوان یك فرد درونگرا می‌توانید از كارایی خود حداكثر استفاده را ببرید. همچنین خلوت تنهایی بهترین فضا برای تفكر و كارهای خلاقانه است. 

پس این درونگرا بودن چندان هم بد نیست و باعث افزایش و ارتقای مهارت‌های دیگر شما می‌شود. 

ایده‌آل‌ترین روش برای بكار بستن در زندگی تلفیقی از درونگرایی و برونگرایی است. می‌توانید به كمك مهارتهای اجتماعی افراد برونگرا و آرامش ذهن و نظم و ترتیب افراد درونگرا از زندگی خود لذت برده و حداكثر استفاده را از توانایی‌های خود ببرید. 

اصلاً‌ مهم نیست تست‌های روانشناسی چگونه درباره شما قضاوت كنند.  

برونگرا‌ها و درونگراها

برونگرایی و درونگرایی اصطلاحاتی است كه «ك.گ.یونگ» وضع كرده و حاكی از دو نوع شخصیت متناقض است. فعالیت كلی یا شوق و كشش در شخص برونگرا آفاقی (یعنی متوجه دنیای خارج) و در درونگرا انفسی (یعنی متوجه بدون شخص) است. 

هر كس به این هر دو متمایل است، اما همواره بر اثر محیط و خصوصیات خلقی، یكی بر دیگری تفوق دارد و به‌نحو بارزی آشكار می‌شود. برونگرایی حاد فرار نامعقول و غیرمنطقی از نفس و نمایش دادن احساسات در جمع است (مانند هیستری و هیجان شدید) و درونگرایی حاد عبارت از عقب‌نشینی به دنیای درون است، و درین حال خیالبافی جانشین واقع بینی می‌شود. «یونگ» بیماری تقسیم خاطر را اختلال مشاعر شخص درونگرا می‌داند.

+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱:۵۴ قبل از ظهر |
سلامت قلب، تقویت قوای جنسی، رشد ماهیچه، ساخت استخوان و تقویت بینایی

اسفناج برگهای سبزی است که سرشار از امگا 3 و فولات می‌باشد و باعث کاهش ابتلاء به بیماری قلبی، سکته و آرتروز استخوان می‌گردد. فولات جریان خون را در آلت تناسلی مردان افزایش می‌دهد. اسفناج حاوی لوتین(Lutein) نیز می‌باشد که ماده‌ایست که با کم سویی در دوران میان سالی مبارزه می‌کند.ماست

مبارزه با سرطان، ساخت استخوان، افزایش سیستم دفاعی


در فرهنگهای مختلف، ماستهای متنوعی وجود دارد، اما عمر 2000 ساله غذاها منکر مفید بودن ماست نمی‌باشد. ماست سیستم دفاعی بدن را تقویت می‌سازد و از بدن در مقابل سرطان دفاع می‌کند.

گوجه فرنگی

مبارزه با سرطان، سلامت قلب،‌ تقویت سیستم دفاعی بدن

دو چیز را باید درباره گوجه فرنگی بدانید: رنگ قرمز سرشار از آنتی اکسیدان لیکوپن می‌باشد و همچنین فرآورده‌های آن( رب گوجه، سس و ... ) مانند گوجه فرنگی تازه مفید می‌باشد. زیرا بدلیل عملیاتی که روی گوجه فرنگی انجام گرفته جذب لیکوپن بیشتر شده است.

مطالعات نشان داده است که رژیمی که حاوی لیکوپن است ریسک ابتلاء به سرطانهای مثانه، شش، پوست، پروستات و معده را کاهش می‌دهد و همچنین ریسک ابتلاء به بیماریهای شریان اکلیلی( Coronary Artery) را کاهش می‌دهد. مصرف روزانه 22 میلی گرم لیکوپن در روز که برابر با مصرف 8 گوجه فرنگی تازه و یا یک لیوان آب گوجه فرنگی می‌باشد، برای رسیدن به فواید بالا ضروری می‌باشد.

هویج

مبارزه با سرطان، تقویت سیستم دفاعی، تقویت بیناییبیشتر سبزیجات و میوه‌هایی با رنگهای قرمز،‌زرد و یا نارنجی حاوی کاروتنوئید، ماده‌ای قابل حل در چربی است و باعث کاهش سرطان و بیماریهای التهابی مانند آسم و آرتروز می‌گردند
+ نوشته شده توسط سرخ در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱:۳۵ قبل از ظهر |
 

درخت پسته در فروردين ماه شكوفه ميدهد و مغز پسته در تير ماه شروع به رشد فزاينده ميكند و پسته معمولا در اواخر شهريور ماه ميرسد . پسته هاي چيده شده در كاميون ها بارگيري ميشود و سريعا به كارخانه ضبط پسته جهت فرآوري ( پوست گيري ، خشك كردن و نهايتا" سورتينگ ) برده مي شود.

سایز بندی 
سايز بندي پسته بر اساس تعداد دانه هاي پسته در واحد وزني يك اونس ( برابر28گرم ) سنجش ميشود و طيف سايز هاي پسته صادراتي به شرح ذيل  است:

  ۲۰/۱۸- ۲۲/۲۰-  ۲۴/ ۲۲- ۲۶/۲۴- ۲۶/۲۸ - ۲۸/۳۰ و ۳۲/۳۰

 انواع پسته دهان باز
پسته طبيعي خنــدان در اين نوع پسته دهانه پسته بروش طبيعي و روي درخت باز ميشود.
پسته آبــخندان در اين نوع پسته دهانه پسته بروش مكانيكي در كارخانه باز ميشود.

کالای صادراتی

پسته كله قوچي : قابل ارائه در سايز هاي ۲۰/۱۸- ۲۲/۲۰و ۲۴/۲۲
پسته فندقي : قابل ارائه در سايز هاي ۲۸/ ۲۶- ۳۰/۲۸و ۳۲/۳۰
پسته بادامي : قابل ارائه در سايز هاي ۲۶/۲۴- ۲۸/ ۲۶و ۳۰/۲۸
پسته اكبري : قابل ارائه در سايز هاي ۲۰/۱۸- ۲۲/۲۰و ۲۴/۲۲
پسته احمد آقائی : قابل ارائه در سايز هاي ۲۴/۲۲- ۲۶/۲۴و ۲۸/۲۶

پسته دهان بست ( ناخندان) : در اين نوع پسته سايزهاي ۲۸/۲۶- ۳۰/۲۸- ۳۲/۳۰ قابل ارائه ميباشد. اين نوع براي مشترياني است كه قصد باز كردن دهان پسته را در كشور مقصد دارند.

 انواع مغز پسته:

مغز پسته سـبز ( پوست سوم جدا شده ) : در اين نوع ، پسته قبل از رسيدن بصورت نارس از درخت چيده ميشود . لازم بذكر است كه رنگ سبز تيره اين نوع مغز پسته بعلت مقادير زياد رنگدانه كلرفيل ميباشد. از اين نوع مغز پسته در صنايع شكلات سازي ،شيريني و بستني سازي و تهيه كالباس استفاده ميشود.
چگونگي تيره و يا روشن بودن رنگ سبز مغز پسته درجه آنرا تعيين ميكند.

 

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۲۰:۱۵ بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۵۸ بعد از ظهر |

تاريخچه كشت پسته

محصول پسته از زمانهاي قديم در ميان ايرانيان از ارزش و اهميت والايي برخوردار بوده است و در نواحيي چون خراسان و ماورالنهر كشت مي شده است .كشور ايران در طول سالهاي گذشته با توجه به تجزيه بخشهاي وسيع و پهناوري از مناطق پسته خيز خود باز عمده ترين توليد كننده پسته جهان است. بدون هيچ ترديدي مي توان گفت هيچ يك از ملل جهان سابقه و تجارت ايرانيان را در باب امور زراعت و تجارت پسته ندارند مبدا هر درختي بطور مسلم رويشگاه طبيعي آن است ، با توجه به مستندات تاريخي مبدا درختان پسته محدوده اي در قلمرو ايران بوده است .سرزميني كه بعد ها پارت و سپس خراسان نام گرفته است .حد غربي دامنه رويش اين گياه تا نواحي نيشابور و حد شرقي دامنه رويش اين گياه تا نواحي بلخ در دو سوي رود جيحون بوده است . دامنه اين درختان تا سرزمينهاي شمالي رود جيحون كه مرز طبيعي شمال خراسان يعني تا ماورالنهر و بخشهايي از خراسان قديم و جمهوري هاي تازه استقلال يافته اي چون تركمنستان ، ازبكستان ، تاجيكستان و قسمتي از كشور افغانستان را تشكيل مي دهد.

قديمي تر ين اثري كه از پسته در جهان به دست آمده ، قطعه چوب نيم سوخته اي است مربوط به عصر حجر كه در حدود هزار سال پيش در اطراف شهرستان فسا (استان فارس) پيدا شده و هم اكنون در موزه پارس نگهداري ميشود.

هرودوت مورخ مشهور يوناني نيز در نوشته هاي خود اشاراتي به كشت پسته ايران كرده است . بنابراين درخت پسته در ايران سابقه تاريخي دارد و گمان مي رود كه اين محصول از چهار هزار سال پيش در ايران كشت ميشده است.

ايرانيان از دورترين ايام تاريخ خواص خون ساز و حيات بخش و هوش افزاي محصول پسته را به فراست دريافته اند. في المثل به روايت منابع باستاني ضحاك مغلوب ايرانيان پارسهاي پيروزمند را «پسته خوار» خطاب كرده است و پارتها مرداني وصف شده اند كه از كودكي پسته را به عنوان خوراكي نيرو بخش، مقوي و كم حجم همواره به همراه داشته اند به روايت حكيم طوس فردوسي پادشاه ساساني در واپسين ايام عهد باستان فرمان مي دهد پسته را همچون خوراكي حياتي و انرژي بخش در دژهاي خراسان انبار كنند تا بتوانند در مقابل هجوم دشمن مقاومت كند در حمله تاتاران نيز دژنشينان ايراني در قلعه معروف كاليون خراسان مدت طولاني در محاصره مغولان مقاومت ميكنند در حاليكه خوراك آنها تنها پسته و گوشت خشك بوده است.

كلمه لاتين Pistachio از اسم آن در زبان فارسي Piste or Peste مشتق شده است جنگلهاي وحشي و خودروي پسته ايران در منطقه شمال شرقي ايران، ناحيه سرخس و مناطق جنوبي آن تا تربت جام پيشينه اي باستاني دارند، تصور ميشود درخت پسته حدود 4ـ3 هزار سال قبل در ايران اهلي شده و مورد كشت و كار قرار گرفته است و پس از ايران به ساير نقاط جهان بخصوص كشورهاي اطراف درياي مديترانه منتقل گرديده است.

بررسي وضعيت سطح زير كشت و توليد پسته در استان كرمان

از ميان استانهاي توليد كننده پسته در كشور استان كرمان با طي دوره 83-1368 با حدود 83% توليد رتبه اول ، استان خراسان در حدود 5% توليد رتبه دوم ، استان يزد با حدود 8/4% توليد رتبه سوم و ساير استانها نيز مجموعا 2/5% توليد پسته كشور را در اختيار دارند.

بر اساس آمار ، آمار نامه هاي استان سطح زير كشت پسته در استان در سال 1383 برابر 289802 هكتار بوده است كه از اين مقدار 65967 هكتار نهال و 223835 هكتار بارور مي باشد . بيشترين سطح زير كشت مربوط به شهرستانهاي رفسنجان ، زرند ، سيرجان و كرمان ميباشد و شهرستان رفسنجان با 1/38 درصد از مجموع سطح زير كشت نهال و بارور رتبه اول سطح زير كشت پسته را به خود اختصاص داده است .ميزان توليد پسته استان حدود 7/89 هزار تن مي باشد كه شهرستان رفسنجان با 8/39 درصد توليد استان مقام اول را دارد و سه شهرستان زرند ، سيرجان و كرمان به ترتيب با 6/20 و 8/14 درصد و 6/13 درصد مقام هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند .

ارقام پسته ايران

محصول پسته ايران از نظر شكل ظاهري و كيفيت داراي تنوعي چشم گير و مشتمل بر دهها رقم است. از حدود نيم قرن پيش تعداد ارقام فزوني يافته است، اين تعداد و تنوع بر اثر تلاش باغبانان و باغداران ايراني مخصوصا در استان كرمان و به ويژه در منطقه رفسنجان ايجاد شده است. باغبانان و باغداران با جابجايي نهال يا بذر ارقام بومي ديگر مناطق پسته خيز به كرمان و رفسنجان، و با پيوند ارقام موجود و ارقام انتقالي بر روي يكديگر ، ارقام پسته بسيار بديع و متنوعي به دست آورده اند. برخي از ارقام بسيار درشتند، برخي جلوه و زيبايي خاص، بعضي جلا و شفافيت، بعضي رنگ سفيد يا حتي طلايي، برخي شكل جالب و گاهي عجيب و بسياري پوست نازك دارند. در مجموع ارقام پسته ايران از نظر شكل ظاهري و رنگ داراي پوست سخت و حتي رنگ پوسته روي مغز متنوع و هر يك از ارقام ويژگي دلپذيري دارند به طوري كه از نظر كيفيت طعم و تنوع در شكل پسته ايران در دنيا بي همتا است. پسته ايران از نظر شكل ظاهري به دو دسته پسته بادامي و پسته فندقي تقسيم مي شوند كه در دنيا به عنوان پسته كشيده و گرد معروف مي باشند . از نظر گياه شناسي تا كنون 60 رقم پسته در ايران شناسايي شده است كه مهم ترين آنها به شرح زير است: ارقام مهم كرمان: اوحدي حدود 60 درصد كل سطح زير كشت استان كرمان، كله قوچي 20 تا 25 درصد و فندقي ، اكبري ، احمد آقايي و ساير رقم ها 15 تا 20 درصد است.

ساير ارقام كرمان عبارتند از: شيخ پسته، جباري، ركن آبادي، ايتاليايي، غفوري، واحدي، سيد علي آقايي بادامي، بادامي كج، سيف الديني، هراتي، نيش كلاغي، خانداني، حيدر آبادي ، عبداللهي، موسي آبادي، سرخي، محسني، كريم آبادي، غلامرضايي، پوست كاغذي، سي ريزي، فروتني، بادامي راور، ابراهيمي، حسني، بهشت آبادي، شاه پسند، ابراهيم آبادي، ممتاز تاج آبادي ، فندقي ريز، حسن زاده، خنجري راور و ....

مهمترين پسته هاي استان كرمان كه براي صادرات متداول مي باشند به شرح ذيل مي باشند.

پسته كله قوچي يا Jumbo

پسته فندقي يا Round

 پسته اكبري يا Long

پسته احمد آقايي يا Long

پسته بادامي يا Long

 

اقتباس از شركت نهال پسته رفسنجان

http://www.nahalpistachio.co

 

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۴۲ بعد از ظهر |

مقايسه عناصر موجود در پسته با ساير خشكبار

 

تخم كدو

تخم هندوانه

گردو

بادام

فندق

بادام زميني

پسته

عناصر غذايي

590

578

694

569

582

573

630

كالري

4.5

6.1

3.2

4.7

5.2

6

6.1

آب (گرم)

30.3

32.3

15

18.6

23.5

25.5

20

پروتئين (گرم)

47

45.7

64.4

54.1

51.5

44

53.8

چربي (گرم)

11.4

9.4

13.5

16.9

61.1

18.8

15.5

موادقندي (گرم)

2.2

2.7

2.1

2.5

5.6

3.4

1.9

سلولز (گرم)

40

50

83

254

0

66

140

كلسيم (ميلي گرم)

9.2

8.5

2.1

4.4

0

3

14

آهن (ميلي گرم)

0.23

221

0.4

0.25

0

0.91

0.8

ويتامينB1 (ميلي گرم)

0.16

16

0.2

0.67

0

0.21

0.24

ويتامينB2 (ميلي گرم)

2.9

2

1.5

4.6

0

17.6

1.5

ويتامينP.P يا نياسين (ميلي گرم)

0

0

0

0

0

30

200

ويتامينA ( واحد بين المللي)

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۳۶ بعد از ظهر |

مقايسه ارقام پسته ايران و جهان

تنها پسته ايران است كه از نظر شكل و رنگ و هيبت ظاهري و اندازه و ابعاد و همچنين مشخصات مغز آن، ارقام بسيار متنوعي دارد. محصول پسته ساير كشورها عموما يكنواخت است و تنوع چنداني ندارد. اكثر اين كشورها يك رقم پسته بيشتر ندارند، حتي ارقام پسته محصول برخي كشورها مشابه است، و از نظر مشخصات تفاوت چنداني ندارد.

در ايالات متحده آمريكا بجز رقم كرمان سه تا چهار رقم بر اثر پيوند به دست آمده است. اما اين ارقام نه تنها امتياز برجسته اي بر رقم كرمان ندارند، بلكه در مقايسه با آن اختلافات منفي غير قابل اغماضي دارند به همين دليل توسعه اي نداشته و همان رقم كرمان غلبه پيدا كرده است. رقم كرمان محصول كاليفرنيا صرف نظر از تفاوتي كه در ماهيت با رقم مشابهش در شهر كرمان دارد، مغز آن از نظر ظاهري نيز با ارقام پسته ايران تفاوتهايي دارد :

ـ اگر مغز پسته رقم كرمان محصول كاليفرنيا با چاقوي تيزي از كمر به دو نيم يا دو لپه مغز از يكديگر جدا شود، در مقطع مغز حفره اي به چشم ميخورد. اين نوع حفره در داخل مغز پسته محصول كاليفرنيا تقريبا بدون استثنا وجود دارد و تنها كوچكي و بزرگي آن تفاوت مي كند. بدون ترديد شرايط اقليمي پسته خيز كاليفرنيا موجب ايجاد اين پديده (حفره هواي درون مغز) مي شود. زيرا همان طور كه قبلا گفته شد، كاليفرنيا شرايط اقليمي نواحي پسته خيز ايران ـ كرانه بيابانهاي كويري ـ را ندارد تا بتواند مغز پسته را به مرحله كمال (رسيدن كامل ميوه) برساند. در واقع پسته محصول كاليفرنيا به ظاهر مطلوب است اما در ماهيت يا در نهاد باطن قابليتهاي لازم پسته مرغوب را تحت آن شرايط كسب نكرده است.

لطافت پسته ايران مرهون شرايط اقليمي سخت و ساز گاريها و مقاومتهاي شايسته درختان پسته ايران در اين شرايط و احوال است.

يكي از نكات جالب در رنگ آميزي طبيعي ارقام پسته ايران دايره قرمز رنگ روي پوسته نازك مغز آن است. اين دايره از تداخل چند رنگ به وجود آمده كه از نظر شكل ظاهري شباهت به دواير زيباي روي پر طاووس دارد، با اين تفاوت كه در اينجا رنگ قرمز روشن و سير غلبه دارد. اين دايره در برخي از ارقام رنگين كمان را در ذهن متبادر ميكند. جاي اين دايره بر روي پوسته نازك مغز در تمامي ارقام پسته ايران ثابت و يكنواخت و در قسمت زيرين مغز ـ كه برجسته تر است قرار دارد. شگفتا كه اين دواير بر روي مغز پسته محصول كاليفرنيا، اولا اين زيبايي را ندارد ، ثانيا جاي اين دواير بر روي مغزهاي مختلف عموما يكسان و يكنواخت نيست و در جاي ثابت قسمت زيرين يا در نوك مغز يا در قسمت دم ( جاي ورود آوندهاي تغذيه) ، يا اگر هم در قسمت زيرين قرار گرفته گاهي در سمت چپ و گاهي در سمت راست اين قسمت يا در بخش قدامي يا خلفي آن به چشم ميخورد. در حالي كه دواير موصوف بر روي ارقام مختلف پسته ايران جايي ثابت دارند، به طوري كه بخشي از اين دواير از شكاف دو لب خندان پسته ايران آشكارا جلوه گر است، اما در پسته محصول كاليفرنيا كمتر ميتوان اين دايره را مشاهده كرد شايد به همين دليل آمريكائيان پسته را رنگ آميزي ميكنند تا عيوب ظاهري پسته را بپوشانند.

 

مقدار مواد معدني و ويتامينها در 100 گرم

پتاسيوم

1.020 ميلي گرم

فسفر

500.000 ميلي گرم

منيزيم

158.000 ميلي گرم

كلسيم

158.000 ميلي گرم

آهن

7.300 ميلي گرم

سلنيوم

0.450 ميلي گرم

نيكل

0.080 ميلي گرم

ويتامين سي

7.000 ميلي گرم

ويتامين ئي

5.200 ميلي گرم

ويتامين ب 1

0.690 ميلي گرم

ويتامين ب 2

0.200 ميلي گرم

كراتين

0.150 ميلي گرم

فوليك اسيد

0.058 ميلي گرم

 

هر 100 گرم مغز پسته حاوي

پروتين

20.8

387.27

92.56

چربي

51.6

2007.82

479.88

كربوهيدرات

16.4

288.19

68.88

جمع كل

2683.28

641.32

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۳۴ بعد از ظهر |

 

مواد لازم:

روغن جامد  2 پیمانه
آرد سفید گندم  5 پیمانه
زرده تخم مرغ  2 عدد
شیر پاستوریزه  1 پیمانه
بیکینگ پودر  یک دوم قاشق چای خوری
کنجد  مقداری برای تزیین


طرز تهیه:

روغن را ذوب کرده و با آرد مخلوط کنید. زرده ی تخم مرغ ها  را با همزن بزنید. سپس همراه با شیر  و بیکینگ پودر به مخلوط آرد و روغن اضافه کنید. در صورتی که خمیر شل بود، کمی آرد اضافه کنید تا خمیر نرم و لطیفی حاصل شود و به دست نچسبد. به مدت 30 دقیقه به خمیر استراحت دهید. در این فاصله، خمیر را روی سطح صافی که آرد پاشیده اید، با وردنه به قطر نیم سانت پهن کنید و با قالب گرد قالب بزنید.

روی یکی از لایه ها به اندازه ی یک گردوی کوچک از مخلوط خرما (مواد لازم و طرز تهیه این مخلوط در زیر آمده است) قرار دهید . دایره ی دیگری از خمیر را روی آن قرار دهید. لبه های خمیر را به هم فشار دهید تا کاملاً به هم بچسبد و بادست خمیر را پیچ دهید و با مهر شیرینی پزی روی آن را نقش بزنید. کمی کنجد  روی آن بپاشید. شیرینی ها را داخل سینی شیرینی پزی قرار داده و در طبقه ی وسط فری که از قبل با حرارت 180 درجه ی سانتی گراد گرم شده، به مدت 20-15 دقیقه قرار دهید، تا پخته و کمی طلایی شود. سپس از فر خارج کنید.

 

مواد لازم برای مخلوط خرما:

خرما  500 گرم
روغن جامد  یک دوم پیمانه
گلاب  مقداری

طرز تهیه:

 خرما را پوست گرفته،هسته ی آن را جدا کنید و در غذا سازه پوره کنید. روغن و گلاب را نیز به خرما اضافه کنید. (گلاب به حدی باشد که مایه شل نشود)

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۱ بعد از ظهر |
 

مواد لازم: 
۱۵۰ گرم آرد گندم 
۵۰۰ گرم خرما 
۱۲۰ گرم روغن مایع 
۲ قاشق سوپ خوری گلاب 
۱ قاشق مربا خوری زعفران دم کرده 
۱ قاشق سوپ خوری پودر پسته 
۱ قاشق سوپ خوری پودر بادام 


 طرز تهیه:
آرد را دو بار الک می کنیم و در روغن تفت می دهیم تارنگ آن مایل به قهوه ای شود . روغن را به آرد می افزاییم و خوب هم می زنیم. خرما را از هسته جدا می کنیم ، با گلاب و زعفران دم کرده به آرد تفت داده شده می افزاییم و با قاشق بزرگی آن را هم می زنیم . بعد از این که مواد کاملاَ با هم مخلوط شد ، ظرف محتوی حلوا از روی حرارت بر می داریم تا حلوا کمی سرد شود (در این مرحله اگر حلوا را ورز بهتر است). از حلوا در ظرف مناسبی می ریزیم و با پودر پسته و پودر بادام تزیین می کنیم.
● نکته۱: به جای روغن مایع می توان از ۲۰۰ گرم کره استفاده کرد.
● نکته۲: این حلوا را می توانید با دست به شکل های مختلف درآورید و بعد در ظرف مناسب بچینید.

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۵۸ بعد از ظهر |
 

 مواد لازم:
▪ آرد گندم: سه فنجان،
▪ شكر: سه فنجان، آب: چهار لیوان،
▪ كره یا روغن جامد: ۲۵۰ گرم،
▪ زعفران ساییده: نصف قاشق چایخوری،
▪ گلاب: یك فنجان، پسته و مغز بادام خردشده به میزان دلخواه. 

 طرز تهيه:
شكر و آب را می جوشانیم و زعفران ساییده و حل شده و گلاب را به شربت آماده اضافه می كنیم و كناری می گذاریم. روغن یا كره را روی حرارت آب می كنیم و به تدریج آرد را به آن می افزاییم و با قاشق چوبی مرتب هم می زنیم تا آرد كاملاً طلایی رنگ شوند. سپس قابلمه را از روی حرارت برداشته و شربت را كم كم به آن اضافه می كنیم و مرتب هم می زنیم تا آرد و شربت با هم مخلوط شوند. دوباره آن را روی حرارت ملایم قرار می دهیم و دوباره هم می زنیم تا حلوا به روغن بیفتد. حلوای آماده را در دیس می ریزیم و روی آن را با پسته و مغز بادام خرد شده تزیین می كنیم. این حلوا را با آرد برنج نیز می توان تهیه نمود.

+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۱۸:۵۷ بعد از ظهر |

غدیر خم 
 
 
 
مكاني كه پيامبر اكرم حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم در بازگشت از حجة الوداع، حضرت علي عليه السلام را بعنوان جانشين و خليفه بعد از خود به مردم معرفي نمودند و فرمودند:
 
 
 
 
 
من كنتُُ مولاه فـعليٌ مولاه.. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه
 
 
 
 
 
اين مكان به غدير خم معروف است
 
 
 
 
يا ليتنا كنا معكم ..! بخ بخ لك يا علي.. اصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنه غدير خم موقع النبع التاريخي ..
 
 
+ نوشته شده توسط سرخ در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۴۶ قبل از ظهر |

چه کنیم تا کمر باریک و خوش اندام شویم!؟ این مسئله، دغدغه بسیاری از دختران و زنان است. بیشتر آقایان میانسال هم به دنبال راهی هستند تا شکم خود را کوچک کنند، ولی در غذا خوردنشان تغییری ندهند.
آیا امکان پذیر است؟ راه حل چیست؟
با خوردن غذاهایی که محتوای کالری آنها بیش از نیاز بدن ما باشد، این کالری اضافی به صورت چربی در مناطق سینه، شکم، باسن و ران ها جمع شده و گاه به صورت گره هایی در زیر پوست احساس می شود. نظریات متفاوتی در مورد چگونگی انباشته شدن چربی وجود دارد. بعضی از دانشمندان عقیده دارند این چربی ها به صورت ساده در بین بافت های پیوندی ذخیره می شوند و دیگران بر این عقیده اند که چربی ها به صورت گلوله هایی هستند که علاوه بر چربی، دارای آب و مواد زائد می باشند و محیط مناسبی برای رشد میکروب ها به شمار می روند که به آسانی و با رژیم های لاغری معمولی نیز تحلیل نمی روند.

چاقی های موضعی حتی در سنین 13 یا 14 سالگی هم دیده می شوند، ولی با شروع قاعدگی در زنان و ترشح بیشتر هورمون استروژن و پروژسترون، بیشتر بروز می کنند.

مسأله ارث در ایجاد چاقی موضعی تأثیری ندارد، بلکه این شرایط زندگی و زیاده روی ما است که آن را به وجود می آورد.

کسانی که به صورت بی رویه از قرص های ضد بارداری، آرام بخش، مسکن و قرص های ضد اشتها مصرف می کنند، پس از مدتی ممکن است دچار چاقی موضعی شوند.

اما چگونه چاقی موضعی را از بین ببریم؟ یا به عبارتی کمر باریک شویم.

بر اساس کتاب "درمان چاقی موضعی"، شش اصل برای درمان چاقی موضعی وجود دارد.


1- رژیم غذایی مخصوص

2- دفع مواد زائد

3-تنفس صحیح و رساندن اکسیژن

4-ورزش

5-ماساژ

6-آرامش روانی

اکنون به ترتیب به توضیح این موارد می پردازیم:


اول : رژیم غذایی درست
یک رژیم لاغری با کالری معین + حذف مواد غذایی مضر

غذا باید سریع الهضم باشد. نکته اساسی در لاغر شدن « اراده » است . اراده در « نه » گفتن به غذاهای خوشمزه....

مواد غذایی که باید بخورید مقدار
غذاهایی که باید تا حد امکان محدود شود

شیر و ماست کم چربی
2 لیوان در روز
شکر و قند (حتی المقدور محدود شود )

پنیر کم چربی و کم نمک ( پنیر لیقوان پرچربی است)
روزانه 30 گرم
انواع و اقسام شیرینی ها خصوصاً شیرینی خامه ای

دوغ کم نمک بجای نوشابه

غذاهای سرخ کرده

میوه ها (انواع مختلف)

ترجیحاً به صورت خام و با پوست

3 تا 4 عدد روزانه
شکلات، نوشابه، ژله


میوه های خشک شده مثل برگه، انجیر خشک و کشمش
تا 10 عدد روزانه
روغن حیوانی

سبزی ها:

سبزی خوردن ، سبزی های سالادی و سبزیجات پخته

5-3 پیش دستی در روز
کره و خامه (به میزان کم مفید است ولی بیش از نیاز نباید مصرف شود)،

سس مایونز و کچاپ


گوشت های (گوسفند، گوساله و مرغ بدون چربی)
روزانه 150-100 گرم
سوسیس و کالباس

انواع ماهی
هفته ای 1 یا 2 مرتبه
سیب زمینی سرخ کرده و چیپس

جگر
هر هفته
نمک و ادویه

برنج
روزانه تا 10 قاشق
خیار شور و ترشی های شور

نان(سنگک و بربری بهترین نان هاست)


بیسکویت سبوس دار

روزانه 4 تا 6 کف دست بدون محاسبه انگشتان دست
ماهی دودی، پیتزا،بادام، پسته و فندق شور، ماهی تن با روغن و دیگر کنسروها که دارای روغن و نمک زیادی هستند.


قهوه و چای بیش از اندازه


نیاز انرژی یک فرد عادی به طور متوسط 2000 کیلو کالری در روز است. در افرادی که دچار مشکل چاقی هستند، رژیم لاغری مناسب بر اساس 1500 کالری تنظیم می شود که فرد حداقل 2 کیلو گرم در ماه کاهش وزن پیدا کند.


نمونه غذایی یک روز بر اساس 1500 کالری :
صبحانه: 1 لیوان شیر+ 2 کف دست نان سنگک (4 لقمه متوسط) + 30 گرم پنیر (یک قوطی کبریت) + 2 عدد گردو

ساعت 10: 1 عدد سیب+ 1 عدد خیار ( یا 2 عدد میوه فصل ) چای و چند عدد توت خشک

ناهار: یک سیخ جوجه کباب که دارای 5 تا 6 تکه گوشت است + 10 قاشق برنج که بدون روغن پخته شده است + 1 لیوان دوغ+ 1 پیش دستی سبزی خوردن+ 1 کاسه ماست

عصرانه: چای و 2 عدد بیسکویت ساقه طلایی (سبوس دار)

شام: 1 عدد تخم مرغ پخته به همراه 1 قاشق مربا خوری کره + 1 کف دست نان + سالاد یک کاسه بزرگ + 1 قاشق مربا خوری روغن زیتون، آب لیمو، فلفل و نمک خیلی کم + 1 کاسه ماست یا 1 لیوان دوغ

توصیه های رژیم لاغری:
* ورزش خصوصاً پیاده روی یکی از راه های مفید سوزاندن انرژی است، پس آن را ترک نکنید...

*از خوردن غذاهای آماده در خارج از منزل بپرهیزید، زیرا نمی دانید در غذا چه وجود دارد. مثلاً چه میزان روغن برای پخت غذا به کار رفته است. حتی المقدور از غذاهایی بخورید که محتویات آن مشخص است مثل کباب برگ به جای کباب کوبیده.

* بهترین راه پخت گوشت و مرغ برای کسانی که رژیم دارند، کباب کردن و بریان کردن در فر یا مایکروفر است. بدین طریق برای پخت، روغن اضافه نمی کنید.

* آب پز و سفت کردن تخم مرغ نیز بهترین طریقه پخت آن است.

* سبزیجات متنوعی در ایران در دسترس ما وجود دارد. خانواده هایی که عادت دارند در کنار غذا سبزی خوردن میل کنند، همیشه میزان بالایی ویتامین، املاح و فیبر دریافت می کنند. دریافت فیبر موجب کاهش جذب چربی غذا می شود، پس سعی کنید این عادت خوب را ترک نکنید. در عین حال کنار گوشت کباب شده تا می توانید گل کلم پخته، اسفناج پخته، هویج و سیب زمینی پخته میل کنید. ماست و اسفناج از دسرهای مطبوع و راهی مناسب برای مصرف سبزیجات هستند .

سبزیجات دارای کمترین میزان کالری هستند و کالری آنها حتی یک سوم میوه هاست. از این رو مصرف زیاد آنها علاوه بر فواید بسیار تغذیه ای، موجب سیری و مصرف کمتر غذا می شود .
* یک سالاد خوب و لذیذ، پیش غذای بسیار مناسبی است. سالادی که از کاهو، کلم برگ یا گل کلم، فلفل سبز، گوجه فرنگی، ذرت پخته، خیار و جعفری ریز شده + 1 قاشق ماست و 1 قاشق مربا خوری روغن زیتون + نمک و فلفل کم و سرکه تهیه شده باشد، بهترین و سالم ترین نوع سالاد است. از مصرف سس مایونز با سالاد اجتناب کنید.

برای شستن سبزیجات آنها را برای مدت طولانی در آب نخیسانید و برای پخت از مایکروفر یا بخار پز استفاده کنید، پخت را با مقدار کمی آب در ظرف بسته انجام دهید.

در صورت تمایل 1 حبه سیر در سالاد خود رنده کنید و از فواید ضد عفونی کننده و تصفیه کننده آن بهره مند شوید.

*در بین روغن های خوراکی، روغن مایع ذرت و آفتابگردان بهترین روغن ها هستند. البته در صورتی که در برابر حرارت زیاد قرار نگیرند. مثلاً برای سرخ کردن مواد غذایی، روغن مایع مناسب نیست.

روغن حیوانی دارای کلسترول و روغن های اشباع است که موجب افزایش کلسترول خون و گرفتگی عروق خواهد شد، پس از مصرف آن بپرهیزید .

* مصرف جوانه گندم، پودر جوانه گندم و ماء الشعیر بسیار مفید است .

* اگر در بین روز احساس ضعف شدید کردید، اصلا جای نگرانی نیست. بهترین راه این است که یک قاشق مربا خوری عسل بخورید که قند آن سریع جذب شده و موجب بالا رفتن قند خونتان شود. ( حداکثر 2 تا 3 قاشق مربا خوری در روز )

* مصرف نمک را به حداقل برسانید، برای درمان چربی اضافه بدن این نکته بسیار ضروری است .

* روزانه حداقل 8 لیوان آب مصرف کنید. هر چه با غذا مایعات مصرف نکنید بهتر است. از 2 ساعت پس از غذا تا وعده غذای بعدی هر ساعت 1 لیوان آب یا آب میوه بخورید .

یک نکته:
مصرف ید می تواند در رفع چربی های موضعی یاری رسان باشد. منابع غذایی ید عبارتند از:

ماهی و میگو، تربچه، هویج، گوجه فرنگی، اسفناج، نخود فرنگی، توت فرنگی، قارچ، ترب، کاهو، سیب زمینی، موز، کلم، زرده تخم مرغ، سیر و پیاز، لوبیا، تره فرنگی، انگور، گلابی و چای .


برگرفته از کتاب"درمان چاقی موضعی"، نوشته نیکل رونسارد، ترجمه دکتر مسیح مجدی

نازی

+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۵۰ قبل از ظهر |
مواد لازم : 

 آرد سفيد  500 گرم
روغن  500 گرم
شكر  1000 گرم
زعفران  4.7 گرم
آب  12 فنجان
گلاب  0.5 فنجان

 طرز تهيه :

مانند حلوا آرد را سرخ ميكنيم و شكر را با 10 تا 12 ليوان آب مي جوشانيم تا شكر آب شود ، شربت را از صافي رد ميكنيم و زعفران حل شده در آب جوش را با شربت مخلوط ميكنيم و حرارت آرد سرخ شده را ملايم ميكنيم و بعد شربت آماده شده را بتدريج داخل آرد سرخ شده مي ريزيم و مرتب بهم ميزنيم تا ارد كاملا صاف شود ، بعد كاچي را ميگذاريم آهسته بجوشد و به روغن بيافتد در صورتيكه مايه كمي غليظ شود مختصري آب به آن اضافه ميكنيم ( توضيح آنكه آرد كاچي را بايد كمي كمتر از حلوا سرخ كرد و كافي است كه رنگ آن طلائي شود و نيز كاچي را با آرد برنج هم ميتوان تهيه نمود و كافي است كه بجاي آرد گندم آرد برنج مصرف كنيم ) .
در صورت رعايت مقادير مواد اوليه اين دسر براي 4 تا 6 نفر کافيست

+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۶ قبل از ظهر |
مواد لازم:
پودر کاکائو=1 قاشق چایخوری
شیر=4/3 پیمانه
قهوه ترک=1 قاشق چایخوری
نسکافه=1 قاشق چایخوری
خامه فرم گرفته=1 قاشق چایخوری
طرز تهیه:
1. شیر را در قهوه جوش بریزید.
2. کاکائو،قهوه ترک و نسکافه را به آن اضافه کنید و به هم بزنید(در دستگاه قهوه ساز باید از شیر بخار آن برای عمل آوردم مخلوط استفاده کنید).
3. قهوه جوش را روی شعله ملایم اجاق گاز قرار دهید و به آرامی هم بزنید تا کف کند و بالا بیاید. باید مراقب باشید مخلوط به علت داشتن قهوه ترک،جوش نیاید.
4. بعد از دم کشیدن،در فنجان مورد نظر بریزید و خامه زده شده را به آن اضافه کنید.
برای تزئین از پودر کاکائو یا سس شکلات استفاده کنید تا شیرینی یا تلخی ان به دلخواه خود باشد.
+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۶ قبل از ظهر |
مواد لازم:
هویج=1 و نیم کیلو
روغن حیوانی=10 قاشق غذاخوری
شیر=600 میلی لیتر
شیر غلیظ شده=600 میلی لیتر  rainbow
هل خرد شده=10 عدد
شکر=8 الی 10 قاشق غذاخوری
مغز پسته خرد شده برای تزئین=25 گرم
طرز تهیه:
1. هویج را می شوییم،پوست می گیریم و سپس آن را رنده می کنیم.
2. روغن را در ماهیتابه گرم می کنیم.
3. هویج های رنده شده را در ماهیتابه می ریزیم و به مدت 10 الی 15 دقیقه تفت می دهیم تا آب هویج ها گرفته شود و طلایی رنگ شود.
4. شیر،شیر غلیظ شده،هل و شکر را به مخلوط اضافه کرده و 30 تا 35 دقیقه دیگر هم تفت می دهیم،در حین تفت دادن مخلوط را هم می زنیم تا رنگ آن کمی تیره تر شود.
5. مواد بدست آمده را در ظرف می ریزیم و روی آن را با پسته خرد شده تزئین می کنیم.
این دسر را به صورت گرم هم می توانید میل کنید.
شیر غلیظ شده را می توانید از اغذیه فروشی هایی که مواد غذایی خارجی دارند تهیه کنید.
+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۵ قبل از ظهر |
 

مواد لازم:
شیر ۲ پیمانه
زرده تخم مرغ ۶ عدد
پودر ژلاتین ۶ قاشق مرباخوری
شکر ۱ لیوان
خامه ۳۰۰ گرم
وانیل کمی
آب جوش ۱ قاشق غذاخوری
کاکائو ۱ قاشق غذاخوری

 طرز تهيه:
شیر را روی حرارت می جوشانیم. زرده و شکر و وانیل را با همزن خوب بزنید تا کاملاً غلیظ و کش دار شود،سپس به شیر جوشان اضافه می کنیم مرتب هم می زنیم و یک جوش که زد آن را از روی حرارت بر می داریم و می گذاریم کمی ولرم شود. پودر ژلاتین را در کمی آب روی حرارت کتری گذاشته تا کاملاً حل شود و بعد به مایه فوق اضافه می کنیم. خامه را نیز اضافه کرده و با قاشق خوب مخلوط می کنیم. اگر ناصافی داشت آن را از صافی رد می کنیم. نیمی از مایه آماده شده را درون قالب ریخته و در یخچال قرار داده تا کمی خودش را بگیرد، بقیه مایه را با کاکائو مخلوط کرده و بعد مایه شکلاتی را نیز روی مایه قبلی ریخته و در یخچال قرار می دهیم تا کرم کاملاً بسته شود سپس آن را با خامه تزئین نمایید. نکته مهم این است که قبل از اینکه مایه زیرین سفت شود مایه شکلاتی را اضافه کنید. حتماً هم یک قاشق در دست بگیرید و سپس مایه شکلاتی را اضافه کنید تا مایه زیرین سوراخ نشود.

+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۴ قبل از ظهر |
مواد لازم:
▪ بادام خام ۳ عدد معادل ۱ قاشق مرباخوری پودر بادام
▪ شكر ۴ گرم معادل ۱ قاشق مرباخوری سر پر
▪ شیر ۲۱۰ گرم معادل یك لیوان پر
▪ آرد برنج ۱۰ گرم معادل ۱ قاشق غذاخوری سر پر 
 طرز تهیه:
ابتدا بادام را ۳ ساعت در آب جوش خیس كرده و سپس پوست آن را گرفته و پودر می كنیم . پودر بادام را با آرد برنج و شكر مخلوط كرده داخل شیر ( جوشیده سرد) می ریزیم و روی حرارت ملایم بهم می زنیم تا قوام بیاید . كره در ماه هشتم اضافه می شود و مقدار آن ۵ گرم است . این غذا برای كودكان در سن هفت ماهگی مناسب است .
▪ توجه : مواد لازم برای فرنی بادام كاملاٌ مشابه فرنی آرد برنج است كه به آن بادام اضافه می شود .
+ نوشته شده توسط سرخ در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت ۳:۳۲ قبل از ظهر |